Cisordinol®

N05AF05
 
 

1. generations middeldosis-antipsykotikum med nogen sedativ effekt. Thioxantenderivat. Se desuden tabel 1 i Klassifikation af antipsykotika.  

Anvendelsesområder

Psykotiske tilstande bortset fra depressioner. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 2 mg eller 10 mg zuclopenthixol (som dihydrochlorid).
Orale dråber, opløsning. 1 ml indeholder 20 mg zuclopenthixol (som dihydrochlorid) (1 ml = 20 dråber). 

Doseringsforslag

Bør som andre antipsykotika doseres individuelt efter aktuelle kliniske tilstand, behandlingsmål, kliniske effekt og bivirkninger. 

 

Akut skizofreni, andre akutte psykoser og svær akut uro samt mani 

Voksne. 10-50 mg dgl. evt. op til 75 mg dgl. 

 

Kronisk skizofreni og andre psykoser 

Voksne. 20-40 mg dgl. 

 

Ældre 

2-6 mg dgl, evt. stigende til 10-20 mg dgl. 

 

Bemærk: 

Erfaring savnes for børn og unge under 17 år. 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed tilrådes. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Komatøse tilstande
 • Bevidsthedssvækkelse
 • Parkinsonisme
 • Bloddyskrasier
 • Kredsløbskollaps.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved:
  • Kardiovaskulære sygdomme
  • Organisk hjernelidelse
  • Nedsat krampetærskel.
 • Desuden forsigtighed til ældre - bl.a. pga. øget risiko for ortostatisk hypotension.
 • QT-forlængelse er forekommet. Forsigtighed ved faktorer, der kan disponere til forlænget QT-interval: Elektrolytforstyrrelser (hypokaliæmi, hypomagnesiæmi, hypocalcæmi), bradykardi, strukturel hjertesygdom, medfødt langt QT-syndrom, tidligere QT-forlængelse, samtidig behandling med diuretika, kvinder, ældre.
 • Behandling med antipsykotika medfører overdødelighed hos demente ældre og der er set en højere frekvens af cerebrovaskulære hændelser.
 • Venøs tromboemboli (VTE) kan ses ved behandling med antipsykotika. Ekstra opmærksomhed bør udvises ved risikofaktorer for VTE.
 • Prolaktinstigning kan ses ved brug af antipsykotika. Forsigtighed ved anvendelse til kvinder i behandling for brystcancer.
 • Alkoholindhold
  Orale dråber
  dråber indeholder ca. 14 % v/v alkohol. 1 dosis indeholder op til ca. 0,45 g alkohol, der svarer til ca. 4 % af én genstand.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Regnefejl ved beregning af oral dosis bl.a. faktor 10-fejl. Der gives 1 ml i stedet for 0,1 ml. Sløvhed, som medfører faldtraume.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Mundtørhed.
Akatisi, Dyskinesier.
Somnolens.
Almindelige (1-10 %) Palpitationer, Takykardi.
Akkommodationsbesvær, Synsforstyrrelser.
Diarré, Dyspepsi, Obstipation, Opkastning, Øget spytsekretion.
Kraftesløshed, Smerter, Svimmelhed, Træthed.
Vægtøgning.
Øget appetit.
Myalgi, Øget muskeltonus.
Dystoni, Gangforstyrrelser, Hovedpine, Hukommelsesbesvær, Paræstesier, Tremor.
Abnorme drømme, Agitation, Angst, Depression, Koncentrationsbesvær, Nervøsitet, Søvnløshed.
Polyuri, Urinretention.
Nedsat libido, Vandladningsbesvær.
Dyspnø, Nasal tilstopning.
Hudkløe, Øget svedtendens.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Tinnitus.
Abdominalsmerter.
Hypotermi.
Leverpåvirkning.
Kramper, Nedsat muskeltonus.
Ataksi, Migræne, Okulogyration, Parkinsonisme, Tardive dyskinesier, Torticollis, Trismus.
Apati, Konfusion, Talebesvær.
Anorgasme  (kvinder), Erektil dysfunktion.
Dermatitis, Fotosensibilitet, Purpura.
Hypotension, Synkope.
Sjældne (0,01-0,1 %) Agranulocytose, Trombocytopeni.
Hyperprolaktinæmi.
Anafylaktisk reaktion, Hypersensitivitet.
Forlænget QT-interval*.
Hyperglykæmi, Hyperlipidæmi, Nedsat glucosetolerans.
Amenoré, Gynækomasti, Priapisme.
Meget sjældne (< 0,01 %) Malignt neuroleptikasyndrom.
Kolestatisk hepatitis.
Dyb venetrombose.

* QT-forlængelse er associeret til udvikling af torsades de pointes og pludselig hjertedød. 

 

 • Ventrikulære arytmier og pludselig uforklarlig død er forekommet.
 • Malignt neuroleptikasyndrom (se Antipsykotika - bivirkninger) kræver omgående seponering og ofte indlæggelse på specialafdeling.
 • Langtidsbehandling med store doser kan fremkalde irreversible neurologiske bivirkninger.

