Intuniv®

C02AC02
 
 

Selektiv α2A-receptoragonist til behandling af ADHD. 

Anvendelsesområder

ADHD (ICD-10; hyperkinetisk forstyrrelse)

  

Bemærk: 

Diagnostik og iværksættelse af behandling er specialistopgaver og må kun varetages af børne- og ungdomspsykiater. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Depottabletter. 1 depottablet indeholder 1 mg, 2 mg, 3 mg eller 4 mg guanfacin (som hydrochlorid).  

Doseringsforslag

Børn og unge 6-17 år 

 • Initialt 1 mg dgl.
 • Dosis kan titreres med 1 mg om ugen.
 • Sædvanlig vedligeholdelsesdosis er 0,05-0,12 mg/kg dgl. givet som éngangsdosis.
 • Højst anbefalede dosis er 4 mg dg.l for 6-12 årige og 7 mg dgl. for 13-17 årige.
 • Se i øvrigt dosistitreringsskema i produktresume.

 

Seponering: 

Seponering bør foretages gradvist (1 mg hver 3. til 7. dag) pga. risiko for stigninger i puls og blodtryk. Monitorering af puls og blodtryk anbefales under nedtrapningen og efter seponering. 

 

Bemærk: 

 • Erfaring vedr. voksne, ældre og børn under 6 år savnes.
 • Dosisjustering kan være nødvendig ved kombination med CYP3A4-hæmmere eller -inducere. Se interaktioner.
 • Puls og blodtryk bør monitoreres ved dosisreduktion.
 • Depottabletterne skal synkes hele og må ikke tygges eller knuses.
 • Må ikke tages sammen med meget fedtholdige fødevarer.

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-30 ml/min.

  Dosisnedsættelse kan være nødvendig. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Dosis bør evt. nedsættes. 


Se endvidere

Forsigtighedsregler

Forsigtighed ved tidligere kardiovaskulær sygdom samt ved øget risiko for synkope eller forlænget QTc-interval. 

Behandlingen vurderes hvert halve år. Evt. pause i behandlingen bør kun planlægges efter nøje overvejelse, da risikoen for recidiv øges. 

  

Monitorering: 

Før behandlingsstart skal patienten evalueres mht.: 

 • Kardiovaskulær status
 • Risiko for vægtøgning
 • Risiko for døsighed/sedation.

  

Patienten skal monitoreres mht.: 

 • Hypotension
 • Bradykardi
 • Døsighed/sedation
 • Vægtøgning.

  

Monitoreringen bør foretages: 

 • Ugentligt under dosistitrering
 • Mindst hver 3. måned det første år
 • Hver 6. måned efter et års behandling.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Abdominalsmerter.
Træthed.
Hovedpine.
Døsighed.
Almindelige (1-10 %) Bradykardi.
Diarré, Kvalme, Mundtørhed, Obstipation, Opkastning.
Letargi, Svimmelhed.
Vægtøgning.
Nedsat appetit.
Sedation.
Angst, Depression, Følelsesmæssig labilitet, Irritabilitet, Mareridt, Søvnløshed.
Inkontinens.
Hududslæt.
Hypotension, Ortostatisk hypotension.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Arytmier, AV-blok  (grad 1).
Allergiske reaktioner.
Kramper.
Agitation, Hallucinationer.
Astma.
Hypertension, Synkope.
Sjældne (0,01-0,1 %) Hypersomni.
Meget sjældne (< 0,01 %) Hypertensiv encefalopati*.
Ikke kendt Erektil dysfunktion.

* Er set efter pludselig seponering. 

Interaktioner

 • Guanfacin metaboliseres via CYP3A4. Dosisjustering kan være nødvendig ved kombination med hæmmere eller inducere af CYP3A4. Se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Pga. guanfacins pulssænkende virkning anbefales det, at undgå kombination med midler, der kan give forlænget QTc-interval. Se Medikamentelt forlænget QT-interval.
 • Den sederende virkning af CNS-deprimerende midler (fx benzodiazepiner, opioider og antihistaminer) kan forstærkes.
 • Guanfacin kan øge koncentrationen af valproat. Mekanismen er ukendt.
 • Fedtholdige fødevarer øger eksponeringen af guanfacin (AUC er set øget med 40%).

