Ketamin "Abcur"

N01AX03
 
 

Cyclohexanonderivat til intravenøs eller intramusklær anvendelse.  

Anvendelsesområder

 • Induktion og opretholdelse af universel anæstesi, som eneste anæstetikum eller kombineret med andet anæstesimiddel.
 • Supplement ved regional eller lokal anæstesi.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 10 mg eller 50 mg ketamin (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

Præmedicinering. Et antikolinergikum bør gives præoperativt for at hæmme sekretion fra mundhule og luftveje. Dosis kan reduceres og bivirkningerne dæmpes ved tilsætning af et benzodiazepin (fx midazolam). 

 

Intramuskulært. Initialt 6,5-13,5 mg/kg legemsvægt. Virkning ses efter 3-5 min. og varer 12-25 min. Vedligeholdelse: Halv initialdosis.  

 

Intravenøst. Initialt 1,0-4,5 mg/kg legemsvægt over mindst 60 sek. Virkning ses efter 1 min. og varer i 5-15 min. Vedligeholdelse: Halv initialdosis eller skift til infusion. 

 

Infusion. Initialt. 2,0-6,0 mg/kg legemsvægt. Vedligeholdelse 2.0-6,0 mg/kg legemsvægt/time.  

 

Bemærk: 

 • Bør kun anvendes af anæstesilæger.
 • Til i.m. injektion bør styrken 50 mg/ml anvendes.
 • For hurtig initial i.v.-administration kan give (forbigående) respirationsdepression.
 • Nedsat dosering overvejes ved nedsat leverfunktion.
 • Obstetrisk brug: 0,2-1,0 mg/kg legemsvægt i.v. anbefales.
 • Sikkerhed og virkning ikke fastlagt for børn og unge under 18 år.

Kontraindikationer

 • Tilstande, hvor hypertension eller øgning af det intrakranielle tryk kan frembyde risiko.
 • Eklampsi og præeklampsi.
 • Må ikke anvendes som eneste anæstesimiddel ved iskæmisk hjertesygdom.

Forsigtighedsregler

Bør anvendes med forsigtighed ved: 

 • kardiel insufficiens
 • ubehandlet hypertension
 • ustabil angina pectoris
 • øget intrakranielt tryk eller andre sygdomme i centralnervesystemet
 • psykiske sygdomme i anamnesen
 • ubehandlet tyrotoksikose
 • tilstande hvor øgning af det intraokulære tryk kan frembyde risiko
 • tilstande, der kræver afslapning af uterus
 • alkoholpåvirkning (indtag af alkohol bør undgås i 24 timer efter anæstesi med ketamin).

Muskelrelaksation med kontrolleret ventilation kan være nødvendig ved indgreb i de øvre luftveje. 

Udstyr til intubation og understøttelse af vejrtrækning bør være tilgængeligt. 

Misbrug af ketamin er forekommet og afhængighed/tolerans er set. 


Natriumindhold. 

1 ml indeholder højst 0,29 mmol natrium, som svarer til 17 mg natriumchlorid. 

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Øget hjertefrekvens.
Dobbeltsyn, Nystagmus.
Kvalme, Opkastning, Øget spytsekretion.
Kramper.
Abnorme drømme, Adfærdsforstyrrelse, Agitation, Hallucinationer, Konfusion, Mareridt.
Hyperventilation.
Erytem, Morbilliformt hududslæt.
Hypertension.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Arytmier, Bradykardi.
Forhøjet intraokulært tryk.
Øget muskeltonus.
Angst.
Laryngospasme, Respirationsdepression.
Hypotension.
Sjældne (0,01-0,1 %) Anafylaktisk reaktion.
Delirium, Humørforstyrrelser.
Apnø, Luftvejsobstruktion.
Ikke kendt Leverpåvirkning*.

* Leverpåvirkning er set ved brug i over 3 dage eller ved stofmisbrug. 

 

 • Reaktioner fra CNS i opvågningsfasen som fx abnorme drømme, hallucinationer, konfusion og abnorm adfærd, kan mindskes ved kombination med et benzodiazepin.
 • Ved i.v. administration afhænger respirationsdepression af dosis og injektionshastighed.

Interaktioner

 • Clarithromycin øger AUC for ketamin 2,6 gange på grund af hæmning af CYP3A4. Lignende effekt kan forventes for andre hæmmere af dette enzym. Induktorer af CYP3A4 (fx carbamazepin, rifampicin) kan øge omsætningshastigheden og derved nedsætte den terapeutiske effekt af ketamin. Se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Kombination med theophyllin medfører nedsat krampetærskel og kombinationen bør undgås.
 • Virkningen af neuromuskulært blokerende midler kan forlænges. Potenserer effekten af halogenerede anæstesimidler. Risikoen for arytmier ved indgift af adrenalin øges ved samtidig brug af halogerende midler.
 • Ved kombination med benzodiazepiner eller neuroleptika kan ses en reduktion af bivirkningerne og en forlænget virkning af ketamin.
 • Opvågningsfasen kan forlænges ved samtidig brug af barbiturater eller opioider.
 • Kombination med sympatomimetika, thyroideahormoner og vasopressin kan medføre forøget arterielt blodtryk og øge hjertefrekvensen.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Omkring 2% af gravide gennemgår non-obstetrisk kirurgi i deres graviditet. De mest almindelige indgreb inkluderer appendektomi, cholecystektomi, traume- og cancerkirurgi. Generel anæstesi, og det specifikke valg af anæstesimidler, under graviditet vil altid følge en meget specifik og individuel vurdering.  

