PecFent

Udgået: 22.02.2021
N02AB03
 
 

Opioidagonist til nasal administration. 

 

Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel. Vær opmærksom på bl.a. dosisreduktion hos ældre. Læs mere.  

 

Anvendelsesområder

Gennembrudssmerter hos patienter, der i forvejen er i vedligeholdelsesbehandling med opioid for kroniske cancersmerter

Se endvidere:

Dispenseringsform

Næsespray, opløsning. 1 dosis (pust) indeholder 100 mikrogram eller 400 mikrogram fentanyl (som citrat). 

Doseringsforslag

 • Voksne. Individuelt. Initialt 100 mikrogram. Hvis der ikke opnås analgesi inden for 30 min., kan dosis gentages. Der må højst anvendes 2 doser til en enkelt smerteepisode. Hvis behandling af flere på hinanden følgende episoder af gennembrudssmerter kræver mere end 1 dosis, bør dosis øges til 400 mikrogram. Der bør gå mindst 4 timer før ny smerteepisode behandles. Ved mere end 2 anfald af gennembrudssmerter i døgnet bør dosis af langtidsvirkende opioid justeres.
 • Ældre. Forsigtighed tilrådes.


Bemærk: 

 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 18 år.
 • Mht. ækvianalgetiske doser for udvalgte opioider, se tabel 1 i Rene agonister.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-60 ml/min.

  Forsigtig dosistitrering. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed tilrådes ved moderat til stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Instruktioner

Sådan bruger du næsespray

 
  
 
 

 

Kontraindikationer

 • Svær respirationsdepression
 • Paralytisk ileus eller gastro-intestinal obstruktion
 • Samtidig behandling med MAO-hæmmere og behandling med irreversible MAO-hæmmere (isocarboxazid) inden for 14 dage før behandling fentanyl påbegyndes, se Interaktioner.
 • Tidligere strålebehandling i ansigtet.

Forsigtighedsregler

 • Ældre eller bevidsthedspåvirkede patienter
 • Nedsat lungefunktion
 • Forhøjet intrakranielt tryk
 • Bradyarytmi
 • Hypotension i forbindelse med hypovolæmi
 • Bør undgås ved svær overfølsomhedsreaktion på andre opioider. Egentlig allergi er dog yderst sjælden.
 • Ved gentagne tilfælde af epistaxis eller nasalt ubehag bør alternativ dispenseringsform overvejes.
 • Opioider kan forårsage søvnrelaterede vejrtrækningsforstyrrelser. Sænkning af den totale opioiddosis hos patienter med central søvnapnø (CSA) bør overvejes, da risikoen for CSA er dosisafhængig.
 • Risikoen for fysisk og psykisk afhængighed skal haves in mente.
 • Der kan opstå tolerans ved brug over længere tid. Hvis der gentagne gange er behov for at øge dosis for at opretholde effekten, bør behandlingen revurderes.
 • Ved seponering efter længerevarende behandling aftrappes med 10-25 % af døgndosis med 1-2 ugers mellemrum, således at de største reduktioner sker først, og at man går langsommere frem sidst i udtrapningen. Se endvidere Opioider (iatrogen afhængighed) .

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Overdosering
Dobbeltordination. Man overså, at patienten i forvejen fik anden behandling med respirationsdæmpende effekt i fast eller varierende dosering. Overdosering. Indlæggelse på intensiv afdeling.
Manglende dosisreduktion til ældre. Overdosering. Påvirket bevidsthed, respirationsstop.
Overset nyreinsufficiens. Ingen dosistilpasning som følge af monitorering af nyrefunktion. Pneumoni, relateret til dårlig ventilation ved morfinoverdosering.
Regnefejl
Regnefejl ved beregning af dosis bl.a. faktor 10-fejl. Over-/underdosering. Respirationsstop.
Fejl ved skift mellem opioider
Overdosering ved ændring af smertebehandling, fordi de forskellige rene agonister ikke er ækvipotente. Fx blev det ikke overvejet eller oplyst, at tabletter 20 mg/dgl. morphin svarer til 10 mikrogram/t buprenorphin plaster. Der blev påsat et for kraftigt plaster (20 mikrogram/t). Bevidsthedspåvirkning.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Kvalme, Opkastning.
Svimmelhed, Træthed.
Hovedpine.
Halsirritation.
Øget svedtendens.
Rødme og varmefølelse.
Ikke almindelige (0,1-1%) Myokloni.
Respirationsdepression.
Hypotension.

Der kan forekomme perforation af næseskillevæggen. 

