Icandra®

A10BD08
 
 

Oralt antidiabetikum. Kombination af metformin, som er et biguanid, og vildagliptin, som er en DPP-IV-hæmmer

 

Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel. Vær opmærksom på seponering ved scanning med iodholdig kontrast. Dosisjustering eller seponering ved nedsat nyrefunktion. Læs mere

 

Anvendelsesområder

Diabetes mellitus type 2 som supplement til kostregulering, motion og vægttab: 

 • Når tilstrækkelig glykæmisk kontrol ikke har kunnet opnås med metformin i monoterapi med maksimalt tolerede metformindosis.
 • Hvis der allerede behandles med kombinationen vildagliptin og metformin som enkeltstoftabletter.
 • I kombination med andre lægemidler til behandling af diabetes, herunder insulin, når tilstrækkelig glykæmisk kontrol ikke har kunnet opnås med disse.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder: 

 • 50 mg vildagliptin og 1.000 mg metforminhydrochlorid
 • 50 mg vildagliptin og 850 mg metforminhydrochlorid.

Doseringsforslag

Uden kombination med andre præparater 

 • Voksne. 50+850 mg eller 50+1.000 mg 2 gange dgl.
 • Bemærk:
  • Startdosis til patienter, der med maksimalt anbefalet metformin dosis er utilstrækkeligt kontrolleret, bør gives som 50 mg vildagliptin 2 gange dgl. samt samme dosis metformin som hidtil.
  • Startdosis til patienter, der skifter fra vildagliptin og metformin som enkeltstoftabletter, bør have samme dosis som hidtil.

 

I kombination med metformin og et sulfonylurinstof eller i kombination med insulin 

 • Voksne. 50+850 mg eller 50+1.000 mg sammen med evt. ekstra metformin 2 gange dgl.
 • Samlet mængde metformin bør svare til den dosis, som allerede administreres.

Bemærk: 

 • For at nedsætte de gastro-intestinale gener bør dosis indtages sammen med et måltid.
 • Erfaring savnes vedr. kombination med et glitazon.
 • Erfaring savnes vedr. børn < 18 år.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret

Dosisjustering

 • GFR 30-60 ml/min.

  Kombinationspræparatet er uegnet pga. manglende mulighed for individuel dosisreduktion. 


  Uddybende tekst:

  For enkeltstofferne gælder flg. retningslinjer: 

   

  Metformin

  • GFR 30-60 ml/min: Dosisreduktion bør overvejes. Ved GFR < 45 ml/min. bør vedligeholdelsesdosis altid halveres.
  • GFR < 30 ml/min: Kontraindiceret.

  Vildagliptin

  • GFR 0-50 ml/min: Dosis nedsættes til 50 mg 1 gang dgl.

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Overfølsomhed over for en DPP-IV-hæmmer
 • Akut metabolisk acidose, fx diabetisk ketoacidose og lactacidose.
 • Diabetisk prækoma
 • Akut alkoholforgiftning
 • Intravenøs administration af iodholdige kontrastmidler
 • Tilstande med vævshypoxi (fx nyligt myokardieinfarkt, shock, hjerte- eller respirationssvigt) og større operative indgreb, se behandling ved elektive operationer under anvendelsesområde i i Insulin.

