Lynparza

L01XK01
 
 

Antineoplastisk middel. 

Anvendelsesområder

Ovariecancer 

Monoterapi 

 • Vedligeholdelsesbehandling af platinsensitiv recidiverende BRCA-muteret (germline og/eller somatisk) high-grade serøs epitelial ovarie-, tuba- eller primær peritonealcancer, som responderer (fuldstændigt eller delvist) på platinbaseret kemoterapi.
 • Vedligeholdelsesbehandling af fremskreden (FIGO stadie III og IV) BRCA1/2-muteret (germline og/eller somatisk) high-grade epitelial ovarie-, tuba- eller primær peritonealcancer, som responderer (fuldstændigt eller delvist) efter afslutning af platinbaseret førstelinjekemoterapi.

Kombination med bevacizumab 

 • Vedligeholdelsesbehandling af fremskreden (FIGO stadie III og IV) BRCA1/2-muteret (germline og/eller somatisk) high-grade epitelial ovarie-, tuba- eller primær peritonealcancer, som responderer (fuldstændigt eller delvist) efter afslutning af platinbaseret førstelinjekemoterapi, og hvis cancer er associeret med homolog rekombinationsmangel (HRD) positiv status defineret af enten en BRCA1/2-mutation og/eller genomisk ustabilitet.

Mammacancer 

 • Monoterapi til germline BRCA1/2-muteret, HER2-negativ lokal fremskreden eller metastatisk mammacancer efter tidligere behandling med et antracyclin og et taxan.

Adenocarcinom i pancreas 

 • Vedligeholdelsesbehandling som monoterapi af germline BRCA1/2-mutationer, som har metastatisk adenocarcinom i pancreas, som ikke er progredieret efter mindst 16 ugers platinbehandling inden for et regime med førstelinjekemoterapi.

Prostatacancer 

 • Monoterapi til metastatisk kastrationsresistent prostatacancer og BRCA1/2-muteret (germline og/eller somatisk), som er progredieret efter forudgående behandling, der omfatter et nyt hormonmiddel.

 

Olaparib bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 100 mg eller 150 mg olaparib. 

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 50 mg olaparib. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Tabletter: 300 mg 2 gange dgl.
 • Kapsler: 400 mg 2 gange dgl.

 

Bemærk

 • Kapsler og tabletter kan ikke erstatte hinanden milligram til milligram pga. forskelle i biotilgængelighed.
 • Behandling bør påbegyndes senest 8 uger efter sidste dosis i den platinbaserede kemoterapi.
 • Tabletter:
  • Dosis kan tages med eller uden mad.
  • Skal synkes hele.
  • Må ikke tygges, knuses eller opløses.
 • Kapsler:
  • Dosis bør indtages mindst 2 timer før eller mindst 1 time efter fødeindtagelse.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-30 ml/min.
  • Bør kun anvendes, hvis fordelene opvejer den potentielle risiko, da sikkerhed og virkning ikke er fastlagt.
  • Bemærk: Kapsler og tabletter kan ikke erstatte hinanden milligram til milligram pga. forskelle i biotilgængelighed.
 • GFR 30-50 ml/min.
  • Tabletter: Voksne. Dosis nedsættes til 200 mg 2 gange dgl.
  • Kapsler: Voksne. Dosis nedsættes til 300 mg 2 gange dgl.
  • Bemærk: Kapsler og tabletter kan ikke erstatte hinanden milligram til milligram pga. forskelle i biotilgængelighed.

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Forsigtighedsregler

Behandling bør ikke indledes, før hæmoglobin, trombocyt- og neutrofilniveau er restitueret efter tidligere anticancerbehandling.  

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Anæmi, Leukopeni, Neutropeni, Trombocytopeni.
Diarré, Dyspepsi, Kvalme, Opkastning, Smagsforstyrrelser.
Svimmelhed, Træthed.
Nedsat appetit.
Hovedpine.
Dyspnø, Hoste.
Almindelige (1-10 %) Lymfopeni.
Abdominalsmerter, Stomatitis.
Forhøjet plasma-kreatinin.
Hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Myelodysplastisk syndrom.
Angioødem, Hypersensitivitet.
Akut myeloid leukæmi.
Dermatitis.
Sjældne (0,01-0,1 %) Erythema nodosum.

Interaktioner

 • Potente CYP3A4-/P-gp-inhibitorer, fx itraconazol, clarithromycin, HIV-proteasehæmmere og grapefrugtjuice, kan øge plasmakoncentrationen af olaparib.
 • Moderate eller potente CYP3A4-induktorer, fx rifampicin, carbamazepin, phenytoin og naturlægemidler med perikon, nedsætter plasmakoncentrationen af olaparib.
 • Olaparib hæmmer CYP3A4 in vitro og kan derfor muligvis øge plasmakoncentrationen af lægemidler, der nedbrydes af dette enzym.
 • Se endvidere Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler, hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning.  

