Cabometyx

L01EX07
 
 

Antineoplastisk middel. Proteinkinasehæmmer

Anvendelsesområder

Fremskredent nyrecellekarcinom 

 • Monoterapi som førstelinjebehandling til patienter med middel eller høj risiko eller efter tidligere VEGF-målrettet terapi.
 • I kombination med nivolumab som førstelinjebehandling.

 

Hepatocellullært karcinom 

 • Monoterapi efter tidligere behandling med sorafenib.

 

Cabozantinib bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 20 mg, 40 mg eller 60 mg cabozantinib. 

Doseringsforslag

Monoterapi 

Voksne. 60 mg 1 gang dgl. 

 

Kombination med nivolumab 

Voksne. 40 mg 1 gang dgl. 

 

Ved uacceptable bivirkninger kan dosisreduktion, midlertidig eller permanent seponering blive nødvendig, se produktresumé.  

 

Bemærk: 

 • Tabletterne synkes hele.
 • Dosis skal indtages på tom mave, dvs. mindst 1 time før eller mindst 2 timer efter fødeindtagelse.
 • Glemt dosis kan tages indtil 12 timer før næste dosis.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 18 år.
 • Kapsler og tabletter med indhold af cabozantinib er ikke bioækvivalente og må ikke bruges som erstatning for hinanden.

Nedsat leverfunktion

 • Begrænset erfaring ved moderat nedsat leverfunktion (Child-Pugh B). Tæt monitorering tilrådes.
 • Ingen erfaring ved stærkt nedsat leverfunktion (Child-Pugh C).

Se endvidere

Forsigtighedsregler

 • Brug af VEGF-hæmmere kan fremme dannelse af aneurismer og/eller arterielle dissektioner. Risikoen bør overvejes nøje for patienter med risikofaktorer (fx hypertension eller tidligere aneurisme). Blodtrykket skal være velkontrolleret før behandlingsstart og skal løbende monitoreres under behandlingen.
 • Thyroideafunktionen bør monitoreres regelmæssigt under behandlingen.
 • Høj bivirkningsfrekvens kan kræve reduktion af dosis eller seponering. Det anbefales at monitorere patienten tæt de første 8 uger af behandlingen.
 • Cabozantinib bør anvendes med forsigtighed ved anamnese med QT-forlængelse eller præ-eksisterende hjertelidelse.
 • Bør pauseres mindst 28 dage forud for en operation.
 • Ved anvendelse i kombination med nivolumab anbefales det at monitorere leverenzymer før behandlingsstart og løbende under behandlingen.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Anæmi, Blødning, Leukopeni, Lymfopeni, Trombocytopeni.
Hypertyroidisme, Hypotyroidisme.
Abdominalsmerter, Dyspepsi, Kvalme, Obstipation, Opkastning, Smagsforstyrrelser, Stomatitis.
Kraftesløshed, Mucositis, Svimmelhed, Temperaturstigning, Træthed.
Infektion i øvre luftveje.
Forhøjede leverenzymer, Forhøjet ALAT/ASAT, Forhøjet basisk fosfatase, Forhøjet bilirubin, Forhøjet gamma-glutamyltransferase - GGT, Forhøjet plasma-lipase og -amylase, Vægttab.
Dehydrering, Hyperglykæmi, Hyperkaliæmi, Hypermagnesiæmi, Hypocalcæmi, Hypofosfatæmi, Hypoglykæmi, Hypokaliæmi, Hypomagnesiæmi, Hyponatriæmi, Nedsat appetit.
Artralgi, Muskelkramper, Smerter i ekstremiteter.
Hovedpine.
Proteinuri.
Dysfoni, Dyspnø, Hoste.
Hudkløe, Hududslæt, Palmar-plantar erytrodysæstesi.
Hypertension, Perifere ødemer.
Almindelige (1-10 %) Eosinofili.
Atrieflimren, Takykardi.
Tinnitus.
Hypofysitis, Thyroideapåvirkning.
Sløret syn, Øjentørhed.
Colitis, Fistler, Gastritis, Gastro-intestinal perforation, Gastro-øsofageal refluks, Hæmorider, Mundtørhed, Smerter i mundhulen, Smerter i tungen, Synkebesvær.
Hepatitis.
Anafylaktisk reaktion.
Absces.
Hyperkolesterolæmi, Hypertriglyceridæmi.
Artritis.
Perifer neuropati.
Akut nyreskade, Nyresvigt.
Epistaxis, Pleuraekssudat, Pneumoni, Pneumonitis.
Acnelignende hududslæt, Alopeci, Hyperkeratoser, Tør hud, Ændring af hårfarve.
Arterielle og venøse tromboembolier, Lungeemboli, Trombose.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Myocarditis.
Uveitis.
Pancreatitis.
Sårhelingskomplikationer.
Kolestatisk hepatitis.
Psoriasis.
Infusionsrelaterede reaktioner.
Kramper, Kæbeosteonekrose, Myopati.
Encefalitis  (autoimmun), Guillain-Barrés syndrom.
Nefritis.
Ikke kendt Myokardieinfarkt.
Posterior reversibelt encefalopati-syndrom.
Aortaaneurisme, Apopleksi.

