Kengrexal

B01AC25
 
 

Middel til tromboseprofylakse. 

Anvendelsesområder

I kombination med acetylsalicylsyre (ASA) til reduktion af trombotiske kardiovaskulære komplikationer hos voksne med akut koronar hjertesygdom, som gennemgår perkutan koronar intervention (PCI), og som ikke har fået en oral P2Y12-hæmmere før PCI-proceduren, og hvor oral behandling med P2Y12hæmmere ikke er mulig eller ønskelig. 

 

Cangrelor bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til ovennævnte lidelser og interventionelle behandlinger. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Pulver til koncentrat til injektions- og infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 50 mg cangrelor. 

Doseringsforslag

Bolus og infusion skal iværksættes før PCI og fortsættes i mindst 2 timer eller under hele proceduren. 

 • Bolus < 1 min: 30 mikrogram/kg i.v. før PCI
 • Efterfulgt straks af 4 mikrogram/kg/min. i.v. infusion.
 • Efter lægens skøn kan infusionen fortsættes til i alt 4 timer.

  

Ved skift til kronisk behandling med oral P2Y12-inhibitor gives sædvanlig initialdosis af: 

 • ticagrelor eller prasugrel 0-30 min. inden ophør med infusionen
 • clopidogrel straks efter ophør med infusionen.

Kontraindikationer

 • Aktiv blødning
 • Øget blødningsrisiko pga. nedsat hæmostase, irreversible koagulationssygdomme, nylig større operation/traume eller ubehandlet svær hypertension.
 • Apopleksi og transitorisk iskæmisk attak i anamnesen.

Forsigtighedsregler

Sygdomstilstande associeret med øget blødningsrisiko. 

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Manglende reordination/-administration/monitorering efter behandlingspause med trombocythæmmer. Trombe med lammelser.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Nedsat hæmatokritværdi.
Dyspnø.
Purpura.
Hæmatom.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Perikardieansamling.
Gastro-intestinal blødning.
Hæmoptyse.
Akut nyresvigt, Hæmaturi.
Erytem.
Sjældne (0,01-0,1 %) Anæmi, Trombocytopeni.
Intraokulær blødning.
Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion, Angioødem.
Forlænget prothrombintid.
Cerebral hæmoragi, Cerebrovaskulære tilfælde, Pseudoaneurisme, Pulmonal blødning.
Meget sjældne (< 0,01 %) Øreblødning.
Infektioner.
Periorbitalt hæmatom.
Blødning fra neoplasmer i huden.
Blødning fra penis.

Interaktioner

Ved behandling med clopidogrel under infusion af cangrelor udebliver clopidogrels trombocythæmmende effekt. Virkningen indtræder ved administration af 600 mg clopidogrel straks efter seponering af cangrelor-infusion. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Forgiftning

Blødning er den mest sandsynlige farmakologiske virkning af overdosering. Der findes ingen antidot mod cangrelor, men cangrelors farmakokinetiske halveringstid er 3-6 minutter. Trombocytfunktionen er genoprettet i løbet af 60 minutter efter standsning af infusionen. 

Farmakodynamik

Direkte P2Y12-trombocytreceptorantagonist, der blokerer adenosindifosfat (ADP)-medieret trombocytaktivering og -aggregation. Cangrelor bindes selektivt og reversibelt til P2Y12-receptoren og forhindrer yderligere signalering og trombocytaktivering. 

Trombocytfunktionen normaliseres i løbet af 1 time.  

Farmakokinetik

 • Fordelingsvolumen 0,06 l/kg.
 • Metaboliseres i plasma til inaktiv metabolit.
 • Plasmahalveringstid 3-6 minutter.
 • Udskilles primært gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Tilberedning af koncentrat til injektions- og infusionsvæske 

 • 1 hætteglas med pulver tilsættes 5 ml sterilt vand.
 • Under forsigtig drejning af hætteglasset opløses pulveret.
 • Advarsel: Koncentrat til injektions- og infusionsvæske må ikke anvendes ufortyndet.

  

Fremstilling af injektions- og infusionsvæske 

 • 5 ml koncentrat til injektions- og infusionsvæske overføres til 250 ml isotonisk natriumchlorid- eller glucose-infusionsvæske.

  

Holdbarhed 

 • Koncentrat til injektions- og infusionsvæske skal fortyndes umiddelbart efter tilberedning.
 • Brugsfærdig injektions- og infusionsvæske skal anvendes umiddelbart.
 • Må ikke opbevares i køleskab.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) pulver til konc. til injektions- og infusionsvæske 50 mg 125981
10 stk.
30.628,55 3.062,86
 
 

Revisionsdato

11.09.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 6. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...