Orkambi

R07AX30
 
 

CFTR-modulator (potentiator). 

Anvendelsesområder

Cystisk fibrose hos patienter, som er homozygote mht. F508del-mutation i CFTR-genet.  

  

Behandling med lumacaftor/ivacaftor bør forestås af læger med erfaring i behandling af cystisk fibrose. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder: 

 • 100 mg lumacaftor og 125 mg ivacaftor
 • 200 mg lumacaftor og 125 mg ivacaftor.

 

Granulat i brev. 1 brev indeholder: 

 • 100 mg lumacaftor og 125 mg ivacaftor
 • 150 mg lumacaftor og 188 mg ivacaftor

Doseringsforslag

Tabletter 

 • Børn 6-11 år. 200 mg lumacaftor/250 mg ivacaftor hver 12. time.
 • Voksne og børn >12 år. 400 mg lumacaftor/250 mg ivacaftor hver 12. time.
 • Behandlingsopstart hos patienter, der er i behandling med stærke CYP3A4-hæmmere (se evt. tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet):
  • Børn 6-11 år. 100 mg lumacaftor/125 mg ivacaftor 1 gang dgl. den første uge. Dosis kan derefter øges til normalt anbefalede dosis.
  • Voksne og børn >12 år. 200 mg lumacaftor/125 mg ivacaftor 1 gang dgl. den første uge. Dosis kan derefter øges til normalt anbefalede dosis.
  • Ved pausering i mere end 1 uge genstartes behandlingen med den lavere dosering som ved behandlingsopstart.
  • Tabletterne skal synkes hele og må ikke tygges eller knuses.

Granulat 

 • Børn 2-5 år med legemsvægt ≥ 14 kg
  • 150 mg lumacaftor/188 mg ivacaftor hver 12. time.
 • Børn 2-5 år med legemsvægt < 14 kg
  • 100 mg lumacaftor/125 mg ivacaftor hver 12. time.
 • Før indtagelse: Granulatet i ét brev skal blandes med en teskefuld frugtmos/yoghurt med smag eller Juice/mælk. Mad/væske skal have stuetemperatur eller derunder.

Bemærk 

 • Tabletterne og granulatet skal tages med fedtholdig mad.
 • En glemt dosis kan tages op til 6 timer efter normalt indtagelsestidspunkt.
 • Erfaring savnes vedr. børn under 2 år og ældre over 65 år.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, ingen eller begrænset erfaring

 • GFR 0-30 ml/min.

  Dosisjustering er ikke nødvendig ved let til moderat nedsat nyrefunktion. Forsigtighed tilrådes ved GFR < 30 ml/min.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Moderat nedsat lever funktion (Child-Pugh B) 

 • Voksne og børn >12 år. 400 mg lumacaftor/250 mg ivacaftor om morgenen og 200 mg lumacaftor/125 mg ivacaftor om aftenen.
 • Børn 6-11 år. 200 mg lumacaftor/250 mg ivacaftor om morgenen og 100 mg lumacaftor/125 mg ivacaftor om aftenen.
 • Børn 2-5 år (≥ 14 kg). Hver dag 150 mg lumacaftor/188 mg ivacaftor om morgenen og hver 2. dag 150 mg lumacaftor/188 mg ivacaftor om aftenen.
 • Børn 2-5 år (< 14 kg). Hver dag 100 mg lumacaftor/125 mg ivacaftor om morgenen og hver 2. dag 100 mg lumacaftor/125 mg ivacaftor om aftenen.

Stærkt nedsat leverfunktion (Child-Pugh C) 

Erfaring savnes, men skønnes behandling alligevel nødvendig, gives:  

 • Voksne og børn > 12 år. Højst 200 mg lumacaftor/125 mg ivacaftor morgen og aften.
 • Børn 6-11 år. Højst 100 mg lumacaftor/125 mg ivacaftor morgen og aften.
 • Børn 2-5 år (≥ 14 kg). Højst 150 mg lumacaftor/188 mg ivacaftor dgl.
 • Børn 2-5 år (< 14 kg). Højst 100 mg lumacaftor/125 mg ivacaftor dgl.

