Lonsurf

L01BC59
 
 

Cytostatikum. Trifluridin (en thymidinanalog) i kombination med tiperacil (en thymidinfosforylasehæmmer). 

Anvendelsesområder

 • Metastatisk colorektal cancer, som tidligere er behandlet med, eller som ikke anses som egnet for anden tilgængelig behandling, herunder kemoterapi med fluoropyrimidin, oxaliplatin eller irinotecan samt anti-VEGF- og anti-EGFR-midler.
 • Metastatisk gastrisk cancer, herunder adenokarcinom i den gastro-øsofageale overgang, efter mindst to tidligere behandlinger for fremskreden sygdom.

 

Trifluridin bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 

1 tablet (filmovertrukken) indeholder 

 • 15 mg trifluridin og 6,14 mg tipiracil (som hydrochlorid)
 • 20 mg trifluridin og 8,19 mg tipiracil (som hydrochlorid).

Doseringsforslag

Voksne. 35 mg/m2 legemsoverflade 2 gange dgl. på dag 1-5 og dag 8-12 i hver 28- dages cyklus. 

 

Bemærk: 

 • Dosis tages 1 time efter morgen- og aftensmåltidet.
 • Dosisreduktion kan være nødvendig pga. bivirkninger, især trombocytopeni, neutropeni og ikke-hæmatologiske bivirkninger (grad 4) se produktresumé.

 

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, erfaring savnes

 • GFR 0-15 ml/min.

  Erfaring savnes. 

Dosisjustering

 • GFR 15-30 ml/min.

  Initialdosis 20 mg/m2 legemsoverflade 2 gange dgl. Dosisreduktion til minimum 15 mg/m2 legemsoverflade 2 gange dgl kan foretages, men herefter bør dosis ikke optrappes. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Erfaring savnes vedr. moderat til stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Forsigtighedsregler

Differentialtælling af blodceller foretages før behandlingsstart og som minimum før hver behandlingscyklus. 

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Anæmi, Leukopeni, Neutropeni, Trombocytopeni.
Diarré, Kvalme, Opkastning.
Træthed.
Nedsat appetit.
Almindelige (1-10 %) Lymfopeni.
Abdominalsmerter, Obstipation, Smagsforstyrrelser, Stomatitis.
Mucositis, Temperaturstigning, Utilpashed.
Hypoalbuminæmi.
Luftvejsinfektion.
Forhøjet ALAT/ASAT og basisk fosfatase, Forhøjet bilirubin, Vægttab.
Perifer neuropati.
Proteinuri.
Dyspnø.
Alopeci, Hudkløe, Hududslæt, Palmar-plantar erytrodysæstesi, Tør hud.
Ødemer.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Monocytose, Pancytopeni.
Angina pectoris, Arytmier.
Conjunctivitis, Dobbeltsyn, Katarakt, Synsforstyrrelser.
Ascites, Colitis, Enterocolitis, Gastro-intestinal blødning, Ileus, Pancreatitis, Tandgener.
Letargi, Svimmelhed.
Hepatotoksicitet.
Herpes zoster, Infektioner.
Neurotoksicitet.
Elektrolytforstyrrelser, Forhøjet serum-urat, Forlænget QT-interval, Nedsat hæmatokritværdi.
Dehydrering, Hyperglykæmi.
Artralgi, Knoglesmerter, Muskelkramper, Muskelsvaghed.
Tumorsmerte.
Paræstesier.
Angst.
Hæmaturi, Nyresvigt, Urinvejsinfektion.
Vandladningsbesvær.
Dysfoni, Pleuraekssudat.
Erytem, Fotosensibilitet.
Emboli, Hypertension, Hypotension, Septisk shock, Synkope.

Interaktioner

Samtidig brug af visse antivirale midler, fx zidovudin, kan medføre nedsat effekt af det antivirale middel, idet begge stoffer er substrat for human thymidinkinase. Skift til andet antiviralt lægemiddel, som ikke er substrat for human thymidinkinase, bør overvejes. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Referencer: 691, 692, 2789, 2790, 2954, 2955, 4264, 4267, 4268, 4269, 4270, 4388

Se også Klassifikation - graviditet

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Trifluridin 

 • Odannes i kræftcellen til en aktiv form, der inkorporeres direkte i DNA, hvorved det påvirker DNAs funktion og dermed hæmmer celleproliferationen.

