Oramorph®

N02AA01
 
 

Opioidagonist

Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel. Vær opmærksom på bl.a. dosisreduktion hos ældre. Læs mere.  

 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Orale dråber, opløsning. 1 ml (16 dråber) indeholder 20 mg morphinsulfat. 

Oral opløsning. 1 ml indeholder 2 mg morphinsulfat. 

Doseringsforslag

Ikke tidligere opioidbehandlede 

 • Voksne. Sædvanligvis 10-30 mg hver 4. time. Dosis kan øges med 5-10 mg ad gangen til ønsket effekt.
 • Ældre. Dosis skal nedsættes.
 • Børn. Initialt 0,2-0,4 mg/kg legemsvægt/dosis. Dosis justeres herefter, således at smertegennembrud så vidt muligt undgås.

 

Skift mellem opioider kan beregnes her:  

Beregning af ækvianalgetiske døgndoser for udvalgte opioider 

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-15 ml/min.

  Dosis nedsættes til 25% af normaldosis med uændret dosisinterval.  

 • GFR 15-60 ml/min.

  Dosis nedsættes til 50% af normaldosis med uændret dosisinterval.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Forsigtighed ved let nedsat leverfunktion.
 • Kontraindiceret ved moderat til stærkt nedsat leverfunktion.

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Svær respirationsdepression.
 • Paralytisk ileus eller gastro-intestinal obstruktion.
 • Samtidig behandling med MAO-hæmmere og behandling med irreversible MAO-hæmmere (isocarboxazid) inden for 14 dage før behandling morphin påbegyndes, se Interaktioner.

Forsigtighedsregler

 • Ældre eller bevidsthedspåvirkede patienter
 • Nedsat lungefunktion
 • Forhøjet intrakranielt tryk
 • Hypotension i forbindelse med hypovolæmi
 • Prostatahypertrofi
 • Hypotyroidisme
 • Pancreatitis
 • Bør undgås ved svær overfølsomhedsreaktion på andre opioider. Egentlig allergi er dog yderst sjælden.
 • Overvej at sænke den totale opioiddosis hos patienter med central søvnapnø (CSA), da risikoen for CSA er dosisafhængig.
 • Risikoen for fysisk og psykisk afhængighed skal haves in mente.
 • Der kan opstå tolerans ved brug over længere tid. Hvis der gentagne gange er behov for at øge dosis for at opretholde effekten, bør behandlingen revurderes.
 • Ved seponering efter længerevarende behandling aftrappes med 10-25 % af døgndosis med 1-2 ugers mellemrum, således at de største reduktioner sker først, og at man går langsommere frem sidst i udtrapningen. Ved kortere tids behandling aftrappes i praksis med 5-10 mg hver eller hver anden dag. Se endvidere Opioider (iatrogen afhængighed).
 • Alkoholindhold:
  Oral opløsning
  indeholder 10,5% v/v alkohol. 1 dosis på 30 mg morphinsulfat indeholder ca. 1,6 g alkohol, der svarer til ca. 13 % af én genstand.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Overdosering
Dobbeltordination. Man overså, at patienten i forvejen fik anden behandling med respirationsdæmpende effekt i fast eller varierende dosering. Overdosering. Indlæggelse på intensiv afdeling.
Manglende dosisreduktion til ældre. Overdosering. Påvirket bevidsthed, respirationsstop.
Overdosering. P.n.-ordination er for høj og ikke i overensstemmelse med patientens faste smerte-behandling. Respirationsdepression.
Overset nyreinsufficiens. Ingen dosistilpasning som følge af monitorering af nyrefunktion. Pneumoni, relateret til dårlig ventilation ved morfinoverdosering.
Ukorrekt håndtering
Oral dosis gives i.v. Der ordineres 2,5 mg til barn. Fejlagtigt gives 2,5 mg (1,25 ml) i.v. Der gives antidot i form af naloxon.
Forvekslinger (fx styrker, dosis, enheder, præparat)
Forveksling af styrker på pakninger og sprøjter. Over-/underdosering.
Fejl ved skift mellem opioider
Manglende seponering af orale opioider på trods af ordination af plaster. Overdosering. Død.
Overdosering ved ændring af smertebehandling, fordi de forskellige rene agonister ikke er ækvipotente. Fx blev det ikke overvejet eller oplyst, at tabletter 20 mg/dgl. morphin svarer til 10 mikrogram/t buprenorphin plaster. Der blev påsat et for kraftigt plaster (20 mikrogram/t). Bevidsthedspåvirkning.
Overdosering ved ændring af smertebehandling. Ved skift fra tramadol/tapentadol til morphin (ikke-ækvipotente stoffer) blev det ikke overvejet eller oplyst, at morphin er > 5 gange stærkere end tramadol/tapentadol. Respirationsdepression. Patienten behandles med antidot og indlægges på intensiv afdeling.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Kvalme, Obstipation, Opkastning.
Feber.
Humørforstyrrelser.
Ortostatisk hypotension.
Almindelige (1-10%) Miosis.
Abdominalsmerter, Mundtørhed.
Hypoxi, Kraftesløshed, Svimmelhed.
Nedsat appetit.
Hovedpine.
Hallucinationer, Konfusion, Søvnighed, Søvnløshed.
Urinretention.
Dyspnø.
Hudkløe, Hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1%) Bradykardi.
Synsforstyrrelser.
Paralytisk ileus.
Galdevejsdyskinesi.
Allergiske reaktioner.
Kramper, Øget muskeltonus.
Myokloni, Paræstesier, Tremor.
Agitation, Angst, Eufori.
Bronkospasme, Lungeødem, Respirationsdepression.
Hypertension, Synkope.
Sjældne (0,01-0,1%) Pancreatitis.
Anafylaktisk reaktion.
Hypotension, Perifere ødemer.
Ikke kendt Amenoré, Erektil dysfunktion.

