Doxorubicin "Teva"

L01DB01
 
 

Topoisomerasehæmmer. Antracyclinderivat. 

Anvendelsesområder

Bredt spektrum af maligne lidelser, især hæmatologiske sygdomme, mammacancer, ventrikelcancer og sarkomer.
Doxorubicin bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 2 mg doxorubicinhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Individuel og afhængig af kombinationsbehandling med andre cytostatika, myelosuppression, leverfunktion samt tidligere strålebehandling. Ved i.v. administration skal doxorubicin på grund af den lokalirriterende effekt altid doseres i løbende drop. For at mindske risikoen for kardiomyopatier bør den kumulative totaldosis ikke overstige 550 mg/m2 legemsoverflade (se bivirkninger). 

 

Advarsel: Koncentrat til infusionsvæske må ikke anvendes ufortyndet.  

  

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-10 ml/min.

  Dosis bør nedsættes til 75% af normaldosis. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Dosis bør nedsættes til 50% af normaldosis ved S-bilirubin 20-50 mikromol/l
 • Dosis bør nedsættes til 25% af normaldosis ved S-bilirubin >50 mikromol/l
 • Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion.

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Alvorlig knoglemarvsinsufficiens
 • Alvorlig hjerteinsufficiens
 • Alvorlige arytmier
 • Nyligt myokardieinfarkt
 • Akut systemisk infektion.

Forsigtighedsregler

 • Knoglemarvsinsufficiens, herunder myelosuppression induceret af tidligere behandling med andre cytostatika eller strålebehandling.
 • Hjertefunktionen skal vurderes inden behandlingsstart og skal monitoreres nøje under behandlingen.
 • Forsigtighed ved tidligere behandling med antracyclinderivater eller tidligere mediastinal bestråling.
 • Vaccination med en levende vaccine bør undgås.
 • Udtalt vævsirriterende effekt. Ved paravenøs injektion må injektionsstedet behandles med ispose og infusion af dexrazoxan (Savene®). Ved forværring af symptomer skal patienten tilses af plastikkirurg.
 • Natriumindhold
  1 ml koncentrat til infusionsvæske indeholder 0,15 mmol natrium, som svarer til ca. 9 mg natriumchlorid.

 

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Anæmi, Leukopeni, Neutropeni, Trombocytopeni.
Diarré, Kvalme, Opkastning, Stomatitis.
Kraftesløshed, Kulderystelser, Mucositis, Temperaturstigning.
Infektioner.
Ekg-forandringer, Forhøjet serum-urat.
Nedsat appetit.
Amenoré, Oligospermi.
Alopeci, Hududslæt, Palmar-plantar erytrodysæstesi.
Hedeture, Tromboflebitis.
Almindelige (1-10 %) Bradykardi, Takyarytmier, Takykardi, Venstresidig hjerteinsufficiens.
Conjunctivitis.
Abdominalsmerter, Øsofagitis.
Overfølsomhed for strålebehandling.
Urticaria.
Sepsis.
Reaktioner på indstiksstedet.
Forhøjede leverenzymer, Forhøjet bilirubin.
Hudkløe, Pigmentforandringer i hud og negle.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Colitis, Gastro-intestinal blødning.
Dehydrering.
Leukæmi.
Tromboemboli.
Meget sjældne (< 0,01 %) Anafylaktisk reaktion.
Ikke kendt Angioødem.
Fotosensibilitet.

Patienten bør informeres om, at urinen kan blive rødfarvet i døgnet efter indgiften af doxorubicin. 

Interaktioner

 • Doxorubicin er substrat for CYP3A4 og CYP2D6. Samtidig indgift af hæmmere eller induktorer af disse enzymer kan øge eller nedsætte koncentrationen af doxorubicin i blodet, se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Doxorubicin er substrat for P-glykoprotein (P-gp), og derfor kan samtidig administration af P-gp-hæmmere (fx ciclosporin og verapamil) øge plasmakoncentrationen og dermed den cytostatiske effekt af doxorubicin, se Farmakodynamiske interaktioner.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Referencer: 691, 692, 2789, 2790, 2954, 2955, 4264, 4267, 4268, 4269, 4270, 4388

Se også Klassifikation - graviditet

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder og mænd skal anvende sikker antikonception under behandlingen og i mindst 6 måneder efter afslutning af behandlingen. 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Må ikke anvendes.
På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Hæmmer topoisomeraseenzymer (II), som kontrollerer og justerer DNA, hvilket medfører DNA-skade og på længere sigt celledød.  

Farmakokinetik

 • Fordeles hurtigt til vævene efter i.v. indgift.
 • Eliminationen er trifasisk med en terminal plasmahalveringstid på ca. 30 timer.
 • Passerer ikke blod-hjernebarrieren.
 • Metaboliseres til en aktiv metabolit, doxorubicinol, og flere inaktive metabolitter.
 • Ca. 5% udskilles gennem nyrerne.
 • 40-50% udskilles med galden.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 2,7-3,3. 

  

Håndtering 

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af doxorubicin bør udvises forsigtighed. 

  

Tilberedning af infusionsvæske  

 • Beregnet mængde koncentrat til infusionsvæske fortyndes med isotonisk glucose- eller natriumchlorid-infusionsvæske til en slutkoncentration på 0,5 mg/ml eller 0,05 mg/ml i PVC-fri infusionsposer.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

  

Forligelighed ved infusion 

Gives i infusionsslangen med løbende isotonisk natriumchlorid- eller glucose-infusionsvæske.
Bemærk: Må ikke indgives sammen med heparin. 

  

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Infusionsvæske 0,5 mg/ml er kemisk og fysisk holdbar i højst 7 dage ved 2-25°C beskyttet mod lys, men bør anvendes umiddelbart.
 • Brugsfærdig infusionsvæske 0,05 mg/ml skal anvendes umiddelbart.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) konc. til infusionsvæske, opl. 2 mg/ml 522900
25 ml
184,95
(A) konc. til infusionsvæske, opl. 2 mg/ml 444376
100 ml
521,20

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)


4264. Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al. Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018; 27(12):1302-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378 (Lokaliseret 7. februar 2019)


4388. de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al. Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients. Lancet Oncol. 2018; 19(3):337-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867 (Lokaliseret 4. marts 2019)


2954. Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al. Anticancer drugs during pregnancy. Jpn J Clin Oncol. 2016; 46(9):795-804, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093 (Lokaliseret 16. juni 2017)


2955. Esposito S, Tenconi R, Preti V et al. Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes. Medicine (Baltimore). 2016; 95(38), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036 (Lokaliseret 2. januar 2017)


4268. Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al. Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients. JAMA Oncol. 2015; 8:1145-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4270. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4269. Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al. Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study. Lancet Oncol. 2012; 13(9):887-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483 (Lokaliseret 11. juli 2019)


2789. Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):101-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593 (Lokaliseret 20. maj 2016)


2790. Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):110-21, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452 (Lokaliseret 20. maj 2016)


691. Cardonick E, Iacobucci A. Use of chemotherapy during human pregnancy. Lancet Oncol. 2004; 5(5):283-91, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15120665 (Lokaliseret 6. juni 2016)


4267. PDQ Adult Treatment Editorial Board. Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US). 2002-2017; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427 (Lokaliseret 11. juli 2019)


692. Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al. Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos. Hum Reprod Update. 2001; 7(4):394-403, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11476352 (Lokaliseret 20. maj 2016)

 
 

Revisionsdato

30.10.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...