Referencer: 691, 692, 2789, 2790, 2954, 2955, 4264, 4267, 4268, 4269, 4270, 4388

Se også Klassifikation - graviditet

 

Fertile kvinder og mænd

Produktresumeet angiver følgende: 

Kvinder i den fertile alder skal anvende to typer pålidelig antikonception før initiering af Lynparza-behandling, under behandlingen og i 1 måned efter sidste dosis med Lynparza. 

Mandlige patienter skal bruge kondom under behandlingen og i 3 måneder efter sidste dosis med Lynparza, når de har samleje med en gravid kvinde eller en kvinde i den fertile alder. Kvindelige partnere til mandlige patienter skal også anvende højeffektiv antikonception, hvis de er i den fertile alder. Mandlige patienter må ikke donere sæd under behandlingen og i 3 måneder efter sidste dosis med Lynparza. 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Må ikke anvendes.

På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Blokerer enzymer af typen PARP (poly (ADP-ribose) polymerase), som medvirker ved DNA-reparation af cancercellerne. 

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-3 timer (kapsler) hhv. 1,5 time (tabletter) og forsinkes ca. 2 timer ved samtidig fødeindtagelse.
 • Metaboliseres overvejende via CYP3A4.
 • Terminal plasmahalveringstid ca. 12 timer (kapsler) hhv. 15 timer (tabletter).
 • Ca. 15% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Kapsler 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C).
 • Kan opbevares i op til 3 måneder ved stuetemperatur (< 30°C). Kapslerne skal kasseres efter denne periode.
 • Må ikke nedfryses. Kapsler, der har været frosset, skal kasseres.

 

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af olaparib bør udvises forsigtighed. Se endvidere Antineoplastiske midler

Indholdsstoffer

Olaparibfilmovertrukne tabletter  100 mgfilmovertrukne tabletter  150 mghårde kapsler  50 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : filmovertrukne tabletter 100 mg, filmovertrukne tabletter 150 mg, hårde kapsler 50 mg
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 100 mg, filmovertrukne tabletter 150 mg, hårde kapsler 50 mg
Andre:
Macrogoler : filmovertrukne tabletter 100 mg, filmovertrukne tabletter 150 mg, hårde kapsler 50 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) filmovertrukne tabletter 100 mg 560293
56 stk. (blister)
24.522,55
(BEGR) filmovertrukne tabletter 150 mg 155485
56 stk. (blister)
24.522,55
(BEGR) hårde kapsler 50 mg 406356
448 stk.
49.028,35

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  100 mg

Præg:
OP100
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 7,3 x 14,5
filmovertrukne tabletter 100 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  150 mg

Præg:
OP150
Kærv: Ingen kærv
Farve: Grågrøn
Mål i mm: 7,3 x 14,5
filmovertrukne tabletter 150 mg
 
 
 

Hårde kapsler  50 mg

Præg:
OLAPARIB, 50 mg,
Kærv: Ikke relevant
Farve: Hvid
Mål i mm: 7,6 x 21,7
hårde kapsler 50 mg
 
 
 

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)


4264. Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al. Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018; 27(12):1302-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378 (Lokaliseret 7. februar 2019)


4388. de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al. Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients. Lancet Oncol. 2018; 19(3):337-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867 (Lokaliseret 4. marts 2019)


2954. Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al. Anticancer drugs during pregnancy. Jpn J Clin Oncol. 2016; 46(9):795-804, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093 (Lokaliseret 16. juni 2017)


2955. Esposito S, Tenconi R, Preti V et al. Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes. Medicine (Baltimore). 2016; 95(38), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036 (Lokaliseret 2. januar 2017)


4268. Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al. Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients. JAMA Oncol. 2015; 8:1145-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4270. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4269. Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al. Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study. Lancet Oncol. 2012; 13(9):887-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483 (Lokaliseret 11. juli 2019)


2789. Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):101-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593 (Lokaliseret 20. maj 2016)


2790. Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):110-21, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452 (Lokaliseret 20. maj 2016)


691. Cardonick E, Iacobucci A. Use of chemotherapy during human pregnancy. Lancet Oncol. 2004; 5(5):283-91, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15120665 (Lokaliseret 6. juni 2016)


4267. PDQ Adult Treatment Editorial Board. Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US). 2002-2017; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427 (Lokaliseret 11. juli 2019)


692. Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al. Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos. Hum Reprod Update. 2001; 7(4):394-403, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11476352 (Lokaliseret 20. maj 2016)

 
 

Revisionsdato

30.06.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...