Zavicefta

J01DD52
 
 

Cefalosporin kombineret med avibactam, som hæmmer β-laktamaser. 

Anvendelsesområder

 • Kompliceret intraabdominal infektion
 • Kompliceret urinvejsinfektion, herunder pyelonefritis
 • Nosokomiel pneumoni, herunder respiratorassocieret pneumoni (VAP)

Behandling af bakteriæmi, der er eller formodes at være opstået i forbindelse med infektionerne anført ovenfor. 

 

Ved begrænsede behandlingsmuligheder: Infektioner forårsaget af aerobe gramnegative bakterier hos voksne efter rådføring med læge med erfaring i behandling af infektioner forårsaget af multiresistente bakterier.  

 

Bemærk: 

Dispenseringsform

Pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 2.000 mg ceftazidim og 500 mg avibactam (som natriumsalt). 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 2 g/0,5 g i.v. som infusion over 2 timer.
 • Dosis gentages hver 8. time.

Børn > 6 mdr.  

 • 50 mg/12,5 mg/kg legemsvægt i.v. som infusion over 2 timer. Højst 2 g/0,5 g.
 • Dosis gentages hver 8. time.

Børn 3-6 mdr. 

 • 40 mg/10 mg/kg legemsvægt i.v. som infusion over 2 timer.
 • Dosis gentages hver 8. time.

 

Behandlingstid: 

Indikation  

Behandlingstid  

Kompliceret intraabdominal infektion1, 2 

5-14 dage 

Kompliceret urinvejsinfektion2 

5-10 dage3 

Nosokomiel pneumoni2 

7-14 dage 

Bakteriæmi 

Afhængig af infektionsstedet 

Aerobe gramnegative infektioner ved begrænsede behandlingsmuligheder 

Afhængig af infektionens sværhedsgrad m.m.4 

1 I kombination med metronidazol ved bekræftet/mistænkt infektion med anaerobe bakterier.  

2 I kombination med antibiotikum mod grampositive bakterier ved bekræftet/mistænkt tilstedeværelse af disse.  

3 Samlet behandlingstid kan også inkludere efterfølgende oral antibiotikabehandling. 

4 Begrænset erfaring med behandlingstid > 14 dage. 

 

Bemærk: 

 • Erfaring savnes vedr. børn < 3 mdr.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-50 ml/min.

  GFR  

  Dosis (voksne)  

  Dosis (børn ≥ 2 år)  

  31-50 ml/min.  

  1 g/0,25 g i.v. 

  Hver 8. time  

  25 mg/6,25 mg/kg i.v.  

  Højst 1 g/0,25 g i.v.  

  Hver 8. time  

  16-30 ml/min.  

  0,75 g/0,1875 g i.v. 

  Hver 12. time  

  18,75 mg/4,75 mg/kg i.v.  

  Højst 0,75 g/0,1875 g i.v.  

  Hver 12. time  

  6-15 ml/min.  

  0,75 g/0,1875 g i.v. 

  Hver 24. time  

  18,75 mg/4,75 mg/kg i.v.  

  Højst 0,75 g/0,1875 g i.v.  

  Hver 24. time  

  Terminal nyresygdom inkl. hæmodialyse*  

  0,75 g/0,1875 g i.v. 

  Hver 48. time  

  18,75 mg/4,75 mg/kg i.v.  

  Højst 0,75 g/0,1875 g i.v.  

  Hver 48. time  

  * Doseres efter afsluttet hæmodialyse samme dag.  

   

   

   

  GFR  

   

  Dosis (børn 6 mdr. - 2 år)  

   

  Dosis (børn 3-6 mdr.)  

  31-50 ml/min.  

  25 mg/6,25 mg/kg i.v. 

  Hver 8. time  

  20 mg/5 mg/kg i.v. 

  Hver 8. time  

  16-30 ml/min.  

  18,75 mg/4,75 mg/kg i.v. 

  Hver 12. time  

  15 mg/3,75 mg/kg i.v. 

  Hver 12. time  

   

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Cefalosporinallergi
 • Svær overfølsomhedsreaktion på aztreonam (monobactam med sidekædefællesskab) pga. risiko for krydsallergi.

