Rivastigmine "Teva"

N06DA03
 
 

Kolinesterasehæmmer. Middel til behandling af demens. Carbamatderivat. 

Anvendelsesområder

Anvendes ved Alzheimers sygdom, Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom, alle i let til svær grad. Se endvidere Demens

Se endvidere:

Dispenseringsform

Depotplastre. 1 depotplaster afgiver 13,3 mg rivastigmin over 24 timer. 

Doseringsforslag

 • Voksne. Initialt 4,6 mg/24 timer i 4 uger, herefter evt. stigende til 9,5 mg/24 timer.
 • Efter mindst 6 måneders behandling kan dosis evt. øges til 13,3 mg/24 timer.

Plastret appliceres på ren, tør, hårløs intakt hud på ryg, overarm eller bryst. Afbrydes behandlingen i mere end nogle dage, skal behandlingen genoptages med 4,6 mg/24 timer. Plastret skiftes dagligt. Der bør skiftes applikationssted fra gang til gang. Se også Forsigtighedsregler

 

Bemærk: 

 • Patienten bør have en omsorgsperson (kan være fra hjemmeplejen), som hjælper med at håndtere medicineringen.

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for andre carbamatderivater, som fx carisoprodoll, neostigmin, physostigmin og pyridostigmin. 

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved ulcussygdomme, stærkt nedsat leverfunktion (manglende erfaring), astma, kronisk obstruktiv lungesygdom og epilepsi.
 • Patienter med syg sinusknudesyndrom eller andre supraventrikulære overledningsforstyrrelser i hjertet, fx sino-atrialt eller atrio-ventrikulært blok, bør observeres nøje.
 • Desuden forsigtighed ved risikofaktorer for udvikling af torsades de pointes.
 • Bør ikke anvendes ved urinvejsobstruktion.
 • Patientens vægt bør følges, da behandling med kolinesterasehæmmere kan øge risikoen for vægttab (NB: gastro-intestinale bivirkninger er hyppigst ved oral behandling).

 

Depotplastre 

 • Ved evt. skift til oral behandling pga. kontaktdermatitis, skal der først foretages allergitest.
 • Hvis der observeres gastro-intestinale bivirkninger, bør behandlingen afbrydes midlertidigt, indtil bivirkningerne er ophørt. Behandlingen med depotplaster kan genoptages ved samme dosis, hvis behandlingen kun er afbrudt i op til 3 dage. Er afbrydelsen af længere varighed, genoptages behandlingen med 4,6 mg/24 timer.
 • Behandling med depotplastre kan forsøges som alternativ, såfremt patienten ved behandling med orale formuleringer af kolinesterasehæmmere har haft uacceptable gastro-intestinale bivirkninger, da disse forekommer med lavere hyppighed ved transdermal behandling.
 • Da der er rapporteret utilsigtede hændelser med personer med svær demens, der har taget medicinske plastre af og tygget på dem (5147), bør depotplastre hos denne gruppe patienter påsættes et sted på kroppen, hvor de ikke let kan tages af.
Referencer: 5147

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Gamle plastre blev ikke fjernet, og deres placering var ikke dokumenteret. Indlæggelse.
Initialbehandling sker med for høj dosis (vedligeholdelsesdosis) uden hensyn til optrapningsregime. Overdosering. Indlæggelse
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Abdominalsmerter, Diarré, Dyspepsi, Kvalme, Opkastning.
Kraftesløshed, Svimmelhed, Temperaturstigning, Træthed.
Reaktioner og ubehag på applikationsstedet  (fx erytem og dermatitis).
Vægttab.
Nedsat appetit.
Hovedpine.
Agitation, Angst, Delirium, Depression, Spisevægring.
Inkontinens, Urinvejsinfektion.
Hududslæt.
Synkope.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Bradykardi.
Gastro-duodenale ulcera.
Dehydrering.
Aggressivitet, Hyperaktivitet.
Sjældne (0,01-0,1 %) Faldtendens.
Meget sjældne (< 0,01 %) Ekstrapyramidale gener.
Ikke kendt Atrieflimren, AV-blok, Syg Sinus Syndrom.
Pancreatitis.
Hepatitis.
Kramper.
Forværring af parkinsonisme, Tremor.
Hallucinationer.
Erytem.
Hypertension.
 • De anførte bivirkninger er gældende ved transdermal administration.
 • Gastro-intestinale bivirkninger som kvalme, opkastning og diarré forekommer betydeligt hyppigere ved oral administration (hos over 10 %) og er hyppigst set under dosistitrering og oftere hos kvinder end hos mænd. Ved oral administration er der desuden set tilfælde af alvorlig opkastning associeret med øsofagusruptur.
 • Øget forekomst af bivirkninger kan ses ved nedsat lever- eller nyrefunktion samt ved legemsvægt under 50 kg.

