Kadcyla

L01XC14
 
 

Kovalent konjugat af trastuzumab, der er et rekombinant monoklonalt antineoplastisk antistof, og DM1, der er en mikrotubulær hæmmer (DM1). 

Anvendelsesområder

Tidlig mammacancer 

 • Adjuverende behandling af HER2-positiv tidlig mammacancer med invasiv residualsygdom i bryst og/eller lymfekirtler efter neoadjuverende taxanbaseret og HER2-targeteret behandling.

Metastatisk mammacancer 

 • HER2-positiv inoperabel, lokalt fremskreden eller metastatisk mammacancer, som tidligere har været behandlet med trastuzumab og et taxan, separat eller i kombination.

 

Trastuzumab emtansin bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Dispenseringsform

Pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 100 mg eller 160 mg trastuzumab emtansin. 

Doseringsforslag

Voksne. 3,6 mg/kg legemsvægt hver 3. uge som i.v. infusion over 90 minutter. 

 • Ved tidlig mammacancer behandles med i alt 14 behandlingsserier, medmindre der er sygdomsrecidiv eller toksicitet, der ikke kan behandles.
 • Ved metastatisk mammacancer behandles til sygdomsrecidiv eller toksicitet, der ikke kan behandles.

 

Bemærk: 

 • Hvis den initiale støddosis tolereres, kan efterfølgende doser gives som i.v. infusion over 30 min.
 • Ved udvikling af infusionsrelaterede symptomer skal infusionshastigheden nedsættes, eller infusionen afbrydes. Ved livstruende reaktioner seponeres behandlingen.
 • Ved behov for dosisreduktion pga. bivirkninger, primært påvirkede levertal, trombocytopeni eller venstresidig hjerteinsufficiens, se produktresumé.
 • Må ikke substitueres med trastuzumab eller trastuzumab deruxtecan.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 0-30 ml/min.

  Dosisjustering er ikke nødvendig ved let til moderat nedsat nyrefunktion. Erfaring savnes ved GFR < 30 ml/min. Der findes ingen data, og tæt monitorering tilrådes.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Forsigtighed ved let til moderat nedsat leverfunktion.
 • Erfaring savnes vedr. stærkt nedsat leverfunktion.

Se endvidere

Forsigtighedsregler

 • Anvendelse af trastuzumab emtansin er forbundet med kardiotoksicitet, hvorfor forsigtighed tilrådes ved hjerteinsufficiens, tidligere hypertension eller koronararteriesygdom.
 • Hjertefunktion bør monitoreres under behandling med trastuzumab emtansin, og kombination af trastuzumab og antracyclin bør undgås i den adjuverende behandling af tidlig mammacancer og ved behandling af metastatisk mammacancer. Behandling med antracycliner bør om muligt undgås i op til 27 uger efter ophør af trastuzumabbehandlingen.
 • Interstitiel lungesygdom, specielt ved samtidig behandling med taxaner.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Anæmi, Blødning, Trombocytopeni.
Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme, Mundtørhed, Obstipation, Opkastning, Stomatitis.
Feber, Kraftesløshed, Træthed.
Forhøjede levertransaminaser.
Artralgi, Myalgi, Smerter i ekstremiteter.
Hovedpine, Perifer neuropati.
Søvnløshed.
Urinvejsinfektion.
Dyspnø, Epistaxis, Hoste.
Hududslæt.
Almindelige (1-10 %) Leukopeni, Neutropeni.
Venstresidig hjerteinsufficiens.
Conjunctivitis, Sløret syn, Tåreflåd, Øjentørhed.
Dyspepsi, Gingival blødning, Smagsforstyrrelser.
Kulderystelser, Svimmelhed.
Allergiske reaktioner, Urticaria.
Infusionsrelaterede reaktioner.
Forhøjet bilirubin.
Hypokaliæmi.
Hukommelsesbesvær.
Alopeci, Hudkløe, Negleforandringer, Palmar-plantar erytrodysæstesi.
Hypertension, Perifere ødemer.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Ekstravasation.
Hepatotoksicitet, Leverinsufficiens.
Pneumonitis.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Referencer: 691, 692, 2789, 2790, 2954, 2955, 4264, 4267, 4268, 4269, 4270, 4388

Se også Klassifikation - graviditet

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder bør anvende sikker antikonception under behandlingen og i mindst 7 måneder efter afslutning af behandlingen. 

