Orisantin

B01AC30
 
 
Trombocytfunktionshæmmende middel.

Anvendelsesområder

 • Forebyggelse af recidiv hos patienter med trombotisk cerebral insult.
 • Forebyggelse af trombotisk cerebralt insult hos patienter med transitorisk cerebral iskæmi.

Dispenseringsform

Kapsler med modificeret udløsning, hårde. 1 kapsel indeholder 200 mg dipyridamol og 25 mg acetylsalicylsyre (ASA). 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 1 kapsel 2 gange dgl., sædvanligvis morgen og aften.
 • Ved utålelig hovedpine i starten af behandlingen, kan der forsøgsvis i 1. uge doseres med 1 kapsel ved sengetid og lavdosis ASA om morgenen.

 

Bemærk: 

 • Tages med et glas vand.
 • Synkes hele.
 • Må ikke tygges.
 • Kan tages med eller uden mad.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 17 år.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret

 • GFR 0-10 ml/min.

  Kontraindiceret pga. acetylsalicylsyre.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Frisk gastro-intestinal blødning
 • Patologisk blødningstendens
 • Astma eller andre allergiske symptomer udløst af salicylsyre, paracetamol eller andre NSAID
 • Børn < 15 år med feber. Se omtalen af Reyes syndrom i Acetylsalicylsyre (analgetika)
 • Indtagelse bør i udvalgte tilfælde ophøre 3-5 dage før planlagte større operationer med høj blødningsrisiko.

Forsigtighedsregler

Forsigtighed ved:  

 • Svær overfølsomhedsreaktion på mesalazin og dets derivater pga. risiko for krydsallergi
 • Tilstande med følsomhed for hypotension, fx ved
  • alvorlig koronararteriesygdom
  • akut myokardieinfarkt
  • ustabil angina pectoris
  • subvalvulær aortastenose
  • hæmodynamisk ustabilitet.
 • Kapslerne indeholder sojaprotein. Forsigtighed ved allergi over for soja eller jordnødder (peanuts).

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Dobbeltordination. Man overså, at patienten i forvejen fik NSAID i fast eller varierende dosering. Overdosering.
Ordination af NSAID til patienter med tidligere mavesår uden samtidig ordination af protonpumpehæmmer. Udvikling af mavesår.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Abdominalsmerter, Diarré, Dyspepsi, Kvalme.
Svimmelhed.
Hovedpine.
Almindelige (1-10 %) Anæmi.
Gastro-intestinal blødning, Opkastning.
Allergiske reaktioner.
Myalgi.
Migræne.
Epistaxis.
Cerebral hæmoragi.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Intraokulær blødning.
Hypotension.
Sjældne (0,01-0,1 %) Blødningstendens.
Erosiv gastritis.

Interaktioner

Dipyridamol 

 • Dipyridamol kan øge den hypotensive virkning af antihypertensiva.
 • Samtidig behandling med dipyridamol og adenosin bør undgås, eller dosis af adenosin bør nedsættes markant, da dipyridamol potenserer den antihypertensive effekt af adenosin.
 • Dipyridamol bør pauseres 48 timer inden stresstest med intravenøs adenosin-lignende stoffer.
 • Der er øget blødningsrisiko ved samtidig behandling med antikoagulantia og trombocythæmmere.


Acetylsalicylsyre 

 • Ved samtidig brug af celecoxib, diclofenac, ibuprofen, meloxicam og naproxen øges risikoen for ulcus, og patienten bør monitoreres for tegn på mave-tarmblødninger.
 • Ibuprofen kan hæmme ASA´s irreversible trombocytaggregation, og ved samtidig anvendelse bør ASA som tromboseprofylakse tages mindst 2 timer før ibuprofen.
 • ASA forstærker den tromboseprofylaktiske effekt, men også blødningsrisikoen i kombination med andre trombocytfunktionshæmmende midler.
 • Samtidig behandling med orale antikoagulantia øger blødningsrisikoen.
 • Hydrocortison eller prednison kan ved langtidsbehandling øge clearance af ASA og dermed nedsætte effekten af ASA.
 • Syrepumpehæmmere kan reducere den trombocytfunktionshæmmende effekt af ASA pga. ændret pH i ventriklen.
 • ASA i doser > 300 mg kan nedsætte effekten af ACE-hæmmere i hypertensive patienter.
 • Ved samtidig behandling med ASA og methotrexat er der rapporteret om stigning i AUC for methotrexat på 20-40%. Forsigtighed, især ved højdosis methotrexat og/eller nedsat nyrefunktion.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: For dipyridamol er der ikke data som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Antitrombotisk behandling under graviditet er en specialistopgave. 

