Entresto

C09DX04
 
 

Angiotensinreceptor-neprilysin-hæmmer. Kombination af et prodrug sacubitril, som hæmmer neprilysin, og valsartan, en angiotensin II-receptorantagonist

Anvendelsesområder

Voksne med symptomatisk kronisk hjertesvigt med nedsat uddrivningsfraktion, som er i behandling med maksimale tolerable doser af den basale hjertesvigtsbehandling. 

 

Bemærk: Begrænset erfaring ved NYHA-klasse IV. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder: 

 • 24 mg sacubitril og 26 mg valsartan (som sacubitril-valsartan-natriumsaltkompleks)
 • 49 mg sacubitril og 51 mg valsartan (som sacubitril-valsartan-natriumsaltkompleks)
 • 97 mg sacubitril og 103 mg valsartan (som sacubitril-valsartan-natriumsaltkompleks).

Doseringsforslag

Voksne 

 • Initialt 1 tablet (49 mg/51 mg) 2 gange dgl.
 • Efter 2-4 uger kan dosis øges til 1 tablet (97 mg/103 mg) 2 gange daglig.
 • Hvis der ikke tidligere er behandlet med ACE-hæmmer eller angiotensin II-antagonist eller ved lave doser af disse lægemidler, anbefales initialt 1 tablet (24 mg/26 mg) 2 gange dgl. samt langsom dosistitrering (fordobling hver 3.-4. uge).
 • ACE-hæmmer-behandling skal have været pauseret i mindst 36 timer forud for behandlingsstart.

 

Bemærk

 • Tabletterne må ikke deles eller knuses
 • Kan tages med eller uden mad
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 18 år.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-30 ml/min.

  Voksne. Initialdosis nedsættes til 1 tablet (24 mg/26 mg) 2 gange dgl. Rutinemæssig monitorering af P-kalium og P-kreatinin. 

  Ingen erfaring ved nyresygdom i slutstadiet. 

 • GFR 30-60 ml/min.

  Voksne. Lavere initialdosis bør overvejes - dvs. 1 tablet (24 mg/26 mg) 2 gange dgl. Rutinemæssig monitorering af P-kalium og P-kreatinin. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Begrænset erfaring ved moderat nedsat leverfunktion (Child-Pugh klasse B) eller ASAT/ALAT-værdier mere end 2 x den øvre grænse for normalværdier: Initialdosis på 1 tablet (24 mg/26 mg) 2 gange dgl. anbefales.
 • Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion og/eller kolestase.

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Samtidig behandling med ACE-hæmmere pga. øget risiko for angioødem. Behandling med ACE-hæmmer bør afbrydes 36 timer før behandling påbegyndes.
 • Samtidig behandling med aliskiren hos patienter med diabetes mellitus eller nedsat nyrefunktion (GFR < 60 ml/min).
 • Tidligere angioødem under behandling med angiotensin II-antagonister.
 • Hereditær eller idiopatisk angioødem.

Forsigtighedsregler

 • Hypotension
 • Hypovolæmi bør korrigeres, før behandlingen indledes.
 • Det anbefales at følge P-kalium og P-kreatinin regelmæssigt.
 • Nyrearteriestenose
 • Ved tidligere angioneurotisk ødem under behandling med ACE-hæmmere bør behandling med angiotensin II-antagonister begrænses til situationen, hvor andre grupper af farmaka er forsøgt, eller hvor valget af angiotensin II-antagonister skønnes optimalt.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Hyperkaliæmi.
Nyrefunktionspåvirkning.
Hypotension.
Almindelige (1-10 %) Anæmi.
Diarré, Gastritis, Kvalme.
Kraftesløshed, Svimmelhed, Træthed.
Hypoglykæmi, Hypokaliæmi.
Hovedpine.
Nyresvigt.
Hoste.
Ortostatisk hypotension, Synkope.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Allergiske reaktioner, Angioødem.
Sjældne (0,01-0,1 %) Hallucinationer.
Meget sjældne (< 0,01 %) Psykose.

