Truxal®

N05AF03
 
 
1. generations højdosis-antipsykotikum med sedativ effekt. Thioxantenderivat. Se endvidere tabel 1 i Klassifikation af antipsykotika.

Anvendelsesområder

Psykotiske tilstande bortset fra depressioner. 

Se endvidere:

Andre anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) 15 mg, 25 mg eller 50 mg chlorprothixenhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Bør som andre antipsykotika doseres individuelt efter aktuelle kliniske tilstand, behandlingsmål, kliniske effekt og bivirkninger. 

 

Psykoser 

Voksne. Initialt evt. 50-100 mg dgl. fordelt på flere doser. Vedligeholdelsesdosis. 100-200 mg dgl., i nogle tilfælde op til 600 mg fordelt på flere doser. 

 

Bemærk: 

Erfaring savnes for børn og unge under 18 år. 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, ingen eller begrænset erfaring

 • GFR 0-30 ml/min.

  Manglende erfaring ved nedsat nyrefunktion. Forsigtighed ved fremskreden nyresygdom. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Komatøse tilstande
 • Bevidsthedssvækkelse
 • Kredsløbskollaps
 • Hypokaliæmi og hypomagnesiæmi
 • Tidligere eller nuværende signifikante kardiovaskulære lidelser som:
  • Nyligt myokardieinfarkt
  • Kardiel hypertrofi
  • Bradykardi med < 50 slag/min, ventrikulære arytmier, arytmier, som behandles med klasse IA eller III antiarytmika
  • Forlænget QT-interval og torsades de pointes.
 • Kombination med andre midler, der kan forlænge QT-intervallet er kontraindiceret. Se Interaktioner.

Forsigtighedsregler

 • QT-forlængelse er forekommet. Patienten bør monitoreres for symptomer på arytmier og ekg bør foretages før behandlingen, efter 1-2 ugers behandling samt ved dosisøgning på 50 % eller mere.
  Forsigtighed ved risikofaktorer for forlænget QT-interval: Elektrolytforstyrrelser (hypokaliæmi, hypomagnesiæmi, hypocalcæmi), bradykardi, strukturel hjertesygdom, samtidig behandling med diuretika, kvinder, ældre. Se endvidere kontraindikationer.
  Ved risikofaktorer overvejes kontakt til kardiolog.
 • Forsigtighed ved:
  • Organisk hjernelidelse
  • Nedsat krampetærskel
  • Myasthenia gravis
  • Stærkt nedsat leverfunktion
  • Stærkt nedsat nyrefunktion.
 • Blodsukker og fastelipider bør måles før behandlingsstart og efterfølgende kontrolleres.
 • Forsigtighed til ældre - bl.a. pga. øget risiko for ortostatisk hypotension.
 • Behandling med antipsykotika medfører overdødelighed hos demente ældre og der er set en højere frekvens af cerebrovaskulære hændelser.
 • Venøs tromboemboli (VTE) kan ses ved behandling med antipsykotika. Ekstra opmærksomhed bør udvises ved risikofaktorer for VTE.
 • Prolaktinstigning kan ses ved brug af antipsykotika. Forsigtighed ved anvendelse til kvinder i behandling for brystcancer.

 

Risiko for antikolinerg belastning 

 • Chlorprothixenhydrochlorid har stærk antikolinerg effekt.
 • En række tilstande kan forværres pga. den antikolinerge effekt, bl.a. autonom neuropati, GI-obstruktion, glaukom, hjertesvigt, myastenia gravis, prostatahyperplasi, tyrotoksikose og vandladningsbesvær.
 • Der bør udspørges om symptomer på glaukom, før behandling påbegyndes.
 • Opmærksomhed på den antikolinerge belastning ved kombination med andre antikolinerge midler. Se desuden Antikolinerge lægemidler, Sundhedsstyrelsen juni 2019.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Mundtørhed, Øget spytsekretion.
Svimmelhed.
Sedation.
Almindelige (1-10 %) Palpitationer, Takykardi.
Akkommodationsbesvær, Synsforstyrrelser.
Dyspepsi, Kvalme, Obstipation.
Kraftesløshed, Træthed.
Vægtøgning.
Øget appetit.
Myalgi.
Dystoni, Hovedpine.
Agitation, Nervøsitet, Søvnløshed.
Nedsat libido.
Øget svedtendens.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Leverpåvirkning.
Kramper.
Akatisi, Okulogyration, Parkinsonisme, Tardive dyskinesier.
Urinretention.
Erektil dysfunktion, Vandladningsbesvær.
Dermatitis, Fotosensibilitet.
Hypotension.
Sjældne (0,01-0,1 %) Agranulocytose, Trombocytopeni.
Hyperprolaktinæmi.
Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion.
Forlænget QT-interval*.
Hyperglykæmi, Nedsat glucosetolerans.
Amenoré, Gynækomasti.
Dyspnø.
Meget sjældne (< 0,01 %) Malignt neuroleptikasyndrom.
Dyb venetrombose.

