Etoposid "Accord"

L01CB01
 
 

Cytostatikum. Topoisomerasehæmmer

Anvendelsesområder

 • Småcellet lungecancer
 • Testiscancer
 • Ovariecancer
 • Trofoblastisk neoplasi under graviditet
 • Hodgkins lymfom
 • Non-Hodgkins lymfom
 • Akut myeloid leukæmi.

Etoposid bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 20 mg etoposid. 

Doseringsforslag

Voksne 

Kan anvendes som monoterapi eller i kombinationsbehandling. Dosering varierer betydeligt både i forhold til kombinationer med andre cytostatika og i forhold til kræfttype, se speciallitteratur. 

 

Børn 

Hodgkins lymfom, non-Hodgkins lymfom, akut myeloid leukæmi. Sædvanligvis 75-150 mg/m2/dag i 2-5 dage i kombination med andre antineoplastiske midler i henhold til lokal standardbehandling. 

 

Bemærk: 

 • Behandlingen bør foregå under nøje kontrol af leukocyt- og trombocyttal med dosisreduktion ved leuko- og trombocytopeni.

 

Advarsel: Infusionskoncentrat må ikke gives ufortyndet. 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, hjælpestoffer

 • GFR 50-60 ml/min.

  Indholder benzylalkohol: Forsigtighed ved brug af høje doser pga. risiko for akkumulering af benzylalkohol og udvikling af metabolisk acidose. 

Dosisjustering

 • GFR 0-50 ml/min.
  • GFR 15-50 ml/min: Initialdosis bør nedsættes til 75% af normaldosis.
  • GFR < 15 ml/min: Yderligere dosisreduktion vil sandsynligvis være nødvendig.

  Efterfølgende doser bør justeres i henhold til tolerans og klinisk effekt. Tæt monitorering af hæmatologiske parametre tilrådes.  

   

  Evt. indhold af benzylalkohol 

  Visse formuleringer af etoposid (koncentrat til infusionsvæske) indholder benzylalkohol: Forsigtighed ved brug af høje doser pga. risiko for akkumulering af benzylalkohol og udvikling af metabolisk acidose. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Evt. indhold af benzylalkohol 

Visse formuleringer af etoposid (koncentrat til infusionsvæske) indeholder benzylalkohol: Forsigtighed ved brug af høje doser pga. risiko for akkumulering af benzylalkohol og udvikling af metabolisk acidose. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Svær myelosuppression
 • Gul feber-vaccination er kontraindiceret, og brug af andre vacciner med levende virus eller bakterier skal også undgås.

Forsigtighedsregler

 • Knoglemarvsinsufficiens, herunder myelosuppression induceret af tidligere behandling med andre cytostatika eller strålebehandling
 • Lever- og nyrefunktion bør monitoreres.
 • Alkoholindhold. Koncentrat til infusionsvæske indeholder 30,5% v/v alkohol. 1 ml ( 20 mg etoposid) indeholder 0,24 g alkohol, der svarer til ca. 2 % af én genstand.

 

Indhold af benzylalkohol 

 • Indeholder benzylalkohol, der kan give allergiske reaktioner.
 • Benzylalkohol har været associeret til alvorlige bivirkninger og død hos nyfødte, herunder respirationspåvirkning (”gasping syndrome”). Toksisk dosis er ukendt. Der er desuden øget risiko for akkumulering og toksicitet hos børn under 3 år. Anvendelse til nyfødte (under 4 uger) eller i længere tid (over 1 uge) til børn under 3 år frarådes.

 

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Der blev fejlagtigt indgivet ufortyndet koncentrat intratekalt, der var 100 gange for stærk (100 mg i stedet for 1 mg). Apati med manglende syns- og høreevne.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Anæmi, Knoglemarvsdepression, Leukopeni, Trombocytopeni.
Abdominalsmerter, Kvalme, Obstipation, Opkastning.
Feber, Kraftesløshed, Kulderystelser.
Hepatotoksicitet.
Forhøjede leverenzymer, Forhøjet bilirubin.
Nedsat appetit.
Alopeci, Pigmentforandringer i huden.
Almindelige (1-10 %) Arytmier, Myokardieinfarkt.
Diarré.
Mucositis, Svimmelhed.
Anafylaktisk reaktion, Urticaria.
Infektioner.
Leukæmi.
Hudkløe, Hududslæt.
Flebitis, Hypertension.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Blødning.
Perifer neuropati.
Sjældne (0,01-0,1 %) Forbigående blindhed, Neuritis optica.
Stevens-Johnsons syndrom.
Sepsis.
Toksisk epidermal nekrolyse.
Kramper.
Somnolens.
Interstitiel pneumonitis, Lungefibrose.
Ikke kendt Angioødem.
Tumorlysesyndrom.
Infertilitet.
Bronkospasme.

