Vokanamet

A10BD16
 
 

Oralt antidiabetikum, virker uafhængigt af endogent insulin ved at øge glucoseudskillelsen i urin. Kombination af metformin, som er et biguanid, og canagliflozin, som er en selektiv SGLT-2-hæmmer

 

Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel. Vær opmærksom på seponering ved scanning med iodholdig kontrast. Dosisjustering eller seponering ved nedsat nyrefunktion. Læs mere.  

 

Anvendelsesområder

Diabetes mellitus type 2

 • Når tilstrækkelig glykæmisk kontrol ikke har kunnet opnås med metformin i monoterapi sammen med kostregulering, motion og vægttab.
 • I kombination med andre glucosesænkende midler, herunder insulin, når tilstrækkelig glykæmisk kontrol ikke har kunnet opnås med metformin og disse midler sammen med kostregulering, motion og vægttab.
 • Når kombinationen canagliflozin og metformin allerede anvendes som enkeltstoftabletter.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder:  

 • 50 mg canagliflozin og 1.000 mg metforminhydrochlorid
 • 150 mg canagliflozin og 1.000 mg metforminhydrochlorid.

Doseringsforslag

Dosis afhængig af individuel behandling. 

 

Utilstrækkelig regulering med metformin i monoterapi eller i kombination med andre glucosesænkende midler 

 • Voksne. 50 mg/850 mg eller 50 mg/1.000 mg 2 gange dgl.
 • Samlet daglig dosis af metformin skal være uændret i forhold til tidligere.
 • Dosis kan øges til 150 mg/1.000 mg 2 gange dgl.

 

Skift fra canagliflozin og metformin som enkeltstoftabletter 

 • Voksne. Uændret dosis af både canagliflozin og metformin.

 

Bemærk: 

 • Maksimalt 300 mg canagliflozin og 2.000 mg metformin pr. døgn.
 • For at nedsætte de gastro-intestinale gener bør dosis indtages sammen med et måltid.
 • Tabletterne skal synkes hele.
 • Erfaring savnes vedr. børn < 18 år.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-60 ml/min.
  • GFR < 60 ml/min: Behandling bør ikke initieres.
  • GFR 45-59 ml/min: Igangværende behandling: Højst 100 mg canagliflozin dgl.
  • GFR < 45 ml/min: Igangværende behandling seponeres ved vedvarende GFR < 45 ml/min.

  Virkningsmekanismen af canagliflozin forudsætter en vis nyrefunktion. Selektive SGLT-2-hæmmere har kun begrænset virkning ved GFR < 60 ml/min, og bør ikke benyttes ved GFR < 45 ml/min. Man kan derfor ikke forvente større virkning hos patienter > 70 år.  

  (Metformin er kontraindiceret ved GFR < 30 ml/min.) 

  Mulige alternativer, se Type 2-diabetes. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Akut metabolisk acidose, fx diabetisk ketoacidose og lactacidose
 • Diabetisk prækoma
 • Tilstande med påvirket almen tilstand med risiko for vævshypoxi, dehydrering og påvirket nyrefunktion, fx septisk eller cirkulatorisk shock, respirationssvigt og opkastninger for at reducere risikoen for lactacidose samt større operative indgreb, se præparatvalg i type 1-diabetes
 • Akutte tilstande, der kan påvirke nyrefunktionen, fx dehydrering, alvorlig infektion eller shock
 • Akut alkoholforgiftning og alkoholisme.

