Juluca

J05AR21
 
 

Antiviralt middel. Kombination af dolutegravir og rilpivirin. 

Dolutegravir hæmmer det HIV-kodede enzym integrase. Rilpivirin hæmmer det HIV-specifikke enzym reverse transcriptase.  

Anvendelsesområder

HIV-1-inficerede voksne, som opfylder følgende: 

 • Virologisk supprimerede (HIV-1-RNA < 50 kopier/ml)
 • Har været i stabilt antiretroviralt behandlingsforløb i mindst 6 måneder
 • Anamnese uden virologisk svigt
 • Ingen kendt eller formodet resistens over for non-nukleosid revers transkriptasehæmmer eller integrasehæmmer.

 

Bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til HIV-associerede sygdomme og deres behandling.  

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 50 mg dolutegravir (som natriumsalt) og 25 mg rilpivirin. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 1 tablet 1 gang dgl.
 • Skal tages sammen med et måltid.

 

Bemærk: 

 • Glemt dosis kan tages til et måltid indtil 12 timer før næste dosis.
 • Ved opkastning senest 4 timer efter indtagelse af en tablet tages en ny tablet til et måltid.
 • Tabletterne bør synkes hele.
 • Tabletterne bør ikke tygges eller knuses.
 • Begrænset erfaring vedr. ældre > 65 år.
 • Erfaring savnes vedr. børn < 18 år.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, betinget

 • GFR 0-30 ml/min.

  Behandlingen må kun kombineres med CYP3A-inhibitor, hvis fordele opvejer risici. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Erfaring savnes vedr. stærkt nedsat leverfunktion (Child-Pugh C).  

 


Se endvidere

Kontraindikationer

Samtidig behandling med:  

 • carbamazepin
 • fampridin
 • oxcarbazepin
 • phenobarbital
 • phenytoin
 • rifabutin
 • rifampicin
 • syrepumpehæmmere
 • naturlægemidler med perikon
 • dexamethason (ikke som enkeltdosis).

Forsigtighedsregler

 • Ved tegn eller symptomer på hypersensitivitetsreaktioner skal dolutegravir, rilpivirin og andre mistænkte lægemidler omgående seponeres.
 • Ved supraterapeutiske doser er set kardielle rytmeforstyrrelser, så samtidig indgivelse af lægemidler med kendt risiko for torsades de pointes bør om muligt undgås.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Diarré, Kvalme.
Svimmelhed.
Forhøjet ALAT/ASAT, Forhøjet plasma-amylase.
Hyperkolesterolæmi.
Hovedpine.
Søvnløshed.
Almindelige (1-10 %) Pancytopeni, Trombocytopeni.
Abdominalsmerter, Flatulens, Mundtørhed, Opkastning.
Træthed.
Forhøjet bilirubin, Forhøjet plasma-kreatinkinase, Forhøjet plasma-lipase.
Hypertriglyceridæmi, Nedsat appetit.
Abnorme drømme, Angst, Depression, Søvnforstyrrelser, Søvnighed.
Hudkløe, Hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Hepatitis.
Hypersensitivitet.
Artralgi.
Suicidale tanker eller adfærd  (især ved anamnese med depression eller anden psykisk sygdom).
Sjældne (0,01-0,1 %) Leverinsufficiens.
Ikke kendt Immunrekonstitutionsinflammatorisk syndrom.

Legemsvægt og lipidkoncentration i blodet kan stige under antiretroviral kombinationsbehandling, se Midler mod HIV.  

Interaktioner

 • CYP3A-induktorer som carbamazepin, fampridin, oxcarbazepin, phenobarbital, phenytoin, rifampicin og naturlægemidler med perikon kan nedsætte eksponeringen for og dermed virkningen af rilpivirin. Kombination er kontraindiceret. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Syrepumpehæmmere øger pH i ventriklen, hvilket medfører nedsat absorption af rilpivirin. Kombination er kontraindiceret.
 • Rifabutin nedsætter virkningen af rilpivirin og er kontraindiceret sammen med kombinationstabletten.
 • Dexamethason kan medføre signifikant fald i plasmakoncentrationen af rilpivirin. Kombination er kontraindicereet, undtagen ved brug af dexamethason enkeltdosis.
 • Da dolutegravir binder polyvalente ioner, skal aluminium-/magnesiumholdige antacida, calciumtilskud, jerntilskud eller multivitaminer administreres mindst 6 timer før eller 4 timer efter indtagelse af dolutegravir. Andre antacida bør indgives mindst 6 timer før eller mindst 4 timer efter dolutegravir/rilpivirin.
 • Lægemidler, der reducerer koncentrationen af dolutegravir (fx rifampixcin) skal undgås ved behandling med dolutegravir/rilpivirin.
 • Generelt kan lægemidler, der inducerer CYP3A4, UGT1A3, UGT1A9, P-gp eller BCRP, nedsætte plasmakoncentrationen af dolutegravir, se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Ved stærkt nedsat nyrefunktion eller nyresygdom i slutstadiet, må behandlingen kun kombineres med CYP3A-inhibitor, hvis fordelen opvejer risici.
 • Forsigtighed og evt. nedsat dosis af dolutegravir ved nedsat nyrefunktion og samtidig behandling med metformin.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: 