Forsigtighedsregler

 • Metformin skal seponeres på tidspunktet for kirurgi under universel, spinal eller epidural anæstesi. Behandlingen må tidligst genoptages 48 timer efter operation eller genoptagelse af oral ernæring og kun efter, at nyrefunktionen er blevet revurderet og fundet normal.
 • Leverfunktionstest skal udføres før opstart med vildagliptin samt hver 3. måned det første år og derefter regelmæssigt. Forhøjede levertransaminaser bekræftes ved en sekundær evaluering af leverfunktionen, og derefter monitoreres med hyppige leverfunktionstest, indtil værdierne er normaliseret. Ved øgning i ASAT eller ALAT på 3 gange øvre normalværdi, bør vildagliptin seponeres.
 • Patienten skal informeres om symptomer på akut pancreatitis. Ved mistanke om pancreatitis bør vildagliptin seponeres.
 • Akut pancreatitis i anamnesen.
 • Bør ikke anvendes ved type 1-diabetes.
 • Let til moderat hjerteinsufficiens.
 • Nyrefunktion bør kontrolleres før opstart af behandling og derefter mindst en gang om året, dog mindst 2-4 gange om året hos patienter med GFR-værdier ved øvre grænse af det normale samt hos ældre.
 • Metformin skal pauseres fra 3 dage før indgift af iodholdige røntgenkontraststoffer på grund af risiko for forværring i nyrefunktion og udvikling af lactacidose. Behandlingen må først genoptages 48 timer efter undersøgelsen, og kun efter at nyrefunktionen er blevet revurderet og fundet normal.
 • Metformin skal pauseres hos patienter med påvirket almentilstand, dehydrering eller påvirket nyrefunktion.
 • Risikoen for lactacidose skal tages i betragtning ved uspecifikke symptomer, som fx muskelkramper i forbindelse med dyspepsi og svær kraftesløshed. Symptomer på lactacidose er hyperventilation, abdominalsmerter og hypotermi efterfulgt af koma. Desuden vil diagnostiske laboratorieværdier vise nedsat pH i blodet, plasma-lactatværdier > 5 mmol/l, øget anion gap og lactat/pyruvat-forhold. Ved mistanke om metabolisk acidose bør metformin seponeres, og patienten bør straks indlægges. Lactat og metformin kan fjernes ved hæmodialyse.
 • Bør anvendes med forsigtighed ved svær hjertesvigt. Vildagliptin er testet hos patienter med hjertesvigt (NYHA I-III), og i forsøgene blev der ikke set nogen forværring af hjertesvigt eller udvikling af præ-hjertesvigtstilstande. Der er forsat begrænset data på NYHA III og ingen for NYHA IV, hvor behandling bør undgås.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Dobbeltordination. Man overså, at patienten i forvejen fik metformin i fast eller varierende dosering. Død.
Manglende seponering af metformin i forbindelse med CT-scanning med iodholdig kontrast. Svær nyrepåvirkning (dialyse).
Overset kontraindikation. Behandling gives på trods af, at patienten har nedsat nyrefunktion (GFR <30 ml/min). Død.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme, Opkastning.
Nedsat appetit.
Almindelige (1-10 %) Gastro-øsofageal refluks, Metalsmag.
Kraftesløshed, Kulderystelser, Svimmelhed.
Hypoglykæmi*.
Hovedpine, Tremor.
Øget svedtendens.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Artralgi.
Perifere ødemer.
Meget sjældne (< 0,01 %) Hepatitis, Leverpåvirkning.
Lactatacidose.
Ikke kendt Pancreatitis.
Bulløs dermatitis, Bulløs pemfigoid, Eksfoliativ dermatitis.

* Hypoglykæmi ses ved kombination med sulfonylurinstof. 

 

Bemærk: Ved uspecifikke symptomer, som fx muskelkramper i forbindelse med dyspepsi og svær kraftesløshed, er der risiko for lactacidose, se Forsigtighedsregler. 

Interaktioner

 • Samtidig indgift af non-selektive β-blokkere medfører, at symptomerne på hypoglykæmi først optræder ved meget lave blodglucosekoncentrationer, og stigningen i blodsukkeret er langsom. β1-selektive β-blokkere bør anvendes.
 • Glukokortikoider nedsætter virkningen af antidiabetika på grund af antagonistisk virkning på glucosemetabolismen.
 • ACE-hæmmere kan i sjældne tilfælde udløse hypoglykæmi.
 • Ved kombination med iodholdigt røntgenkontraststof risiko for lactacidose.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: 

 • Vildagliptin: Der er ikke data for vildagliptin, som tillader et meningsfyldt risikoestimat.
 • Metformin: Se metformin.

