Nerlynx

L01EH02
 
 

Antineoplastisk middel. Proteinkinasehæmmer

Anvendelsesområder

Forlænget adjuverende behandling ved tidlige stadier af hormonreceptor-positiv mammacancer hos patienter, som er HER2-positive, og som har afsluttet en adjuverende trastuzumab-baseret behandling inden for < 1 år. 

 

Neratinib bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 40 mg neratinib. 

Doseringsforslag

Voksne. 240 mg 1 gang dgl. i 1 år. 

Dosisreduktion, pausering eller seponering ved bivirkninger eller toksicitet, se produktresumé

 

Bemærk: 

 • Tabletterne skal synkes hele.
 • Tabletterne må ikke knuses eller opløses.
 • Tages om morgenen med mad.
 • Ved glemt dosis, skal den glemte dosis springes over.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 18 år og ældre ≥ 85 år.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, erfaring savnes

 • GFR 0-30 ml/min.

  Behandlingen bør nøje overvejes ved stærkt nedsat nyrefunktion og dialysekrævende nyresvigt. Der foreligger ingen data. 

   

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion (Child-Pugh C). 


Se endvidere

Kontraindikationer

Samtidig behandling med kraftige induktorer af CYP3A4/P-glykoprotein fx carbamazepin, phenytoin, rifampicin og naturlægemidler med perikum.

Forsigtighedsregler

 • Forebyggende behandling mod diarré anbefales de første 1-2 måneder efter behandlingsstart, da diarré er en hyppig bivirkning og kan være svær med risiko for dehydrering, specielt hos ældre og patienter med nedsat nyrefunktion.
 • Leverfunktionen (ALAT/ASAT og total bilirubin) bør monitoreres efter 1 uges behandling. Herefter hver måned i de første 3 måneder og efterfølgende hver 6. uge.
 • Patienter med kendte risikofaktorer for hjertesygdom, herunder nedsat venstre ventrikel uddrivningsfraktion (LVEF), bør overvåges nøje.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Meget almindelige (> 10 %) Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme, Opkastning, Stomatitis.
Kraftesløshed.
Nedsat appetit.
Muskelkramper.
Hududslæt.
Almindelige (1-10 %) Dyspepsi, Meteorisme, Mundtørhed.
Forhøjet ALAT/ASAT, Forhøjet plasma-kreatinin, Vægttab.
Dehydrering.
Urinvejsinfektion.
Epistaxis.
Negleforandringer, Tør hud.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Nyresvigt.

Interaktioner

 • Kraftige induktorer af CYP3A4/P-glykoprotein (fx carbamazepin, phenytoin, rifampicin og naturlægemidler med hyperikum), kan nedsætte plasmakoncentrationen af neratinib betydeligt, se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet. Samtidig behandling er kontraindiceret.
 • Moderate induktorer af CYP3A4/P-glykoprotein (fx bosentan, efavirenz, etravirin, phenobarbital, primidon, dexamethason) kan nedsætte plasmakoncentrationen af neratinib. Samtidig behandling frarådes.
 • Samtidig behandling med kraftige/moderate inhibitorer af CYP3A4/P-glykoprotein (fx atazanavir, nefazodon, ritonavir, saquinavir, lopinavir, ketoconazol, itraconazol, clarithromycin, voriconazol, ciprofloxacin, ciclosporin, diltiazem, fluconazol, erythromycin, fluvoxamin og verapamil kan øge plasmakoncentrationen af neratinib. Samtidig behandling frarådes.
 • Lægemidler, der øger pH i ventriklen (fx syrepumpehæmmere og antacida), nedsætter absorptionen af neratinib.
 • Omsætningen kan påvirkes ved samtidig indtagelse af grapefrugtjuice, se Lægemiddelinteraktioner med føde.
 • Forsigtighed ved samtidig brug af lægemidler, der er substrater for P-glykoprotein, og som har snævert terapeutisk indeks fx digoxin.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er ikke humane data for neratinib, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Prækliniske studier tyder på en teratogent potentiale. 

 

Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning.  

 

Se også Antineoplastiske midler

Referencer: 691, 692, 2789, 2790, 2954, 2955, 4264, 4267, 4268, 4269, 4270, 4388

Se også Klassifikation - graviditet

 

Fertile kvinder og mænd

Produktresumeet angiver, at kvinder bør anvende sikker antikonception under behandling og i 1 måned efter behandlingsophør. Dette synes baseret på et generelt forsigtighedsprincip og prækliniske data, som antyder et teratogent potentiale. Der anbefales en barrieremetode, som supplement til hormonel antikonception. 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk. På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne). Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps.

Farmakodynamik

Neratinib virker antineoplastisk ved at hæmme tyrosinkinase aktiviteten i humane epidermale vækstfaktor receptorer, herunder HER2. Herved blokeres den tilhørende intracellullære signalvej, og proliferation af cancercellen inhiberes.  

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 7 timer (enkeltdosis).
 • Samtidig fødeindtagelse øger biotilgængeligheden med 17-23%.
 • Metaboliseres overvejende i leveren via CYP3A4.
 • Plasmahalveringtid ca. 17 timer (enkeltdosis).
 • Udskilles primært med fæces.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) filmovertrukne tabletter 40 mg 181310
180 stk.
51.664,05 1.722,14

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  40 mg

Præg:
W104
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rød
Mål i mm: 4,3 x 10,5
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)


4264. Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al. Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018; 27(12):1302-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378 (Lokaliseret 7. februar 2019)


4388. de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al. Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients. Lancet Oncol. 2018; 19(3):337-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867 (Lokaliseret 4. marts 2019)


2954. Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al. Anticancer drugs during pregnancy. Jpn J Clin Oncol. 2016; 46(9):795-804, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093 (Lokaliseret 16. juni 2017)


2955. Esposito S, Tenconi R, Preti V et al. Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes. Medicine (Baltimore). 2016; 95(38), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036 (Lokaliseret 2. januar 2017)


4268. Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al. Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients. JAMA Oncol. 2015; 8:1145-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4270. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4269. Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al. Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study. Lancet Oncol. 2012; 13(9):887-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483 (Lokaliseret 11. juli 2019)


2789. Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):101-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593 (Lokaliseret 20. maj 2016)


2790. Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):110-21, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452 (Lokaliseret 20. maj 2016)


691. Cardonick E, Iacobucci A. Use of chemotherapy during human pregnancy. Lancet Oncol. 2004; 5(5):283-91, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15120665 (Lokaliseret 6. juni 2016)


4267. PDQ Adult Treatment Editorial Board. Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US). 2002-2017; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427 (Lokaliseret 11. juli 2019)


692. Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al. Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos. Hum Reprod Update. 2001; 7(4):394-403, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11476352 (Lokaliseret 20. maj 2016)

 
 

Revisionsdato

26.01.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...