Alunbrig

Alunbrig Startpakke
L01ED04
 
 

Antineoplastisk middel. Proteinkinasehæmmer

Anvendelsesområder

ALK-positiv fremskreden ikke-småcellet lungecancer 

 • som ikke tidligere er behandlet med en ALK-hæmmer
 • eller efter tidligere behandling med crizotinib.

 

Brigatinib bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 30 mg, 90 mg eller 180 mg brigatinib. 

Alunbrig Startpakke, tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 90 mg eller 180 mg brigatinib. 1 startpakke indeholder både 90 mg og 180 mg tabletter. 

Doseringsforslag

Voksne. 90 mg 1 gang dgl. i 7 dage, derefter 180 mg 1 gang dgl. 

Dosisreduktion eller behandlingspause kan være nødvendig ud fra tolerans og bivirkninger, se produktresumé

 

Bemærk: 

 • Tabletterne skal synkes hele.
 • Kan tages med eller uden mad.
 • Ved opkastning efter indtagelse af brigatinib eller glemt dosis bør der ikke tages en ny dosis, men ventes til den næste planlagte dosis.
 • Erfaring savnes vedr. patienter < 18 år eller > 65 år.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-30 ml/min.

  Dosis nedsættes til 60 mg 1 gang dgl. i 7 dage, herefter 90 mg 1 gang dgl.  

  Øget overvågning, især initialt for åndedrætssymptomer, fx dyspnø, hoste, da de kan være tegn på interstitiel lungesygdom/pneumonitis. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Dosis nedsættes til 60 mg 1 gang dgl. i 7 dage, herefter 120 mg 1 gang dgl. ved stærkt nedsat leverfunktion (Child-Pugh C). 


Se endvidere

Forsigtighedsregler

 • Ved mistanke om pneumonitis skal behandlingen afbrydes, og ved diagnosticeret behandlingsrelateret pneumonitis skal behandlingen afbrydes. Behandling kan evt. genoptages i lavere eller samme dosering, hvis pneumonitis forsvinder igen, se produktresumé.
 • Alle patienter skal under behandlingen løbende monitoreres for symptomer på hypertension og bradykardi. Leverfunktion, plasma-kreatinkinase, pancreasenzymer og blodsukker skal ligeledes følges regelmæssigt.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Knoglemarvsdepression.
Synsforstyrrelser.
Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme, Obstipation, Opkastning, Stomatitis.
Svimmelhed, Temperaturstigning, Træthed.
Infektion i øvre luftveje.
Forhøjede leverenzymer, Forhøjet plasma-kreatinin, Forhøjet plasma-kreatinkinase, Forhøjet plasma-lipase og -amylase, Forlænget aktiveret tromboplastintid.
Hypercalcæmi, Hyperglykæmi, Hyperinsulinæmi, Hypofosfatæmi, Hypokaliæmi, Hypomagnesiæmi, Hyponatriæmi, Nedsat appetit.
Artralgi, Myalgi.
Hovedpine, Perifer neuropati.
Dyspnø, Hoste, Pneumoni.
Hudkløe, Hududslæt.
Hypertension, Ødemer.
Almindelige (1-10 %) Bradykardi, Palpitationer, Takykardi.
Dyspepsi, Flatulens, Mundtørhed, Smagsforstyrrelser.
Forhøjet bilirubin, Forlænget QT-interval, Vægttab.
Muskelstivhed, Smerter i ekstremiteter.
Hukommelsesbesvær.
Søvnløshed.
Brystsmerter.
Pneumonitis.
Fotosensibilitet, Tør hud.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Pancreatitis.

Interaktioner

 • Potente CYP3A4-inhibitorer, fx clarithromycin, itraconazol, posaconazol, ritonavir og grapefrugtjuice, øger plasmakoncentrationen af brigatinib, og kombinationen bør undgås. Hvis potente CYP3A4-inhibitorer ikke kan undgås, bør dosis af brigatinib reduceres. Se produktresumé.
 • Potente CYP3A4-induktorer, fx carbamazepin, rifampicin og naturlægemidler med perikon, vil nedsætte plasmakoncentrationen af brigatinib, og kombinationen bør undgås. Se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Det vides ikke, om brigatinib kan nedsætte virkningen af hormonelle kontraceptiva, og der bør derfor suppleres med prævention af barrieretypen.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Referencer: 691, 692, 2789, 2790, 2954, 2955, 4264, 4267, 4268, 4269, 4270, 4388

Se også Klassifikation - graviditet

 

Fertile kvinder og mænd
 • Kvinder i den fertile alder bør anvende sikker antikonception under behandlingen og i mindst 4 måneder efter afslutning af behandlingen.
 • Mænd bør anvende sikker antikonception under behandlingen og i mindst 3 måneder efter afslutning af behandlingen.
Referencer: 1550, 3966

Amning

Må ikke anvendes.

