Fluanxol®

Fluanxol Mite
N05AF01
 
 

1. generations lavdosis-antipsykotikum med ringe sedativ effekt. Thioxantenderivat. Se desuden tabel 1 i Klassifikation af antipsykotika.  

Anvendelsesområder

Se endvidere:

Andre anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 5 mg flupentixol (som dihydrochlorid), 

Fluanxol® Mite, tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 0,50 mg eller 1 mg flupentixol (som dihydrochlorid). 

Doseringsforslag

Bør som andre antipsykotika doseres individuelt efter aktuelle kliniske tilstand, behandlingsmål, kliniske effekt og bivirkninger. 

 

Skizofreni og andre psykoser 

Voksne. Initialt 5-15 mg dgl. almindeligvis givet én gang i døgnet. 

Kan evt. øges til 40 mg dgl. Vedligeholdelsesdosis normalt 5-20 mg dgl. 

 

Akutte psykoser 

Voksne. 15-30 mg 1-4 gange dgl. afhængig af lidelsens sværhedsgrad og patientens alder og vægt. Dosisreduktion almindeligvis efter få dage. 

 

Ikke-psykotiske tilstande 

Voksne. Initialt 1 mg dgl. givet om morgenen eller fordelt på 2 doser dgl. Kan efter 1 uge øges til 2 mg dgl. fordelt på 2 doser. Højst 3 mg dgl. 

Bemærk ved behandling af depression: I starten af behandlingen kan ses øget risiko for suicidal adfærd.  

 

Bemærk: 

Erfaring savnes for børn og unge under 17 år. 

Kontraindikationer

 • Komatøse tilstande
 • Bevidsthedssvækkelse
 • Parkinsonisme
 • Bloddyskrasier
 • Kredsløbskollaps.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved:
  • Kardiovaskulære sygdomme
  • Organisk hjernelidelse
  • Nedsat krampetærskel
  • Stærkt nedsat leverfunktion
  • Stærkt nedsat nyrefunktion.
 • Desuden forsigtighed til ældre - bl.a. pga. øget risiko for ortostatisk hypotension.
 • Behandling med antipsykotika medfører overdødelighed hos demente ældre og der er set en højere frekvens af cerebrovaskulære hændelser.
 • Venøs tromboemboli (VTE) kan ses ved behandling med antipsykotika. Ekstra opmærksomhed bør udvises ved risikofaktorer for VTE.
 • Prolaktinstigning kan ses ved brug af antipsykotika og særligt ved bl.a. flupentixol. Forsigtighed ved anvendelse til kvinder i behandling for brystcancer.
 • QT-forlængelse er forekommet. Patienten bør monitoreres for symptomer på arytmier og ekg bør foretages før behandlingen og efterfølgende (1906) (2867).
  Forsigtighed ved risikofaktorer for forlænget QT-interval: Elektrolytforstyrrelser (hypokaliæmi, hypomagnesiæmi, hypocalcæmi), bradykardi, strukturel hjertesygdom, medfødt langt QT-syndrom, tidligere QT-forlængelse, samtidig behandling med diuretika, kvinder, ældre.
  Ved risikofaktorer overvejes kontakt til kardiolog.
Referencer: 1906, 2867

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Mundtørhed.
Akatisi, Dyskinesier, Sedation.
Almindelige (1-10 %) Palpitationer, Takykardi.
Akkommodationsbesvær, Synsforstyrrelser.
Diarré, Dyspepsi, Obstipation, Opkastning, Øget spytsekretion.
Kraftesløshed, Svimmelhed.
Vægtøgning.
Øget appetit.
Myalgi.
Dystoni, Hovedpine, Tremor.
Agitation, Depression, Nervøsitet, Søvnløshed.
Urinretention.
Nedsat libido, Vandladningsbesvær.
Dyspnø.
Hudkløe, Øget svedtendens.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Abdominalsmerter.
Kramper.
Okulogyration, Parkinsonisme, Tardive dyskinesier.
Konfusion, Talebesvær.
Erektil dysfunktion.
Dermatitis, Fotosensibilitet.
Hypotension.
Sjældne (0,01-0,1 %) Agranulocytose, Trombocytopeni.
Hyperprolaktinæmi.
Anafylaktisk reaktion.
Forlænget QT-interval*.
Hyperglykæmi, Nedsat glucosetolerans.
Amenoré, Gynækomasti.
Meget sjældne (< 0,01 %) Malignt neuroleptikasyndrom.
Dyb venetrombose.

* QT-forlængelse er associeret til udvikling af torsades de pointes og pludselig hjertedød.  

 • For en række bivirkninger er det ikke ud fra datamaterialet muligt at estimere hyppigheden. De mest alvorlige er torsades de pointes, suicidal adfærd (ved depression) og pludselig uforklarlig død.
 • Malignt neuroleptikasyndrom (se Antipsykotika - bivirkninger) kræver omgående seponering og ofte indlæggelse på specialafdeling.
 • Langtidsbehandling med store doser kan fremkalde irreversible neurologiske bivirkninger.

Interaktioner

 • Flupentixol kan hæmme metaboliseringen af tricykliske antidepressiva.
 • Ved samtidig brug af midler, der kan medføre elektrolytforstyrrelser, skal man være opmærksom på opretholdelse af elektrolytbalancen.
 • Effekten af levodopa, dopamin og andre sympatomimetika kan hæmmes.
 • Samtidig brug af metoclopramid kan forøge risikoen for ekstrapyramidale bivirkninger.