Interaktioner

 • Rifampicin nedsætter AUC for cabozantinib med 77%. Lignende effekt må forventes med andre potente CYP3A4-induktorer, fx glukokortikoider, carbamazepin, phenobarbital, phenytoin og naturlægemidler med perikon. Kombinationen bør undgås.
 • Ketoconazol øger AUC for cabozantinib med 38%. Lignende effekt må forventes med andre potente CYP3A4-inhibitorer, fx itraconazol, clarithromycin, HIV-proteasehæmmere og grapefrugtjuice. Kombinationen bør undgås. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet og P-glykoprotein.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Referencer: 691, 692, 2789, 2790, 2954, 2955, 4264, 4267, 4268, 4269, 4270, 4388

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Hæmmer en række tyrosinkinaser, herunder VEGFR (vaskulær endotelial vækstfaktorreceptorer) og MET (hepatocyt-vækstfaktorreceptorer), som er impliceret i tumorvækst og angiogenese. 

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter 2-3 timer.
 • Steady state efter ca. 15 dage.
 • Fordelingsvolumen ca. 5 liter/kg.
 • Metaboliseres overvejende i leveren via CYP3A4.
 • Plasmahalveringstid 100-120 timer.

Indholdsstoffer

Cabozantinibfilmovertrukne tabletter  20 mgfilmovertrukne tabletter  40 mgfilmovertrukne tabletter  60 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : filmovertrukne tabletter 20 mg, filmovertrukne tabletter 40 mg, filmovertrukne tabletter 60 mg
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 20 mg, filmovertrukne tabletter 40 mg, filmovertrukne tabletter 60 mg
Andre:
Lactose : filmovertrukne tabletter 20 mg, filmovertrukne tabletter 40 mg, filmovertrukne tabletter 60 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) filmovertrukne tabletter 20 mg 118175
30 stk.
66.459,85 6.645,99
(BEGR) filmovertrukne tabletter 40 mg 126777
30 stk.
66.459,85 3.322,99
(BEGR) filmovertrukne tabletter 60 mg 111502
30 stk.
66.459,85 2.215,33

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  20 mg

Præg:
XL, 20
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 5,6 x 5,6
filmovertrukne tabletter 20 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  40 mg

Præg:
XL, 40
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  60 mg

Præg:
XL, 60
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 

Referencer

4264. Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al. Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018; 27(12):1302-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378 (Lokaliseret 7. februar 2019)


4388. de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al. Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients. Lancet Oncol. 2018; 19(3):337-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867 (Lokaliseret 4. marts 2019)


2954. Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al. Anticancer drugs during pregnancy. Jpn J Clin Oncol. 2016; 46(9):795-804, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093 (Lokaliseret 16. juni 2017)


2955. Esposito S, Tenconi R, Preti V et al. Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes. Medicine (Baltimore). 2016; 95(38), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036 (Lokaliseret 2. januar 2017)


4268. Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al. Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients. JAMA Oncol. 2015; 8:1145-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4270. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4269. Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al. Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study. Lancet Oncol. 2012; 13(9):887-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483 (Lokaliseret 11. juli 2019)


2789. Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):101-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593 (Lokaliseret 20. maj 2016)


2790. Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):110-21, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452 (Lokaliseret 20. maj 2016)


691. Cardonick E, Iacobucci A. Use of chemotherapy during human pregnancy. Lancet Oncol. 2004; 5(5):283-91, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15120665 (Lokaliseret 6. juni 2016)


4267. PDQ Adult Treatment Editorial Board. Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US). 2002-2017; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427 (Lokaliseret 11. juli 2019)


692. Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al. Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos. Hum Reprod Update. 2001; 7(4):394-403, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11476352 (Lokaliseret 20. maj 2016)

 
 

Revisionsdato

26.05.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...