Oxycodone "Teva"

N02AA05
 
 

Semisyntetisk opioidagonist

Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel. Vær opmærksom på bl.a. dosisreduktion hos ældre. Afvent virkning af tabletter/kapsler før næste dosis gives. Læs mere.  

 

Anvendelsesområder

Moderate til stærke smerter

Se endvidere:

Dispenseringsform

Kapsler. 1 kapsel indeholder 5 mg, 10 mg eller 20 mg oxycodonhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Ikke tidligere opioidbehandlede 

 • Voksne og børn > 12 år. Sædvanligvis 5 mg hver 6. time, stigende efter behov med 25-50% højst én gang dgl.
 • Ældre. Dosis bør nedsættes.

Skift mellem opioider kan beregnes her:  

Beregning af ækvianalgetiske døgndoser for udvalgte opioider 

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-60 ml/min.

  Initialdosis skal nedsættes til 50% af normaldosis. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed tilrådes. Initialdosis skal nedsættes til ca. 50% af normaldosis med efterfølgende individual dosistitrering. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Svær respirationsdepression
 • Paralytisk ileus eller gastro-intestinal obstruktion.
 • Samtidig behandling med MAO-hæmmere samt behandling med irreversible MAO-hæmmere (isocarboxazid) inden for 14 dage, inden behandling med oxycodon påbegyndes, se Interaktioner.

Forsigtighedsregler

 • Ældre eller bevidsthedspåvirkede patienter
 • Nedsat lungefunktion
 • Forhøjet intrakranielt tryk
 • Hypotension i forbindelse med hypovolæmi
 • Prostatahypertrofi
 • Hypotyroidisme
 • Pancreatitis
 • Bør undgås ved svær overfølsomhedsreaktion på andre opioider. Egentlig allergi er dog yderst sjælden.
 • Overvej at sænke den totale opioiddosis hos patienter med central søvnapnø (CSA), da risikoen for CSA er dosisafhængig.
 • Risikoen for fysisk og psykisk afhængighed skal haves in mente.
 • Der kan opstå tolerans ved brug over længere tid. Hvis der gentagne gange er behov for at øge dosis for at opretholde effekten, bør behandlingen revurderes.
 • Ved seponering efter længerevarende behandling aftrappes med 10-25 % af døgndosis med 1-2 ugers mellemrum, således at de største reduktioner sker først, og at man går langsommere frem sidst i udtrapningen. Se endvidere Opioider (iatrogen afhængighed).

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Overdosering
Dobbeltordination. Man overså, at patienten i forvejen fik anden behandling med respirationsdæmpende effekt i fast eller varierende dosering. Overdosering. Indlæggelse på intensiv afdeling.
Fejlagtig administration af doseringerne, så de bliver givet med for kort tidsinterval. Bevidsthedspåvirkning.
Manglende dosisreduktion til ældre. Overdosering. Påvirket bevidsthed, respirationsstop.
Overset nyreinsufficiens. Ingen dosistilpasning som følge af monitorering af nyrefunktion. Pneumoni, relateret til dårlig ventilation ved morfinoverdosering.
Fejl ved skift mellem opioider
Manglende seponering af orale opioider på trods af ordination af plaster. Overdosering. Død.
Overdosering ved ændring af smertebehandling, fordi de forskellige rene agonister ikke er ækvipotente. Fx blev det ikke overvejet eller oplyst, at tabletter 20 mg/dgl. morphin svarer til 10 mikrogram/t buprenorphin plaster. Der blev påsat et for kraftigt plaster (20 mikrogram/t). Bevidsthedspåvirkning.
Oxycodon kapsler/tabletter og depottabletter substitueres, selvom de ikke er ækvipotente. Døgndosis af depotpræparater bør reduceres til 60-80% af tilsvarende dosis ved kortidsvirkende opioid. Respirationsdepression på grund af overdosering. Indlæggelse.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Kvalme, Obstipation, Opkastning.
Svimmelhed.
Hovedpine, Sedation.
Døsighed.
Hudkløe.
Almindelige (1-10 %) SIADH - uhensigtsmæssig produktion af antidiuretisk hormon.
Miosis.
Abdominalsmerter, Diarré, Dyspepsi, Flatulens, Mundtørhed.
Kraftesløshed, Kulderystelser, Letargi, Træthed.
Nedsat appetit.
Tremor.
Adfærdsforstyrrelse, Angst, Eufori, Humørforstyrrelser, Konfusion, Nervøsitet, Søvnløshed, Tankeforstyrrelser.
Dyspnø.
Hududslæt, Øget svedtendens.
Ortostatisk hypotension, Vasodilatation.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Hypogonadisme.
Synsforstyrrelser.
Ileus.
Afhængighed af midlet, Toleransudvikling.
Galdevejsdyskinesi.
Dehydrering.
Kramper, Øget muskeltonus.
Dyskinesier, Hukommelsesbesvær, Hypæstesi, Paræstesier.
Agitation, Følelsesmæssig labilitet, Hallucinationer, Talebesvær.
Urinretention, Urinvejssymptomer.
Erektil dysfunktion, Impotens.
Bronkospasme, Respirationsdepression.
Hypotension, Perifere ødemer, Synkope.
Sjældne (0,01-0,1 %) Allergilignende reaktioner, Anafylaktisk reaktion.
Epilepsilignende anfald.
Hæmaturi.
Ikke kendt Caries.
Abstinenser  (neonatale).
Kolestase.
Aggressivitet.
Amenoré.
Søvnapnø.