* QT-forlængelse er associeret til udvikling af torsades de pointes og pludselig hjertedød. 

 

 • Priapisme er forekommet ved behandling med antipsykotika.
 • Malignt neuroleptikasyndrom (se Antipsykotika - bivirkninger) kræver omgående seponering og ofte indlæggelse på specialafdeling.
 • Langtidsbehandling med store doser kan fremkalde irreversible neurologiske bivirkninger.

Interaktioner

 

Samtidig behandling med midler, der kan forlænge QT-intervallet er kontraindiceret:  

 • Visse antiarytmika (fx amiodaron2, dronedaron2, flecainid, sotalol)
 • En lang række antipsykotika (fx amisulprid2, clozapin1, droperidol2, flupentixol, haloperidol1,2, levomepromazin, lurasidon, melperon, paliperidon, periciazin, pimozid1,2, prochlorperazin2, quetiapin, risperidon, sertindol1,2, sulpirid, ziprasidon1,2)
 • Visse anæstetika (fx propofol, sevofluran)
 • Visse azoler (fx fluconazol)
 • Fluorquinoloner (ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin2)
 • Makrolider (azithromycin, clarithromycin, erythromycin, roxithromycin)
 • Visse serotonin-receptorantagonister (fx ondansetron)
 • Visse SSRI (fx citalopram2, escitalopram2)
 • Tricykliske antidepressiva
 • En række øvrige midler (bl.a. anagrelid, chloroquin, domperidon2, donepezil, lithium1, methadon1, moclobemid, oxaliplatin, terlipressin, vandetanib2, venlafaxin).

1 For disse psykofarmaka er effekten særlig udtalt og/eller veldokumenteret. 

2 Samtidig behandling med andre midler, der kan forlænge QT-intervallet, er angivet som kontraindiceret på disse midler. 

Se endvidere Antiarytmika

Desuden forsigtighed ved samtidig brug af midler, der kan medføre elektrolytforstyrrelser (kan øge risikoen for QT-forlængelse). 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere Antipsykotisk behandling af gravide og ammende.  

Referencer: 3834

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 1%. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (3 måneders karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Forgiftning

Farmakodynamik

Binder sig, som andre antipsykotika, til dopamin-D2-receptorer i hjernen, hvilket antages at være den primære årsag til den antipsykotiske effekt. Påvirker desuden en række andre receptorer i varierende grad.
Chlorprothixen er et 1. generations højdosis antipsykotikum med kraftig sedativ og autonom effekt, men med relativt lavere risiko for ekstrapyramidale bivirkninger. Se Klassifikation af antipsykotika

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed 5-32%.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 0,5-6 timer.
 • Fordelingsvolumen ca. 15,5 l/kg.
 • Steady state efter ca. 3 døgn.
 • Metaboliseres til inaktive metabolitter. Enterohepatisk cirkulation forekommer.
 • Plasmahalveringstid 3-29 timer.
 • Udskilles gennem nyrerne og med fæces.

Indholdsstoffer

Chlorprothixenfilmovertrukne tabletter  15 mgfilmovertrukne tabletter  25 mgfilmovertrukne tabletter  50 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : filmovertrukne tabletter 15 mg, filmovertrukne tabletter 25 mg, filmovertrukne tabletter 50 mg
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 15 mg, filmovertrukne tabletter 25 mg, filmovertrukne tabletter 50 mg
Andre:
Lactose : filmovertrukne tabletter 15 mg, filmovertrukne tabletter 25 mg, filmovertrukne tabletter 50 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 15 mg (kan dosisdisp.) 155432
100 stk.
54,30 10,86
(B) filmovertrukne tabletter 25 mg (kan dosisdisp.) 149815
100 stk.
57,20 6,86
(B) filmovertrukne tabletter 50 mg (kan dosisdisp.) 155390
100 stk.
116,30 6,98

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  15 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Brun
Mål i mm: 7 x 7
filmovertrukne tabletter 15 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  25 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Brun
Mål i mm: 8 x 8
filmovertrukne tabletter 25 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  50 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Brun
Mål i mm: 7,5 x 11
filmovertrukne tabletter 50 mg
 
 
 

Referencer

3834. Gentile S. Antipsychotic therapy during early and late pregnancy. A systematic review. Schizophr Bull. 2010; 36(3):518-44, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18787227 (Lokaliseret 10. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

26.01.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...