Kymriah

L01XX71
 
 

Ex vivo genmodificerede T-celler. 

Anvendelsesområder

 • Recidiverende eller refraktær B-celle akut lymfoid leukæmi (ALL) efter tidligere behandling.
 • Recidiverende eller refraktært diffust storcellet B-cellelymfom efter mindst 2 tidligere behandlinger.

 

Tisagenlecleucel bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Dispenseringsform

Infusionsvæske, dispersion. 1-3 infusionsposer indeholder 1,2 x 106 - 6 x 108 CAR-positive levende T-celler. 

Doseringsforslag

Akut lymfoid leukæmi 

Børn og unge voksne < 25 år 

 • Legemsvægt > 50 kg. 0,1-2,5 x 108 CAR-positive levende T-celler.
 • Legemsvægt ≤ 50 kg. 0,2-5 x 106 CAR-positive levende T-celler.
 • Bemærk: Erfaring savnes vedr. børn < 3 år.

 

Diffust storcellet B-cellelymfom 

 • Voksne. 0,6-6 x 108 CAR-positive levende T-celler.
 • Bemærk: Erfaring savnes vedr. børn < 18 år.

 

Bemærk 

 • Er udelukkende beregnet til autolog anvendelse.
 • Fremstilling af brugsfærdig infusionsvæske tager normalt 3-4 uger.
 • Lymfodepleterende kemoterapi anbefales før infusion ved WBC > 1.000 celler/mikroliter.
 • Præmedicinering med paracetamol og antihistamin anbefales 30-60 min. før infusionen.
 • En individuel behandling består af 1-3 infusionsposer til i.v. administration.
 • Nødudstyr: Mindst 4 doser tocilizumab skal være tilgængelig inden infusionsstart i tilfælde af cytokinfrigivelsessyndrom. Patienten bør observeres i 10 dage efter infusionen derefter efter lægefagligt skøn.
 • Se i øvrigt produktresumé.

 

Forsigtighedsregler

 • Vaccination med levende virus-vacciner bør undgås i mindst 6 uger før start af lymfodepleterende kemoterapi og indtil immunsystemet er normaliseret efter endt behandling med CAR-positive levende T-celler.
 • Infusionen skal udsættes ved aktiv infektion, uafklarede alvorlige bivirkninger, herunder aktiv graft-versus-host sygdom.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Meget almindelige (> 10 %) Anæmi, Hypoglobulinæmi, Leukopeni, Lymfopeni, Neutropeni, Trombocytopeni.
Takykardi.
Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme, Obstipation, Opkastning.
Hypoxi, Kulderystelser, Svimmelhed, Temperaturstigning, Træthed.
Hypoalbuminæmi.
Cytokinfrigivelsessyndrom.
Infektioner.
Forhøjet plasma-carbamid, Vægttab.
Hyperglykæmi, Hypocalcæmi, Hypofosfatæmi, Hypokaliæmi, Hypomagnesiæmi, Nedsat appetit.
Artralgi, Myalgi, Rygsmerter, Smerter i ekstremiteter.
Encefalopati, Hovedpine.
Angst, Delirium, Søvnforstyrrelser.
Akut nefropati.
Dyspnø, Hoste, Lungeødem, Pleuraekssudat, Takypnø.
Hududslæt.
Hypertension, Hypotension, Ødemer.
Almindelige (1-10 %) Dissemineret intravaskulær koagulation, Koagulationsforstyrrelser, Pancytopeni.
Arytmier, Hjerteinsufficiens, Hjertestop.
Ascites, Meteorisme, Mundtørhed, Orale ulcera, Stomatitis.
Kraftesløshed, Multiorgansvigt.
Influenzalignende symptomer.
Forhøjet bilirubin.
Hyperfosfatæmi, Hypermagnesiæmi, Hyponatriæmi.
Kramper.
Tumorlysesyndrom.
Neuralgi, Perifer neuropati, Tremor.
Talebesvær.
Epistaxis, Lungeinfiltrater.
Erytem, Hudkløe, Purpura, Rødme, Øget svedtendens.
Cerebral hæmoragi, Cerebral iskæmi, Cerebrovaskulære tilfælde, Kapillær lækagesyndrom, Væskeretention.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler, hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Referencer: 691, 692, 2789, 2790, 2954, 2955, 4264, 4267, 4268, 4269, 4270, 4388