Se endvidere Opioider (analgetika)

Interaktioner

 • Alvorlige symptomer (fx kramper, høj feber, kredsløbsdepression, koma) ved kombination med MAO-hæmmere kan ikke udelukkes. Samtidig behandling med MAO-hæmmere og behandling med irreversible MAO-hæmmere inden for 14 dage bør undgås.
 • Samtidig brug af serotonerge midler (fx SSRI, SNRI, fentanyl og triptaner) giver risiko for udvikling af serotoninsyndrom, se SSRI.
 • Virkningen af hypnotika og tricykliske antidepressiva samt antipsykotika - specielt højdosisantipsykotika - kan forstærkes.
 • Den sederende virkning forstærkes af benzodiazepiner.
 • Bevidstheds- og respirationssvækkelse forstærkes af alkohol og barbitursyrederivater.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for < 400 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Datamængden tillader ikke at udelukke en øget risiko. For opioider generelt er der risiko for abstinenssymptomer som respirationsdepression, og anvendelse de sidste uger af graviditeten bør undgås. Se endvidere Opioider (analgetika)

Referencer: 3711, 3876, 3878, 4231

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er ca. 4%, hvilket normalt er betryggende lavt. Der skal være opmærksomhed på tegn på sedative effekter hos det ammede barn. 

I en retrospektiv serie fandtes subjektivt rapporterede (af moderen) tegn på CNS-påvirkning (søvnighed/afmattethed/barnet vågner ikke til vanlig ammeperiode) blandt ca. 20% (28/139) af de eksponerede børn. 4 børn rapporteredes at have uregelmæssig vejrtrækning. Dosis til mødre af børn med rapporterede symptomer var i gennemsnit 0,4 mg/kg/dag mod 0,2 mg/kg/dag til mødre med børn uden rapporterede symptomer. Dette studie er dog metodologisk meget tvivlsomt med talrige muligheder for bias (definition af effektparameter/recall bias/observations-bias/selektions-bias). 


Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.

Behandling med opioider kan udgøre en trafiksikkerhedsmæssig risiko og effekten kan ofte sidestilles med promillekørsel. Fast behandling med korttidsvirkende opioider er i udgangspunktet ikke foreneligt med bilkørsel. Behandling med langtidsvirkende opioider anses for at være forenelige med bilkørsel så længe dosis ikke overskrider vedtagne max grænser. Der kan være behov for at nedlægge kørselsforbud i startfasen.

Se mere i trafikafsnittet under Opioider (analgetika),
i Vejledning om helbredskrav til kørekort, Styrelsen for Patientsikkerhed, August 2017 og i Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler, Sundhedsstyrelsen, 19. juni 2019. 

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Anvendelse af oxycodon medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Schengen-attest (pillepas)

Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Forgiftning

Farmakodynamik

Opioidagonist med virkning på især μ-opioidreceptorerne i CNS, men også på қ- og δ-opioidreceptorerne. 

