Xadago

N04BD03
 
 

Anvendelsesområder

Behandling af voksne med idiopatisk Parkinsons sygdom:  

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 50 mg eller 100 mg safinamid (som methansulfonat). 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Initialt. 50 mg dgl. Dosis kan øges til 100 mg dgl. afhængigt af individuelt klinisk behov.
 • Glemt dosis springes over.

 

Bemærk: 

 • Erfaring savnes vedr. behandling af børn og unge < 18 år og ældre > 75 år.

Kontraindikationer

 • Samtidig behandling med andre monoaminooxidasehæmmere (MAO-hæmmere).
 • Stærkt nedsat leverfunktion.
 • Patienter med albinisme, retinal degeneration, uveitis, arvelig retinopati eller alvorlig progressiv diabetisk retinopati.

Forsigtighedsregler

 • Moderat nedsat leverfunktion.
 • Patienter og plejere bør gøres opmærksomme på de adfærdssymptomer med impuls-kontrolforstyrrelser, der er observeret hos patienter, der behandles med MAO-hæmmere (bl.a. tvangshandlinger, tvangstanker, ludomani, øget libido, hyperseksualitet, impulsiv opførsel eller overdreven købe- eller forbrugsadfærd).

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Katarakt.
Kvalme.
Svimmelhed.
Bevægeforstyrrelser, Dyskinesier, Hovedpine, Parkinsonisme.
Somnolens, Søvnløshed.
Ortostatisk hypotension.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Erytrocytose, Leukopeni.
Arytmier, Bradykardi.
Conjunctivitis, Dobbeltsyn, Glaukom, Retinopati, Sløret syn, Synsforstyrrelser  (bl. a. skotom).
Abdominalsmerter, Stomatitis.
Balanceforstyrrelser, Smerter.
Forlænget QT-interval.
Hyperglykæmi, Hyperkolesterolæmi, Hypertriglyceridæmi.
Artralgi, Kramper, Muskelsvaghed, Rygsmerter, Smerter i ekstremiteter.
Hudcancer.
Dystoni, Gangforstyrrelser, Hypæstesi, Paræstesier.
Angst, Depression, Dysartri, Hallucinationer, Humørforstyrrelser, Kognitiv dysfunktion, Konfusion, Psykomotorisk hæmning.
Hæmaturi, Urinretention, Urinvejsinfektion.
Erektil dysfunktion, Vandladningsbesvær.
Dyspnø.
Erytem, Fotosensibilitet.
Hypertension, Hypotension, Perifere ødemer, Synkope, Varicer.
Sjældne (0,01-0,1 %) Anæmi, Eosinofili, Lymfopeni.
Koronararteriespasmer, Myokardieinfarkt.
Blødning i glaslegemet, Corneaødem, Diabetisk retinopati, Keratitis, Natteblindhed, Synsforstyrrelser  (chromatopsi, langsynethed), Øjensmerter.
Gastro-duodenale ulcera, Gastro-intestinal blødning.
Toleransudvikling.
Psoriasis.
Infektioner  (i tænder og tandkød), Lokal abscesdannelse, Pustuløst hududslæt, Virale infektioner.
Faldtendens, Fedtemboli.
Abnorm Hjerte-Stress-Test, Nedsat hæmatokritværdi, Nedsat INR.
Alvorlig vægttab, Hypocalcæmi, Hypokaliæmi.
Morbus Bechterew.
Benign mammaneoplasi, Malignt melanom, Pyoderma gangrenosum.
Koordinationsbesvær, Uvarslede søvnanfald.
Delirium, Impulskontrolforstyrrelser, Koncentrationsbesvær, Personlighedsforstyrrelser, Psykose, Suicidaladfærd, Tvangshandlinger.
Pludselig vandladningstrang.
Prostatahypertrofi.
Bronkopneumoni, Bronkospasme, Dysfoni, Pneumoni.
Alopeci, Dermatitis.
Aterosklerose, Hypertensiv krise, Perifere karspasmer.