Interaktioner

 • Rivastigmin kan forstærke virkningen af depolariserende muskelrelaksantia.
 • På grund af de farmakodynamiske virkninger bør rivastigmin ikke gives samtidig med andre lægemidler med kolinerg virkning.
 • Delirium er set ved samtidig indgift af tolterodin, hvilket muligvis alene skyldes den antikolinerge effekt af tolterodin.
 • Forsigtighed ved kombination med β-receptorblokerende midler pga. øget risiko for bradykardi samt ved kombination med midler, der kan forlænge QTc-intervallet (se Antiarytmika).

Graviditet

Ikke relevant.

Amning

Ikke relevant.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Forgiftning

Kolinergt toksidrom.  

Behandling: Massiv overdosering kan behandles med atropin, evt. gentaget afhængig af effekt. 

Bemærk: Ved snævervinklet glaukom skal øjnene dryppes med pilocarpin 2% samtidig med injektion af atropin. 

Farmakodynamik

Specifik og pseudoirreversibel hæmmer af acetyl- og butyrylkolinesterase. Virker overvejende centralt. Forbedrer kognitive funktioner og patientens samlede (globale) funktion. Forhindrer ikke sygdomsprogressionen, men forsinker symptomudviklingen. 

Kolinesterasehæmningen varer ca. 9 timer. 

Farmakokinetik

 • Metaboliseres hurtigt og fuldstændigt til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 1 time.
 • Oral administration. Biotilgængelighed ca. 35% (fastende) og øges med ca. 30% ved samtidig fødeindtagelse. Maksimal plasmakoncentration efter ca. 1 time.
 • Transdermal administration. Maksimal plasmakoncentration efter 10-16 timer med efterfølgende langsomt fald over den resterende 24-timers behandlingsperiode.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • Rivastigmin er fordelt i en matrix bestående af akryl klæbemiddel og akryl-co-polymer.
 • Klæbemassen består af silikone klæbemiddel.
 • Bagsidelag bestående af støttefolie.
 • Aftagelig beskyttende film består af fluorbelagt polyesterfilm.
 • Ydersiden består af en vandtæt membran, som tillader badning.

 

Håndtering 

Bemærk: Det brugte plaster indeholder stadig aktivt lægemiddel og skal derfor kasseres på samme måde som anden medicin. 

Indholdsstoffer

Tilskud

Kapsler samt depotplastre 9,5 mg/24 timer: Klausuleret tilskud til patienter med relevant demenssygdom, hvor diagnosen er stillet af en speciallæge i psykiatri, neurologi og/eller geriatri. 

Depotplastre 13,3 mg/24 timer: Klausuleret tilskud til patienter med relevant demenssygdom, hvor diagnosen er stillet af en speciallæge i psykiatri, neurologi og/eller geriatri, og hvor behandling med oral kolinesterasehæmmer ikke er mulig. 

 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) depotplastre 13,3 mg/24 timer  (Orifarm) 557325
30 stk.
982,00 23,38

Substitution

depotplastre 13,3 mg/24 timer
Exelon Novartis, Rivastigmin, depotplastre 13,3 mg/24 timer
Rivastor Orion Pharma, Rivastigmin, depotplastre 13,3 mg/24 timer
 

Referencer

5147. Styrelsen for Patientsikkerhed. Demente og medicinske plastre. STPS. 2016; , https://stps.dk/da/udgivelser/2016/demente-og-medicinske-plastre/ (Lokaliseret 20. august 2020)

 
 

Revisionsdato

24.11.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...