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 døgns karantæne).

Forgiftning

Ved udvikling af letargi, bør patienten observeres i op til 24 timer pga. risiko for forsinkede symptomer som koma, bradykardi og hypotension. 

Farmakodynamik

Virkningsmekanismen ved ADHD er ikke fuldt klarlagt. Guanfacin modulerer signaleringen i den præfrontale cortex via påvirkning af postsynaptiske α2A-receptorer. 

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter 5 timer.
 • Fordelingsvolumen 19,9-23,7 l/kg (børn og unge).
 • Metaboliseres via CYP3A4.
 • Plasmahalveringstid ca. 18 timer.
 • Udskilles hovedsageligt gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Guanfacindepottabletter  1 mgdepottabletter  2 mgdepottabletter  3 mgdepottabletter  4 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Indigotin (indigocarmin) (E132) : depottabletter 3 mg, depottabletter 4 mg
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : depottabletter 3 mg, depottabletter 4 mg
Andre:
Lactose : depottabletter 1 mg, depottabletter 2 mg, depottabletter 3 mg, depottabletter 4 mg

Tilskud

Enkelttilskud vil normalt kunne imødekommes til:  

 • Børn og unge (6-17 år) med svær ADHD eller moderate ADHD-symptomer med betydelig varig funktionsnedsættelse for flere domæner
 • Voksne med ADHD og betydelig grad af funktionsnedsættelse i tilfælde, hvor:
  • patienten ikke kan behandles tilstrækkeligt med methylphenidat, atomoxetin eller (lis)dexamfetamin eller
  • patienten oplever forværring af tics eller markant øgning af puls og blodtryk ved behandling med et af lægemidlerne: methylphenidat, atomoxetin og (lis)dexamfetamin.

Diagnosen skal være stillet af en speciallæge i relevant speciale, som også har indledt behandlingen. 


Bevillingen tidsbegrænses til 6 måneder, hvis effekten ikke er oplyst. Ved eventuel genansøgning om forlængelse af bevillingen, skal effekten af behandlingen oplyses. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) depottabletter 1 mg (kan dosisdisp.) 067588
28 stk. (blister) (Orifarm)
800,00 85,72
(A) depottabletter 1 mg (kan dosisdisp.) 422340
28 stk. (blister)
821,45 88,02
(A) depottabletter 1 mg (kan dosisdisp.) 485863
28 stk. (blister) (Paranova)
675,90 72,42
(A) depottabletter 2 mg (kan dosisdisp.) 074927
28 stk. (blister)
848,05 45,43
(A) depottabletter 2 mg (kan dosisdisp.) 143952
28 stk. (blister) (Orifarm)
847,65 45,41
(A) depottabletter 3 mg (kan dosisdisp.) 118421
28 stk. (blister)
937,10 33,47
(A) depottabletter 3 mg (kan dosisdisp.) 466048
28 stk. (blister) (Orifarm)
937,00 33,46
(A) depottabletter 3 mg (kan dosisdisp.) 508620
28 stk. (blister) (2care4)
937,00 33,46
(A) depottabletter 4 mg (kan dosisdisp.) 185859
28 stk. (blister)
1.082,20 28,99
(A) depottabletter 4 mg (kan dosisdisp.) 450128
28 stk. (blister) (Orifarm)
1.081,65 28,97

Foto og identifikation

Depottabletter  1 mg

Præg:
503, 1MG
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7,1 x 7,1
depottabletter 1 mg
 
 
 

Depottabletter  2 mg

Præg:
503, 2MG
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6,1 x 12,3
depottabletter 2 mg
 
 
 

Depottabletter  3 mg

Præg:
503, 3MG
Kærv: Ingen kærv
Farve: Grøn
Mål i mm: 8 x 8
depottabletter 3 mg
 
 
 

Depottabletter  4 mg

Præg:
503, 4MG
Kærv: Ingen kærv
Farve: Grøn
Mål i mm: 6,1 x 12,3
depottabletter 4 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

28.04.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 6. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...