Referencer: 3711, 4258, 4259

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Udskillelse af ASA i modermælk er undersøgt i flere studier, og den relative vægtjusterede dosis for en enkelt dosis har varieret mellem 0,3 og 8,1%, hvilket almindeligvis ikke er bekymrende. Hos nyfødte er eliminationshalveringstiden 3-4 gange forlænget i forhold til voksne, hvilket yderligere øger risikoen for akkumulation. Der har været en enkelt meddelelse om metabolisk acidose i et 16-dage gammelt barn, hvis mor indtog ca. 4 g dgl. Abnorm trombocytfunktion i et barn har også været meddelt. Teoretisk kan der være en risiko for Reyes syndrom. Der er ingen data for udskillelse af dipyridamol i modermælken. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Forgiftning

ASA: Se Acetylsalicylsyre (forgiftninger)

Dipyridamol: Administration af xanthinderivater (fx theophyllin) kan modvirke den hæmodynamiske virkning af overdosering med dipyridamol. 

Farmakodynamik

Acetylsalicylsyre 

 • Farmakodynamikken er dosisafhængig. Virker analgetisk, antiinflammatorisk og antipyretisk og hæmmer blodpladernes aggregationsevne, hvilket øger blødningstiden. Den farmakologiske effekt er hovedsagelig hæmning af dannelsen af prostaglandiner og tromboksaner. Virkningen på tromboksanbiosyntesen i blodpladerne og på blødningstiden opretholdes mange dage efter behandlingsophør.

Dipyridamol 

 • Hæmmer optagelsen af adenosin i trombocytter, hvorved niveauet af c-AMP i trombocytterne øges. Herved opnås en hæmning af trombocytfunktionen. Har også en kardilaterende virkning.

Farmakokinetik

Dipyridamol 

 • Biotilgængelighed ca. 70%
 • Maksimal plasmakoncentration efter 2-3 timer.
 • Plasmahalveringstid 2-3 timer.
 • Udskilles væsentligst med galden (enterohepatisk kredsløb).
 • < 5% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Acetylsalicylsyre (lavdosis) 

 • Absorberes hurtigt, men allerede i tarmvæg hydrolyseres ca. 50% til salicylat (aktiv metabolit).
 • Maksimal plasmakoncentration efter 0,5-1,5 timer.
 • Efter absorption metaboliseres ASA i leveren ligeledes til salicylat.
 • Plasmahalveringstid 15-30 minutter (ASA) og 2-3 timer (salicylsyre ved lave doser).
 • Salicylsyre og dennes metabolitter udskilles primært gennem nyrerne.

Kapsler med modificeret udløsning (polydepot) frigiver de aktive stoffer over 10-14 timer.  

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Efter åbning: Kan opbevares i højst 30 dage. 

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) kapsler med modificeret udløsning 200+25 mg 575821
100 stk. (2 x 50)
419,00

Foto og identifikation

Kapsler med modificeret udløsning  200+25 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Hvid, Orange
Mål i mm: 8 x 24,2
kapsler med modificeret udløsning 200+25 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


4258. Nelson-Piercy C, Powrie R, Borg JY et al. Tinzaparin use in pregnancy: an international, retrospective study of the safety and efficacy profile. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2011; 159:293-9, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21945573 (Lokaliseret 8. februar 2019)


4259. De Santis M, De Luca C, Mappa I et al. Clopidogrel treatment during pregnancy: a case report and a review of literature. Intern Med. 2011; 50:1769-73, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21841343 (Lokaliseret 8. februar 2019)

 
 

Revisionsdato

02.02.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...