Forsigtighedsregler

 • Svær overfølsomhed overfor andre β-laktamantibiotika, selvom risikoen for krydsallergi er lav (ved penicillinallergi < 1%). Ved alvorlig penicillinreaktion med svær urticaria, luftvejs- eller kredsløbspåvirkning anbefales forsigtighed inkl. anafylaksiberedskab.
 • Samtidig behandling med høje doser af cefalosporiner og nefrotoksiske lægemidler, fx aminoglykosider eller potente diuretika, kan påvirke nyrefunktionen negativt.
 • Forsigtighed ved beregning af volumen brugsfærdig infusionsvæske til indgivelse, da der er potentiel risiko for overdosering, især hos børn i alderen 3-12 måneder.
 • Natriumindhold
  • 1 hætteglas indeholder ca. 6,35 mmol natrium, som svarer til ca. 371 mg natriumchlorid.
  • Hvis der anvendes natriumchlorid-infusionsvæske til fortynding, bør der også tages hensyn til natriumindholdet derfra.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Positiv Coombs' test.
Almindelige (1-10 %) Eosinofili, Trombocytopeni, Trombocytose.
Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme, Opkastning.
Temperaturstigning.
Urticaria.
Candidiasis.
Flebitis ved indstiksstedet.
Forhøjet ALAT/ASAT og basisk fosfatase, Forhøjet gamma-glutamyltransferase - GGT, Forhøjet LDH.
Hovedpine.
Hudkløe, Makulopapuløst hududslæt.
Trombose*.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Leukopeni, Neutropeni.
Clostridioides difficile colitis, Pseudomembranøs colitis.
Paræstesier.
Akut nefropati.
Meget sjældne (< 0,01 %) Interstitiel nefritis.
Ikke kendt Agranulocytose, Hæmolytisk anæmi.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem, Stevens-Johnsons syndrom.
Toksisk epidermal nekrolyse.
DRESS - lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer, Erythema multiforme.

* Trombose ved indstiksstedet. 

Interaktioner

Samtidig brug af den potente OAT-inhibitor probenecid frarådes, da den kan ændre eliminationen af avibactam, som er substrat for OAT1- og OAT3-transportører. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: For ceftazidim er den relative vægtjusterede dosis under 1%, hvilket almindeligvis er betryggende lavt. Der er ikke kvantitative data for udskillelse af avibactam i modermælk. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Ceftazidim 

 • Hæmmer bakteriernes cellevægssyntese.

 

Avibactam 

 • Non-β-lackam-β-laktamasehæmmer.
 • Hæmmer klasse A- og C-β-laktamaser, fx visse carbapenemaser hos carbepenemase-producerende enterobakterier (CPE), og visse klasse D-enzymer, fx ESBL.

 

Kombinationen ceftazidim/avibactam 

 • Mikrobiologisk virkningsspektrum
  • Ceftazidim/avibactam har effekt over for flg. gramnegative bakterier:
   • Citrobacter freundii
   • Enterobacter cloacae
   • Escherichia coli
   • Klebsiella oxytoca
   • Klebsiella pneumoniae
   • Proteus mirabilis
   • Pseudomonas aeruginosa
   • Serratia marcescens.

Farmakokinetik

Ceftazidim  

Avibactam  

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering

Tilberedning af koncentrat til infusionsvæske  

 • Pulveret i et hætteglas tilsættes 10 ml sterilt vand og opløses under rystning.
 • Efter opløsning indsættes gasudligningskanyle.
 • Fortyndes derefter til infusionsvæske jf. nedenfor.
 • Advarsel: Koncentrat til infusionsvæske må ikke anvendes ufortyndet.

 

Tilberedning af infusionsvæske  

 • Beregnet mængde koncentrat til infusionsvæske overføres til 100 ml isotonisk natriumchlorid-, glucose- eller natriumchlorid-og glucose-infusionsvæske eller Ringer-lactat-infusionsvæske.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

 

Forligelighed ved infusion  

 • Må ikke blandes med andre lægemidler end ovennævnte infusionsvæsker.

 

Holdbarhed

Efter ibrugtagning:  

 • I infusionspose: Kemisk og fysisk holdbarhed af brugsfærdig infusionsvæske er højst 24 timer i køleskab (2-8°C) efterfulgt af højst 12 timer ved højst 25°C, men bør anvendes umiddelbart.
 • I infusionsprøjte: Kemisk og fysisk holdbarhed af brugsfærdig infusionsvæske er højst 6 timer ved 15-25°C, men bør anvendes umiddelbart.
 • Desuden bør samlet tid fra påbegyndt tilberedning til afsluttet i.v. infusion være højst 30 minutter.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 2000mg+500mg 183133
10 htgl.
11.529,45 3.459,18
 
 

Revisionsdato

02.07.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 6. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...