Cresemba

J02AC05
 
 

Anvendelsesområder

Behandling af: 

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 100 mg isavuconazol (som isavuconazoniumsulfat). 

Pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 200 mg isavuconazol (som isavuconazoniumsulfat). 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Initialdosis. 200 mg hver 8. time i 48 timer svarende til i alt 6 doser.
 • Vedligeholdelsesdosis. 200 mg 1 gang dgl. med start 12-24 timer efter sidste initialdosering.

 

Bemærk: 

 • Tidlig målrettet behandling kan igangsættes indtil diagnostisk bekræftelse af sygdommen, hvorefter dosis kan justeres.
 • Der kan evt. skiftes mellem oral og i.v. administration.
 • Kapsler:
  • Kan tages med eller uden mad.
  • Skal synkes hele.
  • ikke åbnes, tygges, knuses eller opløses.
 • Brugsfærdig infusionsvæske:
 • Begrænset erfaring vedr. ældre.
 • Erfaring savnes vedr. børn < 18 år.

Kontraindikationer

 • Samtidig behandling med:
  • Ketoconazol
  • Ritonavir i høje doser (200 mg hver 12. time)
  • Potente CYP3A4/5-induktorer, fx carbamazepin, phenobarbital, phenytoin, rifabutin, rifampicin eller naturlægem idler med perikon
  • Moderate CYP3A4/5-induktorer, fx efavirenz eller etravirin.
 • Familiært kort QT-syndrom.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved overfølsomhed over for andre azoler.
 • Fordele bør omhyggeligt afvejes over for risici ved langtidsbehandling (> 6 mdr.).
 • Erfaring savnes ved stærkt nedsat leverfunktion ( (Child-Pugh C). Potentielle fordele bør afvejes over for risici.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Overset interaktion med vitamin K-antagonister (warfarin). Indlæggelse for justering af INR-værdi.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme, Opkastning.
Træthed.
Reaktioner på indstiksstedet.
Forhøjede leverenzymer.
Hypokaliæmi, Nedsat appetit.
Hovedpine.
Delirium, Somnolens.
Nyrefunktionspåvirkning.
Brystsmerter.
Dyspnø, Respirationsdepression.
Hudkløe, Hududslæt.
Tromboflebitis.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Anæmi, Leukopeni, Neutropeni, Pancytopeni, Trombocytopeni.
Atrieflagren, Atrieflimren, Bradykardi, Forkortet QT-interval, Supraventrikulær ekstrasystoli, Supraventrikulære arytmier, Ventrikulær ekstrasystoli.
Hæmoptyse, Svimmelhed.
Hepatitis, Hepatomegali.
Hypersensitivitet.
Nedsat plasma-albumin.
Hypoglykæmi, Hypomagnesiæmi.
Kramper, Rygsmerter.
Encefalopati, Paræstesier, Perifer neuropati.
Depression.
Bronkospasme.
Alopeci, Dermatitis, Purpura.
Hypotension, Kredsløbskollaps, Perifere ødemer, Synkope.

Alvorlige kutane bivirkninger, fx Stevens-Johnsons syndrom, er set under behandling med azoler. 

Interaktioner

 • Ketoconazol (kraftig CYP3A4/5-inhibitor) kan øge plasmakoncentrationen af isavuconazol markant. Kombination er kontraindiceret.
 • Samtidig brug af flg. midler er kontraindiceret, da de kan medføre en markant nedsat plasmakoncentration af isavuconazol:
  • Ritonavir (kraftig CYP3A4/5-induktor) i høje doser (> 200 mg 2 gange dgl.)
  • Kraftige CYP3A4/5-inhibitorer, fx carbamazepin, phenobarbital, phenytoin, rifabutin, rifampicin eller naturlægemidler med perikon.
  • Moderate CYP3A4/5-induktorer, fx efavirenz og etravirin.
 • Se endvidere Elimination og cytokrom P-450.
 • Samtidig brug af CYP3A4/5-induktorer, fx aprepitant, pioglitazon eller prednison, kan medføre fald i plasmakoncentrationen af isavuconazol, og kombination bør derfor undgås, medmindre den potentielle fordel opvejer risici.
 • Der er betydelig interaktion med proteasehæmmere, især ritonavir (kraftige/moderate CYP3A4/5-inhibitorer). Der er risiko for lægemiddeltoksicitet og/eller mangel på antiviral virkning, hvorfor alternativ HIV-behandling bør overvejes.
 • Der er interaktion med CYP3A4/5-substrater, fx ciclosporin, sirolimus, tacrolimus, fentanyl eller midazolam. Dosisjustering kan være nødvendig, og plasmaniveauer af ciclosporin, sirolimus eller tacrolimus bør monitoreres.
 • Ved samtidig brug af P-gp-substrat (fx colchicin, digoxin) eller BCRP-substrater (fx doxorubicin) kan plasmakoncentrationen af disse øges. Monitorering og evt. dosisjustering kan være nødvendig.
 • Forsigtighed ved samtidig brug af lægemidler, der forkorter QT-intervallet, fx rufinamid.
 • Se endvidere tabel 1 i Midler mod profunde og systemiske mykoser (systemiske svampeinfektioner).