Se endvidere Opioider (analgetika)

Interaktioner

 • Alvorlige symptomer (fx kramper, høj feber, kredsløbsdepression, koma) ved kombination med MAO-hæmmere kan ikke udelukkes. Samtidig behandling med MAO-hæmmere og behandling med irreversible MAO-hæmmere inden for 14 dage bør undgås.
 • Samtidig brug af serotonerge midler (fx MAO-hæmmere, SSRI, SNRI, tramadol og triptaner) giver risiko for udvikling af serotoninsyndrom.
 • Virkningen af fentanyl kan forstærkes af CYP3A4-hæmmere, fx ritonavir, itraconazol, clarithromycin, diltiazem.
 • CYP3A4-induktorer, fx rifampicin, carbamazepin, phenobarbital, phenytoin og naturlægemidler med perikon, kan nedsætte virkningen af fentanyl, se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Ved samtidig behandling med hypnotika, barbiturater, tricykliske antidepressiva og antipsykotika - specielt højdosisantipsykotika - kan virkningen af både disse og fentanyl forstærkes.
 • Bevidstheds- og respirationssvækkelse forstærkes af alkohol.
 • Nasale vasokonstriktorer reducerer Cmax og øger Tmax for fentanyl. Dette kan reducere effekten af fentanyl, og derfor bør samtidig anvendelse undgås.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: For 1. trimester-eksponerede er der ingen data, der tillader et meningsfyldt risikoestimat. Anvendelse i forbindelse med fødsel kan medføre respirationsdepression og påvirkning af hjerterytmen hos barnet. Abstinenssymptomer hos den nyfødte har været meddelt ved langvarig anvendelse. 

Referencer: 3711

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er ca. 3% efter i.v. doser på op til 400 mikrogram pr. døgn. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. Døgndoser på op til 400 mikrogram kan anvendes - forsigtighed tilrådes ved højere doser. 


Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.

Behandling med opioider kan udgøre en trafiksikkerhedsmæssig risiko og effekten kan ofte sidestilles med promillekørsel. Fast behandling med korttidsvirkende opioider er i udgangspunktet ikke foreneligt med bilkørsel.

Se mere i trafikafsnittet under Opioider (analgetika),
i Vejledning om helbredskrav til kørekort, Styrelsen for Patientsikkerhed, August 2017 og i Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler, Sundhedsstyrelsen, 19. juni 2019. 

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Anvendelse af fentanyl medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Schengen-attest (pillepas)

Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Forgiftning

Farmakodynamik

Opioidagonist med overvejende virkning på μ-opioidreceptorerne i CNS. Primær virkning er analgesi og sedation. Sekundært respirationsdepression, bradykardi, hypotermi, obstipation, miosis, fysisk afhængighed og eufori. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 89%.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 12-15 minutter.
 • Metaboliseres i leveren via CYP3A4 til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 3-4 timer.
 • < 10% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

 • Opbevares beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Efter åbning: Kan opbevares i højst 60 dage.

Indholdsstoffer

Fentanylnæsespray, opløsning  100 mikrogram/dosisnæsespray, opløsning  400 mikrogram/dosis

Hjælpestoffer

Konservering:
Phenylethylalkohol : næsespray, opløsning 100 mikrogram/dosis, næsespray, opløsning 400 mikrogram/dosis
Propylparahydroxybenzoat  (E216) : næsespray, opløsning 100 mikrogram/dosis, næsespray, opløsning 400 mikrogram/dosis

Firma

Tilskud

Enkelttilskud kan søges. Ansøgningen skal bl.a. indeholde følgende: 

 • Patientens diagnose
 • Kort beskrivelse af behov for længerevarende behandling med stærke opioider i lyset af misbrugsrisikoen
 • Oplysning om tidligere behandlingsforsøg med relevante smertestillende lægemidler, herunder behandlingsvarighed, eventuelle bivirkninger og/eller utilstrækkelig effekt og anvendte doser.

    

Der skal som udgangspunkt være set effekt af det ansøgte lægemiddel. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(AP4) næsespray, opløsning 100 mikrogram/dosis 101671
8 doser
Udgået 22-02-2021
(AP4) næsespray, opløsning 400 mikrogram/dosis 466255
8 doser
Udgået 22-02-2021

Foto og identifikation

Næsespray, opløsning  100 mikrogram/dosis

Farve: Gul
PecFent, næsespray, 100 mikrog/pust
 
 
 
 
Næsespray og børnesikret beholder
 
PecFent, næsespray, 100 mikrog/pust
 
 
 
 
 

Næsespray, opløsning  400 mikrogram/dosis

Farve: Lilla
PecFent, næsespray, 400 mikrog/pust
 
 
 
 
Næsespray og børnesikret beholder
 
PecFent, næsespray, 400 mikrog/pust
 
 
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. JanusInfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

23.04.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. maj 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...