Litarex®

N05AN01
 
 
Lithiumpræparat med protraheret frigørelse af lithium.

Anvendelsesområder

Se endvidere:

Dispenseringsform

Depottabletter. 1 depottablet indeholder 6 mmol (42 mg) (delekærv) lithiumcitrat. 

Doseringsforslag

Dosering afpasses efter klinisk respons og lithiumkoncentrationen i plasma, se Lithiumsalte.
Bør indtages i forbindelse med et måltid for at mindske evt. gastro-intestinale gener. 

Bemærk: 

 • Depottabletterne kan deles. Må ikke tygges eller knuses.
 • Matriksen i depottabletterne kan i sjældne tilfælde udskilles i tabletlignende form med fæces.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 30-90 ml/min.

  Nedsat nyrefunktion er en relativ kontraindikation, hvor sværhedsgraden af nyrefunktion skal opvejes mod indikationen for lithium. Er der tidligere vist god vedligeholdelseseffekt af lithium og ikke af andre vedligeholdelsespræparater, øges indikationen for lithium, idet behandlingen skal ske under hyppig kontrol af nyrefunktion. Patienten bør vurderes i specialklinik for affektive lidelser. 

Kontraindiceret, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-30 ml/min.

  Bør ikke anvendes ved GFR < 30 ml/min.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

Addisons sygdom 

Prædisponerer for hyponatriæmi og dermed øget risiko for lithiumtoksicitet.  

 

Brugadas syndrom 

Må ikke anvendes ved Brugadas syndrom eller Brugadas syndrom i anamnesen. Lithium kan forværre eller manifestere Brugadas syndrom førende til hjertestop eller pludselig død. 

 

Forstyrrelser af væske/elektrolyt balancen 

Lithium bør ikke anvendes ved lidelser med forstyrrelser af væske- og elektrolytbalancen pga. øget risiko for toksicitet. 

 

Hjerteinsufficiens 

Tilstanden kan forværres. Lithium kan forårsage myokardiel toksicitet førende til hjertesvigt. 

 

Hypothyroidisme 

Lithium kan hæmme frigivelsen af T4 og T3 og hypothyroidisme er set hos 15-25 % i lithiumbehandling. Eksisterende hypothyroidisme kan forværres.  

Forsigtighedsregler

Dehydrering og elektrolytter 

Lithium reducerer nyrernes evne til at koncentrere urinen. Dehydrering vil give øget risiko for lithiumretension og toksicitet. 

 • Forsigtighed ved; somatisk sygdom med feber, rigoristisk slankekur, saltfattig kost, behandling med diuretika, alle situationer, der medfører dehydrering.
 • Under ovennævnte omstændigheder skal behandlingen midlertidigt seponeres, eller dosis skal nedsættes og plasmaniveauet kontrolleres.
 • Lithiumbehandling overvejes seponeret 2-3 dage forud for større kirurgiske indgreb.
 • Der bør tilføres væske parenteralt til lithiumbehandlede patienter, som er langvarigt bevidstløse, som har voldsomme opkastninger, samt ved faste inden anæstesi.

 

Forlænget QT-interval 

 • QT-forlængelse er forekommet. Patienten bør monitoreres for symptomer på arytmier og ekg bør foretages før behandlingen, efter 1-2 ugers behandling samt ved dosisøgning på 50 % eller mere.
 • Forsigtighed ved risikofaktorer for forlænget QT-interval: Elektrolytforstyrrelser (hypokaliæmi, hypomagnesiæmi, hypocalcæmi), bradykardi, strukturel hjertesygdom, medfødt langt QT-syndrom, tidligere QT-forlængelse, samtidig behandling med diuretika, kvinder, ældre.
 • Ved risikofaktorer overvejes kontakt til kardiolog.

 

Måling af S-lithium 

Ekstra kontrol af S-lithium anbefales ved: 

 • Recidiv
 • Svære bivirkninger
 • Interkurrente sygdomme
 • Ændret væske- eller elektrolytbalance (fx behandling med diuretika).