Generelt om behandling af gravide med HIV infektioner
Store epidemiologiske studier viser samstemmende, at antiretroviral behandling under graviditeten (for alle lægemidler og kombinationer er der data for i alt > 35.000 gravide; heraf > 16.000 eksponeret i 1. trimester) ikke er forbundet med en overhyppighed af medfødte misdannelser. Visse studier viser en lidt øget risiko for tidlig fødsel og lav fødselsvægt, men det er uklart, om og i hvilket omfang dette kan tilskrives behandlingen. 

 

Dolutegravir 

Der er data (oftest kombinationsbehandling) for omkring 400 1. trimester (omkring 1.800 uanset tidspunktet i graviditeten) eksponerede uden tegn på generel øget risiko for uønsket fosterpåvirkning. En præliminær delanalyse af et nyt afrikansk studie (som leverer størstedelen af de ovenstående 400 eksponerede) gav mistanke om øget risiko for neuralrørsdefekt, som fandtes blandt 4 ud af 426 eksponerede på et eller andet tidspunkt i graviditeten. Disse data undergår aktuelt en detaljeret evaluering i EMA.  

 

Rilpivirin
Der er data for omkring 250 1. trimester eksponerede uden tegn på overhyppighed af medfødte misdannelser.  


Behandling af gravide med HIV-infektion er en specialistopgave. Se endvidere Midler mod HIV

Referencer: 3698, 4374, 4375, 4376, 4377, 4378, 4379

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Amning frarådes på grund af smitterisiko.  


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Dolutegravir 

 • HIV-integrasehæmmer.
 • Hindrer integration af HIV-genomet i værtsgenomet og dermed virusreplikationen.

Rilpivirin 

 • HIV-non-nukleosid-RT-hæmmer.

Farmakokinetik

Dolutegravir 

 • Maksimal plasmakoncentration efter 2-3 timer.
 • Mad øger absorptionsgraden og nedsætter absorptionshastigheden.
 • Fordelingsvolumen 0,24-0,29 l/kg.
 • Terminal plasmahalveringstid ca. 14 timer.
 • < 1% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Rilpivirin 

 • Biotilgængeligheden øges ved samtidig fødeindtagelse
 • Maksimal plasmakoncentration efter 4-5 timer.
 • Metaboliseres primært via CYP3A.
 • Plasmahalveringstid ca. 45 timer.
 • < 1% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) filmovertrukne tabletter 50/25 mg 495928
30 stk.
7.543,30
(BEGR) filmovertrukne tabletter 50/25 mg 498495
30 stk. (Orifarm)
7.736,35

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  50/25 mg

Præg:
SV J3T
Kærv: Ingen kærv
Farve: Fersken
Mål i mm: 7 x 14
filmovertrukne tabletter 50/25 mg
 
 
 

Referencer

4376. European Pregnancy and Paediatric HIV Cohort Collaboration (EPPICC) Study Group. Nucleoside reverse transcriptase inhibitor backbones and pregnancy outcomes. AIDS. 2019; 33(2):295-304, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30562172 (Lokaliseret 11. juli 2019)


3698. Zash R, Jacobson DL, Diseko M et al. Comparative safety of dolutegravir-based or efavirenz-based antiretroviral treatment started during pregnancy in Botswana: an observational study. Lancet Glob Health. 2018; 6(7), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29880310 (Lokaliseret 18. juni 2018)


4375. Saag MS, Benson CA, Gandhi RT et al. Antiretroviral Drugs for Treatment and Prevention of HIV Infection in Adults: 2018 Recommendations of the International Antiviral Society-USA Panel. JAMA. 2018; 320:379-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30043070 (Lokaliseret 3. juli 2019)


4377. Veroniki AA, Antony J, Straus SE et al. Comparative safety and effectiveness of perinatal antiretroviral therapies for HIV-infected women and their children: Systematic review and network meta-analysis including different study designs. PLoS One. 2018; 13(6), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29912896 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4379. Rough K, Seage GR 3rd, Williams PL et al. Birth Outcomes for Pregnant Women with HIV Using Tenofovir-Emtricitabine. N Engl J Med. 2018; 378(17):1593-603, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29694825 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4378. Zash R, Jacobson DL, Diseko M et al. Comparative Safety of Antiretroviral Treatment Regimens in Pregnancy. JAMA Pediatr. 2017; 171(10), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28783807 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4374. Antiretroviral Pregnancy Registry Advisory Committee. Interim Report. ANTIRETROVIRAL PREGNANCY REGISTRY. 1989-2018; , http://www.apregistry.com/InterimReport.aspx (Lokaliseret 20. februar 2019)

 
 

Revisionsdato

13.07.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 6. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...