Dinetrel

N04BB01
 
 

Antiparkinsonmiddel med antagonistisk virkning på glutamatreceptorer af undertypen N-methyl-D-aspartat (NMDA). 

Anvendelsesområder

Parkinsonisme

Se endvidere:

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 100 mg amantadinhydrochlorid. 

Doseringsforslag

 • Initialt 100 mg dgl. den første uge.
 • Efterfølgende øges til 100 mg 2 gange dgl. Doser over 200 mg dgl. kan give yderligere lindring, men kan også være forbundet med øget toksicitet.
 • Dosisøgning bør ske gradvist ved intervaller på mindst 1 uge.
 • Den daglige dosis bør ikke overstige 400 mg.

 

Bemærk:  

 • Amantadin virker i løbet af nogle få dage, men virkningen kan aftage i løbet af nogle få måneders kontinuerlig behandling. Virkningen kan forlænges ved at seponere lægemidlet i 3-4 uger, hvorefter virkningen genoprettes. I denne periode bør igangværende, samtidig antiparkinsonbehandling fortsættes, eller der bør iværksættes behandling med lavdosis-L-dopa, hvis klinisk nødvendigt.
 • Eksisterende antiparkinsonbehandling bør fortsættes i starten af behandlingen med amantadin. Efterfølgende kan dosis af det andet lægemiddel muligvis reduceres gradvist. I tilfælde af øgede bivirkninger bør dosis reduceres hurtigere. Hos patienter, der får høje doser antikolinergika eller L-dopa, bør den indledende behandlingsfase med amantadin forlænges til 15 dage.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret

 • GFR 0-15 ml/min.

  Amantadin er kontraindiceret ved GFR < 15 ml/min. 

Dosisjustering

 • GFR 15-35 ml/min.

  Dosis bør reduceres hos patienter med nedsat nyrefunktion. Dette kan enten gøres ved at reducere den totale daglige dosis eller ved at forlænge dosisintervallet på baggrund af kreatininclearance fx 100 mg hver 2. til 3. dag. 

 • GFR 35-60 ml/min.

  Dosis bør reduceres hos patienter med nedsat nyrefunktion. Dette kan enten gøres ved at reducere den totale daglige dosis eller ved at forlænge dosisintervallet på baggrund af kreatininclearance fx 100 mg dgl. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Seponering

 • Seponering af amantadin bør ske gradvist, fx ved at halvere dosis med en uges mellemrum. Brat seponering kan forværre Parkinsonisme, uanset patientens behandlingsrespons, eller medføre symptomer svarende til malignt neuroleptikasyndrom (NMS).

 

Kontraindikationer

 • Patienter med tendens til krampeanfald.
 • Ulcus ventriculi/duodeni i anamnesen.

Forsigtighedsregler

 • Patienter > 65 år pga. lav renal clearance og dermed højere plasmakoncentrationer. Lavest effektive dosis bør anvendes.
 • Hvis patienten lider af hallucinationer, konfusion eller underliggende psykiske sygdomme.
 • Aktuel eller tidligere kardiovaskulær sygdom. Perifere ødemer (som formodes at skyldes ændret respons i de perifere kar) kan forekomme hos patienter i kronisk behandling (normalt ikke før efter 4 uger) med amantadin. Der bør tages højde for dette hos patienter med kongestiv hjerteinsufficiens.
 • Ved sløret syn eller andre synsproblemer bør der tages kontakt til en oftalmolog med henblik på udelukkelse af corneaødem. Hvis patienten får diagnosticeret corneaødem, bør behandlingen med amantadin seponeres.
 • Amantadin har antikolinerg virkning og bør ikke anvendes hos patienter med ubehandlet snævervinklet glaukom.
 • Patienter og deres omsorgspersoner bør informeres om, at der kan forekomme adfærdsmæssige symptomer i form af impulskontrolforstyrrelser (patologisk spillelidenskab, øget libido, hyperseksualitet, forbrugs- eller indkøbsmani, overspisning og tvangsspisning m.v.), hos patienter i behandling med præparater med dopaminerg virkning, herunder amantadin. Dosisreduktion eller gradvis seponering bør overvejes hos patienter, der udvikler sådanne symptomer.

Bivirkninger

Bivirkningerne ved amantadin er ofte milde og forbigående, og de indtræder som regel i løbet af de første 2 til 4 dages behandling og forsvinder hurtigt 24 til 48 timer efter seponering. Der er ikke påvist nogen direkte sammenhæng mellem dosis og forekomsten af bivirkninger, men der synes at være en tendens til hyppigere bivirkninger (særligt med indvirkning på CNS) ved brug af højere doser. 

