Marplan®

N06AF01
 
 
Irreversibel, non-selektiv MAO-hæmmer.

Anvendelsesområder

Depressive lidelser, der ikke har responderet på anden antidepressiv behandling. 

Behandlingen bør varetages af psykiatere med stort kendskab til anvendelse af stoffet. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 10 mg (delekærv) isocarboxazid. 

Doseringsforslag

Individuel dosering. 

 • Initial optitrering. Sædvanligvis 10 mg dgl. om morgenen i en uge. Derefter øges til 20 mg dgl. i en uge og derefter øges yderligere til 30 mg dgl. Dosis kan efterfølgende øges med 5 mg hver uge til normalt højst 60 mg dgl. Doser højere end 60 mg dgl. er specialistbehandling.
 • Vedligeholdelsesdosis. Sædvanligvis 20-40 mg dgl.

 

Bemærk: 

 • Forsigtig dosering til ældre pga. øget risiko for bivirkninger (fx konfusion og ortostatisk hypotension).
 • Ingen erfaring vedr. børn og unge under 16 år.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-60 ml/min.

  Risiko for akkumulation. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed tilrådes. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Alvorlige cerebrovaskulære eller kardiovaskulære lidelser
 • Fæokromocytom (risiko for udvikling af hypertensive kriser).

 

Kombination med en række midler er kontraindiceret: 

 • Andre MAO-hæmmere
 • Antidepressiva med serotonerg virkning som SSRI, SNRI, visse tricykliske antidepressiva (fx clomipramin) - se tabel 4 i Antidepressiva
 • Bupropion
 • Buspiron
 • Carbamazepin
 • Triptaner
 • Opioider med serotonerg virkning (fx dextromethorphan, methadon, tramadol)
 • Sympatomimetika (fx adrenalin, amphetamin, dopamin, levodopa, noradrenalin).

Se endvidere interaktioner

 

Samtidig indtag af fødevarer med højt indhold af tryptophan eller tyramin bør undgås. Se forsigtighedsregler samt frida.fooddata.dk fra Fødevareinstituttet, DTU. 

Forsigtighedsregler

Agitation 

Rastløshed og agitation kan forværres. Forsigtighed ved affektiv psykose eller skizofreni. 

 

Bloddyskrasier 

Forsigtighed da behandling med isocarboxazid kan medføre bl.a. granulocytopeni. 

 

Blodtryk og ekg 

Blodtrykket bør måles før behandlingen, ligesom der bør tages ekg. Behandlingen skal seponeres ved blodtryksforhøjelse eller hvis patienten oplever palpitationer eller hyppig hovedpine. Forsigtighed ved eksisterende hypertension. 

 

Diabetes mellitus  

Risiko for påvirkning af den glykæmiske kontrol hos patienter med diabetes mellitus. 

 

Elektrostimulation (ECT) 

Ved behandling med elektrostimulation bør der konfereres med anæstesiolog ifm. bedøvelsen pga. risiko for udvikling af hypertensiv krise. 

 

Generel anæstesi 

Isocarboxazid bør seponeres 2 uger før indgreb, der kræver generel anæstesi, hvis patientens tilstand tillader det. Risiko for blodtryksfald og CNS-depression under anæstesi samt alvorlige interaktioner ved injektion med adrenalin. 

 

Hypertyroidisme 

Forsigtighed pga. øget risiko for hypertension. 

 

Kost 

Tyramin er en biogen amin, der dannes ud fra aminosyren tyrosin, fx ved fermentering af fødevarer. Indtag af tyramin fører til øget frigivelse af noradrenalin, hvilket kan medføre blodtryksstigning og i værste fald hypertensiv krise, når nedbrydningen af noradrenalin er nedsat gennem hæmning af MAO-A. Under behandling med isocarboxazid bør man derfor undgå at indtage meget tyraminholdige fødevarer, dvs. typisk fødevarer, der har været gennem fermentering eller lignende, fx lagret ost, pølser, marineret sild, fermenterede sojaprodukter (sojasovs, tofu). 

