Vosevi

J05AP56
 
 

Anvendelsesområder

Sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til behandling af hepatitis C.  

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 400 mg sofosbuvir, 100 mg velpatasvir og 100 mg voxilaprevir.  

Doseringsforslag

Voksne. 1 tablet 1 gang dgl. sammen med mad. 

 

Vedrørende behandlingsvarighed og kombinationsregimer sammen med andre antivirale lægemidler henvises til:  

 

Bemærk: 

 • Tabletterne skal synkes hele.
 • Tabletterne bør ikke knuses eller tygges pga. bitter smag.
 • Ved opkastning mindre end 4 timer efter indtagelse af tabletten tages 1 ny tablet.
 • Glemt dosis kan tages ind til 18 timer efter tidspunktet for den glemte dosis.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 18 år.

Nedsat leverfunktion

Bør ikke anvendes ved moderat til stærkt nedsat leverfunktion (Child-Pugh B-C). 


Se endvidere

Kontraindikationer

Samtidig behandling med:  

 • Dabigatranetexilat
 • Ethinylestradiol
 • Rosuvastatin.
 • Stærke P-glykoprotein- eller CYP3A4-induktorer, fx: carbamazepin, phenobarbital, phenytoin, fosphenytoin, rifabutin, rifampicin eller naturlægemidler med perikon.

Forsigtighedsregler

 • Alle patienter bør screenes for hepatitis B, fordi der ved hepatitis C-behandling med direkte aktive antivirale lægemidler er risiko for reaktivering af hepatitis B.
 • Patienter, der er co-inficeret med hepatitis B- og C-virus, skal monitoreres og behandles jf. gældende kliniske retningslinjer, se Dosering.
 • Risiko/fordele for levertransplanterede bør vurderes før evt. behandling, da erfaring savnes.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Diarré, Kvalme.
Hovedpine.
Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter, Opkastning.
Forhøjet bilirubin.
Nedsat appetit.
Myalgi.
Hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1%) Angioødem.
Muskelkramper.

Interaktioner

 • Samtidig administration af ethinylestradiol er kontraindiceret pga. risiko for forhøjet ALAT.
 • Velpatasvir/voxilaprevir øger plasmakoncentrationen af dabigatranetexilat. Kombination er kontraindiceret.
 • Stærke P-glykoprotein- eller CYP3A4-induktorer, fx:
  • carbamazepin
  • phenobarbital
  • phenytoin/fosphenytoin
  • rifabutin
  • rifampicin
  • naturlægemidler med perikon,
   kan nedsætte plasmakoncentrationen af sofosbuvir, velpatasvir og/eller voxilaprevir signifikant. Kombination er kontraindiceret.
 • Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Ved samtidig brug af statiner øges plasmakoncentrationen af disse, og flg. gælder:
  • Kombination med rosuvastatin er kontraindiceret.
  • Interaktioner med atorvastatin, fluvastatin eller simvastatin kan ikke udelukkes. Kombination frarådes.
  • Forsigtighed ved kombination med pravastatin. Daglig dosis af pravastatin bør ikke overstige 40 mg.
 • Moderate P-gp-induktorer eller moderate CYP3A4-induktorer, fx efavirenz, modafinil eller oxcarbazepin, kan nedsætte plasmakoncentrationen af sofosbuvir, velpatasvir og/eller voxilaprevir. Kombinationen bør undgås.
 • Stærke OATP1B-inhibitorer, fx ciclosporin, kan øge plasmakoncentrationen af voxilaprevir signifikant. Kombination frarådes.
 • Samtidig behandling med amiodaron:
  • Amiodaron bør kun anvendes til patienter i sofosbuvirbehandling, hvis alternative antiarytmika ikke tolereres eller er kontraindicerede.
  • Hvis samtidig behandling ikke kan undgås, bør patienten monitoreres tæt i 48 timer. Patienter i høj risiko for bradyarytmi skal monitoreres kontinuerligt.
  • Patienter i amiodaronbehandling bør som hovedregel ikke påbegynde sofosbuvirholdig hepatitis C-behandling. Pga. amiodarons lange halveringstid gælder det samme, hvis behandling med amiodaron er stoppet inden for de sidste par måneder.
  • Tilfælde af svær bradyarytmi og hjerteblok er set hos patienter i samtidig behandling med amiodaron. Mekanismen er ikke fastlagt.
 • Ved P-gp-hæmning øges plasmakoncentrationen og AUC af tenofovirdisoproxil med ca. 40%. Forsigtighed ved samtidig brug med hyppig monitorering af nyrefunktionen og bivirkninger.
 • Ved samtidig brug af atazanavir forventes øget plasmakoncentration af voxilaprevir. Kombination frarådes.
 • Antacida skal indtages mindst 4 timer før eller efter velpatasvir, da opløseligheden af velpatasvir nedsættes, når pH stiger.
 • Syrepumpehæmmere kan nedsætte virkningen af sofosbuvir, velpatasvir og voxilaprevir. Ved samtidig brug må dosis ikke overstige en dosis svarende til 20 mg omeprazol daglig.
 • Bør ikke anvendes samtidig med edoxaban, da der forventes øget plasmakoncentration af edoxaban.
 • Ved samtidig brug af digoxin kan plasmakoncentrationen af digoxin øges.
 • Ved samtidig brug af vitamin K-antagonister bør INR monitoreres tæt, da leverfunktionen kan påvirkes under behandlingen.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ingen kvantitative data for udskillelse i modermælk. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Sofosbuvir 

 • Pan-genotypisk hæmmer af hepatitis C-virus (HCV) RNA-afhængig RNA-polymerase, som er et essentielt enzym for virusreplikationen.
 • Sofosbuvir er en nukleotid prodrug, der via intracellulær metabolisme især i leveren danner det farmakologisk aktive stof, GS-461203, som kan indbygges i HCV-RNA og virke som en kædeterminator.

Velpatasvir 

 • Pan-genotypisk hæmmer af det multifunktionelle HCV-NS5A-protein, som er essentielt for virusreplikationen.
 • Velpatasvir hæmmer både det virale RNA og dannelse af virion.

Voxilaprevir 

 • Pan-genotypisk hæmmer af HCV-NS3/4A-protease, der er et essentielt enzym for virusreplikationen.

Farmakokinetik

Sofosbuvir 

 • Sofosbuvir er en prodrug, der i hepatocytterne omdannes til den aktive substans GS-461203.
 • Biotilgængeligheden af sofosbuvir øges ved samtidig indtagelse af fedtrigt måltid.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ½-2 timer (sofosbuvir).
 • Plasmahalveringstid 0,4 timer (sofosbuvir).
 • Udskilles primært gennem nyrerne.

Velpatasvir 

 • Maksimal plasmakoncentration efter 3 timer.
 • Plasmahalveringstid ca. 15 timer.
 • Udskilles primært med fæces.

Voxilaprevir 

 • Maksimal plasmakoncentration efter 4 timer.
 • Plasmahalveringstid ca. 33 timer.
 • Udskilles primært med fæces.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) filmovertrukne tabletter 400mg+100+100mg 138505
28 stk.
176.884,35

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  400mg+100+100mg

Præg:
GSI, 3
Kærv: Ingen kærv
Farve: Beige
Mål i mm: 10 x 20
filmovertrukne tabletter 400mg+100+100mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

23.09.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 25. januar 2021
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...