Interaktioner

 • Ciclosporin reducerer clearance af etoposid. Dosis af etoposid bør justeres afhængig af effekt under højdosis ciclosporinbehandling (koncentration > 2.000 ng/ml).
 • Virkningen af orale antikoagulantia kan øges, og serumkoncentrationen af phenytoin kan nedsættes.
 • Samtidig eller tidligere behandling med cisplatin kan øge koncentrationen af etoposid.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

 

Evt. indhold af benzylalkohol 

Visse formuleringer af etoposid (koncentrat til infusionsvæske) indeholder benzylalkohol: Forsigtighed ved brug af høje doser pga. risiko for akkumulering af benzylalkohol og udvikling af metabolisk acidose. 

Referencer: 691, 692, 2789, 2790, 2954, 2955, 4264, 4267, 4268, 4269, 4270, 4388

Se også Klassifikation - graviditet

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder og mænd bør anvende sikker antikonception under behandlingen og i mindst 6 måneder efter afslutning af behandlingen.  

Referencer: 1550, 3966

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.  


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Hæmmer enzymet topoisomerase II. Bevirker enkeltstrengbrud på DNA og blokerer DNA-reparationen. Dette medfører hæmning af celledelingen og efterfølgende celledød. 

Farmakokinetik

 • Efter i.v. indgift aftager plasmakoncentrationen bifasisk med plasmahalveringstider på hhv. ca. 1½ timer og 4-11 timer.
 • Passerer kun i ringe grad blod-hjernebarrieren.
 • Metaboliseres tilsyneladende i udstrakt grad, men der foreligger ikke oplysninger vedr. metabolitterne og deres udskillelse.
 • Ca. 45 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Oral administration. Der er betydelig interindividuel variation mht. absorptionsfraktionen.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 3 - 4.
 

Tilberedning af infusionsvæske 

Den beregnede mængde infusionskoncentrat tilsættes 250-750 ml isotonisk natriumchlorid- eller glucose-infusionsvæske. Slutkoncentrationen må ikke overstige 0,4 mg/ml pga. risiko for udfældning.

Holdbarhed 

 • Opbevares beskyttet mod lys.
 • Må ikke opbevares i køleskab eller fryses.
 • Brugsfærdig infusionsvæske er kemisk holdbar højst 48 timer ved 20-25°C, men bør anvendes umiddelbart. Må ikke opbevares i køleskab.

 

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af etoposid bør udvises forsigtighed. Se endvidere Antineoplastiske midler

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) konc. til infusionsvæske, opl. 20 mg/ml 478471
5 ml
137,90
(A) konc. til infusionsvæske, opl. 20 mg/ml 514579
20 ml
487,60

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)


4264. Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al. Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018; 27(12):1302-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378 (Lokaliseret 7. februar 2019)


4388. de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al. Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients. Lancet Oncol. 2018; 19(3):337-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867 (Lokaliseret 4. marts 2019)


2954. Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al. Anticancer drugs during pregnancy. Jpn J Clin Oncol. 2016; 46(9):795-804, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093 (Lokaliseret 16. juni 2017)


2955. Esposito S, Tenconi R, Preti V et al. Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes. Medicine (Baltimore). 2016; 95(38), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036 (Lokaliseret 2. januar 2017)


4268. Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al. Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients. JAMA Oncol. 2015; 8:1145-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4270. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4269. Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al. Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study. Lancet Oncol. 2012; 13(9):887-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483 (Lokaliseret 11. juli 2019)


2789. Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):101-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593 (Lokaliseret 20. maj 2016)


2790. Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):110-21, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452 (Lokaliseret 20. maj 2016)


691. Cardonick E, Iacobucci A. Use of chemotherapy during human pregnancy. Lancet Oncol. 2004; 5(5):283-91, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15120665 (Lokaliseret 6. juni 2016)


4267. PDQ Adult Treatment Editorial Board. Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US). 2002-2017; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427 (Lokaliseret 11. juli 2019)


692. Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al. Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos. Hum Reprod Update. 2001; 7(4):394-403, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11476352 (Lokaliseret 20. maj 2016)

 
 

Revisionsdato

26.06.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 6. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...