Interaktioner

 • Midler, der hæmmer CYP2D6 (fx terbinafin, fluoxetin, paroxetin), kan øge plasmakoncentrationen af zuclopenthixol. Se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Både tricykliske antidepressiva og flere antipsykotika metaboliseres via CYP2D6 (se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet). Ved samtidig behandling anbefales det generelt at justere dosis af begge lægemidler efter plasmakoncentrationerne.
 • Kan hæmme metaboliseringen af codein.
 • Ved samtidig brug af midler, der kan medføre elektrolytforstyrrelser, skal man være opmærksom på opretholdelse af elektrolytbalancen.
 • Effekten af levodopa, dopamin og andre sympatomimetika kan hæmmes.
 • Forstærker den sederende virkning af hypnotika, analgetika (herunder opioider), alkohol og antihistaminer.
 • Samtidig brug af metoclopramid kan forøge risikoen for ekstrapyramidale bivirkninger.

 

Samtidig behandling med midler, der kan forlænge QT-intervallet bør om muligt undgås:  

 • Visse antiarytmika (fx amiodaron2, dronedaron2, flecainid, sotalol)
 • En lang række antipsykotika (fx amisulprid2, chlorprothixen2, clozapin1, droperidol2, flupentixol, haloperidol1,2, levomepromazin, lurasidon, melperon, paliperidon, periciazin, pimozid1,2, prochlorperazin2, quetiapin, risperidon, sertindol1,2, sulpirid, ziprasidon1,2)
 • Visse anæstetika (fx propofol, sevofluran)
 • Visse azoler (fx fluconazol)
 • Fluorquinoloner (ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin2)
 • Makrolider (azithromycin, clarithromycin, erythromycin, roxithromycin)
 • Visse serotonin-receptorantagonister (fx ondansetron)
 • Visse SSRI (fx citalopram2, escitalopram2)
 • Tricykliske antidepressiva
 • En række øvrige midler (bl.a. anagrelid, chloroquin, domperidon2, donepezil, lithium1, methadon1, moclobemid, oxaliplatin, terlipressin, vandetanib2, venlafaxin).

1 For disse psykofarmaka er effekten særlig udtalt og/eller veldokumenteret. 

2 Samtidig behandling med andre midler, der kan forlænge QT-intervallet, er angivet som kontraindiceret på disse midler. 

Se desuden Antiarytmika

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er data for omkring 100 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Datamængden tillader ikke at udelukke en noget øget risiko. 

Se desuden Antipsykotisk behandling af gravide og ammende

Referencer: 3835

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 1%. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (3 måneders karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Forgiftning

Farmakodynamik

Binder sig, som andre antipsykotika, til dopamin-D2-receptorer i hjernen, hvilket antages at være den primære årsag til den antipsykotiske effekt. Påvirker desuden en række andre receptorer i varierende grad.
Zuclopenthixol er et 1. generations middeldosis antipsykotikum med nogen sedativ og autonom effekt og risiko for ekstrapyramidale bivirkninger. Se Klassifikation af antipsykotika

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 44%.
 • Metaboliseres i leveren via CYP2D6.
 • Plasmahalveringstid ca. 20 timer.
 • Vejledende terapeutisk plasmakoncentrationsområde 7-15 nanomol/l.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Orale dråber 

 • Opbevares i køleskab (2-8ºC) beskyttet mod lys.
 • Efter åbning: Holdbar i 6 uger opbevaret ved stuetemperatur (højst 25ºC), beskyttet mod lys.

Indholdsstoffer

Zuclopenthixolfilmovertrukne tabletter  2 mgfilmovertrukne tabletter  10 mgorale dråber, opløsning  20 mg/ml

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : filmovertrukne tabletter 2 mg, filmovertrukne tabletter 10 mg
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 2 mg, filmovertrukne tabletter 10 mg
Andre:
Ethanol : orale dråber, opløsning 20 mg/ml
Lactose : filmovertrukne tabletter 2 mg, filmovertrukne tabletter 10 mg
Macrogoler : filmovertrukne tabletter 2 mg, filmovertrukne tabletter 10 mg

Firma

Tilskud

Orale dråber 

 • Klausuleret tilskud til patienter, hvor behandling med oralt antipsykotisk lægemiddel i fast formulering ikke er mulig.

  

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 2 mg (kan dosisdisp.) 545814
100 stk.
65,50 9,82
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 545848
100 stk.
173,95 5,22
(B) orale dråber, opløsning 20 mg/ml 545582
20 ml
100,80 7,56

Substitution

filmovertrukne tabletter 10 mg
Clopixol (Parallelimport), Zuclopenthixol, filmovertrukne tabletter 10 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  2 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 5 x 5
filmovertrukne tabletter 2 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  10 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rød
Mål i mm: 6 x 6
filmovertrukne tabletter 10 mg
 
 
 

Referencer

3835. Källén B, Borg N, Reis M. The use of central nervous system active drugs during pregnancy. Pharmaceuticals (Basel). 2013; 6(10):1221-86, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24275849 (Lokaliseret 10. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

14.10.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 6. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...