Darunavir "Sandoz"

J05AE10
 
 

Anvendelsesområder

Behandling af HIV-infektion i kombination med: 

 • Lavdosis ritonavir og andre antiretrovirale lægemidler til HIV-1-inficerede voksne og børn.
 • Cobicistat og andre antiretrovirale lægemidler til HIV-1-inficerede voksne og børn ≥ 12 år.

 

Se endvidere kombinationsbehandling i Midler mod HIV.  

 

Darunavir bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til HIV-associerede sygdomme og deres behandling. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 600 mg darunavir. 

Doseringsforslag

I kombination med ritonavir 

 

 • Sædvanligvis:

Ikke-tidligere behandlede  

Daglig dosis til indtagelse sammen med et måltid 

Alder 

Legemsvægt 

Darunavir 

Ritonavir 

Voksne og børn ≥ 3 år 

≥ 40 kg 

800 mg x 1 

100 mg x 1 

Børn ≥ 3 år 

30-40 kg 

675 mg x 1 

100 mg x 1 

Børn ≥ 3 år 

15-30 kg 

600 mg x 1 

100 mg x 1 

 

ART-erfarne uden darunavirresistens og med  

HIV-1-RNA < 100.000 kopier/ml og  

CD4+-celletal > 100 x 10 6 /l  

Daglig dosis til indtagelse sammen med et måltid 

Alder 

Legemsvægt 

Darunavir 

Ritonavir 

Voksne og børn ≥ 3 år 

≥ 40 kg 

800 mg x 1 

eller 

600 mg x 2 

100 mg x 1 

eller 

100 mg x 2 

Børn ≥ 3 år 

30-40 kg 

675 mg x 1 

eller 

460 mg x 2 

100 mg x 1 

eller 

60 mg x 2 

Børn ≥ 3 år 

15-30 kg 

600 mg x 1 

eller 

380 mg x 2 

100 mg x 1 

eller 

50 mg x 2 

 

Tidligere behandlede med proteaseresistens, eller mistanke herom eller ukendt resistensmønster,  

HIV-1 RNA >100.000 kopier/ml eller  

CD4 < 100 x 10 9 /l  

Daglig dosis til indtagelse sammen med et måltid 

Alder 

Legemsvægt 

Darunavir 

Ritonavir 

Voksne og børn ≥ 3 år 

≥ 40 kg 

600 mg x 2 

100 mg x 2 

Børn ≥ 3 år 

30-40 kg 

460 mg x 2 

60 mg x 2 

Børn ≥ 3 år 

15-30 kg 

380 mg x 2 

50 mg x 2 

 

I kombination med cobicistat 

 

 • Sædvanligvis:

Ikke-tidligere behandlede  

Daglig dosis til indtagelse sammen med et måltid 

Alder 

Darunavir 

Cobisistat 

Voksne og børn ≥ 12 år med legemsvægt ≥ 40 kg 

800 mg x 1 

150 mg x 1 

 

ART-erfarne uden darunavirresistens og med  

HIV-1-RNA < 100.000 kopier/ml og
CD4+-celletal > 100 x 10
6 /l  

Daglig dosis til indtagelse sammen med et måltid 

Alder 

Darunavir 

Cobicistat 

Voksne og børn ≥ 12 år med legemsvægt ≥ 40 kg 

800 mg x 1 

150 mg x 1 

ART = Antiretroviral terapi. 

 

Bemærk: 

 • Bør indtages sammen med lavdosis ritonavir eller cobicistat senest 30 minutter efter et måltid.
 • Ved opkastning senest 4 timer efter indtagelse af en dosis skal tages en ny dosis.
 • Glemt dosis kan tages indtil 6 timer efter sædvanlige tidspunkt.
 • I kombination med ritonavir:
  • Erfaring savnes vedr. børn < 3 år eller med legemsvægt < 15 kg.
 • I kombination med cobicistat:
  • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 12 år eller med legemsvægt < 40 kg.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, betinget

 • GFR 0-60 ml/min.

