Dipiperon®

N05AD05
 
 

1. generations højdosis-antipsykotikum med sedativ effekt. Butyrophenonderivat. Se desuden tabel 1 i Klassifikation af antipsykotika.  

Anvendelsesområder

Skizofreni og andre psykotiske tilstande. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 40 mg (delekærv) pipamperon (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

Bør som andre antipsykotika doseres individuelt efter aktuelle kliniske tilstand, behandlingsmål, kliniske effekt og bivirkninger. 

Psykoser 

Initialt 40 mg 2-3 gange dgl. i 1 uge. Vedligeholdelsesdosis 120-400 mg dgl. fordelt på flere doser. 

Kontraindikationer

 • Komatøse tilstande
 • Bevidsthedssvækkelse
 • Parkinsonisme
 • Samtidig indgift af midler, der sænker krampetærsklen.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved:
  • Kardiovaskulære sygdomme
  • Nedsat krampetærskel
  • Organisk hjernelidelse
  • Stærkt nedsat leverfunktion
  • Stærkt nedsat nyrefunktion.
 • QT-forlængelse er forekommet i meget sjældne tilfælde. Forsigtighed ved faktorer, der kan disponere til forlænget QT-interval: Elektrolytforstyrrelser (hypokaliæmi, hypomagnesiæmi, hypocalcæmi), bradykardi, strukturel hjertesygdom, medfødt langt QT-syndrom, tidligere QT-forlængelse, samtidig behandling med diuretika, kvinder, ældre.
 • Forsigtighed til ældre - bl.a. pga. øget risiko for ortostatisk hypotension.
 • Behandling med antipsykotika medfører overdødelighed hos demente ældre og der er set en højere frekvens af cerebrovaskulære hændelser.
 • Venøs tromboemboli (VTE) kan ses ved behandling med antipsykotika. Ekstra opmærksomhed bør udvises ved risikofaktorer for VTE.
 • Prolaktinstigning kan ses ved brug af antipsykotika. Forsigtighed ved anvendelse til kvinder i behandling for brystcancer.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Rigiditet.
Somnolens.
Almindelige (1-10 %) Takykardi.
Opkastning.
Kraftesløshed.
Urticaria.
Øget muskeltonus.
Akatisi, Dyskinesier, Gangforstyrrelser, Okulogyration, Opistotonus, Spasticitet.
Depression.
Amenoré.
Ortostatisk hypotension.
Ikke kendt Leukopeni.
Ventrikelflimren.
Hyperprolaktinæmi.
Hypotermi, Malignt neuroleptikasyndrom.
Allergiske reaktioner.
Toksisk epidermal nekrolyse.
Kramper.
Parkinsonisme, Tardive dyskinesier, Tremor.
Gynækomasti, Oligomenoré, Priapisme.
Hypotension, Synkope, Ødemer.

 

 • Ortostatisk hypotension ses især ved høj initialdosis.
 • Malignt neuroleptikasyndrom (se Antipsykotika - bivirkninger) kræver omgående seponering og ofte indlæggelse på specialafdeling.
 • Langtidsbehandling med store doser kan fremkalde irreversible neurologiske bivirkninger.

Interaktioner

 • Ved samtidig brug af midler, der kan medføre elektrolytforstyrrelser, skal man være opmærksom på opretholdelse af elektrolytbalancen.
 • Effekten af levodopa, dopamin og andre sympatomimetika kan hæmmes.
 • Risiko for potensering af den antikolinerge effekt ved kombination med atropin, tricykliske antidepressiva eller antihistaminer.
 • Forstærker den sederende virkning af hypnotika, analgetika (herunder opioider), alkohol og antihistaminer.

 

Samtidig behandling med midler, der kan forlænge QT-intervallet bør så vidt mulig undgås:  

 • Visse antiarytmika (fx amiodaron2, dronedaron2, flecainid, sotalol)
 • En lang række antipsykotika (fx amisulprid2, chlorprothixen2, clozapin1, droperidol2, flupentixol, haloperidol1,2, levomepromazin, lurasidon, melperon, paliperidon, periciazin, pimozid1,2, prochlorperazin2, quetiapin, risperidon, sertindol1,2, sulpirid, ziprasidon1,2)
 • Visse anæstetika (fx propofol, sevofluran)
 • Visse azoler (fx fluconazol)
 • Fluorquinoloner (ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin2)
 • Makrolider (azithromycin, clarithromycin, erythromycin, roxithromycin)
 • Visse serotonin-receptorantagonister (fx ondansetron)
 • Visse SSRI (fx citalopram2, escitalopram2)
 • Tricykliske antidepressiva
 • En række øvrige midler (bl.a. anagrelid, chloroquin, domperidon2, donepezil, lithium1, methadon1, moclobemid, oxaliplatin, terlipressin, vandetanib2, venlafaxin).

1 For disse psykofarmaka er effekten særlig udtalt og/eller veldokumenteret. 

2 Samtidig behandling med andre midler, der kan forlænge QT-intervallet, er angivet som kontraindiceret på disse midler. 

Se desuden Antiarytmika

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (3 måneders karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Forgiftning

Farmakodynamik

Binder sig, som andre antipsykotika, til dopamin-D2-receptorer i hjernen, hvilket antages at være den primære årsag til den antipsykotiske effekt. Påvirker desuden en række andre receptorer i varierende grad.
Pipamperon er et 1. generations højdosis antipsykotikum med kraftig sedativ og autonom effekt, men med relativt lavere risiko for ekstrapyramidale bivirkninger. Se Klassifikation af antipsykotika

Farmakokinetik

 • Plasmahalveringstid ca. 4 timer.
 • Metaboliseres hovedsageligt til inaktive metabolitter.
 • Udskilles gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 40 mg (kan dosisdisp.) 395628
40 stk. (blister)
69,10 8,64

Foto og identifikation

Tabletter  40 mg

Præg:
DIPIP
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8,2 x 8,2
tabletter 40 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

09.10.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 6. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...