Se endvidere

Forsigtighedsregler

 • Leverfunktionsprøve (ALAT, ASAT og bilirubin) anbefales før behandlingen, hver 3. måned det første år og derefter årligt.
 • Ved uforklarlige stigninger af levertransaminaser bør patienten følges tæt, og behandlingen genovervejes.
 • Forsigtighed ved fremskreden leversygdom - fatalt leversvigt er set hos patienter med levercirrose og portal hypertension.
 • Begrænset erfaring ved ppFEV1 < 40. Alvorlige respiratoriske hændelser er set med større hyppighed hos disse patienter. Øget monitorering i starten af behandlingen anbefales.
 • Initiering af behandling hos patienter med pulmonal eksacerbation anbefales ikke pga. manglende erfaring.
 • Pga. mulig risiko for katarakt bør pædiatriske patienter undersøges oftalmologisk før og efter behandlingsstart.
 • Bør undgås ved tidligere organtransplantation, da erfaring savnes.
 • Falsk positiv urintest for tetrahydrocannabinol (THC) er forekommet.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme, Øget spytsekretion.
Svimmelhed.
Hovedpine.
Dyspnø, Hoste, Nasal tilstopning, Nasopharyngitis.
Almindelige (1-10 %) Hyperæmi i trommehinden, Tinnitus, Vestibulær sygdom, Øregener, Øresmerter.
Flatulens, Opkastning.
Infektion i øvre luftveje.
Forhøjede levertransaminaser, Forhøjet plasma-kreatinkinase.
Knude i brystet.
Dysmenoré, Menstruationsforstyrrelser, Metroragi.
Bronkospasme, Faryngalt erytem, Orofaryngeale smerter, Rhinitis, Rhinoré, Tilstoppede bihuler, Unormal respiration.
Hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Kolestatisk hepatitis.
Hepatisk encefalopati.
Amenoré, Brystinflammation, Gynækomasti, Oligomenoré.
Hypertension.

Interaktioner

 • Lumacaftor er en kraftig inducer af CYP3A4 og ivacaftor en svag hæmmer af CYP3A4 og CYP2C9. Den samlede effekt af lumacaftor og ivacaftor forventes at være en kraftig induktion af CYP3A4. Kombination med midler, der enten påvirker eller omsættes via CYP3A4, kan derfor give anledning til interaktioner. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Rifampicin reducerer biotilgængeligheden af ivacaftor med 57%. Lignende effekt kan forventes for andre kraftige inducerer af CYP3A4 (fx carbamazepin, phenobarbital, phenytoin, rifabutin) og kombination bør undgås.
 • Lumacaftor/ivacaftor kan påvirke midler, der er substrater for P-glykoprotein (fx dabigatran, digoxin, fexofenadin). Se endvidere P-glykoprotein.
 • Lumacaftor er substrat for brystcancerresistensprotein (BCRP) og både lumacaftor og ivacaftor er hæmmere af BCRP. Risiko for interaktioner med midler, der enten er BCRP-hæmmere eller substrater.
 • Effekten af hormonale kontraceptiva kan nedsættes.
 • Plasmakoncentrationen af digoxin bør monitoreres, og dosis evt. justeres.
 • Kontrol af INR anbefales ved kombination med warfarin.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Referencer: 3920

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

CFTR-proteinet er en anionkanal i cellemembranen, der regulerer cellernes vandbalance i de eksokrine kirtler. Cystisk fibrose skyldes en eller flere genetisk bestemte defekter i CFTR-proteinet - fx ukorrekt foldning og dermed hurtig nedbrydning af proteinet (den hyppigste årsag) eller ændringer i proteinet, som forhindrer normal transport af chlorid gennem kanalen. 