  Samtidig brug af colchicin er kontraindiceret. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Samtidig brug af colchicin er kontraindiceret ved nedsat leverfunktion.
 • Forsigtighed ved let til moderat nedsat leverfunktion.
 • Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion (Child-Pugh C).

Se endvidere

Kontraindikationer

Nogle kontraindikationer er afhængige af, om den farmakologiske boosting af darunavir er med ritonavir eller cobicistat. 

 

Generelt: 

 • Samtidig anvendelse af:
  • alfuzosin
  • avanafil
  • amiodaron
  • colchicin (ved nedsat nyre- eller leverfunktion)
  • dabigatran
  • dronedaron
  • elbasvir/grazoprevir
  • ergotamin
  • lopinavir med ritonavir
  • lurasidon
  • midazolam (oralt)
  • naturlægemidler med perikon
  • pimozid
  • quetiapin
  • rifampicin
  • sekalealkaloider
  • sertindol
  • sildenafil (ved behandling af pulmonal arteriel hypertension)
  • simvastatin
  • ticagrelor
  • triazolam
  • østrogen.

 

Kombineret med cobicistat, desuden: 

 • Samtidig anvendelse af andre kraftige CYP3A-induktorer, fx:
  • carbamazepin
  • phenytoin
  • phenobarbital.

Forsigtighedsregler

 • Allergi over for sulfonamider
 • Kronisk hepatitis
 • Ældre patienter
 • Der er risiko for øget blødningstendens hos patienter med hæmofili
 • Da cobicistat i modsætning til ritonavir ikke har nogen inducerende virkning på enzymer eller transportproteiner, skal der ved skift fra ritonavir til cobicistat udvises forsigtighed. Dosisjustering af samtidigt administrerede lægemidler kan være nødvendig.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Diarré.
Almindelige (1-10 %) Abdominalsmerter, Flatulens, Kvalme, Meteorisme, Obstipation, Opkastning.
Kraftesløshed, Svimmelhed, Træthed.
Forhøjet plasma-amylase.
Diabetes, Hyperkolesterolæmi, Hyperlipidæmi, Hypertriglyceridæmi.
Hovedpine, Perifer neuropati.
Søvnløshed.
Hudkløe, Hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Anæmi, Leukopeni, Neutropeni, Trombocytopeni.
Angina pectoris, Myokardieinfarkt.
Hypotyroidisme.
Pancreatitis, Stomatitis.
Letargi, Smerter.
Hepatitis, Hepatomegali.
Angioødem, Hypersensitivitetsreaktioner, Immunrekonstitutionsinflammatorisk syndrom  (IRIS).
Forlænget QT-interval.
Hyperglykæmi, Insulinresistens.
Artralgi, Artritis, Muskelkramper, Osteonekrose, Osteoporose.
Hukommelsesbesvær, Hypæstesi, Koordinationsbesvær, Paræstesier.
Angst, Depression, Koncentrationsbesvær, Konfusion, Somnolens, Spisevægring.
Akut nyresvigt, Nyrefunktionspåvirkning, Nyresten.
Erektil dysfunktion, Gynækomasti.
Dyspnø.
Alopeci, Dermatitis.
Hypertension, Perifere ødemer.
Sjældne (0,01-0,1 %) Eosinofili.
Bradykardi.
Synsforstyrrelser.
Hæmatemese.
Allergiske reaktioner  (DRESS-syndrom), Stevens-Johnsons syndrom.
Kramper, Ledstivhed.
Humørforstyrrelser.
Erythema multiforme.
Synkope.
Ikke kendt Toksisk epidermal nekrolyse.
Akut generaliseret eksantematøs pustulose.
 • Legemsvægt og lipidkoncentration i blodet kan stige under antiretroviral kombinationsbehandling, se Midler mod HIV.
 • Kombination med cobicistat:
  Cobicistat hæmmer den tubulære sekretion af kreatinin og medfører derfor en øgning i P-kreatinin og fald i eGFR, uden at nyrefunktionen er blevet forværret. Dette kan give problemer ved beregning af dosis for lægemidler, der doseres i henhold til GFR, fx tenofovir, emtricitabin og lamivudin. Ved eGFR < 70 ml/min. anbefales det, at den sande GFR måles til vurdering af nyrefunktionen.