Baggrund: Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk. På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

 • Hæmmer tyrosinkinasereceptoren anaplastisk lymfomkinase (ALK).
 • Hæmmer også insulinlignende vækstfaktor 1-receptor (IGF-1R) og C-ros onkogen (ROS1).

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-4 timer.
 • Fordelingsvolumen ca. 2,2 l/kg.
 • Metaboliseres primært i leveren via CYP3A4 og CYP2C8.
 • Plasmahalveringstid ca. 24 timer.
 • Ca. 22% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Brigatinibfilmovertrukne tabletter  90 mg + 180 mgfilmovertrukne tabletter  30 mgfilmovertrukne tabletter  90 mgfilmovertrukne tabletter  180 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 90 mg + 180 mg, filmovertrukne tabletter 30 mg, filmovertrukne tabletter 90 mg, filmovertrukne tabletter 180 mg
Andre:
Lactose : filmovertrukne tabletter 90 mg + 180 mg, filmovertrukne tabletter 30 mg, filmovertrukne tabletter 90 mg, filmovertrukne tabletter 180 mg
Macrogoler : filmovertrukne tabletter 90 mg + 180 mg, filmovertrukne tabletter 30 mg, filmovertrukne tabletter 90 mg, filmovertrukne tabletter 180 mg

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) filmovertrukne tabletter 90 mg + 180 mg  (Startpakke)  159919
7 + 21 stk. (blister)
52.261,15 2.133,11
(BEGR) filmovertrukne tabletter 30 mg (kan dosisdisp.) 451009
28 stk. (blister)
12.972,80 2.779,69
(BEGR) filmovertrukne tabletter 90 mg (kan dosisdisp.) 064963
28 stk. (blister)
38.466,10 2.747,58
(BEGR) filmovertrukne tabletter 180 mg (kan dosisdisp.) 170534
28 stk. (blister)
51.149,75 1.826,78

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  30 mg

Præg:
U3
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7 x 7
filmovertrukne tabletter 30 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  90 mg

Præg:
U7
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7,5 x 15
filmovertrukne tabletter 90 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  180 mg

Præg:
U13
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 19
filmovertrukne tabletter 180 mg
 
 
 

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)


4264. Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al. Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018; 27(12):1302-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378 (Lokaliseret 7. februar 2019)


4388. de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al. Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients. Lancet Oncol. 2018; 19(3):337-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867 (Lokaliseret 4. marts 2019)


2954. Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al. Anticancer drugs during pregnancy. Jpn J Clin Oncol. 2016; 46(9):795-804, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093 (Lokaliseret 16. juni 2017)


2955. Esposito S, Tenconi R, Preti V et al. Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes. Medicine (Baltimore). 2016; 95(38), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036 (Lokaliseret 2. januar 2017)


4268. Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al. Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients. JAMA Oncol. 2015; 8:1145-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4270. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4269. Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al. Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study. Lancet Oncol. 2012; 13(9):887-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483 (Lokaliseret 11. juli 2019)


2789. Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):101-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593 (Lokaliseret 20. maj 2016)


2790. Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):110-21, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452 (Lokaliseret 20. maj 2016)


691. Cardonick E, Iacobucci A. Use of chemotherapy during human pregnancy. Lancet Oncol. 2004; 5(5):283-91, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15120665 (Lokaliseret 6. juni 2016)


4267. PDQ Adult Treatment Editorial Board. Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US). 2002-2017; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427 (Lokaliseret 11. juli 2019)


692. Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al. Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos. Hum Reprod Update. 2001; 7(4):394-403, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11476352 (Lokaliseret 20. maj 2016)

 
 

Revisionsdato

08.03.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...