Sildenafil "1A Farma"

G04BE03
 
 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 25 mg, 50 mg (krydskærv) eller 100 mg (delekærv) sildenafil (som citrat). 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Initialt 50 mg, derefter 25-100 mg efter behov 0,5-1 time før seksuel aktivitet, højst 1 gang dgl.
 • Ved samtidig behandling med CYP3A4-hæmmere eller α-blokerende midler initialt 25 mg.
 • Virkningen kan forsinkes ved samtidig indtagelse af føde.

 

Bemærk: 

Delekærven i tablet 25 mg kan anvendes til at lette indtagelse. Det kan ikke garanteres, at en halv tablet indeholder halv dosis. 

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-30 ml/min.

  Voksne. Initialt 25 mg. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Let og moderat nedsat leverfunktion (Child-Pugh A og B): Der er set stigninger i AUC på 84 % og Cmax på 47 % Dosisnedsættelse bør overvejes: Initialt 25 mg, hvorefter dosis kan øges trinvist, vurderet ud fra effekt og tolerance, til 50 mg og op til 100 mg efter behov.
 • Svær nedsat leverfunktion (Child-Pugh C): Ingen erfaring.

Se endvidere

Kontraindikationer

Følgende er kontraindiceret: 

 • Samtidig behandling med nitratpræparater eller guanylatcyklase-stimulatorer (bl.a. riociguat).
 • Bør ikke anvendes af mænd, som frarådes seksuel aktivitet, fx ved alvorlige kardiovaskulære lidelser, ustabil angina pectoris og alvorlig hjerteinsufficiens.
 • Non-arteritis anterior iskæmisk opticusneuropati (NAION).

 

Desuden kontraindiceret på grund af manglende erfaring: 

 • Hypotension
 • Nyligt overstået hjerteinfarkt eller apopleksi
 • Retinitis pigmentosa.

Forsigtighedsregler

 • Patientens kardiovaskulære status bør gennemgås inden påbegyndelsen af behandlingen, da seksuel aktivitet er forbundet med en vis kardial risiko. Patienter med obstruktion af fraløbet fra venstre ventrikel (fx aortastenose) kan være følsomme for virkningen af vasodilatorer, herunder PDE-5-hæmmere.
 • Samtidig anvendelse af α-blokerende midler kan hos nogle patienter føre til symptomatisk hypotension. Derfor anbefales det, at patienten på α-blokkere er hæmodynamisk stabil, før sildenafil initieres, og at man anvender den laveste dosis (dvs. 25 mg).
 • Ved pludseligt opstået synsdefekt, skal patienten ophøre med tabletindtagelse og omgående søge læge.
 • Midlet kan medføre svimmelhed og påvirke evnen at køre bil og betjene farlige maskiner.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Hovedpine.
Almindelige (1-10 %) Synsforstyrrelser  (bl.a. farveforvrængning, sløret syn, blåsyn).
Dyspepsi, Kvalme.
Svimmelhed.
Nasal tilstopning.
Ansigtsrødme, Hedeture.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Tinnitus.
Conjunctivitis, Lysfænomener, Okulær hyperæmi, Øjensmerter.
Abdominalsmerter.
Hypersensitivitet.
Hypæstesi.
Hæmaturi.
Hypertension, Hypotension.
Sjældne (0,01-0,1 %) Angina pectoris, Atrieflimren, Myokardieinfarkt, Pludselig hjertedød, Ventrikulære arytmier.
Høretab.
Dobbeltsyn, Glaukom, Myopi, Non-arteritis anterior iskæmisk opticusneuropati – NAION, Retinal blodprop, Retinal blødning, Retinopati.
Allergilignende reaktioner, Periorbitalt ødem, Stevens-Johnsons syndrom.
Toksisk epidermal nekrolyse.
Kramper.
Blødning fra penis, Hæmatospermi, Priapisme*.
Cerebral hæmoragi, Cerebrovaskulære tilfælde, Synkope, Transitorisk cerebral iskæmi.

* Hvis erektionen varer længere end 4 timer, skal patienten søge læge, da ubehandlet priapisme kan resultere i beskadigelse af penisvæv og permanent impotens. 

Interaktioner

 • Samtidig behandling med nitratpræparater eller guanylatcyklase-stimulatorer (bl.a. riociguat) kan udløse svær hypotension. Kombinationen er kontraindiceret.
 • Risiko for udvikling af postural hypotension ved samtidig behandling med α-blokerende midler.
 • Erythromycin hæmmer metaboliseringen af sildenafil på grund af hæmning af CYP3A4. Interaktioner må også forventes for andre lægemidler, som omsættes af CYP3A4, fx HIV-proteasehæmmere og itraconazol, se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Ikke relevant.

Amning

Ikke relevant.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).

