Galantamin "Orion"

N06DA04
 
 

Kolinesterasehæmmer. Middel til behandling af demens. Tertiær alkaloid. 

Anvendelsesområder

Anvendes ved Alzheimers sygdom, Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom, alle i let til svær grad. Se endvidere Demens

Se endvidere:

Dispenseringsform

Depotkapsler, hårde. 1 depotkapsel indeholder 8 mg eller 16 mg galantamin (som hydrobromid). 

Doseringsforslag

Voksne. Initialt 8 mg om morgenen i forbindelse med et måltid. Efter 4 ugers behandling kan dosis øges til 16 mg dgl., og evt. efter yderligere 4 ugers behandling til 24 mg dgl. 

 

Bemærk: 

 • Patienten bør som hovedregel have en omsorgsperson (kan være fra hjemmeplejen), som hjælper med at håndtere medicineringen.
 • Depotkapslerne skal synkes hele.
 • Depotkapslerne og kapselindholdet må ikke tygges eller knuses.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret, erfaring savnes

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Child-Pugh 7-9. Dosisintervallet bør initialt nedsættes til 8 mg hver 2. dag i 1 uge. Derefter 8 mg dgl. i 4 uger. Maksimal døgndosis 16 mg.
 • Child-Pugh > 9. Kontraindiceret pga. manglende erfaring.

Se endvidere

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved ulcussygdomme, ved obstruktiv lungesygdom samt ved krampetendens.
 • Patienter med syg sinusknudesyndrom eller andre supraventrikulære overledningsforstyrrelser i hjertet, fx sino-atrialt eller atrio-ventrikulært blok, bør observeres nøje.
 • Behandlingen seponeres ved tegn på alvorlige hudreaktioner.
 • Bør ikke anvendes ved urinvejsobstruktion.
 • Patientens vægt bør følges, da behandling med kolinesterasehæmmere kan øge risikoen for vægttab (NB: gastro-intestinale bivirkninger er hyppigst ved oral behandling).

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
For høj initialdosis. Der blev fejlagtigt ordineret 8 mg x 2 i stedet for 8 mg x 1. Forværring af atrieflimren.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Kvalme, Opkastning.
Almindelige (1-10%) Bradykardi.
Abdominalsmerter, Diarré, Dyspepsi.
Kraftesløshed, Svimmelhed, Træthed.
Vægttab.
Nedsat appetit.
Muskelkramper.
Hovedpine, Tremor.
Depression, Hallucinationer, Somnolens.
Rhinitis.
Hypertension, Synkope.
Ikke almindelige (0,1-1%) AV-blok, Supraventrikulær ekstrasystoli.
Tinnitus.
Sløret syn.
Allergiske reaktioner.
Dehydrering.
Muskelsvaghed.
Paræstesier.
Hypotension.
Sjældne (0,01-0,1%) Hepatitis.
Ikke kendt Stevens-Johnsons syndrom.
Akut generaliseret eksantematøs pustulose, Erythema multiforme.

Kvalme og opkastning ses oftest ved dosisøgning. 

Interaktioner

 • På grund af de farmakodynamiske virkninger bør galantamin ikke gives samtidig med andre lægemidler med kolinerg virkning.
 • Plasmakoncentrationen af galantamin øges ved samtidig indgift af paroxetin (ca. 40%) og fluoxetin, begge hæmmere af CYP2D6, samt erythromycin (ca. 12%), hæmmer af CYP3A4. Lignende effekt kan forventes ved andre CYP2D6- og CYP3A4-hæmmere. Se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Galantamin kan forstærke virkningen af depolariserende muskelrelaksantia.

Graviditet

Ikke relevant.

Amning

Ikke relevant.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Forgiftning

Kolinergt toksidrom. Behandling: Massiv overdosering kan behandles med atropin, evt. gentaget afhængig af effekt. 

Bemærk: Ved snævervinklet glaukom skal øjnene dryppes med pilocarpin 2% samtidig med injektion af atropin. 

Farmakodynamik

Selektiv, kompetitiv og reversibel hæmmer af acetylkolinesterase. Virker desuden ved at modulere præsynaptiske nicotinreceptorer medførende en øget aktivitet i det kolinerge system. Virker overvejende centralt. Forbedrer kognitive funktioner samt patientens samlede (globale) funktion. Forhindrer ikke sygdomsprogressionen, men forsinker symptomudviklingen. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 90%.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 4 timer.
 • Metaboliseres i leveren via CYP3A4 og CYP2D6 til delvis aktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 7-8 timer.
 • Ca. 20% udskilles uomdannet gennem nyrerne,
 • Depotkapslerne (polydepot) frigiver det aktive stof over et længere tidsrum.

Indholdsstoffer

Galantaminhårde depotkapsler  8 mghårde depotkapsler  16 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : hårde depotkapsler 16 mg
Titandioxid (E171) : hårde depotkapsler 8 mg, hårde depotkapsler 16 mg

Firma

Tilskud

Enkelttilskud vil normalt kunne gives, når følgende betingelser er opfyldt og fremgår af ansøgningen: 

 • Patienten har Alzheimers demens, Lewy Body demens eller demens som led i Parkinsons sygdom.
 • Diagnosen er stillet af en speciallæge i psykiatri, neurologi og/eller geriatri
 • Andre demenssygdomme (specielt reversible demenstilstande) er udelukkede, bl.a. ved CT-scanning.
 • Patienten på grund af bivirkninger eller af anden grund ikke kan anvende anden kolinesterasehæmmer.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) hårde depotkapsler 8 mg (kan dosisdisp.) 372068
28 stk. (blister)
49,10 3,51
(A) hårde depotkapsler 16 mg (kan dosisdisp.) 068937
28 stk. (blister)
89,30 3,19

Substitution

hårde depotkapsler 8 mg
Galantamin "Krka" KRKA, Galantamin, hårde depotkapsler 8 mg
Galantamin "Stada" STADA Nordic, Galantamin, hårde depotkapsler 8 mg
 
hårde depotkapsler 16 mg
Galantamin "Krka" KRKA, Galantamin, hårde depotkapsler 16 mg
Galantamin "Stada" STADA Nordic, Galantamin, hårde depotkapsler 16 mg
 

Foto og identifikation

Hårde depotkapsler  8 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Hvid
Mål i mm: 6 x 17,5
hårde depotkapsler 8 mg
 
 
 

Hårde depotkapsler  16 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Lyserød
Mål i mm: 6 x 17,5
hårde depotkapsler 16 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

20.08.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. januar 2021
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...