Se endvidere Opioider (analgetika)

Interaktioner

 • Alvorlige symptomer (fx kramper, høj feber, kredsløbsdepression, koma) ved kombination med MAO-hæmmere kan ikke udelukkes. Samtidig behandling med MAO-hæmmere og behandling med irreversible MAO-hæmmere inden for 14 dage bør undgås.
 • Virkningen af hypnotika og tricykliske antidepressiva samt antipsykotika - specielt højdosisantipsykotika - kan forstærkes.
 • Den sederende virkning forstærkes af benzodiazepiner.
 • Bevidstheds- og respirationssvækkelse forstærkes af alkohol og barbitursyrederivater.
 • Morfin kan øge AUC for gabapentin med ca. 40%.
 • Rifampicin kan nedsætte plasmakoncentrationen for morphin med ca. 30%.
 • Morphin kan nedsætte virkningen af orale P2Y12 -hæmmere (fx clopidogrel) hos patienter med akut koronarsyndrom. Denne interaktion kan være relateret til reduceret gastrointestinal mobilitet og også være gældende for andre opioider. Det kan overvejes at anvende en parenteral P2Y12-hæmmer.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data fra to opgørelser med i alt ca. 1.000 eksponerede, heraf ca. 540 i 1. trimester uden tegn på øget risiko for medfødte misdannelser. Abstinenssymptomer hos den nyfødte er velkendte ved langvarig behandling. Respirationsdepression hos den nyfødte kan ses ved behandling i forbindelse med fødslen. Morfin bør derfor ikke anvendes de sidste uger før forventet fødsel. Se endvidere Opioider (analgetika)

Referencer: 3711, 3907

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Udskillelse af morphin i modermælk er undersøgt i flere studier, fortrinsvis efter parenteral behandling. Den relative vægtjusterede dosis for morphin og den aktive metabolit findes op til 27%, med meget stor intervariation. Den dosis, barnet indtager, er høj, men biotilgængeligheden er ret lav, og den systemiske eksponering for barnet er begrænset. 


Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.

Behandling med opioider kan udgøre en trafiksikkerhedsmæssig risiko og effekten kan ofte sidestilles med promillekørsel. Fast behandling med korttidsvirkende opioider er i udgangspunktet ikke foreneligt med bilkørsel. Behandling med langtidsvirkende opioider anses for at være forenelige med bilkørsel så længe dosis ikke overskrider vedtagne max grænser. Der kan være behov for at nedlægge kørselsforbud i startfasen.