Forsigtighedsregler

 • Bør ikke anvendes ved type 1-diabetes.
 • Diabetisk ketoacidose:
  • Patienterne skal informeres om symptomerne på diabetisk ketoacidose og om at kontakte deres læge ved disse symptomer.
  • Ved mistanke om diabetisk ketoacidose skal behandlingen seponeres straks.
  • Ekstra opmærksomhed ved behandling af patienter med risikofaktorer for udvikling af ketoacidose, fx:
   • lille reserve af insulin-producerende celler
   • forhold, der fører til dehydrering eller lavt madindtag
   • pludselig reduktion i insulin
   • øget behov for insulin pga. sygdom, operation eller alkoholmisbrug.
  • Behandling med canagliflozin eller andre SGLT-2-hæmmere bør midlertidigt seponeres hos patienter, der er indlagt på hospital pga. operationer eller alvorlige livstruende sygdomme.
 • I kombination med insulin eller et β-cellestimulerende middel bør nedsat dosis af insulin henholdsvis β-cellestimulerende middel overvejes pga. forhøjet risiko for hypoglykæmi.
 • Metformin skal seponeres på tidspunktet for kirurgi under universel, spinal eller epidural anæstesi. Behandlingen må tidligst genoptages 48 timer efter operation eller genoptagelse af oral ernæring og kun efter, at nyrefunktionen er blevet revurderet og fundet normal.
 • Metformin skal pauseres hos patienter med påvirket almentilstand, dehydrering eller påvirket nyrefunktion.
 • Nyrefunktion bør kontrolleres før behandlingsstart og derefter mindst én gang om året.
 • Metformin skal pauseres fra 3 dage før indgift af iodholdige røntgenkontraststoffer på grund af risiko for forværring i nyrefunktion og udvikling af lactacidose. Behandlingen må først genoptages 48 timer efter undersøgelsen, og kun efter at nyrefunktionen er blevet revurderet og fundet normal.
 • Risikoen for lactacidose skal tages i betragtning ved uspecifikke symptomer, som fx muskelkramper i forbindelse med dyspepsi og svær kraftesløshed. Symptomer på lactacidose er hyperventilation, abdominalsmerter og hypotermi efterfulgt af koma. Desuden vil diagnostiske laboratorieværdier vise nedsat pH i blodet, plasma-lactatværdier > 5 mmol/l, øget anion gap og lactat/pyruvat-forhold. Ved mistanke om metabolisk acidose bør metformin seponeres, og patienten bør straks indlægges. Lactat og metformin kan fjernes ved hæmodialyse.
 • Ældre ≥ 65 år og specielt ved øgning af dosis hos ældre ≥ 75 år.
 • Tidligere tilfælde af hypotension.
 • Behandlingen bør afbrydes midlertidigt ved udvikling af både hypovolæmi, dehydrering og hypotension.
 • Canagliflozin bør seponeres ved større operationer eller alvorlig, akut sygdom, og der bør monitoreres for ketonstoffer i blodet.
 • Behandling med antihypertensiva eller diuretika.
 • Canagliflozin giver positivt analyseresultat for glucose i urinen.
 • Patienter skal informeres om, at det er vigtigt med rutinemæssig fodpleje for at undgå rifter eller sår på fødderne. Ved rifter/sår er det vigtigt med omgående behandling for at forebygge infektion og ulceration.
 • Patienter med øget risiko for amputation (patienter, der tidligere har fået amputation) bør monitoreres nøje. Som en sikkerhedsforanstaltning bør det overvejes at seponere behandlingen hos patienter, som udvikler betydelige fodkomplikationer.
 • Patienter skal rådgives om vigtigheden af at indtage rigelig væske og monitoreres for tegn og symptomer på tab af væske og salt i kroppen.
 • Der er set tilfælde af komplicerede urinvejsinfektioner, herunder pyelonefritis og urosepsis, som har været årsag til seponering af canagliflozin. Derfor skal midlertidig seponering af canagliflozin overvejes hos patienter med komplicerede urinvejsinfektioner.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Dobbeltordination. Man overså, at patienten i forvejen fik metformin i fast eller varierende dosering. Død.
Manglende seponering af metformin i forbindelse med CT-scanning med iodholdig kontrast. Svær nyrepåvirkning (dialyse).
Overset kontraindikation. Behandling gives på trods af, at patienten har nedsat nyrefunktion (GFR <30 ml/min). Død.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Hypoglykæmi*.
Vaginal candidiasis, Vulvovaginitis.
Almindelige (1-10 %) Kvalme, Mundtørhed, Obstipation.
Forhøjet hæmatokritværdi.
Dyslipidæmi, Tørst.
Polyuri, Urinvejsinfektion.
Balanitis.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Svimmelhed.
Forhøjet serum-urat.
Dehydrering, Hyperfosfatæmi, Hyperkaliæmi.
Øget risiko for knoglebrud.
Nyresvigt.
Fotosensibilitet.
Hypotension, Ortostatisk hypotension, Synkope.
Sjældne (0,01-0,1 %) Anafylaktisk reaktion, Angioødem.
Ketoacidose.
Ikke kendt Nekrotiserende fasciitis  (i perineum - Fourniers gangræn)**.

* Hypoglykæmi er set ved samtidig anvendelse af sulfonylurinstof eller insulin. 

** Patienter skal informeres om at kontakte en læge ved mistanke om Fourniers gangræn (nekrotiserende fascitis i perineum). Behandlingen seponeres ved Fourniers gangræn. 

