Invokana

A10BK02
 
 

Oralt antidiabetikum, virker uafhængigt af endogent insulin ved at øge glucoseudskillelsen i urin. Selektiv SGLT-2-hæmmer

Anvendelsesområder

Diabetes mellitus type 2:  

 • Som monoterapi ved intolerans eller kontraindikationer over for metformin, når tilstrækkelig glykæmisk kontrol ikke har kunnet opnås med kostregulering, motion og vægttab.
 • I kombination med andre glucosesænkende midler inkl. insulin, når tilstrækkelig glykæmisk kontrol ikke har kunnet opnås med disse sammen med kostregulering, motion og vægttab.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 100 mg eller 300 mg canagliflozin. 

Doseringsforslag

Voksne. Initialt 100 mg 1 gang dgl. Vedligeholdelsesdosis højst 300 mg 1 gang dgl.  

 

Bemærk: 

 • Tabletterne bør tages før dagens første måltid.
 • Tabletterne skal synkes hele.
 • Erfaring savnes vedr. børn < 18 år.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-60 ml/min.
  • GFR < 60 ml/min: Behandling bør ikke initieres.
  • GFR 45-60 ml/min: Igangværende behandling: Dosisreduktion til 100 mg 1 gang dgl.
  • GFR < 45 ml/min: Igangværende behandling seponeres ved vedvarende GFR < 45 ml/min.

  Virkningsmekanismen på den glykæmiske kontrol forudsætter en vis nyrefunktion. Selektive SGLT-2-hæmmere har kun begrænset virkning ved GFR < 60 ml/min, og bør ikke benyttes til behandling af hyperglykæmi ved GFR < 45 ml/min. Man kan derfor ikke forvente større virkning hos patienter > 70 år. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Bør ikke anvendes ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Forsigtighedsregler

 • Bør ikke anvendes ved type 1-diabetes.
 • Diabetisk ketoacidose:
  • Canagliflozin eller andre SGLT-2-hæmmere bør ikke anvendes.
  • Patienterne skal informeres om symptomerne på diabetisk ketoacidose og om at kontakte deres læge ved disse symptomer.
  • Ved mistanke om diabetisk ketoacidose skal behandlingen seponeres straks.
  • Ekstra opmærksomhed ved behandling af patienter med risikofaktorer for udvikling af ketoacidose, fx:
   • lille reserve af insulin-producerende celler
   • forhold, der fører til dehydrering eller lavt madindtag
   • pludselig reduktion i insulin
   • øget behov for insulin pga. sygdom, operation eller alkoholmisbrug.
  • Behandling med canagliflozin eller andre SGLT-2-hæmmere bør midlertidigt seponeres hos patienter, der er indlagt på hospital pga. operationer eller alvorlige livstruende sygdomme.
 • Bør med forsigtighed anvendes til patienter i behandling med store doser loop-diuretika.
 • Tidligere tilfælde af hypotension.
 • Ældre ≥ 65 år og specielt ved øgning af dosis hos ældre ≥ 75 år.
 • Nyrefunktion bør kontrolleres før behandlingsstart og derefter mindst én gang om året.
 • Behandlingen bør afbrydes midlertidigt ved udvikling af både hypovolæmi, dehydrering og hypotension.
 • Canagliflozin bør seponeres ved større operationer eller alvorlig, akut sygdom, og der bør monitoreres for ketonstoffer i blodet.
 • Canagliflozin giver positivt analyseresultat for glucose i urinen ved anvendelse af 1,5-anhydroglucitol (1,5-AG)-analyser.
 • Patienter skal informeres om, at det er vigtigt med rutinemæssig fodpleje for at undgå rifter eller sår på fødderne. Ved rifter/sår er det vigtigt med omgående behandling for at forebygge infektion og ulceration.
 • Patienter med øget risiko for amputation (patienter, der tidligere har fået amputation) bør monitoreres nøje. Som en sikkerhedsforanstaltning bør det overvejes at seponere behandlingen hos patienter, som udvikler betydelige fodkomplikationer.
 • Patienter skal rådgives om vigtigheden af at indtage rigelig væske og monitoreres for tegn og symptomer på tab af væske og salt i kroppen.
 • Der er set tilfælde af komplicerede urinvejsinfektioner, herunder pyelonefritis og urosepsis, som har været årsag til seponering af canagliflozin. Derfor skal midlertidig seponering af canagliflozin overvejes hos patienter med komplicerede urinvejsinfektioner.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Hypoglykæmi*.
Vaginal candidiasis, Vulvovaginitis.
Almindelige (1-10 %) Kvalme, Mundtørhed, Obstipation.
Forhøjet hæmatokritværdi.
Dyslipidæmi, Tørst.
Hyppig vandladning, Polyuri, Urinvejsinfektion.
Balanitis.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Svimmelhed.
Dehydrering, Hyperfosfatæmi, Hyperkaliæmi.
Øget risiko for knoglebrud.
Nyresvigt.
Fotosensibilitet.
Hypotension, Ortostatisk hypotension, Synkope.
Sjældne (0,01-0,1 %) Anafylaktisk reaktion, Angioødem.
Ketoacidose.
Ikke kendt Nekrotiserende fasciitis  (i perineum - Fourniers gangræn)**.