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).

Forgiftning

Farmakodynamik

Vildagliptin 

 • Hæmmer dipeptidylpeptidase og dermed enzymets hydrolyse af inkretinhormoner.
 • Insulinfrigørelsen øges, og glucagonnivauet reduceres afhængigt af glucosekoncentrationen.
 • Vildagliptin er vægtneutral.

Metformin 

 • Øger insulinfølsomheden.
 • Hæmmer glucoseabsorptionen fra tarmen.
 • Øger den perifere glucoseoptagelse i cellerne.
 • Hæmmer glucosenydannelsen i leveren.

Farmakokinetik

Vildagliptin 

 • Biotilgængelighed ca. 85%.
 • Plasmahalveringstid ca. 3 timer.
 • Hovedparten hydrolyseres i nyrerne til inaktiv metabolit.
 • Ca. 23% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Metformin 

 • Biotilgængelighed 50-60%.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 2,5 timer.
 • Fordelingsvolumen 0,9-3,9 l/kg.
 • Udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Se endvidere tabel 1 i Orale antidiabetika.  

Indholdsstoffer

Metforminfilmovertrukne tabletter  50+850 mgfilmovertrukne tabletter  50+1000 mg
Vildagliptinfilmovertrukne tabletter  50+850 mgfilmovertrukne tabletter  50+1000 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : filmovertrukne tabletter 50+850 mg, filmovertrukne tabletter 50+1000 mg
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 50+850 mg, filmovertrukne tabletter 50+1000 mg
Andre:
Macrogoler : filmovertrukne tabletter 50+850 mg, filmovertrukne tabletter 50+1000 mg

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 50+850 mg 167723
60 stk. (blister) (2care4)
Udgået 12-07-2021
(B) filmovertrukne tabletter 50+850 mg 430086
60 stk. (blister) (2care4)
459,00
(B) filmovertrukne tabletter 50+850 mg 521028
60 stk. (blister) (Orifarm)
458,00
(B) filmovertrukne tabletter 50+1000 mg 389043
60 stk. (blister) (2care4)
285,85
(B) filmovertrukne tabletter 50+1000 mg 511427
60 stk. (blister) (Orifarm)
276,80
(B) filmovertrukne tabletter 50+850 mg 159257
180 stk. (blister) (2care4)
1.222,25
(B) filmovertrukne tabletter 50+850 mg 382411
180 stk.(3x60)(blist.)Orifarm
1.181,00
(B) filmovertrukne tabletter 50+850 mg 402080
180 stk. (blister) (2care4)
Udgået 26-07-2021
(B) filmovertrukne tabletter 50+1000 mg 120417
180 stk. (blister) (2care4)
874,65
(B) filmovertrukne tabletter 50+1000 mg 125084
180 stk. (blister) (2care4)
Udgået 06-09-2021
(B) filmovertrukne tabletter 50+1000 mg 140592
180 stk.(3x60)(blist.)Orifarm
873,00
(B) filmovertrukne tabletter 50+1000 mg 531383
180 stk.(3x60)(blist.)Paranova
908,55

Substitution

filmovertrukne tabletter 50+850 mg
Eucreas Novartis, Metformin, Vildagliptin, filmovertrukne tabletter 50+850 mg
 
filmovertrukne tabletter 50+1000 mg
Eucreas Novartis, Metformin, Vildagliptin, filmovertrukne tabletter 50+1000 mg
Zomarist Novartis, Metformin, Vildagliptin, filmovertrukne tabletter 50+1000 mg
 

Foto og identifikation

Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Filmovertrukne tabletter  50+850 mg

Præg:
SEH, NVR
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 8 x 20
filmovertrukne tabletter 50+850 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  50+1000 mg

Præg:
NVR, FLO
Kærv: Ingen kærv
Farve: Mørkegul
Mål i mm: 8,4 x 21,2
filmovertrukne tabletter 50+1000 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

26.08.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...