Oncaspar

L01XX24
 
 

Antineoplastisk middel. L-asparaginase reducerer plasma-asparaginniveauet og medfører antineoplastisk effekt. 

Anvendelsesområder

Akut lymfoblastær leukæmi (ALL) som del af kombinationsbehandling. 

  

Pegaspargase bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Pulver til injektions-/infusionsvæske, opløsning 750 E/ml. 1 hætteglas indeholder 3.750 E pegaspargase (konjugat af L-asparaginase og et macrogol). 

Doseringsforslag

 • Voksne > 21 år. 2.000 E pr. m2 legemsoverflade hver 14. dag.
 • Voksne og børn < 21 år med legemsoverflade ≥ 0,6 m2. 2.500 E pr. m2 legemsoverflade hver 14. dag.
 • Voksne og børn < 21 år med legemsoverflade < 0,6 m2. 82,5 E/kg legemsvægt hver 14. dag.

  

Bemærk

Gives som i.m. injektion eller i.v. infusion: 

 • I.m. injektion: Volumen pr. injektionssted må ikke overstige 3 ml (voksne) og 2 ml (børn).
 • I.v. infusion: Infusionstid 1-2 timer.

  

På grund af risiko for anafylaksi skal genoplivningsudstyr være umiddelbart tilgængeligt. Patienten bør overvåges 1 time efter administrationen. 

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved nedsat leverfunktion (bilirubin > 3 ULN eller transferase > 10 ULN) pga. risiko for hepatotoksicitet. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Alvorlige komplikationer ved tidligere behandling med asparaginase.
 • Tidligere pancreatitis, herunder som komplikation ved tidligere behandling med asparaginase.

Forsigtighedsregler

Koagulationsparametre skal monitoreres ved baseline og jævnligt under behandlingen, særligt ved samtidig anvendelse af antikoagulantia, NSAID, methotrexat, daunorubicin og glukokortikoider. 

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Neutropeni.
Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme, Pancreatitis.
Anafylaktisk reaktion, Hypersensitivitetsreaktioner, Urticaria.
Forhøjede leverenzymer, Forhøjet bilirubin, Forhøjet plasma-lipase og -amylase, Forlænget aktiveret tromboplastintid, Nedsat plasma-albumin, Vægttab.
Hyperglykæmi, Hypertriglyceridæmi, Nedsat appetit.
Hududslæt.
Tromboemboli.
Almindelige (1-10 %) Anæmi, Hypofibrinogenæmi, Koagulationsforstyrrelser.
Ascites, Opkastning, Stomatitis.
Hypoxi.
Fedtlever, Hepatotoksicitet.
Infektioner, Sepsis.
Forhøjet gamma-glutamyltransferase - GGT, Forhøjet INR.
Hyperkolesterolæmi, Hyperlipidæmi, Hypokaliæmi.
Kramper, Smerter i ekstremiteter.
Perifer neuropati.
Synkope.
Sjældne (0,01-0,1 %) Kolestase, Levercellenekrose, Leverinsufficiens.
Posterior reversibelt encefalopati-syndrom.
Ikke kendt Knoglemarvsdepression.
Toksisk epidermal nekrolyse.
Hypoglykæmi, Ketoacidose.
Tremor.
Konfusion, Somnolens.
Akut nyresvigt.
Cerebrovaskulære tilfælde.

Interaktioner

 • Pga. fald i S-protein kan pegaspargase øge toksiciteten af lægemidler med høj proteinbindingsgrad i plasma.
 • Samtidig behandling med methotrexat:
  • hvis pegaspargase gives før eller samtidig med methotrexat, nedsættes virkningen af methotrexat.
  • hvis methotrexat gives før pegaspargase, øges virkningen af methotrexat.
 • Vincristin skal gives rettidigt inden administration af pegaspargase for at minimere risikoen for anafylaktisk reaktion.
 • Pegaspargase kan medføre nedsat effekt af hormonale kontraceptiva, og det tilrådes at supplere med anden kontraceptionsmetode.
 • Vaccination med levende vacciner bør undgås under behandlingen og i mindst 3 måneder efter afsluttet leukæmibehandling.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler, hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Referencer: 691, 692, 2789, 2790, 2954, 2955, 4264, 4267, 4268, 4269, 4270, 4388

Se også Klassifikation - graviditet

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder og mænd bør anvende sikker antikonception under behandlingen og i mindst 6 måneder efter afslutning af behandlingen. 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke data for udskillelse i modermælk 


Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Pegaspargase er et konjugat af L-asparaginase og et macrogol. L-asparaginase deler L-asparagin i aspartatsyre og ammonium. Depletering af L-asparagin hæmmer protein-, DNA- og RNA-syntesen i især leukæmiske blaster, som ikke kan syntetisere L-asparagin. Normale celler kan syntetisere asparagin og påvirkes derfor kun i mindre grad, hvorimod kræftcellerne dør. 

Farmakokinetik

Plasmahalveringstid 5-8 dage, dog ca. 3 dage hos overfølsomme patienter.  

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af pegaspargase bør udvises forsigtighed. Se endvidere Antineoplastiske midler

 

Tilberedning af injektionsvæske 

  • Indholdet af et hætteglas opløses i 5,2 ml sterilt vand til en slutkoncentration på 750 E/ml pegaspargase.
  • Må ikke rystes.
  • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

Tilberedning af infusionsvæske 

  • Den rekonstituerede injektionsvæske overføres til 100 ml isotonisk natriumchlorid- eller glucose-infusionsvæske.
  • Må ikke rystes.
  • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C).
 • Må ikke fryses.
 • Brugsfærdig injektionsvæske er kemisk og fysisk stabil i højst 24 timer ved stuetemperatur (< 25°C), men bør anvendes umiddelbart.
 • Brugsfærdig infusionsvæske er kemisk og fysisk stabil i højst 48 timer i køleskab (2-8°C), men bør anvendes umiddelbart.

Indholdsstoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) pulver til injektions- og infusionsvæske, opl. 750 E/ml 449842
5 ml
16.793,55

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)


4264. Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al. Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018; 27(12):1302-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378 (Lokaliseret 7. februar 2019)


4388. de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al. Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients. Lancet Oncol. 2018; 19(3):337-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867 (Lokaliseret 4. marts 2019)


2954. Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al. Anticancer drugs during pregnancy. Jpn J Clin Oncol. 2016; 46(9):795-804, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093 (Lokaliseret 16. juni 2017)


2955. Esposito S, Tenconi R, Preti V et al. Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes. Medicine (Baltimore). 2016; 95(38), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036 (Lokaliseret 2. januar 2017)


4268. Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al. Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients. JAMA Oncol. 2015; 8:1145-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4270. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4269. Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al. Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study. Lancet Oncol. 2012; 13(9):887-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483 (Lokaliseret 11. juli 2019)


2789. Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):101-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593 (Lokaliseret 20. maj 2016)


2790. Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):110-21, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452 (Lokaliseret 20. maj 2016)


691. Cardonick E, Iacobucci A. Use of chemotherapy during human pregnancy. Lancet Oncol. 2004; 5(5):283-91, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15120665 (Lokaliseret 6. juni 2016)


4267. PDQ Adult Treatment Editorial Board. Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US). 2002-2017; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427 (Lokaliseret 11. juli 2019)


692. Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al. Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos. Hum Reprod Update. 2001; 7(4):394-403, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11476352 (Lokaliseret 20. maj 2016)

 
 

Revisionsdato

24.02.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...