Orap®

N05AG02
 
 

1. generations lavdosis-antipsykotikum med ringe sedativ effekt. Diphenylbutylpiperidinderivat. Se desuden tabel 1 i Klassifikation af antipsykotika.  

Anvendelsesområder

Skizofreni og andre psykotiske tilstande præget af forandringer i følelseslivet, tankeforstyrrelser, hallucinationer og vrangforestillinger. 

Huntingtons chorea og andre hyperkinesier.  

Andre anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 1 mg eller 4 mg (krydskærv) pimozid. 

Doseringsforslag

Bør som andre antipsykotika doseres individuelt efter aktuelle kliniske tilstand, behandlingsmål, kliniske effekt og bivirkninger. 

 

Psykoser og dyskinesi 

Initialt 1-2 mg 1 gang dgl. 

Vedligeholdelsesdosis almindeligvis 2-6 mg 1 gang dgl. Maksimalt 20 mg dgl. 

 

Bemærk: 

 • Ved doser på 4 mg dgl. eller derover anbefales CYP2D6-genotypebestemmelse.
 • Ved nedsat CYP2D6-metabolisme bør dosis ikke overstige 4 mg dgl. og evt. dosisøgning bør foretages med 14 dages interval.
 • Gradvis seponering anbefales pga. risiko for seponeringssymptomer (kvalme, opkastning, søvnløshed).

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 0-60 ml/min.

  Patienten bør følges nøje. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed tilrådes. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Komatøse tilstande.
 • Bevidsthedssvækkelse.
 • Parkinsonisme.
 • Klinisk betydende hjertesygdom (herunder forlænget QT-interval og familiær disposition for forlænget QT-interval samt tidligere ventrikulære arytmier eller Torsades de pointes).
 • Hypokaliæmi eller hypomagnesiæmi.
 • Behandling med midler, der kan forlænge QT-intervallet eller midler, der hæmmer CYP3A4 eller CYP2D6 pga. risiko for forlænget QT-interval. Se Interaktioner.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved:
  • Kardiovaskulære sygdomme
  • Øget risiko for cerebrovaskulære tilfælde
  • Nedsat krampetærskel
  • Prostatahypertrofi
  • Glaukom
  • Fæokromocytom
  • Hypertyroidisme.
 • QTc-forlængelse er forekommet. Patienten bør monitoreres for symptomer på arytmier og ekg bør foretages før behandlingen og efterfølgende (1906) (2867).
  Forsigtighed ved risikofaktorer for forlænget QT-interval: Elektrolytforstyrrelser (hypokaliæmi, hypomagnesiæmi, hypocalcæmi), bradykardi, strukturel hjertesygdom, samtidig behandling med diuretika, kvinder, ældre. Se desuden kontraindikationer.
  Ved risikofaktorer overvejes kontakt til kardiolog.
 • Det anbefales, at elektrolytter monitoreres periodisk.
 • Forsigtighed til ældre - bl.a. pga. øget risiko for ortostatisk hypotension.
 • Behandling med antipsykotika medfører overdødelighed hos demente ældre og der er set en højere frekvens af cerebrovaskulære hændelser.
 • Venøs tromboemboli (VTE) kan ses ved behandling med antipsykotika. Ekstra opmærksomhed bør udvises ved risikofaktorer for VTE.
 • Prolaktinstigning kan ses ved brug af antipsykotika og særligt ved bl.a. pimozid. Forsigtighed ved anvendelse til kvinder i behandling for brystcancer.

Risiko for antikolinerg belastning 

Pimozid er et middel med en stærk antikolinerg effekt. Opmærksomhed på den antikolinerge belastning ved kombination med andre antikolinerge midler. Se desuden Antikolinerge lægemidler, Sundhedsstyrelsen, januar 2018. 

Referencer: 1906, 2867

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Svimmelhed.
Somnolens.
Nykturi.
Øget svedtendens.
Almindelige (1-10 %) Sløret syn.
Mundtørhed, Obstipation, Opkastning, Øget spytsekretion.
Kraftesløshed, Letargi.
Vægtøgning.
Nedsat appetit.
Muskelstivhed.
Akatisi, Ekstrapyramidale gener  (herunder dysartri, dyskenesier, dystoni og rigiditet), Hovedpine, Tremor.
Agitation, Depression, Rastløshed, Søvnløshed.
Hyppig vandladning.
Erektil dysfunktion.
Nasal tilstopning.
Seborré.
Hypotension.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Ansigtsødem.
Muskelkramper.
Okulogyration.
Amenoré.
Ikke kendt Hjertestop, Torsades de pointes-takykardi*, Ventrikulær takykardi.
Hyperprolaktinæmi.
Hypotermi, Malignt neuroleptikasyndrom, Pludselig død.
Eeg-forandringer, Forlænget QT-interval*, Glucosuri.
Hyperglykæmi  (ved diabetes), Hyponatriæmi.
Kramper.
Tardive dyskinesier.
Gynækomasti.

* QT-forlængelse er associeret til udvikling af torsades de pointes og pludselig hjertedød. 

 • Dyb venetrombose er forekommet ved behandling med antipsykotika.
 • Malignt neuroleptikasyndrom (se Antipsykotika - bivirkninger) er forekommet og kræver omgående seponering og ofte indlæggelse på specialafdeling.
 • Langtidsbehandling med store doser kan fremkalde irreversible neurologiske bivirkninger.

