Isturisa

H02CA02
 
 

Osilodrostat hæmmer kortisolsyntesen gennem hæmning af CYP11B1-enzymet i binyrerne. 

Anvendelsesområder

Behandling af endogent Cushings syndrom hos voksne. 

 

Osilodrostat bør kun anvendes, når behandlingen varetages af endokrinologer med specialviden om behandling af Cushings syndrom. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 1 mg, 5 mg eller 10 mg osilodrostat (som fosfat). 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Initialt 2 mg 2 gange dgl.
 • Dosis titreres gradvist ved at øge dosis med 1-2 mg 2 gange dgl. med mindst 1 uges mellemrum på baggrund af respons og tolerance.
 • Anbefalet maksimal dosis er 30 mg 2 gange dgl.

 

Glemt dosis  

Glemt dosis springes over. Næste dosis tages på næste planlagte tidspunkt. 

 

Bemærk 

 • For patienter af asiatisk herkomst anbefales en reduceret startdosis på 1 mg 2 gange dgl.
 • Kan tages sammen med eller uden mad.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 18 år.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-30 ml/min.

  Niveauet af frit kortisol i urin (UFC) bør tolkes med forsigtighed pga. reduceret udskillelse. Alternative metoder til monitorering af kortisol bør overvejes. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Moderat nedsat leverfunktion (Child-Pugh B): Anbefalet startdosis 1 mg 2 gange daglig.
 • Stærkt nedsat leverfunktion (Child-Pugh C): Anbefalet startdosis 1 mg én gang dagligt om aftenen, med en indledende optitrering til 1 mg 2 gange daglig.

Se endvidere

Forsigtighedsregler

Binyrebarkinsufficiens 

 • Kortisolniveauer bør monitoreres regelmæssigt pga. risiko for symptomatisk binyrebarkinsufficiens. Desuden ved øget behov for kortisol, fx fysisk eller psykisk belastning, eller ændring i samtidig behandling med lægemidler, der kan påvirke metaboliseringen af osilodrostat, se Interaktioner.
 • Patienter skal gøres opmærksom på tegn og symptomer på binyrebarkinsufficiens (fx kvalme, opkastning, træthed, abdominalsmerter, appetitløshed og svimmelhed).

 

QT-forlængelse 

 • Osilodrostat er forbundet med en dosisafhængig forlængelse af QT-intervallet.
 • Der bør tages ekg før behandling og med regelmæssigt interval under optitrering og ved vedligeholdelsesbehandling.
 • Hypokaliæmi, hypocalcæmi og hypomagnesiæmi skal korrigeres før behandling og monitoreres periodisk under behandling.
 • Bør anvendes med forsigtighed ved risikofaktorer for QT-forlængelse, så som:
  • medfødt langt QT-syndrom
  • signifikant kardiovaskulær sygdom (inklusive kongestiv hjerteinsufficiens, nyligt myokardieinfarkt, ustabil angina, vedvarende ventrikulær takykardi, udtalt hjerteblok og klinisk signifikant bradyarytmier.

ACTH-tumor vækst 

 • Seponering af behandling med osilodrostat bør overvejes hos patienter, der under behandling udvikler MR-verificeret invasiv kortikotrof tumor.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Meget almindelige (> 10 %) Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme, Opkastning.
Svimmelhed, Træthed.
Forhøjet serum-testosteron.
Binyrebarkinsufficiens, Hypokaliæmi, Nedsat appetit.
Hovedpine.
Hududslæt.
Hypotension, Ødemer.
Almindelige (1-10 %) Takykardi.
Utilpashed.
Forhøjede levertransaminaser, Forlænget QT-interval.
Acne*, Hirsutisme*.
Synkope.

* Frekvens "Meget almindelige" ved kvinder. 

Interaktioner

Forlængelse af QT-interval 

Samtidigt behandling med lægemidler, der kan påvirke QT-intervallet, kan føre til QT-forlængelse ved kendte hjerterytmeforstyrrelser. Ved skift fra lægemidler som pasireotid og ketoconazol bør en udvaskningsperiode overvejes. 

 

Potente enzyminhibitorer og -induktorer 

Forsigtighed ved initiering eller seponering af samtidigt administrerede lægemidler, som er kraftige enzyminhibitorer eller -induktorer.  

 

Indvirkning på farmakokinetik på andre lægemidler 

Osilodrostat er en mild CYP2D6- og CYP3A4/5-hæmmer, en mild til moderat CYP2C19-hæmmer og en moderat CYP1A2-hæmmer. Osilodrostat bør derfor anvendes med forsigtighed, når det administreres samtidigt med følsomme CYP2C19-substrater eller CYP1A2-substrater (fx teofyllin, tizanidin) med snævert terapeutisk indeks.  

Se tabeller i Elimination og cytokrom P450-systemet

Graviditet

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Prækliniske studier tyder på et væsentligt teratogent potentiale ved relevante doser.  

Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder bør anvende sikker kontraception. 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne). Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps.

Forgiftning

Ved formodet overdosering bør behandlingen afbrydes, kortisolniveauer kontrolleres, og om nødvendigt initieres oral eller i.v.-behandling med hydrocortison. 

Farmakodynamik

Osilodrostat hæmmer 11β-hydroxylase (CYP11B1), som er det enzym, der er ansvarlig for det sidste trin i biosyntesen af kortisol i binyren. 

Farmakokinetik

 • Absorberes næsten fuldstændigt.
 • Maksimal plasmakoncentration nås efter ca. 60 min.
 • Fordelingsvolumen 1,4 l/kg.
 • Metaboliseres til inaktive metabolitter via glucuronidering og CYP3A4, 2B6 og 2D6-oxidering.
 • Ca. 90 % udskilles gennem nyrerne primært som inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid for osilodrostat ca. 4 timer. For metabolitterne noget længere.

Indholdsstoffer

Osilodrostatfilmovertrukne tabletter  1 mgfilmovertrukne tabletter  5 mgfilmovertrukne tabletter  10 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : filmovertrukne tabletter 1 mg, filmovertrukne tabletter 5 mg, filmovertrukne tabletter 10 mg
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 1 mg, filmovertrukne tabletter 5 mg, filmovertrukne tabletter 10 mg
Andre:
Macrogoler : filmovertrukne tabletter 1 mg, filmovertrukne tabletter 5 mg, filmovertrukne tabletter 10 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) filmovertrukne tabletter 1 mg 507325
60 stk. (blister)
16.008,90
(BEGR) filmovertrukne tabletter 5 mg 440044
60 stk. (blister)
63.995,80
(BEGR) filmovertrukne tabletter 10 mg 577746
60 stk. (blister)
67.196,90

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  1 mg

Præg:
Y1, NVR
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegul
Mål i mm: 6,1 x 6,1
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  5 mg

Præg:
Y2, NVR
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 7,1 x 7,1
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  10 mg

Præg:
Y3, NVR
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lys orange
Mål i mm: 9,1 x 9,1
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

16.09.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...