* Hypoglykæmi er set ved samtidig anvendelse af sulfonylurinstof eller insulin. 

** Patienter skal informeres om at kontakte en læge ved mistanke om Fourniers gangræn (nekrotiserende fascitis i perineum). Behandlingen seponeres ved Fourniers gangræn.  

 

 • Svimmelhed og hypotension i relation til hypovolæmi og dehydrering ses hyppigere hos ældre ≥ 75 år.
 • Der er med canagliflozin observeret øget risiko for amputation af underekstremiteter, primært tæerne og mellemfod, hos patienter med i forvejen høj risiko for amputation. Se endvidere SGLT-2-hæmmere (selektive) og kombinationer.

Interaktioner

 • Canagliflozin kan forstærke virkningen af diuretika.
 • Ved samtidig behandling med insulin eller sulfonylurinstof kan det være nødvendigt at reducere dosis af insulin/sulfonylurinstof for at undgå hypoglykæmi.
 • AUC og maksimal plasmakoncentration for canagliflozin reduceres med 51% henholdsvis 28% ved samtidig behandling med rifampicin. Andre enzyminduktorer kan have lignende effekt, se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet
 • Canagliflozin kan øge virkningen af digoxin.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (3 døgns karantæne).

Farmakodynamik

 • Potent, selektiv og reversibel SGLT-2-hæmmer, som virker uafhængigt af insulinsekretion og -virkning.
 • Glucosereabsorption i nyrerne reduceres, og dermed udskilles glucose i urinen.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 65%.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-2 timer.
 • Fordelingsvolumen 1,7 l/kg.
 • Plasmahalveringstid ca. 12 timer.
 • Udskilles med fæces og gennem nyrerne.

Se endvidere tabel 1 i Orale antidiabetika

Indholdsstoffer

Canagliflozinfilmovertrukne tabletter  100 mgfilmovertrukne tabletter  300 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : filmovertrukne tabletter 300 mg
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 100 mg, filmovertrukne tabletter 300 mg
Andre:
Lactose : filmovertrukne tabletter 100 mg, filmovertrukne tabletter 300 mg
Macrogoler : filmovertrukne tabletter 100 mg, filmovertrukne tabletter 300 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 100 mg (kan dosisdisp.) 547129
30 stk. (blister)
467,15 31,14
(B) filmovertrukne tabletter 100 mg (kan dosisdisp.) 129010
90 stk. (blister)
1.357,55 30,17
(B) filmovertrukne tabletter 100 mg (kan dosisdisp.) 374604
90 stk. (blister) (Orifarm)
1.347,00 29,93
(B) filmovertrukne tabletter 100 mg (kan dosisdisp.) 561864
90 stk. (blister) (2care4)
1.348,00 29,96
(B) filmovertrukne tabletter 300 mg (kan dosisdisp.) 135362
30 stk. (blister)
467,15 10,38
(B) filmovertrukne tabletter 300 mg (kan dosisdisp.) 388064
30 stk. (blister) (2care4)
467,15 10,38

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  100 mg

Præg:
CFZ, 100
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegul
Mål i mm: 5,3 x 11,8
filmovertrukne tabletter 100 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  300 mg

Præg:
CFZ, 300
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7,3 x 16,9
filmovertrukne tabletter 300 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

10.02.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...