Nevirapine "Teva B.V."

J05AG01
 
 

Anvendelsesområder

Anvendes i kombination med andre antiretrovirale lægemidler til HIV-1 inficerede. Se endvidere kombinationsbehandling i Midler mod HIV


Nevirapin bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til HIV-associerede sygdomme og deres behandling. 

Dispenseringsform

Depottabletter. 1 depottablet indeholder 400 mg nevirapin. 

Doseringsforslag

Patient  

Dosis 1 gang dgl.  

Voksne /børn 

Alder 

Legemsvægt 

Legemsoverflade 

Initialt i 14 dage 

tabletter 

Derefter
depottabletter
 

Voksne og unge 

> 16 år 

 

 

200 mg 

 

 

400 mg 

Børn 

> 8 år 

> 43,8 kg 

Børn 

3-8 år 

> 25 kg 

Børn 

> 3 år 

1,17 m2 

For børn, der ikke opfylder disse kriterier, findes en oral suspension samt depottabletter 50 mg og 100 mg. 

 

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

 

Bemærk: 

 • Direkte skift fra tabletter (200 mg 2 gange dgl.) til depottabletter (400 mg 1 gang dgl.) er muligt.
 • Dosering skal strengt overholdes.
 • Hvis behandlingen afbrydes i mere end 7 dage, skal genoptagelse af behandlingen indledes med de angivne startdoser i de første 14 dage.
 • Erfarings savnes vedr. patienter > 65 år.
 • Kan tages med eller uden mad.
 • Depottabletterne skal synkes hele.
 • ikke tygges eller knuses.

 

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-20 ml/min.
  • Tabletter bør anvendes i stedet for depottabletter.
  • Efter hver dialysebehandling bør gives en ekstra dosis på 200 mg.

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Forsigtighed ved let nedsat leverfunktion.
 • Kontraindiceret ved moderat til stærkt nedsat leverfunktion.

Se endvidere

Kontraindikationer

 • ALAT/ASAT > 5 gange øverste normale grænse.
 • Alvorlige reaktioner (alvorlige hudreaktioner, almensymptomer, ALAT/ASAT > 5 gange øvre normalgrænse, hepatitis) efter tidligere behandling med nevirapin.
 • Samtidig behandling med naturlægemidler indeholdende perikon.

Forsigtighedsregler

 • De første 18 uger af behandlingen skal patienterne monitoreres tæt for hepatitis eller leversvigt og alvorlige og livstruende hudreaktioner, inkl. Stevens-Johnsons syndrom og toksisk epidermal nekrolyse.
 • ALAT måles hver 2. uge i 2 måneder, efter 3 måneders behandling og derefter regelmæssigt.
 • Størst risiko for alvorlig leverpåvirkning er der hos kvinder og hos patienter med relativt højt CD4-celletal ved behandlingsbegyndelse. Behandling bør derfor så vidt muligt undgås til kvinder med CD4-celletal > 250 x 109/l og til mænd med CD4-celletal > 400 x 109/l før start på antiretroviral behandling. Hvis ALAT stiger til > 5 ULN, bør behandlingen seponeres. Såfremt ALAT falder til udgangsniveauet, kan behandlingen genoptages under tæt monitorering. Ved klinisk hepatitis bør behandlingen ikke genoptages, selvom ALAT er normaliseret.
 • Behandlingen skal afbrydes permanent, hvis der udvikles alvorlig udslæt eller udslæt sammen med feber, blæredannelse, mundhulelæsioner, conjunctivitis, muskel- eller ledsmerter eller alvorlige almensymptomer.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Hududslæt.
Almindelige (1-10 %) Neutropeni.
Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme, Opkastning.
Temperaturstigning, Træthed.
Hepatitis, Hepatotoksicitet.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem, Hypersensitivitet, Urticaria.
Hovedpine.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Anæmi.
Stevens-Johnsons syndrom.
Toksisk epidermal nekrolyse.
Hypofosfatæmi.
Artralgi.
Hypertension.
Sjældne (0,01-0,1 %) Fulminant levercellenekrose.
 • Neutropeni ses oftere hos børn end hos voksne.
 • Fulminant levercellenekrose, Stevens Johnssons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse og anafylaktisk reaktion kan være letale.
 • Legemsvægt og lipidkoncentration i blodet kan stige under antiretroviral kombinationsbehandling, se Midler mod HIV.