Interaktioner

 • Pimozid metaboliseres hovedsagelig via CYP3A4 og CYP2D6. Samtidig anvendelse af hæmmere af CYP3A4 (fx HIV-proteasehæmmere, erythromycin og grapefrugtjuice) eller hæmmere af CYP2D6 (fx fluoxetin, paroxetin) kan forøge risikoen for forlænget QTc-interval og er kontraindiceret. Se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Samtidig behandling med paroxetin eller sertralin kan øge AUC for pimozid med henholdsvis ca. 150 % og ca. 40 %. Kombinationerne bør undgås.
 • Effekten af levodopa, dopamin og andre sympatomimetika kan hæmmes.

 

Samtidig behandling med midler, der kan forlænge QT-intervallet er kontraindiceret:  

 • Visse antiarytmika (fx amiodaron2, dronedaron2, flecainid, sotalol)
 • En lang række antipsykotika (fx amisulprid2, clozapin1, chlorprothixen2, droperidol2, flupentixol, haloperidol1,2, levomepromazin, lurasidon, melperon, paliperidon, periciazin, prochlorperazin2, quetiapin, risperidon, sertindol1,2, sulpirid, ziprasidon1,2)
 • Visse anæstetika (fx propofol, sevofluran)
 • Visse azoler (fx fluconazol)
 • Fluorquinoloner (ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin2)
 • Makrolider (azithromycin, clarithromycin, erythromycin, roxithromycin)
 • Visse serotonin-receptorantagonister (fx ondansetron)
 • Visse SSRI (fx citalopram2, escitalopram2)
 • Tricykliske antidepressiva
 • En række øvrige midler (bl.a. anagrelid, chloroquin, domperidon2, donepezil, lithium1, methadon1, moclobemid, oxaliplatin, terlipressin, vandetanib2, venlafaxin).

1 For disse psykofarmaka er effekten særlig udtalt og/eller veldokumenteret. 

2 Samtidig behandling med andre midler, der kan forlænge QT-intervallet, er angivet som kontraindiceret på disse midler. 

Se desuden Antiarytmika

Desuden forsigtighed ved samtidig brug af midler, der kan medføre elektrolytforstyrrelser (kan øge risikoen for QT-forlængelse). 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (3 måneders karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Forgiftning

Farmakodynamik

Pimozid binder sig, som andre antipsykotika, til dopamin-D2-receptorer i hjernen, hvilket antages at være den primære årsag til den antipsykotiske effekt. Påvirker desuden en række andre receptorer i varierende grad.
Pimozid er et 1. generations lavdosis antipsykotikum med relativt ringe sedativ og autonom effekt, men med større risiko for ekstrapyramidale bivirkninger. Se Klassifikation af antipsykotika

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 50%.
 • Metaboliseres i leveren, hovedsageligt via CYP3A4 og CYP2D6 og i mindre grad CYP1A2.
 • Plasmahalveringstid ca. 55 timer med stor individuel variation, og halveringstider op til 150 timer er set.

Indholdsstoffer

Pimozidtabletter  1 mgtabletter  1 mg  (2care4) tabletter  4 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : tabletter 1 mg, tabletter 1 mg  (2care4) , tabletter 4 mg
Sunset Yellow FCF (Orange yellow S) (E110) : tabletter 1 mg, tabletter 1 mg  (2care4)

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 1 mg (kan dosisdisp.) 377976
75 stk. (blister)
111,35 5,94
(B) tabletter 1 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 119698
90 stk. (blister)
128,90 5,73
(B) tabletter 4 mg (kan dosisdisp.) 191326
20 stk. (blister)
55,70 2,79

Foto og identifikation

Tabletter  1 mg

Præg:
ORAP 1
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lys fersken
Mål i mm: 6,6 x 6,6
tabletter 1 mg
 
 
 

Tabletter  4 mg

Præg:
ORAP 4
Kærv: Delekærv
Farve: Lysegrøn
Mål i mm: 6,7 x 6,7
tabletter 4 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


2867. retsinformation.dk. Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser. VEJ nr 9276 af 06/05/2014. 2014; , https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=163024 (Lokaliseret 7. juni 2016)


4308. Ban L, West J, Gibson JE et al. First trimester exposure to anxiolytic and hypnotic drugs and the risks of major congenital anomalies: a United Kingdom population-based cohort study. PLos One. 2014; 9, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24963627 (Lokaliseret 11. februar 2019)


4309. Bellantuono C, Tofani S, Di Sciascio G, et al. Benzodiazepine exposure in pregnancy and risk of major malformations: a critical overview. Gen Hosp Psychiatry. 2013; 35:3-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23044244 (Lokaliseret 11. februar 2019)


1906. Dansk Cardiologisk Selskab og Dansk Psykiatrisk Selskab. Arytmi-risiko ved anvendelse af psykofarmaka. 2011; , http://dpsnet.dk/wp-content/uploads/2014/12/vejledning_1-2011-arytmi-dec2011.pdf (Lokaliseret 3. juni 2016)


3834. Gentile S. Antipsychotic therapy during early and late pregnancy. A systematic review. Schizophr Bull. 2010; 36(3):518-44, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18787227 (Lokaliseret 10. juli 2019)


4311. Hartz SC, Heinonen OP, Shapiro S et al. Antenatal exposure to meprobamate and chlordiazepoxide in relation to malformations, mental development, and childhood mortality. N Engl J Med. 1975; 292:726-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1113782 (Lokaliseret 11. februar 2019)

 
 

Revisionsdato

14.10.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 6. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...