Erleada

L02BB05
 
 

Artificielt, specifikt antiandrogen uden steroidstruktur. 

Anvendelsesområder

 • Ikke-metastatisk kastrationsresistent prostatacancer med høj risiko for sygdomsprogression.
 • Metastatisk hormonfølsom prostatacancer i kombination med androgen deprivationsbehandling.

Apalutamid bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 60 mg apalutamid. 

Doseringsforslag

Voksne. 240 mg 1 gang dgl. 

Medicinsk kastration med GnRH-analog bør fortsætte under behandlingen.  

 

Bemærk: 

 • Tabletterne skal synkes hele.
 • Kan tages med eller uden mad.
 • Ved glemt dosis, skal dosis tages så hurtigt som muligt den samme dag, og næste dosis tages til normalt tidspunkt dagen efter.
 • Behandlingspause kan være nødvendig pga. bivirkninger. Efter symptombedring kan behandlingen genoptages med samme eller nedsat dosis (180 eller 120 mg).

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, erfaring savnes

 • GFR 0-30 ml/min.

  Dosisjustering er ikke nødvendig ved let til moderat nedsat nyrefunktion. Erfaring savnes ved GFR < 30 ml/min. Der findes ingen data, og forsigtighed tilrådes. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved stærkt nedsat leverfunktion.  


Se endvidere

Forsigtighedsregler

 • Androgen deprivationsbehandling kan forlænge QT-intervallet. Hos patienter med risikofaktorer for QT-forlængelse i anamnesen og hos patienter, der samtidig får lægemidler, der kan forlænge QT-intervallet (se interaktioner), skal risikoen for torsades de pointes vurderes, før behandlingen med apalutamid påbegyndes.
 • Anvendelse frarådes ved krampeanfald i anamnesen eller ved andre prædisponerende faktorer, fx nylig apopleksi, underliggende hjerneskade eller samtidig behandling med midler, der nedsætter krampetærsklen. Ved krampeanfald opstået under behandlingen seponeres apalutamid permanent.
 • Tæt overvågning for tegn og symptomer på iskæmisk hjertesygdom og iskæmisk cerebrovaskulær sygdom tilrådes, og behandlingen af risikofaktorer, fx hypertension, diabetes eller dyslipidæmi, skal optimeres i henhold til gældende standarder.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Meget almindelige (> 10 %) Diarré.
Træthed.
Faldtendens, Fraktur.
Vægttab.
Nedsat appetit.
Artralgi.
Hududslæt.
Hedeture, Hypertension.
Almindelige (1-10 %) Myokardieiskæmi.
Hypotyroidisme.
Smagsforstyrrelser.
Hyperkolesterolæmi, Hypertriglyceridæmi.
Muskelkramper.
Alopeci, Hudkløe.
Cerebrovaskulære tilfælde.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Kramper.
Ikke kendt Toksisk epidermal nekrolyse.
Forlænget QT-interval.

Interaktioner

 • Kombinationer med lægemidler, som er kendt for at forlænge QT-intervallet, eller lægemidler, som kan inducere torsades de pointes, såsom antiarytmika af klasse III (fx dronedaron, sotalol og amiodaron), methadon, moxifloxacin og antipsykotika, skal vurderes nøje.
 • Apalutamid er en potent induktor af CYP2C19 og CYP3A4 og nedsætter plasmakoncentrationen af lægemidler, som hovedsageligt metaboliseres af disse enzymer, fx diazepam, omeprazol hhv. darunavir, felodipin, midazolam, simvastatin, se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Apalutamid er en svag induktor af CYP2C9 og nedsætter plasmakoncentrationen af lægemidler, som hovedsageligt metaboliseres af dette enzym, fx warfarin, phenytoin, se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet. Ved samtidig brug af coumarinderivater (fx warfarin) skal INR monitoreres under behandlingen.

Graviditet

Ikke relevant. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

 

Fertile kvinder og mænd
 • Mandlige patienter skal anvende kondom i behandlingsperioden og 3 måneder herefter.
 • Kvindelige partnere i den fertile alder skal yderligere anvende anden sikker kontraception.
Referencer: 1550, 3966

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps pga. tilgrundliggende sygdom)

Farmakodynamik

Hæmmer målcellens optagelse af eller binding af androgen. 

Farmakokinetik

 • Absorberes fuldstændigt fra mave-tarmkanalen
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-5 timer.
 • Steady state efter ca. 4 uger.
 • Metaboliseres overvejende i leveren via CYP2C8 og CYP3A4, primært til den aktive metabolit N-desmethylapalutamid.
 • Plasmahalveringstid ca. 3 døgn ved steady state (apalutamid)
 • Ca. 4% udskilles gennem nyrerne i form af apalutamid eller N-desmethylapalutamid.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) filmovertrukne tabletter 60 mg 512560
112 stk. (blister)
30.104,25 1.075,15

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  60 mg

Præg:
AR 60
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 8,7 x 16,7
filmovertrukne tabletter 60 mg
 
 
 

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

15.04.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 6. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...