 

Forsigtighed ved samtidig behandling med midler, der kan forlænge QT-intervallet:  

 • Visse antiarytmika (fx amiodaron2, dronedaron2, flecainid, sotalol)
 • En lang række antipsykotika (fx amisulprid2, chlorprothixen2, clozapin1, droperidol2, haloperidol1,2, levomepromazin, lurasidon, melperon, paliperidon, periciazin, pimozid1,2, prochlorperazin2, quetiapin, risperidon, sertindol1,2, sulpirid, ziprasidon1,2)
 • Visse anæstetika (fx propofol, sevofluran)
 • Visse azoler (fx fluconazol)
 • Fluorquinoloner (ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin2)
 • Makrolider (azithromycin, clarithromycin, erythromycin, roxithromycin)
 • Visse serotonin-receptorantagonister (fx ondansetron)
 • Visse SSRI (fx citalopram2, escitalopram2)
 • Tricykliske antidepressiva
 • En række øvrige midler (bl.a. anagrelid, chloroquin, domperidon2, donepezil, lithium1, methadon1, moclobemid, oxaliplatin, terlipressin, vandetanib2, venlafaxin).

1 For disse psykofarmaka er effekten særlig udtalt og/eller veldokumenteret. 

2 Samtidig behandling med andre midler, der kan forlænge QT-intervallet, er angivet som kontraindiceret på disse midler. 

Se desuden antiarytmika

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er data for ca. 250 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Den begrænsede datamængde tillader ikke at udelukke en øget risiko. 

Se desuden Antipsykotisk behandling af gravide og ammende

Referencer: 3834, 3835, 3836

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 1%. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (3 måneders karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Forgiftning

Farmakodynamik

Binder sig, som andre antipsykotika, til dopamin-D2-receptorer i hjernen, hvilket antages, at være den primære årsag til den antipsykotiske effekt. Påvirker desuden en række andre receptorer i varierende grad.
Flupentixol er et 1. generations lavdosis-antipsykotikum med relativt ringe sedativ og autonom effekt, men med større risiko for ekstrapyramidale bivirkninger. Se Klassifikation af antipsykotika

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed 40-50%.
 • Plasmahalveringstid ca. 35 timer.
 • Vejledende terapeutisk plasmakoncentrationsområde 2-8 nanomol/l (1-3 nanogram/ml) ved vedligeholdelsesbehandling af moderate psykoser.

Indholdsstoffer

Flupentixolfilmovertrukne tabletter  0,50 mgfilmovertrukne tabletter  1 mgfilmovertrukne tabletter  5 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : filmovertrukne tabletter 0,50 mg, filmovertrukne tabletter 1 mg, filmovertrukne tabletter 5 mg
Sunset Yellow FCF (Orange yellow S) (E110) : filmovertrukne tabletter 5 mg
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 0,50 mg, filmovertrukne tabletter 1 mg, filmovertrukne tabletter 5 mg
Andre:
Lactose : filmovertrukne tabletter 0,50 mg, filmovertrukne tabletter 1 mg, filmovertrukne tabletter 5 mg
Macrogoler : filmovertrukne tabletter 0,50 mg, filmovertrukne tabletter 1 mg, filmovertrukne tabletter 5 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 0,50 mg (kan dosisdisp.) 102051
100 stk.
88,90 10,67
(B) filmovertrukne tabletter 1 mg (kan dosisdisp.) 102062
100 stk.
131,05 7,86
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 102039
100 stk.
367,15 4,41

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  0,50 mg

Præg:
FD
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 6,5 x 6,5
filmovertrukne tabletter 0,50 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  1 mg

Præg:
FF
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 5,5 x 8
filmovertrukne tabletter 1 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  5 mg

Præg:
FK
Kærv: Ingen kærv
Farve: Mørkegul
Mål i mm: 8 x 11,8
filmovertrukne tabletter 5 mg
 
 
 

Referencer

3836. Petersen I, McCrea RL, Sammon CJ et al. Risks and benefits of psychotropic medication in pregnancy: cohort studies based on UK electronic primary care health records. Health Technol Assess. 2016; 20(23):1-176, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27029490 (Lokaliseret 10. juli 2019)


2867. retsinformation.dk. Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser. VEJ nr 9276 af 06/05/2014. 2014; , https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=163024 (Lokaliseret 7. juni 2016)


3835. Källén B, Borg N, Reis M. The use of central nervous system active drugs during pregnancy. Pharmaceuticals (Basel). 2013; 6(10):1221-86, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24275849 (Lokaliseret 10. juli 2019)


1906. Dansk Cardiologisk Selskab og Dansk Psykiatrisk Selskab. Arytmi-risiko ved anvendelse af psykofarmaka. 2011; , http://dpsnet.dk/wp-content/uploads/2014/12/vejledning_1-2011-arytmi-dec2011.pdf (Lokaliseret 3. juni 2016)


3834. Gentile S. Antipsychotic therapy during early and late pregnancy. A systematic review. Schizophr Bull. 2010; 36(3):518-44, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18787227 (Lokaliseret 10. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

14.10.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...