Meget almindelige (> 10 %) Hududslæt  (livedo, reticularis)***.
Ankelødemer, Perifere ødemer.
Almindelige (1-10 %) Palpitationer.
Kvalme, Mundtørhed, Obstipation, Opkastning.
Letargi.
Myalgi.
Ataksi, Bevidsthedssvækkelse, Hovedpine.
Angst, Depression, Eufori, Hallucinationer, Koncentrationsbesvær, Konfusion, Mareridt**, Nervøsitet, Spisevægring, Søvnløshed, Talebesvær.
Øget svedtendens.
Ortostatisk hypotension.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Sløret syn.
Sjældne (0,01-0,1 %) Corneal abrasio, Corneaødem, Keratitis.
Malignt neuroleptikasyndrom-lignende tilstand.
Kramper.
Dyskinesier, Tremor.
Psykose.
Inkontinens, Urinretention.
Meget sjældne (< 0,01 %) Leukopeni.
Hjerteinsufficiens.
Fotosensibilitet.
Ikke kendt Delirium, Hypomani, Impulskontrolforstyrrelser*, Mani.

* Patologisk spillelidenskab, øget libido, hyperseksualitet, forbrugs- eller indkøbsmani, overspisning og tvangsspisning kan forekomme hos patienter i behandling med præparater med dopaminerg virkning, inklusive amantadin. 

** Forekommer hyppigere, når amantadin administreres sammen med antikolinerge midler, eller når patienten har en underliggende psykisk sygdom. 

*** Optræder som regel efter meget høje doser eller mange måneders brug. 

Interaktioner

 • Samtidig administration af amantadin og antikolinergika eller levodopa kan forøge konfusion, hallucinationer, mareridt, gastro-intestinale gener eller andre atropin-lignende bivirkninger. Der er set psykotiske reaktioner hos patienter, der fik amantadin og levodopa.
 • Samtidig administration af amantadin og lægemidler med virkning på CNS (eller alkohol) kan resultere i additiv CNS-toksicitet. Samtidig indtagelse af alkohol kan forværre tegnene og symptomerne på akut amantadinforgiftning. Tæt observation tilrådes. I enkeltstående tilfælde er der rapporteret om forværring af psykotiske symptomer hos patienter, der fik amantadin samtidig med antipsykotika.
 • Enkeltstående indberetninger om en formodet interaktion mellem amantadin og diuretika af kombinationstypen (hydrochlorthiazid + kaliumbesparende diuretika). Et eller begge indholdsstoffer i kombinationspræparatet reducerer tilsyneladende udskillelsen af amantadin, hvilket fører til en højere plasmakoncentration og øgede toksiske virkninger (konfusion, hallucinationer, ataksi, myoklonus).
 • Amantadin kan nedsætte den renale clearance af pramipexol, hvorfor reduktion af pramipexol bør overvejes.

Graviditet

Må ikke anvendes.

Baggrund: Anvendelse under graviditet angives som kontraindiceret i produktresuméet på baggrund af "amantadin-relaterede komplikationer i graviditeten". Der synes at være tale om 3 kasuistiske meddelelser og en ældre seriel opgørelse fra 65 eksponerede i en Medicaid opgørelse fra USA. I denne sidste serie blev der rapporteret 5 tilfælde af meget dårligt karakteriserede (type og alvorlighedsgrad ukendt) medfødte misdannelser. 

Referencer: 1550, 3966, 5260, 5261

Se også Klassifikation - graviditet

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder skal bruge sikker kontraception. 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Farmakodynamik

 • Amantadins kliniske virkning formodes at skyldes dets antagonisme på glutamatreceptorer af undertypen NMDA, idet overaktivitet i den glutamaterge neurotransmission menes at være involveret i genereringen af parkinsonsymptomer. Derudover kan amantadin også udøve en vis antikolinerg virkning.

Farmakokinetik

 • De maksimale plasmakoncentrationer opnås i løbet af 3 til 4 timer efter en enkelt oral administration. Efter gentagen administration af 200 mg dagligt opnås der en steady state-plasmakoncentration i løbet af 3 dage.
 • Hos raske unge voksne elimineres lægemidlet med en gennemsnitlig halveringstid på 15 timer (ml. 10 -31 timer).
 • Udskilles primært gennem nyrerne. Efter 4 til 5 dage genfindes 90 % af dosen uomdannet i urinen. Urinens pH-værdi har stor betydning for udskillelsen: Øget pH medfører lavere udskillelse.
 • Hæmodialyse fjerner ikke betydelige mængder af amantadin, muligvis på grund af omfattende vævsbinding.

Indholdsstoffer

Tilskud

Klausuleret tilskud til behandling af dyskinesier hos patienter med Parkinsons sygdom, hvor behandlingen varetages under ansvar af en speciallæge i neurologi. 

En betingelse for at opnå tilskud er, at lægen har skrevet ”Tilskud” på recepten. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) hårde kapsler 100 mg (kan dosisdisp.) 115044
56 stk. (blister)
514,50 18,38

Foto og identifikation

Hårde kapsler  100 mg

Præg:
AM100
Kærv: Ikke relevant
Farve: Rødbrun
Mål i mm: 5,9 x 15,8
hårde kapsler 100 mg
 
 
 

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)


5260. Tüfekçioğlu Z, Hanağası H, Çakmaklı GY et al. Use of anti-Parkinson medication during pregnancy: a case series. J Neurol. 2018; 265:1922-29, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29926223/ (Lokaliseret 6. januar 2021)


5261. Rosa F. Amantadine pregnancy experience. Reprod Toxicol. 1994; 8:531, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7741882/ (Lokaliseret 6. januar 2021)

 
 

Revisionsdato

26.01.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 6. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...