Dovato

J05AR25
 
 

Antiviralt middel. Kombination af dolutegravir og lamivudin. 

Dolutegravir hæmmer det HIV-kodede enzym integrase. Lamivusin hæmmer det HIV-kodede enzym reverse transcriptase

Anvendelsesområder

HIV-1-inficerede voksne, unge og børn ≥ 12 år med legemsvægt ≥ 40 kg. 

Se endvidere kombinationsbehandling i Midler mod HIV

 

Bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til HIV-associerede sygdomme og deres behandling. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 50 mg dolutegravir og 300 mg lamivudin. 

Doseringsforslag

Voksne, unge og børn ≥ 12 år med legemsvægt ≥ 40 kg 

 • 1 tablet 1 gang dgl. med eller uden mad.

 

Bemærk: 

 • Glemt dosis kan tages indtil 4 timer før næste dosis.
 • Begrænset erfaring vedr. ældre > 65 år.
 • Erfaring savnes vedr. behandlingsnaive med CD4-tal < 200 celler/mikroliter eller viral load > 500.000 kopier/ml.
 • Erfaring savnes vedr. børn < 12 år og børn med legemsvægt < 40 kg.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-50 ml/min.

  Kombinationspræparatet er uegnet pga. manglende mulighed for individuel dosisreduktion. 


  Uddybende tekst:

  For enkeltstofferne gælder flg. retningslinjer:  

   

  Lamivudin:  

  Voksne og børn med legemsvægt ≥ 25 kg  

  GFR  

  ml/minut  

  Initial dosis  

  1 gang dgl.  

  Vedligeholdelsesdosis  

  1 gang dgl.  

  30-50  

  150 mg  

  150 mg  

  15-30  

  150 mg  

  100 mg  

  5-15  

  150 mg  

  50 mg  

  < 5  

  50 mg  

  25 mg  

   

  Børn > 3 mdr. med legemsvægt < 25 kg  

  GFR  

  ml/minut  

  Initial dosis  

  1 gang dgl.  

  Vedligeholdelsesdosis  

  1 gang dgl.  

  30-50  

  4 mg/kg 

  4 mg/kg 

  15-30  

  4 mg/kg 

  2,6 mg/kg 

  5-15  

  4 mg/kg 

  1,3 mg/kg 

  < 5  

  1,3 mg/kg 

  0,7 mg/kg  

   

  Dolutegravir: 

  Ingen særlige forbehold.  

  Beregn eGFR for patienter ≥ 12 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

   

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Erfaring savnes ved stærkt nedsat leverfunktion (Child-Pugh C). 


Se endvidere

Kontraindikationer

Samtidig brug af fampridin. 

Forsigtighedsregler

 • Ved udvikling af pancreatitis bør lamivudin seponeres.
 • Se Interaktioner.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Diarré, Kvalme.
Hovedpine.
Almindelige (1-10 %) Abdominalsmerter, Flatulens, Opkastning.
Svimmelhed, Træthed.
Forhøjet ALAT/ASAT og basisk fosfatase.
Artralgi, Myalgi.
Abnorme drømme, Angst, Depression, Døsighed, Søvnløshed.
Alopeci, Hudkløe, Hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Anæmi, Neutropeni, Trombocytopeni.
Hepatitis.
Hypersensitivitet, Immunrekonstitutionsinflammatorisk syndrom.
Suicidale tanker eller adfærd*.
Sjældne (0,01-0,1 %) Pancreatitis.
Leverinsufficiens.
Angioødem.
Rhabdomyolyse.
Meget sjældne (< 0,01 %) Pure Red Cell Aplasia.
Lactatacidose.
Paræstesier, Perifer neuropati.

*Suicidale tanker eller adfærd ses især ved anamnese med depression eller anden psykisk sygdom. 

 • Dolutegravir giver anledning til en stigning i P-kreatinin pga. nedsat tubulær sekretion af kreatinin via hæmning af renale transportere og forårsager dermed ingen nedsættelse af GFR.
 • Legemsvægt og lipidkoncentration i blodet kan stige under antiretriviral kombinationsbehandling. Se Midler mod HIV.

 

Interaktioner

 • Samtidig brug af fampridin og dolutegravir kan forårsage anfald pga. øget plasmakoncentration af fampridin via hæmning af OCT2-transportør. Kombination er kontraindiceret.
 • Generelt kan lægemidler, der inducerer CYP3A4, UGT1A3, UGT1A9, P-gp eller BCRP, nedsætte plasmakoncentrationen af dolutegravir, se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet. Samtidig behandling med fx naturlægemider med perikon, efavirenz, nevirapin eller rifampicin forventes at medføre en kraftigt nedsat virkning af dolutegravir, og bør derfor primært undgås eller alternativt suppleres med 50 mg dolutegravir 12 timer efter hver indtagelse af kombinationstabletten.
 • Da dolutegravir binder polyvalente ioner, skal aluminium-/magnesiumholdige antacida, calcium- /jerntilskud eller multivitaminer administreres mindst 2 timer efter eller mindst 6 timer før indtagelse af dolutegravir.