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Systemisk eksponering hos et ammet barn er formentlig lav, men anvendelse frarådes på grund af usikkerhed i forhold til den genetiske modifikation af T-cellerne. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Immunterapi, der involverer omprogrammering af patientens egne T-celler med et transgen, der koder for en kimær antigenreceptor (CAR) til at identificere og eliminere CD19-udtrykkende celler.  

CAR består af et murint enkeltkædeantistof-fragment, der genkender CD19, og er fusioneret med intracellulære signaleringsdomæner fra 4-1BB (CD137) og CD3 zeta. CD3 zeta-komponenten er afgørende for initiering af T-celle-aktivering og antitumoraktivitet, mens 4-1BB forstærker ekspansionen og persistensen af tisagenlecleucel. Ved binding til CD19-udtrykkende celler transmitterer den kimære antigenreceptor (CAR) et signal, der faciliterer T-celle-ekspansion og persistens af tisagenlecleucel. 

Farmakokinetik

 • Efter infusion ses hurtig initial ekspansion efterfulgt af et langsommere bieksponentielt fald.
 • Tisagenlecleucel er til stede i blod og knoglemarv i mere end 2 år ved ALL.
 • Ved diffust storcellet B-cellelymfom er tisagenlecleucel til stede i op til 2 år i blod og op til 9 mdr. i knoglemarven.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Personalerisiko: Der bør tages passende forholdsregler (handsker, briller) ved håndtering af genetisk modificerede humane blodceller pga. risiko for transmission af smitsomme sygdomme. 

 

Håndtering 

Bør indgives via latexfrie slanger uden leukocytfilter med en fri gennemstrømningshastighed på 10-20 ml/minut vha. tyngdekraftsstrømmen. Se endvidere medfølgende brugsvejledning. 

 

Holdbarhed 

 • Opbevares og transporteres ved temperaturer under -120ºC.
 • Opbevares i original beskyttende kuvert, der indeholder kassette med infusionsposen.
 • Vedr. optøning, se produktresumé.
 • Skal infunderes inden for 30 minutter efter optøning, herunder medregnet evt. afbrydelser under infusionen.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) Infusionsvæske, dispersion CAR-positive Tceller 393943
1 dosis
2.943.039,70

Referencer

4264. Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al. Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018; 27(12):1302-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378 (Lokaliseret 7. februar 2019)


4388. de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al. Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients. Lancet Oncol. 2018; 19(3):337-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867 (Lokaliseret 4. marts 2019)


2954. Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al. Anticancer drugs during pregnancy. Jpn J Clin Oncol. 2016; 46(9):795-804, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093 (Lokaliseret 16. juni 2017)


2955. Esposito S, Tenconi R, Preti V et al. Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes. Medicine (Baltimore). 2016; 95(38), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036 (Lokaliseret 2. januar 2017)


4268. Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al. Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients. JAMA Oncol. 2015; 8:1145-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4270. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4269. Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al. Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study. Lancet Oncol. 2012; 13(9):887-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483 (Lokaliseret 11. juli 2019)


2789. Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):101-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593 (Lokaliseret 20. maj 2016)


2790. Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):110-21, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452 (Lokaliseret 20. maj 2016)


691. Cardonick E, Iacobucci A. Use of chemotherapy during human pregnancy. Lancet Oncol. 2004; 5(5):283-91, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15120665 (Lokaliseret 6. juni 2016)


4267. PDQ Adult Treatment Editorial Board. Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US). 2002-2017; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427 (Lokaliseret 11. juli 2019)


692. Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al. Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos. Hum Reprod Update. 2001; 7(4):394-403, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11476352 (Lokaliseret 20. maj 2016)

 
 

Revisionsdato

11.02.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 6. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...