Mandlige patienter eller deres kvindelige partner skal ligeledes anvende sikker antikonception. 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: På grund af virkningsmekanismen frarådes amning under behandling og 7 måneder efter sidste dosis. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Konjugat af trastuzumab og emtansin. 

 • Trastuzumab er rettet mod den ekstracellulære del af den humane epidermale vækstfaktorreceptor (HER2). Overekspression af HER2 ses hos 20-30% af patienter med mammacancer. Binding af trastuzumab til HER2 hæmmer tumorcelleproliferation og inducerer antistof-afhængig cellemedieret cytotoksicitet.
 • Emtansin refererer til MCC-DM1-komplekset. DM1 er cytotoksisk komponent, der bindes til tubulin, og hermed hæmmer kræftcellernes deling og vækst.

Farmakokinetik

 • Trastuzumab emtansin dekonjungeres og kataboliseres formodentligt i cellulære lysosomer.
 • Plasmahalveringstid for trastuzumab emtansin ca. 4 døgn.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering bør udvises forsigtighed. Se endvidere  Antineoplastiske midler

  

Tilberedning af koncentrat til infusionsvæske 

Hætteglas med 100 mg eller 160 mg pulver tilsættes henholdsvis 5 ml eller 8 ml sterilt vand til en koncentration på 20 mg/ml. 

Hætteglasset må ikke rystes, se medfølgende brugsvejledning. 

Advarsel: Infusionskoncentrat må ikke gives ufortyndet. 

  

Tilberedning af infusionsvæske 

Den beregnede mængde koncentrat sættes til  4,5 mg/ml  eller isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske til et slutvolumen på 250 ml. Se endvidere medfølgende brugsvejledning. 

  

Forligelighed ved infusion 

Må ikke blandes med glucoseopløsninger. 

  

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Rekonstitueret koncentrat til infusionsvæske er holdbar i 24 timer i køleskab (2-8°C).
 • Brugsfærdig infusionsvæske er kemisk holdbar i 24 timer i køleskab (2-8°C), men bør anvendes umiddelbart.

  

  

Indholdsstoffer

Trastuzumab emtansinpulver til konc. til infusionsvæske, opl.  100 mgpulver til konc. til infusionsvæske, opl.  160 mg

Hjælpestoffer

Andre:
Polysorbat 20 : pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 100 mg, pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 160 mg
Ravsyre : pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 100 mg, pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 160 mg
Saccharose : pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 100 mg, pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 160 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 100 mg 466278
1 stk.
16.001,95
(BEGR) pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 160 mg 121104
1 stk.
25.528,25

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)


4264. Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al. Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018; 27(12):1302-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378 (Lokaliseret 7. februar 2019)


4388. de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al. Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients. Lancet Oncol. 2018; 19(3):337-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867 (Lokaliseret 4. marts 2019)


2954. Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al. Anticancer drugs during pregnancy. Jpn J Clin Oncol. 2016; 46(9):795-804, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093 (Lokaliseret 16. juni 2017)


2955. Esposito S, Tenconi R, Preti V et al. Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes. Medicine (Baltimore). 2016; 95(38), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036 (Lokaliseret 2. januar 2017)


4268. Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al. Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients. JAMA Oncol. 2015; 8:1145-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4270. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4269. Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al. Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study. Lancet Oncol. 2012; 13(9):887-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483 (Lokaliseret 11. juli 2019)


2789. Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):101-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593 (Lokaliseret 20. maj 2016)


2790. Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):110-21, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452 (Lokaliseret 20. maj 2016)


691. Cardonick E, Iacobucci A. Use of chemotherapy during human pregnancy. Lancet Oncol. 2004; 5(5):283-91, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15120665 (Lokaliseret 6. juni 2016)


4267. PDQ Adult Treatment Editorial Board. Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US). 2002-2017; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427 (Lokaliseret 11. juli 2019)


692. Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al. Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos. Hum Reprod Update. 2001; 7(4):394-403, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11476352 (Lokaliseret 20. maj 2016)

 
 

Revisionsdato

31.08.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 6. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...