Tryptophan er et forstadie til serotonin. Indtag af tryptophan kan medføre øget niveau af serotonin og øget risiko for udvikling af serotoninsyndrom, når nedbrydningen af serotonin er nedsat gennem hæmning af MAO-A. Fødevarer med et højt indhold af tryptophan er bl.a. æg (særligt hviden), visse typer ost (fx parmasan), sojaprodukter, sesamfrø, visse typer kød. 

Se endvidere frida.fooddata.dk fra Fødevareinstituttet, DTU for mere omfattende lister over fødevarer med højt indhold af tyramin eller tryptophan. 

 

Mani/hypomani  

 • Risiko for induktion af mani. Forsigtighed ved tidligere mani/hypomani.
 • Behandling af bipolar depression med antidepressiva må almindeligvis kun foretages under samtidig dække af stemningsstabiliserende medicin.
 • Ved udvikling af mani anbefales behandlingen seponeret eller, hvis der kommer seponeringssymptomer, udtrappet, da disse kan bidrage til at forværre manien.

 

Myelografi 

Isocarboxazid skal seponeres mindst 48 timer før myelografi. 

 

Risiko for kramper 

Forsigtighed ved epilepsi, da der er set ændringer i anfaldsfrekvensen. Desuden forsigtighed ved samtidig anvendelse af lægemidler, der kan sænke krampetærsklen. 

 

Suicidaltanker og -adfærd 

Mulig øget risiko for suicidaltanker og -adfærd i starten af behandlingen, særligt hos unge under 25 år. Alle patienter følges tæt de første uger af behandlingen og ved dosisændringer. Speciel forsigtighed ved angstsymptomer eller ved tidligere suicidaladfærd. 

 

Ældre og svækkede patienter 

Forsigtighed pga. øget følsomhed for fx ortostatisk hypotension og risiko for dårligere hjerte-, lever- eller nyrefunktion. 

Bivirkninger

De hyppigste bivirkninger er normalt dosisrelaterede. 

Meget almindelige (> 10 %) Sløret syn.
Kvalme, Mundtørhed, Obstipation, Opkastning.
Svimmelhed, Træthed.
Døsighed, Søvnløshed.
Ortostatisk hypotension, Perifere ødemer.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Muskelkramper.
Paræstesier, Perifer neuropati, Tremor.
Agitation, Konfusion.
Erektil dysfunktion, Vandladningsbesvær.
Sjældne (0,01-0,1 %) Bloddyskrasi.
Hypertension.
 • Suicidal adfærd er forekommet med ukendt hyppighed.
 • Visse bivirkninger som fx angst, træthed og søvnforstyrrelser kan være vanskelige at skelne fra depressionssymptomer.

Interaktioner

Hos patienter i behandling med isocarboxazid er der risiko for alvorlige, livstruende interaktioner. Da isocarboxazid hæmmer MAO-A irreversibelt vil enzymaktiviteten først være på normalt niveau, når der efter 2-3 uger er syntetiseret nyt enzym. De interaktioner, der skyldes manglende enzymaktivitet, vil derfor kunne ses i mindst 2 uger efter seponering af isocarboxazid.  

 

Midler med antikolinerg virkning 

Isocarboxazid kan øge den antikolinerge virkning af antikolinergika (fx visse antihistaminer, visse antiparkinsonmidler og højdosis antipsykotika). 

 

Midler med serotonerg virkning 

Samtidig anvendelse af midler med serotonerg virkning kan øge risikoen for udvikling af serotoninsyndrom, se SSRI. Det gælder bl.a.:  

Anvendelse af midlerne sammen med isocarboxazid vil normalt være kontraindiceret. 