Tipiracil 

 • TPase-hæmmer, som derved hindrer kroppens TPase i at nedbryde trifluridin .

Farmakokinetik

 • Mindst 57% trifluridin hhv. 27% tipiracil absorberes efter oral indgift.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 2 timer (trifluridin) hhv. 3 timer (tipiracil).
 • Tipiracil øger AUC for trifluridin 37 gange og Cmax 22 gange i forhold til trifluridin alene.
 • Plasmahalveringstid på 12.-dagen efter gentagne doser 2,1 time (trifluridin) hhv. 2,4 timer (tipiracil).
 • Trifluridin udskilles overvejende gennem nyrerne, mens tipiracil overvejende udskilles fækalt.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af Lonsurf bør udvises forsigtighed. Se endvidere Antineoplastiske midler

Indholdsstoffer

Tipiracilfilmovertrukne tabletter  15 mg + 6,14 mgfilmovertrukne tabletter  20 mg + 8,19 mg
Trifluridinfilmovertrukne tabletter  15 mg + 6,14 mgfilmovertrukne tabletter  20 mg + 8,19 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Indigotin (indigocarmin) (E132) : filmovertrukne tabletter 15 mg + 6,14 mg, filmovertrukne tabletter 20 mg + 8,19 mg
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : filmovertrukne tabletter 15 mg + 6,14 mg, filmovertrukne tabletter 20 mg + 8,19 mg
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 15 mg + 6,14 mg, filmovertrukne tabletter 20 mg + 8,19 mg
Andre:
Lactose : filmovertrukne tabletter 15 mg + 6,14 mg, filmovertrukne tabletter 20 mg + 8,19 mg

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) filmovertrukne tabletter 15 mg + 6,14 mg 057979
20 stk. (blister)
8.269,10
(BEGR) filmovertrukne tabletter 20 mg + 8,19 mg 516182
20 stk. (blister)
11.019,90
(BEGR) filmovertrukne tabletter 15 mg + 6,14 mg 158698
60 stk. (blister)
24.763,00
(BEGR) filmovertrukne tabletter 20 mg + 8,19 mg 389330
60 stk. (blister)
33.015,30

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  15 mg + 6,14 mg

Præg:
15 mg, 15, 102
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7,1 x 7,1
filmovertrukne tabletter 15 mg + 6,14 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  20 mg + 8,19 mg

Præg:
20 mg, 20, 102
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 7,6 x 7,6
filmovertrukne tabletter 20 mg + 8,19 mg
 
 
 

Referencer

4264. Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al. Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018; 27(12):1302-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378 (Lokaliseret 7. februar 2019)


4388. de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al. Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients. Lancet Oncol. 2018; 19(3):337-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867 (Lokaliseret 4. marts 2019)


2954. Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al. Anticancer drugs during pregnancy. Jpn J Clin Oncol. 2016; 46(9):795-804, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093 (Lokaliseret 16. juni 2017)


2955. Esposito S, Tenconi R, Preti V et al. Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes. Medicine (Baltimore). 2016; 95(38), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036 (Lokaliseret 2. januar 2017)


4268. Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al. Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients. JAMA Oncol. 2015; 8:1145-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4270. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4269. Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al. Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study. Lancet Oncol. 2012; 13(9):887-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483 (Lokaliseret 11. juli 2019)


2789. Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):101-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593 (Lokaliseret 20. maj 2016)


2790. Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):110-21, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452 (Lokaliseret 20. maj 2016)


691. Cardonick E, Iacobucci A. Use of chemotherapy during human pregnancy. Lancet Oncol. 2004; 5(5):283-91, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15120665 (Lokaliseret 6. juni 2016)


4267. PDQ Adult Treatment Editorial Board. Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US). 2002-2017; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427 (Lokaliseret 11. juli 2019)


692. Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al. Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos. Hum Reprod Update. 2001; 7(4):394-403, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11476352 (Lokaliseret 20. maj 2016)

 
 

Revisionsdato

25.02.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 6. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...