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen humane data. Dyreforsøg antyder et teratogent potentiale ved relevante humane doser. Se endvidere Midler mod profunde og systemiske mykoser (systemiske svampeinfektioner)

Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder skal anvende sikker kontraception under behandlingen. 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen kvantitative data for udskillelse i modermælk. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

 • Blokerer ergosterolsyntesen, som er afgørende for svampecellemembranen. Herved svækkes cellemembranens struktur og funktion.
 • Isavuconazol har virkning på flg. Aspergillus-arter:
  • A. fumigatus
  • A. flavus
  • A. niger
  • A. terreus.

Farmakokinetik

 • Fordelingsvolumen 6,43 l/kg.
 • Plasmahalveringstid 110-115 timer.
 • Metaboliseres i leveren via CYP3A4 og CYP3A5.
 • < 1% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Oral administration. Biotilgængelighed ca. 98%. Maksimal plasmakoncentration efter 2-3 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

 

Pulver til koncentrat til infusionsvæske 

 • Tilberedning af koncentrat til infusionsvæske
  • 1 hætteglas med pulver tilsættes 5 ml sterilt vand.
  • Hætteglasset rystes, indtil alt pulver er opløst.
  • Advarsel: Koncentrat til infusionsvæske må ikke anvendes ufortyndet.
 • Tilberedning af infusionsvæske
  • Det tilberedte koncentrat til infusionsvæske (hele mængden) overføres til mindst 250 ml isotonisk glucose- eller natriumchlorid-infusionsvæske.
  • Infusionsvæsken blandes forsigtigt ved rulning af posen.
  • Slutkoncentrationen af isavuconazol er ca. 0,8 mg/ml ved overførsel til 250 ml infusionsvæske.
  • Brugsfærdig infusionsvæske kan indeholde partikler, som fjernes vha. filter i infusionssæt.
 • Indgivelse af infusionsvæske
  • Infusionsvæsken skal gives via et infusionssæt med et rækkefilter (porestørrelse 0,2-1,2 mikrometer), der er fremstillet af polyethersulfon (PES).
  • Gives som i.v. infusion over mindst 1 time for at reducere risikoen for infusionsrelaterede reaktioner.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.
 • Forligelighedved infusion
  • Må ikke blandes med andre lægemidler eller gives gennem samme slange/kanyle som andre opløsninger til intravenøs brug.

 

Holdbarhed 

Kapsler 

 • Opbevares i originale pakning for at beskytte mod fugt.

 

Pulver til koncentrat til infusionsvæske 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C).
 • Både koncentrat til infusionsvæske og brugsfærdig infusionsvæske er kemisk og fysisk holdbar i højst 24 timer i køleskab (2-8°C) eller højst 6 timer ved stuetemperatur, men bør anvendes umiddelbart.

Indholdsstoffer

Isavuconazolhårde kapsler  100 mgpulver til konc. til infusionsvæske, opl.  200 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Titandioxid (E171) : hårde kapsler 100 mg
Andre:
Mannitol : pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 200 mg

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) hårde kapsler 100 mg 141377
14 stk. (blister)
8.365,25 1.195,04
(BEGR) hårde kapsler 100 mg 527836
14 stk. (blister) (Paranova)
8.337,00 1.191,00
(BEGR) pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 200 mg 053809
1 stk.
6.063,95 6.063,95
(BEGR) pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 200 mg 548416
1 stk. (2care4)
6.085,05 6.085,05

Foto og identifikation

Hårde kapsler  100 mg

Præg:
C, 100
Kærv: Ikke relevant
Farve: Rødbrun
Mål i mm: 8,7 x 24,2
hårde kapsler 100 mg
 
 
 

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

07.04.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 6. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...