Interaktioner

 • Samtidig behandling med ACE-hæmmere er kontraindiceret. 
 • Ved skift til eller fra en ACE-hæmmer skal der gå mindst 36 timer.
 • Samtidig behandling med aliskiren hos patienter med diabetes mellitus eller nedsat nyrefunktion (GFR < 60 ml/min) er kontraindiceret.
 • Samtidig behandling med aliskiren kan give kraftige bivirkninger og frarådes.
 • Forsigtighed ved samtidig behandling med statiner, da sacubitril muligvis øger den systemiske eksponering af OATP1B1- og OATP1B3-substrater som fx statiner. Der er dog ikke set klinisk relevant interaktion ved samtidig behandling med simvastatin.
 • Sildenafil eller anden PDE-hæmmer medfører signifikant højere blodtrykssænkning.
 • Kalium, kaliumbesparende diuretika og andre lægemidler, som øger serum-kalium, kan forårsage hyperkaliæmi, og monitorering af serum-kalium er nødvendig.
 • NSAID hos ældre patienter, patienter med væskemangel eller patienter med kompromitteret nyrefunktion kan medføre øget risiko for forværring af nyrefunktionen.
 • Lithiumkoncentrationen kan øges, hvorfor kontrol af serum-lithiumniveau anbefales.
 • Forsigtighed ved samtidig behandling med hæmmere af leveroptagelsestransportør OATP1B1, OATP1B3 og OAT3 (fx rifampicin, ciclosporin), OAT1 (fx tenofovir) og effluxtransportør MRP2 (fx ritonavir), da disse muligvis kan øge virkningen af metabolitten LBQ657 og/eller valsartan.

Graviditet

Må ikke anvendes.

Baggrund: 

 • Valsartan
  Der er meget sparsomme data for angiotensin II-antagonister med lidt over 300 gravide eksponeret i 1. trimester af graviditeten. Der er beskrevet oligohydramnios, anuri, væksthæmning og neonatal hypotension, specielt ved eksponering i 2. og 3. trimester.
  Der er ikke specifikke data for valsartan, som tillader et meningsfyldt risikoestimat.
 • Sacubitril
  Der er ingen humane data, som tillader et meningsfuldt risikoestimat.

Se endvidere Hypertension hos gravide

Referencer: 3711, 4329, 4332

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ingen kvantitative data for udskillelse i modermælk. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Sacubitril 

 • Prodrug. Den aktive metabolit LBQ657 hæmmer neprilysin (neutral endopeptidase; NEP).

Valsartan 

 • Blokerer angiotensin-II-type 1- receptoren, hvilket resulterer i en forhøjelse af plasma-renin- og angiotensin-II-niveauerne samt nedsat aldosteron i plasma. Den kliniske effekt er universel vasodilatation uden sympatikusaktivering som ved ACE-hæmmere.

Farmakokinetik

Sacubitril 

 • Prodrug.
 • Omdannes til den aktive metabolit LBQ657.
 • Biotilgængelighed ca. 60%.
 • Fordelingsvolumen 1,5 l/kg.
 • Plasmahalveringstid ca. 90 minutter (sacubitril) og ca. 12 timer (LBQ657)
 • 52-68 % af sacubitril (primært som LBQ657) udskilles gennem nyrerne, resten med fæces.

Valsartan  

 • Biotilgængelighed ca. 20%.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 2 timer.
 • Fordelingsvolumen 0,2 l/kg.
 • Eliminationen er bifasisk med en terminal halveringstid på ca. 9 timer.
 • Ca. 13% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Sacubitrilfilmovertrukne tabletter  24 mg + 26 mgfilmovertrukne tabletter  97 mg + 103 mgfilmovertrukne tabletter  49 mg + 51 mg
Valsartanfilmovertrukne tabletter  24 mg + 26 mgfilmovertrukne tabletter  97 mg + 103 mgfilmovertrukne tabletter  49 mg + 51 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : filmovertrukne tabletter 24 mg + 26 mg, filmovertrukne tabletter 97 mg + 103 mg, filmovertrukne tabletter 49 mg + 51 mg
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 24 mg + 26 mg, filmovertrukne tabletter 97 mg + 103 mg, filmovertrukne tabletter 49 mg + 51 mg
Andre:
Macrogoler : filmovertrukne tabletter 24 mg + 26 mg, filmovertrukne tabletter 97 mg + 103 mg, filmovertrukne tabletter 49 mg + 51 mg

Firma

Tilskud

Klausuleret tilskud til patienter: 

 • Med symptomatisk kronisk systolisk hjertesvigt (NYHA II-IV) med venstre ventrikel uddrivningsfunktion ≤ 35%
  og
 • I maksimalt tolerable doser af rekommanderet antikongestiv behandling
  og
 • Med et systolisk blodtryk ≥ 95 mmHg og NT-pro-BNP > 600 picogram/ml (71picomol/l)
  ELLER
  Som har været hospitaliseret inden for det sidste år for hjertesvigt samt har en NT-pro-BNP > 400 pikogram/ml (47 pikomol/l).
  og
 • Behandlingen skal være iværksat af en speciallæge i kardiologi.