Farmakodynamik

 • Hæmmer selektivt nedbrydningen af cyklisk guanosinmonofosfat (cGMP) i corpus cavernosum via hæmning af PDE-5-enzymet. Herved genoprettes det naturlige erektile respons. Seksuel stimulation er nødvendig, for at sildenafil kan være effektivt.
 • Virkningen indtræder efter ca. 60 minutter. Virkningsvarighed ca. 5 timer.

 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 40%.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 0,5-2 timer.
 • Metaboliseres i leveren via CYP3A4 og CYP2C9 til bl.a. en aktiv metabolit.
 • Plasmahalveringstid 3-5 timer (sildenafil og aktive metabolit).

Indholdsstoffer

Sildenafiltabletter  25 mgtabletter  50 mgtabletter  100 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Indigotin (indigocarmin) (E132) : tabletter 25 mg, tabletter 50 mg, tabletter 100 mg

Firma

Tilskud

Enkelttilskud til behandling af ED vil normalt kunne imødekommes, når følgende betingelser er opfyldt og fremgår af ansøgningen:
 

 • at det drejer sig om en patient, hvis grundsygdom har forårsaget svær ED. For diabetikere skal det fremgå, hvilken afledet organpåvirkning patienten har. For patienter med svær hypertension skal det fremgå, hvilken afledet organpåvirkning patienten har og hvilke antihypertensiva patienten er i behandling med, 
 • at der er vist effekt af behandlingen med lægemidlet.

Herudover forudsættes det, at der er optaget almindelig somatisk anamnese, herunder diskussion af evt. uhensigtsmæssigt alkohol- og tobaksforbrug samt evt. medicinomlægning. Endvidere forudsættes det, at ED er udredt såvel urologisk som sexologisk.

Endvidere bevilliges enkelttilskud til patienter med pulmonal arteriel hypertension. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 25 mg (kan dosisdisp.) 159737
12 stk. (blister)
46,40 7,73
(B) tabletter 50 mg (kan dosisdisp.) 162193
4 stk. (blister)
26,25 6,56
(B) tabletter 50 mg (kan dosisdisp.) 401690
12 stk. (blister)
70,65 5,89
(B) tabletter 100 mg (kan dosisdisp.) 462149
4 stk. (blister)
66,60 8,33
(B) tabletter 100 mg (kan dosisdisp.) 035648
12 stk. (blister)
112,30 4,68

Substitution

tabletter 25 mg
Sildenafil "Accord" Accord, Sildenafil, filmovertrukne tabletter 25 mg
Sildenafil "Orion" Orion Pharma, Sildenafil, filmovertrukne tabletter 25 mg
Sildenafil "Stada" STADA Nordic, Sildenafil, filmovertrukne tabletter 25 mg
Sildenafil "Teva" TEVA, Sildenafil, filmovertrukne tabletter 25 mg
Vizarsin KRKA, Sildenafil, filmovertrukne tabletter 25 mg
 
tabletter 50 mg
Sildenafil "Accord" Accord, Sildenafil, filmovertrukne tabletter 50 mg
Sildenafil "Mylan" Mylan, Sildenafil, filmovertrukne tabletter 50 mg
Sildenafil "Stada" STADA Nordic, Sildenafil, filmovertrukne tabletter 50 mg
Sildenafil "Teva" TEVA, Sildenafil, filmovertrukne tabletter 50 mg
Viagra Pfizer, Sildenafil, filmovertrukne tabletter 50 mg
Vizarsin KRKA, Sildenafil, filmovertrukne tabletter 50 mg
 
tabletter 100 mg
Sildenafil "Accord" Accord, Sildenafil, filmovertrukne tabletter 100 mg
Sildenafil "Mylan" Mylan, Sildenafil, filmovertrukne tabletter 100 mg
Sildenafil "Orion" Orion Pharma, Sildenafil, filmovertrukne tabletter 100 mg
Sildenafil "Stada" STADA Nordic, Sildenafil, filmovertrukne tabletter 100 mg
Sildenafil "Teva" TEVA, Sildenafil, filmovertrukne tabletter 100 mg
Viagra Pfizer, Sildenafil, filmovertrukne tabletter 100 mg
Vizarsin KRKA, Sildenafil, filmovertrukne tabletter 100 mg
 

Foto og identifikation

Tabletter  25 mg

Præg:
25
Kærv: Delekærv for nemmere indtagelse
Farve: Lyseblå, Spættet
Mål i mm: 8,1 x 8,1
tabletter 25 mg
 
 
 

Tabletter  50 mg

Præg:
50
Kærv: Krydskærv
Farve: Lyseblå
Mål i mm: 10,1 x 10,1
tabletter 50 mg
 
 
 

Tabletter  100 mg

Præg:
100
Kærv: Krydskærv
Farve: Lyseblå, Spættet
Mål i mm: 12,6 x 12,6
tabletter 100 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

03.09.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 6. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...