Interaktioner

Interaktioner kan være afhængige af, om den farmakologiske boosting af darunavir er med ritonavir eller cobicistat. Det anbefales at søge yderligere information i relevante produktresumeer og www.hiv-druginteractions.org

 

Generelt: 

 • Rifampicin og naturlægemidler med perikon nedsætter plasmakoncentrationen af darunavir. Kombination er kontraindiceret.
 • Darunavir og ritonavir/cobicistat er kraftige hæmmere af CYP3A4 i in vitro-undersøgelser. Der er mulighed for gensidig kompetitiv hæmning mellem darunavir/ritonavir og de lægemidler, som omsættes af dette enzym, se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet og under kontraindikationer.
 • Boostet darunavir forventes af øge plasmakoncentrationen af visse antidepressiva. Kombination med pimozid eller sertindol er kontraindiceret.
 • Ved nedsat nyre- eller leverfunktion er colchicin kontraindiceret i kombination med darunavir sammen med ritonavir/cobicistat.
 • Eksponeringen for everolimus øges ved samtidig brug af boostet darunavir. Kombination frarådes.
 • Samtidig brug af apixaban eller rivaroxaban frarådes.
 • Darunavir sammen med ritonavir/cobicistat øger plasmakoncentrationen af avanafil, sildenafil, andre PDE-5 hæmmere, simvastatin, atorvastatin, pravastatin og rosuvastatin. Avanafil, sildenafil (til pulmonal hypertension) og simvastatin er kontraindiceret. Andre PDE-5 hæmmere, atorvastatin, pravastatin og rosuvastatin kan anvendes med lav initialdosering.
 • Samtidig behandling med rifabutin kan øge plasmakoncentrationen af rifabutin og formentlig sænke plasmakoncentrationen af darunavir. Rifabutindosis skal reduceres til 150 mg hver anden dag.

 

Kombination med ritonavir, desuden: 

 • Darunavir/ritonavir svækker effekten af østrogen eller gestagen med risiko for behandlingssvigt. Kombination bør undgås.
 • Darunavir/ritonavir øger AUC for fx digoxin (60%),
 • Darunavir/ritonavir kan nedsætte plasmakoncentrationen af methadon.
 • Darunavir/ritonavir inducerer CYP1A2, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19 eller UGT1A1.

 

Kombineret med cobicistat, desuden: 

 • Darunavir boostet med cobicistat er mere følsom over for CYP3A-induktion end med ritonavir. Samtidig anvendelse af kraftige CYP3A-induktorer, fx carbamazepin, phenytoin eller phenobarbital er kontraindiceret, og det anbefales ikke at anvende svage eller moderate CYP3A-induktorer.
 • Darunavir sammen med cobicistat må ikke kombineres med et andet antiretroviralt lægemiddel, som kræver farmakokinetisk boosting.
 • Samtidig brug af darunavir/cobicistat og HIV-midlerne efavirenz, etravirin eller nevirapin kan ikke anbefales.
 • Bosentan forventes at nedsætte plasmakoncentrationen af darunavir/cobicistat. Kombination frarådes.
 • Samtidig brug af darunavir/cobicistat og HIV-midlerne abacavir, emtricitabin, lamivudin, tenofovir eller zidovudin, nedsætter GFR for disse midler.
 • Darunavir/cobicistat kan øge plasmakoncentrationen af methadon.
 • Darunavir boostet med cobicistat kan øge plasmakoncentrationen af amitriptylin, imipramin og nortriptylin.
 • Tæt monitorering og justering af metformindosis anbefales ved samtidig brug af metformin og darunavir/cobicistat.
 • Darunavir/cobicistat inducerer ikke CYP1A2, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19 eller UGT1A1.

