Taltz

L04AC13
 
 

Immunsuppressivt virkende middel. Rekombinant humant monoklonalt antistof. 

Anvendelsesområder

 • Moderat til svær plaque psoriasis hos voksne og børn fra 6 år (≥ 25 kg).
 • Psoriasisartrit hos voksne patienter, der ikke har responderet tilstrækkeligt på eller ikke tåler et eller flere sygdomsmodificerende antireumatiske lægemidler (DMARD).
 • Spondylartritis (Mb Bechterew) eller non-radiografisk aksial spondylartritis hos voksne, hvor NSAID har haft utilstrækkelig effekt.

 

Ixekizumab bør kun anvendes, når behandlingen forestås af speciallæger med særligt kendskab til ovennævnte lidelser. 

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning i injektionssprøjte. 1 injektionssprøjte indeholder 80 mg ixekizumab. 

Injektionsvæske, opløsning i pen. 1 pen indeholder 80 mg ixekizumab. 

Doseringsforslag

Moderat til svær plaque psoriasis
Voksne.
160 mg s.c. (2 injektioner a 80 mg) uge 0, efterfulgt af 80 mg uge 2, 4, 6, 8, 10 og 12 og herefter vedligeholdelsesdosis på 80 mg (én injektion) hver 4. uge.
Børn ≥ 6 år og legemsvægt ≥ 25 kg.
Dosering som vist i tabellen.  

Legemsvægt  

Startdosis  

Vedligeholdelsesdosis hver 4. uge  

> 50 kg 

160 mg (to injektioner a 80 mg) 

80 mg 

25-50 kg 

80 mg 

40 mg 

 

Psoriasisartrit, spondylartritis (Mb Bechterew) og non-radiografisk aksial spondylartritis
Voksne. 160 mg s.c. (2 injektioner a 80 mg) uge 0, efterfulgt af 80 mg hver 4. uge. 

 

For patienter med psoriasisartrit og samtidig moderat til svær plaque psoriasis, er den anbefalede dosis den samme som for plaque psoriasis. 

Det bør overvejes at seponere behandlingen hos patienter, der ikke har vist respons efter 16 til 20 ugers behandling. 

Patienter med partielt respons initialt kan i visse tilfælde efterfølgende opnå bedring ved fortsat behandling ud over 20 uger.  

 

Erfaring savnes vedr.: 

 • behandling af personer ≥ 75 år
 • behandling af børn med en legemsvægt < 25 kg og børn < 6 år med moderat til svær plaque psoriasis
 • behandling af børn og unge i alderen 2-18 år med psoriasisartrit.

 

Bemærk: 

 • Hvis det er muligt, skal hudområder med psoriasis undgås som injektionssteder.
 • Behandlingen er ikke relevant for børn < 25 kg og < 6 år med plaque psoriasis eller børn < 2 år med psoriasisartrit.

 

Nedsat leverfunktion

Erfaring savnes. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Klinisk vigtige aktive infektioner (fx tuberkulose).

Forsigtighedsregler

 • Hos patienter med latent tuberkulose (TB) skal behandling mod TB overvejes, før behandling med ixekizumab indledes.
 • Bør ikke anvendes sideløbende med levende vacciner. Der foreligger ingen data om respons på levende vacciner.
 • Forsigtighed til patienter med inflammatorisk tarmsygdom. Tilfælde af nyopstået eller forværring af Crohns sygdom og colitis ulcerosa er blevet indberettet. Behandlingen bør i givet fald seponeres.

 

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Infektion i øvre luftveje.
Reaktioner på indstiksstedet.
Almindelige (1-10 %) Kvalme.
Herpes simplex, Svampeinfektion i huden.
Orofaryngeale smerter.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Neutropeni, Trombocytopeni.
Conjunctivitis.
Inflammatorisk tarmsygdom, Oral candidiasis.
Angioødem.
Infektioner.
Cellulitis, Eksem.
Sjældne (0,01-0,1 %) Anafylaktisk reaktion.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data for udskillelse i modermælk. På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Humaniseret monoklonalt antistof, som binder sig til cytokin-interleukin-17A (IL-17A og IL-17A/F). Det forhindrer derved, at IL-17A bidrager til immunaktivering og reducer den inflammatoriske respons lokalt i huden. 

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter 4-10 dage.
 • Steady state efter ca. 8 uger. Ved skift til vedligeholdelsesbehandling hver 4. uge nås ny steady state efter ca. 10 uger.
 • Biotilgængelighed 54-90 %.
 • Plasmahalveringstid ca. 13 dage.
 • Fordelingsvolumen 0,1 l/kg.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

 • Injektionsvæske/-sprøjte/-pen må ikke omrystes.

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Er holdbar uden for køleskab (< 30°C) i højst 5 døgn.

Indholdsstoffer

Ixekizumabinjektionsvæske, opl. i pen  80 mginjektionsvæske, opl. i sprøjte  80 mg

Hjælpestoffer

Andre:
Citronsyre : injektionsvæske, opl. i pen 80 mg, injektionsvæske, opl. i sprøjte 80 mg
Natriumchlorid : injektionsvæske, opl. i pen 80 mg, injektionsvæske, opl. i sprøjte 80 mg
Natriumcitrat : injektionsvæske, opl. i pen 80 mg, injektionsvæske, opl. i sprøjte 80 mg
Polysorbat 80 : injektionsvæske, opl. i pen 80 mg, injektionsvæske, opl. i sprøjte 80 mg
Sterilt vand : injektionsvæske, opl. i pen 80 mg, injektionsvæske, opl. i sprøjte 80 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) injektionsvæske, opl. i pen 80 mg 168388
1 stk.
10.192,40 369,48
(BEGR) injektionsvæske, opl. i sprøjte 80 mg 589343
1 stk.
10.192,40 369,48

Foto og identifikation

Injektionsvæske, opl. i pen  80 mg

Mål i mm: 150 x 35
Taltz inj. væske i pen
 
 
 
 
 

Injektionsvæske, opl. i sprøjte  80 mg

Mål i mm: 110 x 30
Taltz inj. væske i sprøjte
 
 
 
 
 

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

29.04.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 6. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...