Genvoya

J05AR18
 
 

Anvendelsesområder

HIV-1-infektion uden kendte mutationer forbundet med resistens over for Integrasehæmmere (midler mod HIV), emtricitabin eller tenofovir hos  

 • Voksne og børn ≥ 12 år med legemsvægt ≥ 35 kg.
 • Børn ≥ 6 år med legemsvægt ≥ 25 kg, når andre behandlingsregimer er uegnede pga. toksicitet.

 

Se endvidere Midler mod HIV

 

Bemærk:
Bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til HIV-associerede sygdomme og deres behandling. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 200 mg emtricitabin, 10 mg tenofoviralafenamid, 150 mg elvitegravir og 150 mg cobicistat. 

Doseringsforslag

 • Voksne og børn ≥ 12 år med legemsvægt≥ 35 kg
  • 1 tablet 1 gang dgl. sammen med mad.
 • Når andre behandlingsregimer er uegnede pga. toksicitet
  • Børn ≥ 6 år med legemsvægt ≥ 25 kg
   • 1 tablet 1 gang dgl. sammen med mad.

Bemærk 

 • Glemt dosis kan tages indtil 6 timer før næste dosis.
 • Ved opkastning senest 1 time efter indtagelse af tabletten tages en ny tablet.
 • Tabletterne skal synkes hele.
 • Tabletterne må ikke tygges eller knuses.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, betinget

 • GFR 0-30 ml/min.

  GFR < 15 ml/min. og kronisk hæmodialyse: Kan anvendes hvis de potentielle fordele opvejer de potentielle risici. Administreres efter fuldført hæmodialysebehandling. Dosisjustering er ikke nødvendig. 

  GFR < 30 ml/min.: Anbefales ikke, da sikkerheden er ikke er klarlagt. 

 • GFR 30-70 ml/min.
  • Voksne og børn > 12 år: Dosisjustering er ikke nødvendig.
  • Børn < 12 år: Ingen oplysninger.

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Erfaring savnes vedr. stærkt nedsat leverfunktion (Child-Pugh C).  


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Samtidig behandling med:
  • alfuzosin
  • amiodaron
  • carbamazepin
  • ergotamin
  • lomitapid
  • midazolam (oralt)
  • naturlægemidler med perikon
  • phenobarbital
  • phenytoin
  • pimozid
  • rifampicin
  • sildenafil (ved pulmonal hypertension)
  • simvastatin
  • triazolam.

Forsigtighedsregler

 • Ved seponering hos patienter, som også er smittet med hepatitis B-virus, monitoreres omhyggeligt for tegn på eksacerbation af hepatitis.
 • Bør ikke anvendes til børn < 6 år eller med legemsvægt < 25 kg pga. manglende data.
 • Cobicistat øger P-kreatinin på grund af hæmning af den tubulære sekretion af kreatinin, uden at den renale glomerulære funktion påvirkes. I kliniske studier af Genvoya forekom stigningen i P-kreatinin ved uge 2 af behandlingen, og den forblev stabil til og med uge 48. Hos behandlingsnaive patienter blev der observeret en gennemsnitlig ændring fra baseline på 7,0 ± 10,6 mikromol/l efter 48 ugers behandling.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Kvalme.
Almindelige (1-10 %) Abdominalsmerter, Diarré, Flatulens, Opkastning.
Svimmelhed, Træthed.
Hovedpine.
Abnorme drømme.
Hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Anæmi.
Angioødem.
Depression.

Legemsvægt og lipidkoncentration i blodet kan stige under antiretroviral kombinationsbehandling, se Midler mod HIV.  

Interaktioner

 • Bør ikke gives sammen med andre antiretrovirale lægemidler. Derfor anføres der ingen interaktioner med disse.
 • Samtidig brug af CYP3A-induktorer, fx carbamazepin, naturlægemidler med perikon, phenobarbital, phenytoin og rifampicin, nedsætter plasmakoncentrationen af cobicistat og eltegravir. Kombination er kontraindiceret.
 • Samtidig brug af lægemidler, der omsættes via CYP3A, fx alfuzosin, amiodaron, ergotamin, lomitapid, midazolam, pimozid, sildenafil (mod pulmonal arteriel hypertension), simvastatin og triazolam, kan medføre øgede plasmakoncentrationer af disse. Kombination er kontraindiceret.
 • Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Ved nedsat nyrefunktion med GFR 30-60 ml/min. og samtidig behandling med clarithromycin, bør dosis af clarithromycin reduceres med 50%.
 • Bør ikke anvendes samtidig med hepatitis B-lægemidler, som indeholder tenofovirdisoproxilfumarat (TDF), lamivudin eller adefovirdipivoxil.
 • Samtidig brug af CYP3A-metaboliserede kortikosteroider anbefales ikke, medmindre den potentielle fordel opvejer risikoen, fordi risikoen for systemiske kortikosteroid-bivirkninger inkl. Cushings syndrom og binyrebarksuppression øges ved samtidig brug.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: 

Behandling med cobicistat og lægemidler, der indeholder cobicistat i kombinationer, som led i behandling af HIV-infektion, bør ikke initieres under graviditet, og en eventuel igangværende behandling bør skiftes til et alternativ. Eksponeringen af aktivt lægemiddel falder - som følge af farmakokinetiske ændringer under graviditeten - i 2. og 3. trimester med risiko for behandlingssvigt og øget risiko for overførsel af smitte til fostret. 

