Aimovig

N02CD01
 
 

Rekombinant humant monoklonalt antistof til profylakse mod migræne. 

Anvendelsesområder

Profylaktisk behandling af migræne hos voksne, der har mindst 4 migrænedage pr. måned. 

 

På grund af den høje pris anbefaler Medicinrådet imidlertid kun CGRP-antistoffer til profylaktisk behandling af kronisk migræne hos voksne, der har oplevet behandlingssvigt på tidligere forebyggende behandlinger med mindst ét antihypertensivum og ét antiepileptikum. Et eventuelt medicinoverforbrug bør være forsøgt saneret inden behandling med CGRP-antistoffer initieres. I Danmark er ordinationsretten af CGRP-antistoffer begrænset til speciallæger i neurologi, som er ansat på et sygehus. Medicinrådet har fastsat nationale kriterier for behandling med CGRP-antistoffer. Se Medicinrådet

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning i fyldt pen. 1 pen indeholder 70 mg eller 140 mg erenumab. 

Doseringsforslag

 • Anbefalet dosis 70 mg s.c. hver 4. uge. Evt. dosisøgning til 140 mg s.c. hver 4. uge.
 • Størstedelen af patienterne, der responderer på behandlingen, opnår klinisk effekt inden for 3 måneder. Det anbefales at vurdere behovet for at fortsætte behandlingen regelmæssigt herefter.
 • Behandlingen bør seponeres hos patienter, som ikke har vist respons efter 3 måneders behandling.

 

Bemærk: 

 • Sikkerhed og virkning hos børn under 18 år er endnu ikke klarlagt. Der foreligger ingen data.
 • Der bør skiftes injektionssteder (abdomen, lår eller overarm), og injektionerne bør ikke gives i områder med hudirritation (fx ved ømhed, blå mærker, erytem).
 • Hele indholdet af den fyldte pen skal injiceres. Hver fyldt pen er kun til engangsbrug og er designet til at levere hele indholdet uden restindhold tilovers. Se evt. brugervejledning i indlægssedlen.
 • Se video under instruktioner.

Instruktioner

 

 

Forsigtighedsregler

 • Anamnese med obstipation eller den samtidige brug af lægemidler associeret med nedsat gastrointestinal motilitet kan øge risikoen for svær obstipation og relaterede komplikationer. Patienterne skal advares om risikoen for forstoppelse og rådes til at søge lægehjælp i tilfælde af, at forstoppelsen ikke forsvinder, eller den forværres. Seponering af behandlingen bør overvejes ved svær obstipation.
 • Kanylehætten indeholder latex, der kan give allergiske reaktioner.

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Obstipation**.
Allergiske reaktioner  (inkl. anafylaksi og angioødem)*, Hypersensitivitetsreaktioner*, Urticaria.
Reaktioner på indstiksstedet  (bl.a. smerter og erytem).
Muskelkramper.
Hudkløe.
Ikke kendt Alopeci.

* Alvorlige overfølsomhedsreaktioner, herunder hududslæt, angioødem og anafylaktiske reaktioner, er blevet rapporteret ved brug af erenumab efter markedsføring. Disse reaktioner kan forekomme inden for minutter eller mere end én uge efter behandling. Behandlingen med erenumab bør straks seponeres. 

** I størstedelen af tilfældene ses obstipation efter første dosis erenumab, dog har patienter også oplevet obstipation senere i behandlingen. I de fleste tilfælde sås bedring inden for 3 måneder. Efter markedsføring er der rapporteret om obstipation med alvorlige komplikationer, i nogle tilfælde med påkrævet indlæggelse/kirurgisk indgreb. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data for udskillelse i modermælk. Den systemiske absorption efter amning skønnes lav. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (3 måneders karantæne).

Farmakodynamik

 • Erenumab er et humant monoklonalt antistof, der binder sig til calcitonin-gen-relateret peptid (CGRP)-receptoren. CGRP-receptoren findes på relevante steder for patofysiologien af migræne, fx trigeminusgangliet. Erenumab blokerer specifikt CGRP-receptoren og forhindrer CGRPs binding og dermed virkning.
 • CGRP er et neuropeptid, der fremmer nociceptiv signalering og vasodilatation, som forbindes med patofysiologien af migræne. I.v. infusion af CGRP kan inducere migræneanfald.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 82% (s.c.).
 • Maksimal plasmakoncentration efter 4-6 dage.
 • Fordelingsvolumen ca. 0,06 l/kg.
 • Plasmahalveringstid ca. 28 dage.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

 • Pennen må ikke omrystes.
 • Hele indholdet i pennen skal injiceres.
 • Pennen er kun til engangsbrug.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Kan opbevares i højst 14 dage ved stuetemperatur (højst 25°C). Evt. ikke-anvendte penne skal kasseres efter 14 dage. Dvs., penne må ikke genplaceres i køleskab.

Indholdsstoffer

Erenumabinjektionsvæske, opl. i pen  70 mginjektionsvæske, opl. i pen  140 mg

Hjælpestoffer

Andre:
Eddikesyre, koncentreret : injektionsvæske, opl. i pen 70 mg, injektionsvæske, opl. i pen 140 mg
Polysorbat 80 : injektionsvæske, opl. i pen 70 mg, injektionsvæske, opl. i pen 140 mg
Saccharose : injektionsvæske, opl. i pen 70 mg, injektionsvæske, opl. i pen 140 mg
Sterilt vand : injektionsvæske, opl. i pen 70 mg, injektionsvæske, opl. i pen 140 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) injektionsvæske, opl. i pen 70 mg 568054
1 stk.
4.204,05 150,14
(BEGR) injektionsvæske, opl. i pen 70 mg 430610
3 stk.
Udgået 20-09-2021
(BEGR) injektionsvæske, opl. i pen 140 mg 189312
1 stk.
4.204,05 75,07
(BEGR) injektionsvæske, opl. i pen 140 mg 421870
3 x 1 stk.
12.578,50 74,87

Foto og identifikation

Injektionsvæske, opl. i pen  70 mg

Mål i mm: 153 x 18,2
Aimovig inj. væske i pen 70 mg
 
 
 
 
 

Injektionsvæske, opl. i pen  140 mg

Mål i mm: 153 x 18,2
Aimovig® inj. væske i pen 140 mg
 
 
 
 
 
 
 

Revisionsdato

16.11.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...