 

 • Svimmelhed og hypotension i relation til hypovolæmi og dehydrering ses hyppigere hos ældre ≥ 75 år.
 • Der er med canagliflozin observeret øget risiko for amputation af underekstremiteter, primært tæerne og mellemfod, hos patienter med i forvejen høj risiko for amputation. Se endvidere Selektive SGLT-2-hæmmere og kombinationer.

Interaktioner

 • Canagliflozin kan forstærke virkningen af diuretika.
 • Ved samtidig behandling med insulin eller sulfonylurinstof kan det være nødvendigt at reducere dosis af insulin/sulfonylurinstof for at undgå hypoglykæmi.
 • AUC og maksimal plasmakoncentration for canagliflozin reduceres med 51% henholdsvis 28% ved samtidig behandling med rifampicin. Andre enzyminduktorer kan have lignende effekt, se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Canagliflozin kan øge virkningen af digoxin.
 • Ved samtidig anvendelse af β-blokkere er der risiko for afsvækkede og ændrede symptomer på hypoglykæmi og medfølgende blodtryksstigning.
 • Symptomerne på hypoglykæmi tilsløres af ikke-β1-selektive β-blokkere. β1-selektive β-blokkere bør derfor foretrækkes.
 • ACE-hæmmere kan i sjældne tilfælde udløse hypoglykæmi.
 • Glukokortikoider nedsætter virkningen af antidiabetika på grund af antagonistisk virkning på glucosemetabolismen.
 • Ved kombination med iodholdigt røntgenkontraststof risiko for lactatacidose.
 • Øget risiko for laktatacidose ved akut alkoholforgiftning.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund:
Canagliflozin:
Der er ikke data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Metformin: Se Metformin

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (3 døgns karantæne).

Forgiftning

Farmakodynamik

Kombinationspræparat 

Canagliflozin 

 • Er en potent, selektiv og reversibel hæmmer af SGLT-2 (natriumglucose cotransportstof 2), som virker uafhængigt af insulinsekretion og -virkning.
 • Glucosereabsorption i nyrerne reduceres, og dermed udskilles glucose i urinen.

Metformin  

 • Øger insulinfølsomheden.
 • Hæmmer glucoseabsorptionen fra tarmen
 • Øger den perifere glucoseoptagelse i cellerne
 • Hæmmer glucosenydannelsen i leveren.

Farmakokinetik

Svarer til de enkelte indholdsstoffer: 
 

Canagliflozin 

 • Biotilgængelighed ca. 65%.
 • Maksimal plasmakoncentration nås i løbet af 1-2 timer. Fordelingsvolumen 1,7 l/kg.
 • Plasmahalveringstid ca. 11 timer og ca. 13 timer for dosis på 100 mg henholdsvis 300 mg.
 • Udskilles med fæces og gennem nyrerne.

 

Metformin 

 • Biotilgængelighed 50-60%. 
 • Maksimal plasmakoncentration nås i løbet af 2,5 timer.
 • Fordelingsvolumen 0,9-3,9 l/kg.
 • Udskilles uomdannet gennem nyrerne. 
 • Se endvidere tabel 1 i orale antidiabetika.

Indholdsstoffer

Canagliflozinfilmovertrukne tabletter  50 mg + 1000 mgfilmovertrukne tabletter  150 mg + 1000 mg
Metforminfilmovertrukne tabletter  50 mg + 1000 mgfilmovertrukne tabletter  150 mg + 1000 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : filmovertrukne tabletter 50 mg + 1000 mg, filmovertrukne tabletter 150 mg + 1000 mg
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 50 mg + 1000 mg, filmovertrukne tabletter 150 mg + 1000 mg
Andre:
Macrogoler : filmovertrukne tabletter 50 mg + 1000 mg, filmovertrukne tabletter 150 mg + 1000 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 50 mg + 1000 mg (kan dosisdisp.) 493074
60 stk
546,00
(B) filmovertrukne tabletter 150 mg + 1000 mg (kan dosisdisp.) 545354
60 stk.
546,00

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  50 mg + 1000 mg

Præg:
CM, 551
Kærv: Ingen kærv
Farve: Beige
Mål i mm: 10,7 x 21,4
filmovertrukne tabletter 50 mg + 1000 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  150 mg + 1000 mg

Præg:
CM, 611
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lys lilla
Mål i mm: 11,7 x 22,1
filmovertrukne tabletter 150 mg + 1000 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

09.09.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...