Interaktioner

 • Samtidig behandling med andre MAO-hæmmere (herunder moclobemid) kan resultere i voldsom hypertension, og kombinationen bør undgås.
 • Sympatomimetika (herunder ephedrin) øger risikoen for bivirkninger.
 • Samtidig brug af fluoxetin eller fluvoxamin bør undgås. Hvis det er nødvendigt, bør samtidig brug af disse lægemidler ske med den laveste effektive dosis. Det samme gør sig gældende for SNRI (venlafaxin) og tricykliske antidepressiva. En udvaskningsperiode svarende til 5 halveringstider af tidligere anvendt SSRI bør overvejes før behandling med safinamid pga. risiko for serotoninsyndrom.
 • Der har været indberetninger om lægemiddelinteraktioner ved samtidig brug af dextromethorphan og ikke-selektive MAO-hæmmere. Samtidig administration med dextromethorphan frarådes, eller hvis samtidig behandling er nødvendig, skal der udvises forsigtighed.
 • Forsigtighed ved samtidig brug af OCT1-substrater, som har samme tmax som safinamid (fx metformin, aciclovir eller ganciclovir), da det kan øge eksponeringen for disse substrater.
 • Safinamid kan hæmme BCRP forbigående (in vitro). Ved samtidig brug af BCRP-substrater (fx rosuvastatin, pravastatin, ciprofloxacin, methotrexat, topotecan, diclofenac og glibenclamid) anbefales, at patienten monitoreres.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ingen data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der foreligger ikke kvantitative oplysninger om udskillelse i modermælk. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

 • Selektiv reversibel MAO-B-hæmmer. Hæmmer dopamins metabolisme i basalganglierne.
 • Hæmmer de spændingsafhængige natriumkanaler og hæmmer derved udskillelsen af glutamat. Det er uafklaret, i hvor høj grad denne hæmning bidrager til den overordnede virkning.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 95%.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 2-3 timer.
 • Steady state efter ca. 1uge.
 • Metaboliseres i leveren.
 • Plasmahalveringstid 20-30 timer.
 • Fordelingsvolumen 2,36 l/kg.
 • < 10% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Safinamidfilmovertrukne tabletter  50 mgfilmovertrukne tabletter  100 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : filmovertrukne tabletter 50 mg, filmovertrukne tabletter 100 mg
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 50 mg, filmovertrukne tabletter 100 mg
Andre:
Macrogoler : filmovertrukne tabletter 50 mg, filmovertrukne tabletter 100 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 50 mg (kan dosisdisp.) 106219
30 stk. (blister)
1.225,55 61,28
(B) filmovertrukne tabletter 50 mg (kan dosisdisp.) 548060
30 stk. (blister) (Abacus)
1.223,65 61,18
(B) filmovertrukne tabletter 50 mg (kan dosisdisp.) 058161
100 stk. (blister) (Abacus)
3.998,95 59,98
(B) filmovertrukne tabletter 50 mg (kan dosisdisp.) 545736
100 stk. (blister)
4.005,65 60,08
(B) filmovertrukne tabletter 100 mg (kan dosisdisp.) 047943
100 stk. (blister)
4.260,25 31,95
(B) filmovertrukne tabletter 100 mg (kan dosisdisp.) 092321
100 stk. (blister) (Paranova)
3.877,00 29,08
(B) filmovertrukne tabletter 100 mg (kan dosisdisp.) 153311
100 stk. (blister) (2care4)
3.882,15 29,12

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  50 mg

Præg:
50
Kærv: Ingen kærv
Farve: Orange
Mål i mm: 7 x 7
filmovertrukne tabletter 50 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  100 mg

Præg:
100
Kærv: Ingen kærv
Farve: Orange
Mål i mm: 9 x 9
filmovertrukne tabletter 100 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

14.12.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 6. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...