 

Sympatomimetika 

Virkningen af sympatomimetika (fx adrenalin, amfetamin, dexamfetamin, dopamin, ephedrin, levodopa, noradrenalin) og centralstimulerende anoreksika forstærkes og forlænges, evt. med udvikling af rastløshed, muskeltrækninger, kramper, hypertension og hyperpyreksi. Stoffer af denne type er derfor kontraindiceret under behandling med isocarboxazid. Brug af lokalanalgetika, øjendråber og hostemidler med indhold af sympatomimetiske stoffer bør undgås hos patienter i behandling med isocarboxazid. 

 

Tricycliske antidepressiva (TCA) 

Ved kombination med TCA er set hyperpyreksi, kramper og død. Kombinationen er dog anvendt med forsigtighed ved terapiresistente depressioner. Risikoen for uønskede virkninger synes størst, hvis man starter behandlingen med en MAO-hæmmer og derefter supplerer med eller skifter til et TCA.  

Hvis isocarboxazid gives som tillæg til behandling med et TCA, anbefales et TCA med overvejende noradrenerg virkning (fx amitriptylin, nortriptylin), se tabel 4 i Antidepressiva

 

Tyramin 

Indtag af tyramin fører til frigivelse af noradrenalin, hvis metabolisering er nedsat under behandling med isocarboxazid. Det øgede niveau af noradrenalin kan føre til blodtryksstigning og risiko for hypertensiv krise. Nogle levnedsmidler og drikkevarer har et højt indhold af tyramin. Disse bør undgås af patienter under behandling med isocarboxazid, se endvidere forsigtighedsregler samt frida.fooddata.dk fra Fødevareinstituttet, DTU. 

 

Øvrige interaktioner 

Effekten af alkohol (bør undgås), barbiturater, CNS-stimulerende midler (fx methylphenidat), antidiabetika, lokalanalgetika og antihypertensiva kan forstærkes af isocarboxazid. 

Risiko for blodtryksfald og CNS-depression under anæstesi. Forsigtighed anbefales. 

 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere:
Antidepressiv behandling af gravide 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Forgiftning

Farmakodynamik

 • Irreversibel MAO-hæmmer, der non-selektivt hæmmer både MAO-A- og MAO-B-formen af enzymet monoaminooxidase (MAO). MAO nedbryder det præsynaptiske indhold af monoaminer.
 • MAO-A nedbryder bl.a. serotonin og noradrenalin og hæmning af type A øger derfor mængden af disse neurotransmittere, der kan frigøres til synapsen, hvilket giver den antidepressive effekt.
 • Dopamin nedbrydes af både MAO-A og MAO-B. Hæmning af begge typer vil derfor også føre til øget mængde dopamin i hjernen.
 • Har, som andre antidepressiva, også indflydelse på en række andre faktorer, der kan være vigtige for mekanismen (fx opregulering af cortisolreceptorerne, medførende mindsket hypofyse-binyrebark aktivitet, øget neurogenese i hippocampus).
 • Tyramin (en monoamin, der findes i flere fødevarer) fører til frigivelse af noradrenalin, der nedbrydes af MAO-A. Ved irreversibel hæmning af MAO-A er der risiko for forhøjede niveauer af noradrenalin, der kan føre til hypertensiv krise.
 • Da isocarboxazids hæmning er irreversibel, kan MAO’s aktivitet kun reetableres ved ny syntese af enzymet (tager 2-3 uger).

Farmakokinetik

 • Absorberes næsten fuldstændigt fra mave-tarmkanalen.
 • Metaboliseres i leveren til inaktive metabolitter.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Tilskud

Klausuleret tilskud til behandling af depression

 • hvor behandling med antidepressivum med generelt tilskud uden klausulering har vist sig utilstrækkelig eller ikke tolereres, eller
 • i de helt særlige tilfælde, hvor et skifte for velbehandlede patienter til antidepressivum med generelt tilskud uden klausulering efter lægens samlede kliniske vurdering af patientens mentale tilstand vil være forbundet med stor risiko for tilbagefald.

 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 546531
56 stk.
575,00 15,40

Foto og identifikation

Tabletter  10 mg

Præg:
CL, 3M3
Kærv: Delekærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 8 x 8
tabletter 10 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

14.12.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...