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 24 mg + 26 mg 104675
28 stk. (blister)
686,45
(B) filmovertrukne tabletter 24 mg + 26 mg 117207
28 stk. (blister) (Abacus)
641,45
(B) filmovertrukne tabletter 24 mg + 26 mg 447930
28 stk. (blister) (Paranova)
654,35
(B) filmovertrukne tabletter 24 mg + 26 mg 559794
28 stk. (blister) (Orifarm)
629,00
(B) filmovertrukne tabletter 97 mg + 103 mg 040446
56 stk. (blister) (2care4)
1.289,00
(B) filmovertrukne tabletter 97 mg + 103 mg 068802
56 stk. (blister) (Abacus)
1.242,50
(B) filmovertrukne tabletter 97 mg + 103 mg 113040
56 stk. (blister) (Orifarm)
1.256,00
(B) filmovertrukne tabletter 97 mg + 103 mg 396484
56 stk. (blister) (Paranova)
1.289,00
(B) filmovertrukne tabletter 97 mg + 103 mg 466739
56 stk. (blister)
1.356,05
(B) filmovertrukne tabletter 49 mg + 51 mg 070721
56 stk. (blister) (2care4)
1.266,65
(B) filmovertrukne tabletter 49 mg + 51 mg 463434
56 stk. (blister) (Paranova)
1.271,70
(B) filmovertrukne tabletter 49 mg + 51 mg 474564
56 stk. (blister) (Orifarm)
1.244,00
(B) filmovertrukne tabletter 49 mg + 51 mg 526112
56 stk. (blister) (Abacus)
1.224,50
(B) filmovertrukne tabletter 49 mg + 51 mg 577135
56 stk. (blister)
1.356,05
(B) filmovertrukne tabletter 97 mg + 103 mg 027964
168 stk. (blister) (Abacus)
3.779,10
(B) filmovertrukne tabletter 97 mg + 103 mg 409547
168 stk. (3 x 56) (blister)
4.034,55
(B) filmovertrukne tabletter 97 mg + 103 mg 452415
168 stk. (blister) (Paranova)
3.843,35
(B) filmovertrukne tabletter 97 mg + 103 mg 470817
168 stk. (blister)
4.034,55
(B) filmovertrukne tabletter 97 mg + 103 mg 505109
168 stk. (blister) (Orifarm)
3.895,00
(B) filmovertrukne tabletter 97 mg + 103 mg 592831
168 stk.(3x56)(blister) 2care4
Udgået 28-06-2021
(B) filmovertrukne tabletter 49 mg + 51 mg 376860
168 stk. (blister) (2care4)
Udgået 26-07-2021
(B) filmovertrukne tabletter 49 mg + 51 mg 448897
168 stk. (3 x 56) (blister)
4.034,55
(B) filmovertrukne tabletter 49 mg + 51 mg 480209
168 stk. (blister) (Paranova)
3.628,15
(B) filmovertrukne tabletter 49 mg + 51 mg 528449
168 stk. (blister) (Abacus)
3.631,00
(B) filmovertrukne tabletter 49 mg + 51 mg 566607
168 stk.(3x56)(blister)Orifarm
3.704,00
(B) filmovertrukne tabletter 49 mg + 51 mg 585287
168 stk. (blister)
4.034,55

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  24 mg + 26 mg

Præg:
NVR, LZ
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 5,2 x 13,1
filmovertrukne tabletter 24 mg + 26 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  49 mg + 51 mg

Præg:
NVR, L1
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegul
Mål i mm: 5,2 x 13,1
filmovertrukne tabletter 49 mg + 51 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  97 mg + 103 mg

Præg:
NVR, L11
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 6 x 15,1
filmovertrukne tabletter 97 mg + 103 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


4332. Shimada C, Akaishi R, Cho K et al. Outcomes of 83 fetuses exposed to angiotensin receptor blockers during the second or third trimesters: a literature review. Hypertens Res. 2015; 38(5):308-13, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25693853 (Lokaliseret 15. februar 2019)


4329. Walfisch A, Al-maawali A, Moretti ME et al. Teratogenicity of angiotensin converting enzyme inhibitors or receptor blockers. J Obstet Gynaecol. 2011; 31(6):465-72, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21823839 (Lokaliseret 11. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

17.06.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 6. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...