 

Risiko for kramper 

 • Risiko for nedsat krampetærskel: Forsigtighed ved epilepsi og andre krampetilstande eller øget disposition for kramper.
 • Lithiumniveauet bør kontrolleres, inden ECT-behandling og bør være moderat (0,4-1 mmol/l). Lav elektrisk dosis ved første ECT-behandling kan overvejes.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Overset prøvesvar. Ingen dosistilpasning som følge af monitorering af serum-lithium. Risiko for varige organskader (nyresvigt).
Patienten fik fejlagtigt 6-dobbelt dosis. I stedet for 2 x ½ tablet dgl. får patienten 2 x 3 tabletter dgl. Død.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Vægtøgning.
Nefrogen diabetes insipidus.
Almindelige (1-10 %) Hypertyroidisme, Hypotyroidisme, Struma.
Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme.
Eeg-forandringer, Ekg-forandringer.
Hyperparatyroidisme, Tørst.
Bevidsthedspåvirkning, Håndtremor.
Døsighed, Koncentrationsbesvær, Konfusion, Nedsat reaktionsevne.
Polyuri.
Acne.
Ødemer.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Arytmier, AV-blok.
Svimmelhed.
Psoriasis.
Muskelsvaghed.
Parkinsonisme.
Alopeci.
Sjældne (0,01-0,1 %) Malignt neuroleptikasyndrom.
Ikke kendt Agranulocytose.
Nystagmus, Synsforstyrrelser.
Forlænget QT-interval*.
Hypercalcæmi, Hyperglykæmi.
Artralgi, Forværret myasthenia gravis, Kramper.
Ataksi, Benign intrakraniel trykstigning, Bevidsthedstab, Ekstrapyramidale gener, Hukommelsesbesvær, Koma, Perifer neuropati.
Hallucinationer, Somnolens, Talebesvær.
Nyrefunktionspåvirkning.
Seksuelle forstyrrelser.
Hypotension, Kredsløbskollaps, Raynauds syndrom.

* QT-forlængelse er associeret til udvikling af torsades de pointes og pludselig hjertedød. 

 

 • Håndtremor behandles evt. med propranolol eller metoprolol, se Midler mod tremor.
 • Lithiuminduceret hypotyroidisme skyldes hæmning af thyroxinfrigivelsen fra glandula thyroidea.
 • Primær hyperparathyroidisme skyldes lithiums inaktivering af calciumreceptorer og langvarig hypercalcæmi kan lede til nyrepåvirkning. TSH og plasma-calcium kontrolleres minimum en gang årligt og hyppigere hvis patienten har abnorme fund eller familiær disposition til endokrinologisk lidelse.
 • Struma eller myksødem behandles med levothyroxin under fortsat lithiumindgift.
 • Lithiuminduceret polyuri skyldes hæmning af de distale nyretubulis respons på det antidiuretiske hormon og dermed nedsat evne til at opkoncentrere urinen. Langvarigt brug af lithium og (subkliniske) forgiftninger kan hos disponerede medføre reduktion af GFR, hvorfor plasma-kreatinin bør kontrolleres regelmæssigt 2-4 gange pr. år.
 • Ekg kan vise affladning eller inversion af T-takker, uden at dette er tegn på myokardieskade.
 • Hudproblemer - især forværring af acne og psoriasis - kan ses under langvarig behandling med lithium.

Interaktioner

 • Den renale lithiumclearance kan nedsættes ved længerevarende indgift af diuretika af thiazidgruppen. Behandling med ACE-hæmmere nedsætter ligeledes den renale lithiumclearance.
 • Hos patienter i lithiumbehandling er beskrevet øget lithiumkoncentration med risiko for intoksikation ved samtidig indgift af non-steroide antiinflammatoriske midler.
 • Metronidazol kan øge plasmakoncentrationen af lithium.
 • Ved kombination med store doser antipsykotika, specielt haloperidol, kan i sjældne tilfælde ses ekstrapyramidale symptomer og uklarhed.
 • Ved kombination med elektrostimulation kan hos ældre ses konfusion og uro.
 • Ved samtidig indgift af lithium og lægemidler, der påvirker serotoninomsætningen (fx selektive serotoningenoptagshæmmere), kan serotoninsyndrom udvikles med søvnforstyrrelser, agitation og tremor, i svære tilfælde myoklonus, temperaturstigning og konfusion.