Interaktioner

 • Nevirapin nedsætter plasmakoncentrationen af:
  • saquinavir med ca. 25%
  • efavirenz med ca. 35%
  • itraconazol med 60%
  • clarithromycin med ca. 50%.
 • Nevirapin nedsætter koncentrationen af atazanavir, og samtidig administration frarådes.
 • Nevirapin nedsætter plasmakoncentrationen af lopinavir, og ved samtidig administration bør dosis af lopinavir/ritonavir øges til 533/133 mg 2 gange dgl.
 • Nevirapin nedsætter koncentrationen og dermed virkningen af orale kontraceptiva og methadon.
 • Nevirapin kan påvirke virkningen af warfarin.
 • Fluconazol kan øge plasmakoncentrationen af nevirapin.
 • Rifampicin nedsætter plasmakoncentrationen af nevirapin. Samtidig administration bør undgås. Rifabutin kan anvendes.
 • Mulighed for interaktioner med andre lægemidler, der metaboliseres via CYP3A og CYP2B6.
 • Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Naturlægemidler: Der er risiko for interaktioner, hvis nevirapin tages med perikon.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Store epidemiologiske studier viser samstemmende, at antiretroviral behandling under graviditeten (for alle lægemidler og kombinationer er der data for i alt > 35.000 gravide; heraf > 16.000 eksponeret i 1. trimester) ikke er forbundet med en overhyppighed af medfødte misdannelser. Visse studier viser en lidt øget risiko for tidlig fødsel og lav fødselsvægt, men det er uklart, om og i hvilket omfang dette kan tilskrives behandlingen. 

 

For nevirapin er der data for over 1.100 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. 

 

Behandling af gravide med HIV-infektion er en specialistopgave. Se endvidere Midler mod HIV

Referencer: 4374, 4375, 4376, 4377, 4378, 4379

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Amning frarådes på grund af smitterisiko.  


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Forgiftning

Ved større doser i længere tid: 

 • Ødemer
 • Erythema nodosum
 • Lungeinfiltrater
 • Udslæt
 • Svimmelhed
 • Opkastning
 • Vægttab.

Farmakodynamik

HIV-non-nukleosid-RT-hæmmer.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 93% (tabletter) og ca. 70% (depottabletter).
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 4 timer (tabletter) og ca. 24 timer (depottabletter).
 • Fordelingsvolumen 1,2 l/kg.
 • Metaboliseres i leveren via CYP3A-enzymer til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 45 timer. Efter 2-4 ugers behandling falder plasmahalveringstiden til 25-30 timer pga. autoinduktion af CYP3A.
 • < 5% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) depottabletter 400 mg (kan dosisdisp.) 396545
30 stk. (blister)
1.045,75 34,86

Substitution

depottabletter 400 mg
Nevirapine "Medical Valley" Medical Valley, Nevirapin, depottabletter 400 mg
Nevirapine "Mylan" Mylan, Nevirapin, depottabletter 400 mg
 

Foto og identifikation

Depottabletter  400 mg

Præg:
400
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 10 x 20,5
depottabletter 400 mg
 
 
 

Referencer

4376. European Pregnancy and Paediatric HIV Cohort Collaboration (EPPICC) Study Group. Nucleoside reverse transcriptase inhibitor backbones and pregnancy outcomes. AIDS. 2019; 33(2):295-304, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30562172 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4375. Saag MS, Benson CA, Gandhi RT et al. Antiretroviral Drugs for Treatment and Prevention of HIV Infection in Adults: 2018 Recommendations of the International Antiviral Society-USA Panel. JAMA. 2018; 320:379-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30043070 (Lokaliseret 3. juli 2019)


4377. Veroniki AA, Antony J, Straus SE et al. Comparative safety and effectiveness of perinatal antiretroviral therapies for HIV-infected women and their children: Systematic review and network meta-analysis including different study designs. PLoS One. 2018; 13(6), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29912896 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4379. Rough K, Seage GR 3rd, Williams PL et al. Birth Outcomes for Pregnant Women with HIV Using Tenofovir-Emtricitabine. N Engl J Med. 2018; 378(17):1593-603, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29694825 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4378. Zash R, Jacobson DL, Diseko M et al. Comparative Safety of Antiretroviral Treatment Regimens in Pregnancy. JAMA Pediatr. 2017; 171(10), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28783807 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4374. Antiretroviral Pregnancy Registry Advisory Committee. Interim Report. ANTIRETROVIRAL PREGNANCY REGISTRY. 1989-2018; , http://www.apregistry.com/InterimReport.aspx (Lokaliseret 20. februar 2019)

 
 

Revisionsdato

27.03.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 6. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...