 

Lumacaftor 

 • Korrigerer foldningen af CFTR-proteinet ved F508del-mutationen og øger derved mængden af CFTR-protein, der når cellemembranen.

Ivacaftor 

 • Potenserer selektivt CFTR-proteinet og korrigerer den defekte CFTR-kanal med en af følgende gating (klasse III)-mutationer i CFTR-genet: G551D, G1244E, G1349D, G178R, G551S, S1251N, S1255P, S549N eller S549R. Dermed forøges chlorid-transporten gennem kanalen.
 • Potenserer F508del-kanalerne, som er korrigeret af lumacaftor.

Farmakokinetik

Lumacaftor 

 • Absorptionen øges ved samtidig indtagelse af fedholdigt måltid.
 • Steady state efter ca. 7 dage.
 • Terminal plasmahalveringstid ca. 26 timer.
 • Udskilles primært uomdannet med fæces.

Ivacaftor 

 • Absorptionen øges ved samtidig indtagelse af fedtholdigt måltid.
 • Steady state efter ca. 7 dage.
 • Fordelingsvolumen ca. 2,9 l/kg.
 • Metaboliseres primært via CYP3A4.
 • Plasmahalveringstid ca. 9 timer.
 • Udskilles primært med fæces i form af metabolitter.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Granulat 

 • Efter opblanding af granulatet: Blandingen er holdbar i højst 1 time.

Indholdsstoffer

Ivacaftorfilmovertrukne tabletter  200 mg/125 mgfilmovertrukne tabletter  100 mg/125 mgGranulat i brev  100 mg+125 mgGranulat i brev  150 mg+188 mg
Lumacaftorfilmovertrukne tabletter  200 mg/125 mgfilmovertrukne tabletter  100 mg/125 mgGranulat i brev  100 mg+125 mgGranulat i brev  150 mg+188 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Brilliant Blue FCF (E133) : filmovertrukne tabletter 200 mg/125 mg, filmovertrukne tabletter 100 mg/125 mg
Carminer (carminsyre, cochenille) (E120) : filmovertrukne tabletter 200 mg/125 mg, filmovertrukne tabletter 100 mg/125 mg
Indigotin (indigocarmin) (E132) : filmovertrukne tabletter 200 mg/125 mg, filmovertrukne tabletter 100 mg/125 mg
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : filmovertrukne tabletter 200 mg/125 mg, filmovertrukne tabletter 100 mg/125 mg
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 200 mg/125 mg, filmovertrukne tabletter 100 mg/125 mg
Andre:
Macrogoler : filmovertrukne tabletter 200 mg/125 mg, filmovertrukne tabletter 100 mg/125 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) filmovertrukne tabletter 200 mg/125 mg (kan dosisdisp.) 418179
112 stk. (blister)
130.432,05
(BEGR) filmovertrukne tabletter 100 mg/125 mg (kan dosisdisp.) 083886
112 stk. (blister)
130.432,05
(BEGR) Granulat i brev 100 mg+125 mg 026127
56 stk.
130.432,05
(BEGR) Granulat i brev 150 mg+188 mg 173267
56 stk.
130.432,05

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  100 mg/125 mg

Præg:
1V 125
Kærv: Ingen kærv
Farve: Pink
Mål i mm: 7,6 x 14
filmovertrukne tabletter 100 mg/125 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  200 mg/125 mg

Præg:
2V125
Kærv: Ingen kærv
Farve: Pink
Mål i mm: 8,5 x 14,1
filmovertrukne tabletter 200 mg/125 mg
 
 
 

Referencer

3920. Trimble A, McKinzie C, Terrell M et al. Measured fetal and neonatal exposure to Lumacaftor and Ivacaftor during pregnancy and while breastfeeding. J Cyst Fibros. 2018; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29866531 (Lokaliseret 11. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

25.02.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 6. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...