 

Forsigtighed ved samtidig behandling med midler, der kan forlænge QT-intervallet:  

 • Visse antiarytmika (fx amiodaron2, dronedaron2, flecainid, sotalol)
 • En lang række antipsykotika (fx amisulprid2, chlorprothixen2, clozapin1, droperidol2, flupentixol, haloperidol1,2, levomepromazin, lurasidon, melperon, paliperidon, periciazin, pimozid1,2, prochlorperazin2, quetiapin, risperidon, sertindol1,2, sulpirid, ziprasidon1,2)
 • Visse anæstetika (fx propofol, sevofluran)
 • Visse azoler (fx fluconazol)
 • Fluorquinoloner (ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin2)
 • Makrolider (azithromycin, clarithromycin, erythromycin, roxithromycin)
 • Visse serotonin-receptorantagonister (fx ondansetron)
 • Visse SSRI (fx citalopram2, escitalopram2)
 • Tricykliske antidepressiva
 • En række øvrige midler (bl.a. anagrelid, chloroquin, domperidon2, donepezil, methadon1, moclobemid, oxaliplatin, terlipressin, vandetanib2, venlafaxin).

1 For disse psykofarmaka er effekten særlig udtalt og/eller veldokumenteret. 

2 Samtidig behandling med andre midler, der kan forlænge QT-intervallet, er angivet som kontraindiceret på disse midler. 

Se endvidere Antiarytmika

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for ca. 1700 1. trimester-eksponerede. Data er ikke helt entydige, men risikoen for medfødte hjertemisdannelser er væsentligt mindre end tidligere antaget. Risikoen synes højest øget fra omkring 1% til omkring 1,5%. Derudover er især polyhydramnion og føtal/neonatal polyuri beskrevet på kasuistisk basis. Ved eksponering i 1. trimester bør der tilbydes misdannelsesscanning.  

Der er nogenlunde international konsensus om, at Lithium ikke er absolut kontraindiceret under graviditet, og behandling kan være nødvendig trods risikoen.  

Behandling af gravide bør forestås af en speciallæge i psykiatri på en specialklinik for affektive lidelser og i samarbejde med en obstetrisk afdeling med føtalmedicinsk ekspertise. Da den renale lithium clearance stiger betydeligt i løbet af graviditeten og falder sidst i graviditeten (og ret udtalt ved fødslen), skal dosis af lithium justeres under hyppig kontrol af plasma-lithium. 

Referencer: 3843, 3844

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis varierer betydeligt fra 25% til 50% i tidligere studier, mens et nyere studie fandt værdier på 12% (højst 30%). Plasmakoncentrationen hos barnet er 10-50% af moderens. Der er set bivirkninger, men alvorlige bivirkninger synes sjældne. Der er ikke konsensus om anvendelsen, men generelt er tidligere strikte kontraindikationer under opblødning. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (3 måneders karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Forgiftning

Farmakodynamik

Virkningsmekanismen er ikke klarlagt. Lithium påvirker neurotransmission og har en neuroprotektiv effekt. 

Farmakokinetik

 • Absorberes let fra mave-tarmkanalen.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 6-8 timer.
 • Steady state efter 5-6 dage.
 • Plasmahalveringstid 20-30 timer.
 • Udskilles hovedsageligt uomdannet gennem nyrerne.
 • Depottabletterne er fremstilles således, at de frigiver det aktive stof over 4-5 timer.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) depottabletter 6 mmol Li+ (kan dosisdisp.) 143800
100 stk.
320,80 12,83

Foto og identifikation

Depottabletter  6 mmol Li+

Præg:
I, 160
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 16,2
depottabletter 6 mmol Li+
 
 
 

Referencer

3844. Munk-Olsen T, Liu X, Viktorin A et al. Maternal and infant outcomes associated with lithium use in pregnancy: an international collaborative meta-analysis of six cohort studies. Lancet Psychiatry. 2018; 5(8):644-52, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29929874 (Lokaliseret 11. juli 2019)


3843. Patorno E, Huybrechts KF, Bateman BT et al. Lithium Use in Pregnancy and the Risk of Cardiac Malformations. N Engl J Med. 2017; 376(23):2245-54, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28591541 (Lokaliseret 11. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

24.02.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...