Se mere i trafikafsnittet under Opioider (analgetika),
i Vejledning om helbredskrav til kørekort, Styrelsen for Patientsikkerhed, August 2017 og i Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler, Sundhedsstyrelsen, 19. juni 2019. 

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Anvendelse af morfin medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Schengen-attest (pillepas)

Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Forgiftning

Farmakodynamik

Opioidagonist med virkning på især μ- og i mindre grad қ-opioidreceptorerne i CNS. μ-opioidreceptorerne menes at formidle supraspinal analgesi, respirationsdepression og eufori, og қ-opioidreceptorerne spinal analgesi, miosis og sedation. Morphin har også en direkte virkning på tarmvæggens nerver med obstipation til følge. 

Epidural administration. Efter injektion i epiduralrummet formodes morphin at trænge gennem meninges til opioidreceptorer i medulla spinalis og udøve sin virkning der. Smertelindringen indtræder efter 15-30 minutter og er langvarig, ofte op til ca. 10 timer. Kun 5% bindes segmentalt, de 95% virker systemisk via absorption i de venøse plexer i epiduralrummet. 

Farmakokinetik

 • Metaboliseres i lever og tarm til delvist aktive metabolitter, heraf udgør hydromorphon en mindre metabolit.
 • Plasmahalveringstid 2-3 timer (morphin) og 7-8 timer (aktive metabolitter).
 • Oral administration. Biotilgængelighed 20-60% pga. udtalt first pass-metabolisme i leveren. Depottabletter (monodepot), depotkapsler (polydepot) og depotgranulater (polydepot) frigiver det aktive stof over et længere tidsrum. Maksimal plasmakoncentration efter ca. 4 timer.
 • Rektal administration. Biotilgængelighed ca. 30%.
 • Parenteral administration. Maksimal plasmakoncentration efter 15-30 minutter (s.c. og i.m.).

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

Orale dråber 

 • 1 ml = 16 dråber
 • 1 dråbe indeholder 1,25 mg morphinsulfat.

 

Holdbarhed 

Orale dråber og oral opløsning 

 • Efter åbning: Kan opbevares i højst 3 måneder.

Indholdsstoffer

Morphinorale dråber, opløsning  20 mg/mlorale dråber, opløsning  20 mg/ml  (2care4) orale dråber, opløsning  20 mg/ml  (Paranova Danmark) oral opløsning  2 mg/mloral opløsning  2 mg/ml  (2care4)

Hjælpestoffer

Konservering:
Methylparahydroxybenzoat  (E218) : oral opløsning 2 mg/ml
Natriumbenzoat  (E211) : orale dråber, opløsning 20 mg/ml
Propylparahydroxybenzoat  (E216) : oral opløsning 2 mg/ml
Andre:
Ethanol : oral opløsning 2 mg/ml

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Tilskud

Orale dråber 20 mg/ml: 

 • Klausuleret tilskud til:
  • Patienter med stærke opioidkrævende smerter, hvor behandling med oralt stærkt opioid i fast lægemiddelform med generelt tilskud uden klausulering ikke er mulig.
  • For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud".

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(AP4) orale dråber, opløsning 20 mg/ml 378043
20 ml
121,85 30,46
(AP4) orale dråber, opløsning 20 mg/ml  (2care4) 045611
20 ml
120,00 30,00
(AP4) orale dråber, opløsning 20 mg/ml  (Paranova Danmark) 168171
20 ml
114,75 28,69
(AP4) oral opløsning 2 mg/ml 561269
100 ml
133,70 66,85
(AP4) oral opløsning 2 mg/ml  (2care4) 532383
100 ml
147,30 73,65

Referencer

3711. Janusinfo. JanusInfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


3907. Heinonen OP, Slone D, Shapiro S. Birth defects and drugs in pregnancy. Birth defects and drugs in pregnancy. 1977; , http://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/19782703483 (Lokaliseret 22. januar 2019)

 
 

Revisionsdato

21.10.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. maj 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...