 

Der er meget få specifikke data for de enkelte lægemidler, som anvendes ved generel anæstesi tidligt i graviditeten. Der er derimod data for mange tusinde gravide, som har været i generel anæstesi i 1. trimester uden tegn på overhyppighed af fostermisdannelser. Kirurgiske indgreb kan i sig selv øge risikoen for spontan abort eller preterm fødsel. Ved anvendelse i forbindelse med fødslen kan der ses neonatal respirationspåvirkning. 

 

Dyrestudier har vist, at GABA-receptoragonister (isofluran, sevofluran, desfluran og propofol), og NDMA-antagonister (ketamin) kan forårsage CNS-skade hos fosteret, når de anvendes i 3. trimester. FDA har udsendt en ”warning” baseret på dette og anbefaler, at disse lægemidler ikke anvendes til anæstesi med varighed over 3 timer. Disse data skal tolkes og ekstrapoleres til humane forhold med stor forsigtighed. Denne advarsel bør ikke udsætte nødvendig kirurgi hos moderen. 

Referencer: 1597, 4323, 4324, 4325, 4326, 4891

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der findes ingen data for udskillelse i modermælk. Amning kan fortsætte efter udmalkning og kassation af første portion modermælk. 


Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.

Motorkørsel og maskinbetjening frarådes i 24 timer efter anæstesi. 

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Schengen-attest (pillepas)

Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Farmakodynamik

 • Virker hovedsageligt via non-kompetitiv NMDA-receptorantagonisme.
 • Påvirker desuden opioidreceptorer samt monoaminerge, kolinerge, nikotinerge og muskarinerge receptorer.
 • Ketamin virker analgetisk i doser, som ikke har sedativ eller hypnotisk virkning.
 • Ketamin er en racemisk blanding af S-ketamin (esketamin) og R-ketamin, hvor S-ketamin menes at være 3 gange mere potent end R-ketamin i forhold til analgetisk og anæstetisk effekt.
 • Virkningen indtræder 30 sekunder efter i.v. injektion. Virkningsvarighed op til 10 minutter.

Farmakokinetik

 • Metaboliseres i leveren.
 • Plasmahalveringstid ca. 80 minutter.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Forligeligved ved infusion:  

 • Blandbar med isotonisk glucose-infusionsvæske og isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske.
 • ikke blandes med barbiturater.

Indholdsstoffer

Ketamininjektionsvæske, opl.  10 mg/mlinjektionsvæske, opl.  50 mg/ml

Hjælpestoffer

Andre:
Natriumchlorid : injektionsvæske, opl. 10 mg/ml, injektionsvæske, opl. 50 mg/ml
Sterilt vand : injektionsvæske, opl. 10 mg/ml, injektionsvæske, opl. 50 mg/ml

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(AP4NB) (Anæstesi) injektionsvæske, opl. 10 mg/ml 390694
10 x 5 ml
741,90
(AP4NB) (Anæstesi) injektionsvæske, opl. 50 mg/ml 416708
10 x 5 ml
1.395,90

Referencer

4891. ACOG. ACOG Committee Opinion No. 775 Summary: Nonobstetric Surgery During Pregnancy. Obstet Gynecol. 2019; 133:844-5, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30913194 (Lokaliseret 22. april 2020)


4325. Olutoye OA, Baker BW, Belfort MA et al. Food and Drug Administration warning on anesthesia and brain development: implications for obstetric and fetal surgery. Am J Obstet Gynecol. 2018; 218(1):98-102, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28888583 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4326. Committee on Obstetric Practice and the American Society of Anesthesiologists. Committee Opinion No. 696: Nonobstetric Surgery During Pregnancy. Obstet Gynecol. 2017; 129(4):777-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28333816 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4323. Heesen M, Klimek M. Nonobstetric anesthesia during pregnancy. Curr Opin Anaesthesiol. 2016; 29(3):297-303, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26859466 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4324. Cohen-Kerem R, Railton C, Oren D et al. Pregnancy outcome following non-obstetric surgical intervention. Am J Surg. 2005; 190(3):467-73, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16105538 (Lokaliseret 11. juli 2019)


1597. Mazze RI, Källén B. Reproductive outcome after anesthesia and operation during pregnancy: a registry study of 5405 cases. Am J Obstet Gynecol. 1989; 161(5):1178-85, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2589435 (Lokaliseret 23. maj 2016)

 
 

Revisionsdato

18.02.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...