 

Store epidemiologiske studier viser samstemmende, at antiretroviral behandling under graviditeten (for alle lægemidler og kombinationer er der data for i alt > 35.000 gravide; heraf > 16.000 eksponeret i 1. trimester) ikke er forbundet med en overhyppighed af medfødte misdannelser. Visse studier viser en lidt øget risiko for tidlig fødsel og lav fødselsvægt, men det er uklart, om og i hvilket omfang dette kan tilskrives behandlingen. 

 

For cobicistat er datamængden utilstrækkelig til et meningsfyldt humant risikoestimat (~100 eksponerede). Der er ikke humane data for hverken elvitegravir eller tenofoviralafenamid (som ikke er identisk med tenofovirdisoproxil, hvor der er mange data). Data for emtricibatin (mere end 2.500 1. trimester-eksponerede) tyder ikke på en væsentlig overrisiko for uønsket fosterpåvirkning. 

 

Behandling af gravide med HIV-infektion er en specialistopgave. Se endvidere Midler mod HIV

Referencer: 4374, 4375, 4376, 4377, 4378, 4379

Se også Klassifikation - graviditet

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder skal anvende hormonale antikonceptiva, der indeholder mindst 30 mikrogram ethinylestradiol og norgestimat eller anvende anden sikker kontraception. 

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Amning frarådes pga. smitterisiko. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Elvitegravir  

 • HIV-integrasehæmmer.

Cobicistat 

 • Selektiv CYP3A-inhibitor. Hæmmer nedbrydningen af elvitegravir og øger dermed virkningen. Påvirker tillige en række transportproteiner og andre enzymsystemer.
 • Cobicistat har ikke selvstændig antiretroviral virkning.

Emtricitabin og tenofovir 

 • HIV-nukleosid/nukleotid-RT-hæmmere. Omdannes intracellulært til de aktive metabolitter.

Farmakokinetik

Elvitegravir 

 • Biotilgængeligheden øges med ca. 90% ved samtidig indtagelse af fedtrigt måltid.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 4 timer.
 • Plasmahalveringstid ca. 13 timer.
 • Ca. 95% udskilles med fæces.

Cobicistat 

 • Maksimal plasmakoncentration efter 3 timer.
 • Plasmahalveringstid ca. 3,5 timer.
 • Ca. 86% udskilles med fæces.

Emtricitabin 

 • Biotilgængelighed ca. 95%.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-2 timer.
 • Plasmahalveringstid ca. 10 timer.
 • Intracellulær plasmahalveringstid ca. 39 timer.
 • Ca. 85% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Tenofoviralafenamid 

 • Tenofoviralafenamid er en prodrug, som i primære hepatocytter omdannes til den aktive substans tenofovir.
 • Biotilgængeligheden af tenofoviralafenamid stiger med ca. 65% ved samtidig indtagelse af fedtrigt måltid.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 0,5 time (tenofoviralafenamid).
 • Plasmahalveringstid ca. 32 timer (tenofovir).
 • Tenofovir udskilles gennem nyrerne.

 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) filmovertrukne tabletter 200+10+150+150 mg 135116
30 stk. (Abacus)
13.135,95
(BEGR) filmovertrukne tabletter 200+10+150+150 mg 420176
30 stk.
13.135,95

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  200+10+150+150 mg

Præg:
GSI, 510
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegrøn
Mål i mm: 8,5 x 19
filmovertrukne tabletter 200+10+150+150 mg
 
 
 

Referencer

4376. European Pregnancy and Paediatric HIV Cohort Collaboration (EPPICC) Study Group. Nucleoside reverse transcriptase inhibitor backbones and pregnancy outcomes. AIDS. 2019; 33(2):295-304, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30562172 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4375. Saag MS, Benson CA, Gandhi RT et al. Antiretroviral Drugs for Treatment and Prevention of HIV Infection in Adults: 2018 Recommendations of the International Antiviral Society-USA Panel. JAMA. 2018; 320:379-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30043070 (Lokaliseret 3. juli 2019)


4377. Veroniki AA, Antony J, Straus SE et al. Comparative safety and effectiveness of perinatal antiretroviral therapies for HIV-infected women and their children: Systematic review and network meta-analysis including different study designs. PLoS One. 2018; 13(6), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29912896 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4379. Rough K, Seage GR 3rd, Williams PL et al. Birth Outcomes for Pregnant Women with HIV Using Tenofovir-Emtricitabine. N Engl J Med. 2018; 378(17):1593-603, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29694825 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4378. Zash R, Jacobson DL, Diseko M et al. Comparative Safety of Antiretroviral Treatment Regimens in Pregnancy. JAMA Pediatr. 2017; 171(10), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28783807 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4374. Antiretroviral Pregnancy Registry Advisory Committee. Interim Report. ANTIRETROVIRAL PREGNANCY REGISTRY. 1989-2018; , http://www.apregistry.com/InterimReport.aspx (Lokaliseret 20. februar 2019)

 
 

Revisionsdato

19.10.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...