Lenvima

L01EX08
 
 

Antineoplastisk middel. Proteinkinasehæmmer

Anvendelsesområder

 • Progressivt, lokalt fremskredent eller metastatisk, differentieret (papillært/follikulært/Hürthle-celle) thyroideakarcinom, som er refraktært over for radioaktivt jod.
 • Fremskredent eller ikke-resektabelt hepatocellulært karcinom uden tidligere behandling.


Lenvatinib bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 4 mg eller 10 mg lenvatinib. 

Doseringsforslag

Thyroideakarcinom 

 • Voksne. 24 mg 1 gang dgl.

 

Hepatocellulært karcinom 

 • Voksne ≥ 60 kg. 12 mg 1 gang dgl.
 • Voksne < 60 kg. 8 mg 1 gang dgl.

 

Dosisreduktion eller seponering kan være nødvendig ud fra tolerans, se produktresumé

 

Bemærk: 

 • Kapslerne skal synkes hele.
 • Kapslerne må ikke tygges eller åbnes.
 • Kapslerne skal tages på samme tidspunkt hver dag.
 • Glemt dosis kan tages indtil 12 timer før næste dosis.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 18 år.
 • Begrænset erfaring vedr. ældre > 75 år.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-30 ml/min.

  Thyroideakarcinom 

  • Anbefalet startdosis (voksne): 14 mg 1 gang dgl. Yderligere dosisreduktion kan være nødvendig. Erfaring savnes vedr. nyresygdom i slutstadiet.

  Hepatocellulært karcinom 

  • Erfaring savnes.

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Thyroideakarcinom 

 • Ingen dosisjustering ved let til moderat nedsat leverfunktion.
 • Anbefalet startdosis 14 mg 1 gang dgl. ved stærkt nedsat leverfunktion. Yderligere dosisreduktion kan være nødvendig.

Hepatocellulært karcinom 

 • Ingen dosisjustering ved let nedsat leverfunktion.
 • Begrænsede data vedr. moderat nedsat leverfunktion. Tæt monitorering tilrådes.
 • Ingen data vedr. stærkt edsat leverfunktion. Bør ikke anvendes.

Se endvidere

Forsigtighedsregler

 • Brug af VEGF-hæmmere kan fremme dannelse af aneurismer og/eller arterielle dissektioner. Risikoen bør overvejes nøje for patienter med risikofaktorer (fx hypertension eller tidligere aneurisme).
 • Blodtrykket skal være velkontrolleret før behandlingsstart og skal løbende monitoreres under behandlingen.
 • Pga lille risiko for kæbeosteonekrose bør:
  • Tandundersøgelse med relevant forebyggende tandbehandling overvejes inden behandlingsstart.
  • Der udvises forsigtighed ved samtidig behandling med antiresorptiv behandling.
  • Invasive tandprocedurer så vidt muligt undgås ved samtidig eller tidligere behandling med i.v. bisfosfonater.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Blødning, Trombocytopeni.
Abdominalsmerter, Diarré, Dyspepsi, Kvalme, Mundhulegener, Mundtørhed, Obstipation, Opkastning, Smagsforstyrrelser.
Kraftesløshed, Svimmelhed, Træthed.
Vægttab.
Hypocalcæmi, Hypokaliæmi, Nedsat appetit.
Artralgi, Knoglesmerter, Myalgi, Rygsmerter, Smerter i ekstremiteter.
Hovedpine.
Søvnløshed.
Proteinuri, Urinvejsinfektion.
Dysfoni.
Alopeci, Hududslæt, Palmar-plantar erytrodysæstesi.
Hypertension, Hypotension, Perifere ødemer.
Almindelige (1-10%) Lymfopeni.
Hjerteinsufficiens, Myokardieinfarkt, Nedsat uddrivningsfraktion.
Hypotyroidisme.
Fistler, Flatulens.
Utilpashed.
Cholecystitis.
Forhøjet ALAT/ASAT og basisk fosfatase, Forhøjet bilirubin, Forhøjet plasma-carbamid, Forhøjet plasma-kreatinin, Forhøjet plasma-lipase og -amylase, Forhøjet thyrotropin, Forlænget QT-interval, Nedsat plasma-albumin.
Dehydrering, Hyperkolesterolæmi, Hypomagnesiæmi.
Nyresvigt.
Hyperkeratoser.
Cerebrovaskulære tilfælde, Lungeemboli.
Ikke almindelige (0,1-1%) Miltinfarkt.
Pancreatitis.
Sårhelingskomplikationer.
Hepatitis, Leverpåvirkning.
Absces.
Kæbeosteonekrose.
Monoparese, Posterior reversibelt encefalopati-syndrom.
Nefrotisk syndrom.
Pneumothorax.
Transitorisk cerebral iskæmi.
Ikke kendt Aortaaneurisme.