 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: 

Generelt om behandling af gravide med HIV-infektioner 

Store epidemiologiske studier viser samstemmende, at antiretroviral behandling under graviditeten (for alle lægemidler og kombinationer er der data for i alt > 35.000 gravide; heraf > 16.000 eksponeret i 1. trimester) ikke er forbundet med en overhyppighed af medfødte misdannelser. Visse studier viser en lidt øget risiko for tidlig fødsel og lav fødselsvægt, men det er uklart, om og i hvilket omfang dette kan tilskrives behandlingen. 

 

Dolutegravir 

Der er data (oftest kombinationsbehandling) for omkring 400 1. trimester (omkring 1.800 uanset tidspunktet i graviditeten) eksponerede uden tegn på generel øget risiko for uønsket fosterpåvirkning. En præliminær delanalyse af et nyt afrikansk studie (som leverer størstedelen af de ovenstående 400 eksponerede) gav mistanke om øget risiko for neuralrørsdefekt, som fandtes blandt 4 ud af 426 eksponerede på et eller andet tidspunkt i graviditeten. Disse data undergår aktuelt en detaljeret evaluering i EMA.  

 

Lamivudin  

Der er data for over 4.500 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning.  

 

Behandling af gravide med HIV-infektion er en specialistopgave. Se endvidere Midler mod HIV

Referencer: 3698, 4374, 4375, 4376, 4377, 4378, 4379

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Amning frarådes på grund af smitterisiko. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Dolutegravir 

 • HIV-integrasehæmmer.
 • Hindrer integration af HIV-genomet i værtsgenomet og dermed virusreplikationen.

 

Lamivudin 

 • HIV-nukleosid-RT-hæmmer.
 • Intracellulært omdannes det enzymatisk til den aktive metabolit, som hæmmer replikationen af virus.

Farmakokinetik

Dolutegravir 

 • Maksimal plasmakoncentration efter 2-3 timer.
 • Mad øger absorptionsgraden og nedsætter absorptionshastigheden.
 • Fordelingsvolumen 0,24-0,29 l/kg.
 • Terminal plasmahalveringstid ca. 14 timer.
 • < 1% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

 

Lamivudin 

 • Biotilgængelighed ca. 80%.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 1 time.
 • Fordelingsvolumen 1,3 l/kg.
 • Plasmahalveringstid 5-7 timer.
 • Ca. 70% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) filmovertrukne tabletter 50/300 mg (kan dosisdisp.) 423096
30 stk.
6.689,10

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  50/300 mg

Præg:
SV 137
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9,5 x 18,5
filmovertrukne tabletter 50/300 mg
 
 
 

Referencer

4376. European Pregnancy and Paediatric HIV Cohort Collaboration (EPPICC) Study Group. Nucleoside reverse transcriptase inhibitor backbones and pregnancy outcomes. AIDS. 2019; 33(2):295-304, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30562172 (Lokaliseret 11. juli 2019)


3698. Zash R, Jacobson DL, Diseko M et al. Comparative safety of dolutegravir-based or efavirenz-based antiretroviral treatment started during pregnancy in Botswana: an observational study. Lancet Glob Health. 2018; 6(7), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29880310 (Lokaliseret 18. juni 2018)


4375. Saag MS, Benson CA, Gandhi RT et al. Antiretroviral Drugs for Treatment and Prevention of HIV Infection in Adults: 2018 Recommendations of the International Antiviral Society-USA Panel. JAMA. 2018; 320:379-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30043070 (Lokaliseret 3. juli 2019)


4377. Veroniki AA, Antony J, Straus SE et al. Comparative safety and effectiveness of perinatal antiretroviral therapies for HIV-infected women and their children: Systematic review and network meta-analysis including different study designs. PLoS One. 2018; 13(6), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29912896 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4379. Rough K, Seage GR 3rd, Williams PL et al. Birth Outcomes for Pregnant Women with HIV Using Tenofovir-Emtricitabine. N Engl J Med. 2018; 378(17):1593-603, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29694825 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4378. Zash R, Jacobson DL, Diseko M et al. Comparative Safety of Antiretroviral Treatment Regimens in Pregnancy. JAMA Pediatr. 2017; 171(10), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28783807 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4374. Antiretroviral Pregnancy Registry Advisory Committee. Interim Report. ANTIRETROVIRAL PREGNANCY REGISTRY. 1989-2018; , http://www.apregistry.com/InterimReport.aspx (Lokaliseret 20. februar 2019)

 
 

Revisionsdato

20.09.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...