Kanuma

A16AB14
 
 

Enzym til behandling af lysosomal sur lipase-mangel. Sebelipase alfa er fremstillet ved rekombinant DNA-teknologi. 

Anvendelsesområder

Langvarig enzymerstatningsterapi hos patienter med lysosomal sur lipase (LAL)-mangel

  

Behandlingen er en specialistopgave og bør forestås af læger med særligt kendskab til lysosomal sur lipase-mangel og andre stofskiftesygdomme. 

Dispenseringsform

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 2 mg sebelipase alfa. 

Doseringsforslag

Voksne og børn ≥ 6 mdr. 

 • 1 mg/kg legemsvægt i.v. 1 gang hver 2. uge.
 • Forudsat, at der ikke har været hurtigt progredierende symptomer på LAL-mangel før 6-måneders-alderen.
 • Dosisøgning til 3 mg/kg legemsvægt i.v. hver 2. uge skal overvejes ud fra klinisk respons.

 

Børn < 6 mdr. 

 • Initialt 1 mg/kg legemsvægt i.v. 1 gang ugentlig.
 • Dosisøgning til 3 mg/kg legemsvægt i.v. 1 gang ugentlig skal overvejes ud fra klinisk respons. Efter mindst 4 infusioner med dosis på 3 mg/kg legemsvægt kan overvejes yderligere øgning af dosis til 5 mg/kg legemsvægt i.v.

 

Bemærk: 

 • Det er vigtigt, at indikation for behandling vurderes hurtigst muligt efter diagnosticering af LAL-mangel, specielt hos spædbørn.
 • Skal gives gennem specielt filter med en infusionstid på ca. 2 timer. Se yderligere information i Egenskaber, håndtering og holdbarhed.
 • Erfaring savnes vedr. overvægtige og ældre > 65 år.

 

Advarsel 

Infusionskoncentrat må ikke gives ufortyndet. 

Kontraindikationer

Tidligere anafylaktisk reaktion over for sebelipase alfa, når gentagen provokation under dække af steroid og antihistamin ikke lykkes. 

Forsigtighedsregler

 • Efter første infusion samt efter hver dosisjustering skal patienten observeres i 1 time mht. symptomer på anafylaktisk reaktion eller alvorlig hypersensitivitetsreaktion.
 • Koncentrat til infusionsvæske kan indeholde æggeprotein. Forsigtighed ved allergi over for dette protein.
 • Natriumindhold
  1 hætteglas (20 mg sebelipase alfa) indeholder 1,4 mmol natrium, som svarer til 82 mg natriumchlorid.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Takykardi, Øget hjertefrekvens*.
Øjenlågsødem.
Abdominalsmerter**, Diarré, Gastro-øsofageal refluks*, Opkastning*.
Feber, Hypertermi*, Kulderystelser, Svimmelhed**, Temperaturstigning, Træthed**.
Anafylaktisk reaktion, Hypersensitivitet, Urticaria.
Nedsat iltmætning*.
Takypnø*.
Hududslæt, Makulopapuløst hududslæt.
Hypertension*.
Almindelige (1-10%) Meteorisme**.
Reaktioner og ubehag på indstiksstedet**.
Dyspnø**, Ubehag i brystet**.
Hyperæmi**, Hypotension**.

* Kun set hos spædbørn. 

** Kun set hos børn og voksne. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

 • Rekombinant human lysosomal sur lipase (rhLAL), som katalyserer hydrolyse af kolesterylestere og triglycerider til kolesterol, glycerol og frie fedtsyrer.
 • Medfører fald i leverfedtindhold og transaminaser samt øget metabolisering af kolesterylestere og triglycerider i lysosomet. Derved falder LDL-kolesterol, ikke-HDL-kolesterol samt triglycerider, og HDL-kolesterol stiger.
 • Medfører desuden fald i lipidakkumuleringen i tarmvæggen, hvorved malabsorption og væksthæmning mindskes.

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter påbegyndt infusion ca. 75 minutter.
 • Plasmahalveringstid for enzymaktiviteten 6 minutter.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Tilberedning af infusionsvæske 

 • Før tilberedning bør det beregnede antal hætteglas opnå en temperatur på 15-25°C uden brug af opvarmning.
 • Hætteglassene må ikke omrystes.
 • Den beregnede mængde koncentrat til infusionsvæske fortyndes med isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske til en slutkoncentration på 0,1-1,5 mg/ml.
 • Anbefalede infusionsvolumener ses i pkt. 6.6. i produktresumé.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

  

Indgivelse af brugsfærdig infusionsvæske 

 • Vha. et infusionssæt med lav proteinbinding.
 • Med et in-line 0,2 mikrometer filter med lav proteinbinding.
 • Filtrets overfladeareal > 4,5 cm2 for at undgå tilstopning.

  

Forligelighed ved infusion 

 • Må ikke blandes med andre lægemidler.

  

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Koncentrat til infusionsvæske kan før tilberedning opbevares i højst 24 timer uden for køleskab ved højst 25°C beskyttet mod lys. Evt. ikke-anvendt koncentrat til infusionsvæske skal kasseres efter de 24 timer. Må ikke genplaceres i køleskab.
 • Hvert hætteglas er kun til engangsbrug.
 • Brugsfærdig infusionsvæske er kemisk og fysisk stabil i højst 24 timer i køleskab (2-8°C) og højst 12 timer ved temperaturer under 25°C; men bør anvendes umiddelbart.

Indholdsstoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) konc. til infusionsvæske, opl. 2 mg/ml 412241
10 ml
90.119,45 22.529,86
 
 

Revisionsdato

02.12.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. januar 2021
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...