 

Boostet med ritonavir eller cobicistat, desuden: 

 • Samtidig brug af clopidogrel kan jf. teoretiske overvejelser reducere clopidogrels trombocythæmmende aktivitet. Kombination frarådes.

 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Store epidemiologiske studier viser samstemmende, at antiretroviral behandling under graviditeten (for alle lægemidler og kombinationer er der data for i alt > 35.000 gravide; heraf > 16.000 eksponeret i 1. trimester) ikke er forbundet med en overhyppighed af medfødte misdannelser. Visse studier viser en lidt øget risiko for tidlig fødsel og lav fødselsvægt, men det er uklart, om og i hvilket omfang dette kan tilskrives behandlingen. 

 

For darunavir er der data for ca. 400 1. trimester-eksponerede uden tegn på øget risiko for misdannelser. 

 

Behandling af gravide med HIV-infektion er en specialistopgave. 

Referencer: 4374, 4375, 4376, 4377, 4378, 4379

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Må ikke anvendes.

Baggrund: Amning frarådes på grund af smitterisiko. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

 • HIV-proteasehæmmer.
 • Hæmningen af HIV-protease medfører, at spaltningen af det virale precursor-polyprotein forebygges, og der dannes umodne ikke-infektiøse viruspartikler.

Farmakokinetik

 • Absorptionen øges med ca. 30% ved samtidig fødeindtagelse.
 • Biotilgængelighed er ca. 82% ved samtidig indgift af ritonavir.
 • Metaboliseres i leveren via CYP3A4 til delvis aktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 15 timer.
 • Ca. 8% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) filmovertrukne tabletter 600 mg (kan dosisdisp.) 398934
60 stk.
5.390,10 179,67

Substitution

filmovertrukne tabletter 600 mg
Darunavir "Stada" STADA Nordic, Darunavir, filmovertrukne tabletter 600 mg
Prezista Janssen, Darunavir, filmovertrukne tabletter 600 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  600 mg

Præg:
600
Kærv: Ingen kærv
Farve: Orange
Mål i mm: 10,1 x 20,1
filmovertrukne tabletter 600 mg
 
 
 

Referencer

4376. European Pregnancy and Paediatric HIV Cohort Collaboration (EPPICC) Study Group. Nucleoside reverse transcriptase inhibitor backbones and pregnancy outcomes. AIDS. 2019; 33(2):295-304, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30562172 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4375. Saag MS, Benson CA, Gandhi RT et al. Antiretroviral Drugs for Treatment and Prevention of HIV Infection in Adults: 2018 Recommendations of the International Antiviral Society-USA Panel. JAMA. 2018; 320:379-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30043070 (Lokaliseret 3. juli 2019)


4377. Veroniki AA, Antony J, Straus SE et al. Comparative safety and effectiveness of perinatal antiretroviral therapies for HIV-infected women and their children: Systematic review and network meta-analysis including different study designs. PLoS One. 2018; 13(6), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29912896 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4379. Rough K, Seage GR 3rd, Williams PL et al. Birth Outcomes for Pregnant Women with HIV Using Tenofovir-Emtricitabine. N Engl J Med. 2018; 378(17):1593-603, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29694825 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4378. Zash R, Jacobson DL, Diseko M et al. Comparative Safety of Antiretroviral Treatment Regimens in Pregnancy. JAMA Pediatr. 2017; 171(10), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28783807 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4374. Antiretroviral Pregnancy Registry Advisory Committee. Interim Report. ANTIRETROVIRAL PREGNANCY REGISTRY. 1989-2018; , http://www.apregistry.com/InterimReport.aspx (Lokaliseret 20. februar 2019)

 
 

Revisionsdato

09.11.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...