Interaktioner

Lenvatinib hæmmer eksogen thyroideaundertrykkelse. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Referencer: 691, 692, 2789, 2790, 2954, 2955, 4264, 4267, 4268, 4269, 4270, 4388

Se også Klassifikation - graviditet

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder skal anvende sikker kontraception under behandlingen og i mindst 1 måned efter behandlingens ophør. 

Bemærk: Lenvatinib kan muligvis nedsætte virkningen af hormonel kontraception. 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Må ikke anvendes.

Baggrund: På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Hæmmer en række tyrosinkinaser, herunder VEGFR (vaskulær endotelial vækstfaktor-receptor) og PDGFR (platelet derived growth factor receptor). 

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-4 timer.
 • Plasmahalveringstid ca. 28 timer.

Indholdsstoffer

Lenvatinibhårde kapsler  4 mghårde kapsler  10 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : hårde kapsler 4 mg, hårde kapsler 10 mg
Titandioxid (E171) : hårde kapsler 4 mg, hårde kapsler 10 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) hårde kapsler 4 mg 478672
30 stk. (blister)
17.331,75
(BEGR) hårde kapsler 10 mg 387479
30 stk. (blister)
17.331,75

Foto og identifikation

Hårde kapsler  4 mg

Præg:
LENV, 4 mg,
Kærv: Ikke relevant
Farve: Orange
Mål i mm: 5,3 x 14,3
hårde kapsler 4 mg
 
 
 

Hårde kapsler  10 mg

Præg:
LENV, 10 mg,
Kærv: Ikke relevant
Farve: Gul, Orange
Mål i mm: 5,3 x 14,3
hårde kapsler 10 mg
 
 
 

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)


4264. Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al. Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018; 27(12):1302-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378 (Lokaliseret 7. februar 2019)


4388. de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al. Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients. Lancet Oncol. 2018; 19(3):337-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867 (Lokaliseret 4. marts 2019)


2954. Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al. Anticancer drugs during pregnancy. Jpn J Clin Oncol. 2016; 46(9):795-804, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093 (Lokaliseret 16. juni 2017)


2955. Esposito S, Tenconi R, Preti V et al. Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes. Medicine (Baltimore). 2016; 95(38), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036 (Lokaliseret 2. januar 2017)


4268. Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al. Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients. JAMA Oncol. 2015; 8:1145-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4270. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4269. Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al. Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study. Lancet Oncol. 2012; 13(9):887-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483 (Lokaliseret 11. juli 2019)


2789. Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):101-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593 (Lokaliseret 20. maj 2016)


2790. Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):110-21, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452 (Lokaliseret 20. maj 2016)


691. Cardonick E, Iacobucci A. Use of chemotherapy during human pregnancy. Lancet Oncol. 2004; 5(5):283-91, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15120665 (Lokaliseret 6. juni 2016)


4267. PDQ Adult Treatment Editorial Board. Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US). 2002-2017; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427 (Lokaliseret 11. juli 2019)


692. Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al. Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos. Hum Reprod Update. 2001; 7(4):394-403, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11476352 (Lokaliseret 20. maj 2016)

 
 

Revisionsdato

03.02.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. maj 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...