Farmakokinetik

 • Steady state efter ca. 24 timer.
 • Metaboliseres i tarmen og leveren til hovedsageligt inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 3 timer.
 • Ca. 5% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Oral administration. Biotilgængelighed 60-87%. Maksimal plasmakoncentration efter ca. 1 time (tabletter). Depottabletter (monodepot) frigiver det aktive stof over et længere tidsrum.

Indholdsstoffer

Oxycodonhårde kapsler  5 mghårde kapsler  10 mghårde kapsler  20 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Indigotin (indigocarmin) (E132) : hårde kapsler 5 mg, hårde kapsler 10 mg, hårde kapsler 20 mg
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : hårde kapsler 5 mg, hårde kapsler 10 mg, hårde kapsler 20 mg
Titandioxid (E171) : hårde kapsler 5 mg, hårde kapsler 10 mg, hårde kapsler 20 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(AP4) hårde kapsler 5 mg (kan dosisdisp.) 180491
30 stk. (blister)
37,00 18,50
(AP4) hårde kapsler 5 mg (kan dosisdisp.) 196133
100 stk. (blister)
64,90 9,73
(AP4) hårde kapsler 10 mg (kan dosisdisp.) 396783
30 stk. (blister)
70,15 17,54
(AP4) hårde kapsler 10 mg (kan dosisdisp.) 171441
100 stk. (blister)
106,25 7,97
(AP4) hårde kapsler 20 mg (kan dosisdisp.) 424132
30 stk. (blister)
163,45 20,43
(AP4) hårde kapsler 20 mg (kan dosisdisp.) 594193
100 stk. (blister)
351,75 13,19

Substitution

hårde kapsler 5 mg
Oxycodone "Vitabalans" Vitabalans, Oxycodon, filmovertrukne tabletter 5 mg
Oxycodonhydrochlorid "G.L." G.L. Pharma Nordic, Oxycodon, filmovertrukne tabletter 5 mg
OxyNorm Mundipharma, Oxycodon, hårde kapsler 5 mg
 
hårde kapsler 10 mg
Oxycodone "Vitabalans" Vitabalans, Oxycodon, filmovertrukne tabletter 10 mg
Oxycodonhydrochlorid "G.L." G.L. Pharma Nordic, Oxycodon, filmovertrukne tabletter 10 mg
OxyNorm Mundipharma, Oxycodon, hårde kapsler 10 mg
 
hårde kapsler 20 mg
Oxycodonhydrochlorid "G.L." G.L. Pharma Nordic, Oxycodon, filmovertrukne tabletter 20 mg
OxyNorm Mundipharma, Oxycodon, hårde kapsler 20 mg
 

Foto og identifikation

Hårde kapsler  5 mg

Præg:
OXY, 5
Kærv: Ikke relevant
Farve: Brun, Orange
Mål i mm: 5,3 x 14,4
hårde kapsler 5 mg
 
 
 

Hårde kapsler  10 mg

Præg:
OXY, 10
Kærv: Ikke relevant
Farve: Hvid, Brun
Mål i mm: 5,3 x 14,4
hårde kapsler 10 mg
 
 
 

Hårde kapsler  20 mg

Præg:
OXY, 20
Kærv: Ikke relevant
Farve: Lyserød, Brun
Mål i mm: 5,3 x 14,4
hårde kapsler 20 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


3878. Briggs GG , Freeman RK, Towers CV et al. Briggs: Drugs in Pregnancy and Lactation. Wolters Kluwer. 2017; 11th Edition, https://shop.lww.com/Drugs-in-Pregnancy-and-Lactation/p/9781496349620 (Lokaliseret 10. oktober 2018)


3876. Broussard CS, Rasmussen SA, Reefhuis J et al. Maternal treatment with opioid analgesics and risk for birth defects. Am J Obstet Gynecol. 2011; 204(4):314, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21345403 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4231. Schick B, Horn, M, Tolosa, J et al. Preliminary analysis of first-trimester exposure to oxycodone and hydrocodone (Book title: "ReproductiveToxicology"). Elsevier. 1996; 10, Issue 2:162, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0890623896801924 (Lokaliseret 4. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

08.03.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 6. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...