Lexotan®

N05BA08
 
 

Anxiolytikum af benzodiazepingruppen. 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 3 mg (delekærv) eller 6 mg (delekærv) bromazepam. 

Doseringsforslag

Doseres individuelt.
Voksne. 1,5-3 mg 2-3 gange dgl. I sværere tilfælde ved indlæggelse 6-12 mg 2-3 gange dgl. 

 

Bemærk: 

 • Normalt ikke indiceret til børn. Skønnes behandling nødvendig doseres efter vægt: 0,1-0,3 mg/kg legemsvægt.
 • Nedsat dosering anbefales til patienter over 50 år.

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion og forsigtighed ved let til moderat nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Seponering

Bør ikke seponeres pludseligt på grund af tilbøjeligheden til abstinenssymptomer. Nedtrapning kan ske over få dage ved kort behandlingstid (4-6 uger), mens nedtrapning efter længere tids behandling kan strække sig over flere måneder.  

Se Benzodiazepiner (anxiolytika) og Anxiolytika og hypnotika (iatrogen afhængighed)

Kontraindikationer

Akut alkohol- eller sovemiddelforgiftning 

Benzodiazepiner øger den CNS-deprimerende effekt og kan forværre tilstanden. 

 

Myasthenia gravis 

Benzodiazepiner bør undgås ved myasthenia gravis med respirationspåvirkning pga. den respirationsdeprimerende effekt. 

 

Respirationsinsufficiens 

Respirationsinsufficiens kan forværres. Benzodiazepiner bør undgås ved svær respirationsinsufficiens. Forsigtighed ved lettere respirationsinsufficiens. 

 

Søvnapnø 

Benzodiazepiner kan forværre søvnapnø og bør undgås ved alvorlig søvnapnø. 

Forsigtighedsregler

Depression 

Benzodiazepiner bør ikke anvendes som eneste behandling ved depression og angst ifm. depression. Risiko for suicidal adfærd og forværret depression. 

 

Personlighedsforstyrrelse 

Bortset fra abstinensbehandling bør benzodiazepiner undgås ved svære personlighedsforstyrrelser pga. øget risiko for afhængighed og evt. forværring af bl.a. impulsivitet. 

 

Tidligere alkohol- og medicinmisbrug 

Benzodiazepiner anvendes ved abstinensbehandling, men bør ellers undgås ved tidligere alkohol- og medicinmisbrug pga. risikoen for afhængighed og misbrug.  

 

Tolerans og afhængighed 

 • Opmærksomhed på behandlingsvarigheden pga. risiko for fysisk og psykisk afhængighed. Normalt anbefales en behandlingsperiode på 4 uger, hvorefter behandlingen revurderes.
 • Bør kun anvendes i refrakte doser, og der kræves hyppig monitorering af dosiseffekt.

 

Ældre 

 • Øget risiko for fald hos ældre pga. sedation og muskelsvaghed.
 • Mange ældre påvirkes kraftigt af benzodiazepiner. Forsigtig dosering anbefales.

Bivirkninger

Alle benzodiazepiner medfører risiko for fysisk og psykisk afhængighed samt toleransudvikling (særligt i forhold til den sedative effekt). Risikoen for afhængighed øges med øget dosis og behandlingsvarighed. 

Almindelige (1-10 %) Døsighed.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Svimmelhed.
Muskelsvaghed.
Ataksi.
Nedsat reaktionsevne.
Sjældne (0,01-0,1 %) Dobbeltsyn.
Abstinenser, Fysisk og psykisk afhængighed.
Hukommelsesbesvær.
Depression, Følelsesmæssig labilitet, Konfusion, Paradokse psykiske reaktioner  (fx aggressivitet, hallucinationer og psykoser).
Ikke kendt Hjerteinsufficiens  (inkl. hjertestop).
Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion og angioødem).
Faldtendens.
Urinretention.
Respirationsdepression.

  

 • Paradokse psykiske reaktioner ses specielt hos børn og ældre. Forekommer de, bør behandlingen seponeres.

Interaktioner

 • Hæmmere af CYP3A4 kan øge plasmakoncentrationen af bromazepam. Forsigtighed ved kombination med potente CYP3A4-hæmmere (fx erythromycin, azoler, proteasehæmmere). Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet. Dosisjustering af bromazepam kan være nødvendig.
 • Fluvoxamin øger Cmax og AUC af bromazepam med henholdsvis 36 % og 150 %. Dosisreduktion af bromazepam kan være nødvendigt.
 • Theophyllin modvirker de sedative og psykomotoriske virkninger.

 

Øget risiko for CNS-depression 

Den CNS-deprimerende virkning (bl.a. øget sedation og respirationsdepression) forstærkes af alkohol, hypnotika, antipsykotika, antihistaminer og opioider

Koma og død er forekommet ved samtidigt indtag af opioider og benzodiazepiner. Lavest mulig dosis og kortest mulig behandlingstid anbefales, hvis samtidig behandling med opioider skønnes nødvendig. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se endvidere Benzodiazepiner (anxiolytika)

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening. Kørselsforbud kan være aktuelt, se Benzodiazepiner (anxiolytika)

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Schengen-attest (pillepas)

Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Farmakodynamik

Bromazepam binder sig, som de øvrige benzodiazepiner, til GABAA-receptorerne, der er lokaliseret til chloridionkanal-komplekset. Benzodiazepiner har ingen selvstændig effekt, men forstærker virkningen af GABA (gamma-aminobutansyre), som er en hæmmende neurotransmitter.
GABA åbner chloridkanalen og den resulterende hyperpolarisering af cellemembranen fremkalder den neuronale hæmning. 

Farmakokinetik

 • Absorberes næsten fuldstændigt fra mave-tarmkanalen.
 • Biotilgængelighed ca. 84%.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-2 timer.
 • Metaboliseres i leveren til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 8-20 timer.
 • 2-3% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Bromazepamtabletter  3 mgtabletter  6 mg  (2care4)

Hjælpestoffer

Farve:
Andre:
Lactose : tabletter 3 mg

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) tabletter 3 mg (kan dosisdisp.) 504878
100 stk.
90,15 3,01
(A) tabletter 6 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 078449
20 stk. (blister)
140,55 11,71
(A) tabletter 6 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 502756
50 stk. (blister)
252,20 8,41
(A) tabletter 6 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 036893
100 stk. (blister)
374,60 6,24

Substitution

tabletter 3 mg
Bromam Sandoz, Bromazepam, tabletter 3 mg
 
tabletter 6 mg
Bromam Sandoz, Bromazepam, tabletter 6 mg
 

Foto og identifikation

Tabletter  3 mg  (Skifter udseende - nyt foto på vej)

Præg:
3
Kærv: Delekærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 8 x 8
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 

Tabletter  3 mg  (Udfases)

Præg:
ROCHE 3
Kærv: Delekærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 8 x 8
tabletter 3 mg (Udfases)
 
 
 

Tabletter  6 mg  (2care4)

Præg:
6, _
Kærv: Delekærv
Farve: Lysegrøn
Mål i mm: 9 x 9
tabletter 6 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

20.01.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...