Doptelet

B02BX08
 
 

Anvendelsesområder

 • Svær trombocytopeni hos voksne med kronisk leversygdom før et planlagt invasivt indgreb.
 • Kronisk primær immun trombocytopeni (ITP) hos voksne, som er refraktære over for andre behandlinger med fx kortikosteroider og immunglobuliner.

 

Avatrombopaq bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til hæmatologiske sygdomme og deres behandling.  

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 20 mg avatrombopag. 

Doseringsforslag

Kronisk leversygdom 

Dosering afhænger af trombocyttal og påbegyndes 10-13 dage inden planlagt indgreb.  

 • Trombocyttal < 40 x 109/l: 60 mg i 5 dage
 • Trombocyttal ≥ 40 til < 50 x 109/l: 40 mg i 5 dage.

 

Kronisk immun trombocytopeni (ITP) 

 • Initialt: 20 mg 1 gang dgl.
 • Dosis justeres herefter, så der opnås og bevares et trombocyttal ≥ 50 x 109/l for at reducere blødningsrisikoen, se tabel 1 og 2.

 

Tabel 1: Dosisjustering  

Trombocyttal (x 10 9 /l)  

Dosisjustering eller handling  

< 50 efter mindst 2 uger med
20 mg 1 gang dgl.
 

 • Øg Et dosisniveau iht. tabel 2.
 • Vent 2 uger med at vurdere virkningen af dette regime og eventuelle efterfølgende dosisjusteringer.

> 150 og ≤ 250 

 • Sænk Et dosisniveau iht. tabel 2.
 • Vent 2 uger med at vurdere virkningen af dette regime og eventuelle efterfølgende dosisjusteringer.

> 250 

 • Stop behandling.
 • Øg overvågningen af trombocyttal til to gange ugentligt.
 • Når trombocyttallet er under 100 x 109/l, sænk Et dosisniveau iht. tabel 2 og genstart behandling.

< 50 efter 4 uger med
40 mg 1 gang dgl.
 

 • Seponer avatrombopag.

> 250 efter 2 uger med
20 mg ugentligt
 

 • Seponer avatrombopag.

 

Tabel 2: Dosisniveauer til titrering 

Dosis ** 

Dosisniveau  

40 mg 1 gang dgl. 

40 mg 3 gange ugentligt OG 20 mg på de sidste fire dage i hver uge 

20 mg 1 gang dgl.* 

4 

20 mg 3 gange ugentligt 

20 mg 2 gange ugentligt ELLER 40 mg 1 gang ugentligt 

20 mg 1 gang ugentligt 

*Indledende dosisregime for alle patienter bortset fra de patienter, som tager moderate eller stærke dobbelte induktorer eller moderate eller stærke dobbelte hæmmere af CYP2C9 og CYP3A4/5, eller af CYP2C9 alene, se tabel 3. 

 

** Patienter, som tager avatrombopag mindre end 1 gang dgl., bør tage medicinen på samme måde fra uge til uge. 

 • Dosisniveau 3: Tre ikke sammenhængende dage om ugen, fx mandag, onsdag og fredag.
 • Dosisniveau 2: To ikke sammenhængende dage om ugen, fx mandag og fredag.
 • Dosisniveau 1: Den samme dag hver uge, fx mandag.

 

 

Tabel 3: Anbefalet startdosis ved samtidig anden behandling 

Samtidige lægemidler  

Anbefalet startdosis  

Moderate eller stærke dobbelte hæmmere af CYP2C9 og CYP3A4/5, eller af CYP2C9 alene (fx fluconazol) 

20 mg 3 gange ugentligt 

Moderate eller stærke dobbelte induktorer af CYP2C9 og CYP3A4/5, eller af CYP2C9 alene (fx rifampicin, enzalutamid) 

40 mg 1 gang dgl. 

 

Glemt dosis 

 • Glemt dosis tages straks, men der må ikke tages dobbeltdosis.
 • Næste dosis tages på det næste planlagte tidspunkt.

 

Bemærk: 

 • Tages med mad.
 • Bør tages på samme tidspunkt af døgnet.
 • Sikkerhed og virkning er ikke klarlagt hos patienter med kronisk ITP og HIV eller hepatitis C-virus.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 18 år.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, ingen eller begrænset erfaring

 • GFR 0-30 ml/min.

  Farmakokinetik og -dynamik er ikke undersøgt ved svært nedsat nyrefunktion, herunder hæmodialyse. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Da der foreligger begrænsede data ved stærkt nedsat leverfunktion (Child-Pugh C), bør behandling kun ske, hvis forventede fordele opvejer forventede risici. 

Nøje overvågning ved for tidlige tegn på forværret eller nyt udbrud af hepatisk encefalopati, ascites og tendens til trombose eller blødning. Der skal evalueres for en uventet høj stigning i trombocyttallet på dagen for indgrebet. 

 

Ved kronisk leversygdom er avatrombopags virkning og sikkerhed ikke blevet fastlagt ved større operationer som fx laparotomi, torakotomi, åben hjertekirurgi, kraniotomi eller ekscision af organer. 


Se endvidere

Forsigtighedsregler

Trombotiske/tromboemboliske hændelser 

Avatrombopag er ikke undersøgt hos patienter med tidligere tromboemboliske hændelser. Den potentielt øgede risiko for trombose skal overvejes ved patienter med kendte risikofaktorer for tromboemboli, herunder genetiske protrombotiske tilstande (faktor V Leiden, protrombin G20210A, antitrombinmangel eller protein C- eller S-mangel). 

 

CYP2C9-polymorfismer, der medfører funktionstab 

Avatrombopag-eksponeringen kan stige hos patienter med CYP2C9*2- og CYP2C9*3-polymorfismer, der medfører tab af funktion.  

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

 

Ved kronisk leversygdom ses almindeligt træthed, og ikke almindeligt anæmi, portvenetrombose, temperaturstigning, knoglesmerter og myalgi.  

I skema er vist bivirkninger ved primær immun trombocytopeni (ITP):  

Meget almindelige (> 10 %) Hovedpine.
Almindelige (1-10 %) Anæmi, Splenomegali, Trombocytopeni.
Abdominalsmerter, Gastro-intestinale gener.
Kraftesløshed, Svimmelhed.
Forhøjede levertransaminaser.
Hyper- eller hypoglykæmi, Hyperlipidæmi, Hypertriglyceridæmi, Nedsat appetit.
Artralgi, Rygsmerter, Smerter i ekstremiteter.
Migræne, Paræstesier.
Acne, Hudkløe, Hududslæt, Purpura.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Myelofibrosis, Portalvenetrombose.
Myokardieinfarkt.
Øresmerter.
Retinal blodprop, Sløret syn, Synstab.
Tungeødem.
Hæmoptyse, Smerter.
Luftvejsinfektion.
Dehydrering.
Muskelkramper, Muskelsvaghed.
Føleforstyrrelser i ekstremiteterne.
Humørforstyrrelser, Kognitiv dysfunktion.
Hæmaturi.
Alopeci, Folliculitis.
Apopleksi, Hæmatom, Perifere ødemer, Transitorisk cerebral iskæmi, Tromboflebitis, Trombose.
Ikke kendt Hypersensitivitet.

Interaktioner

 • Moderate og stærke CYP3A4/5- eller CYP2C9-hæmmere øger eksponeringen for avatrombopag, og patienter skal evalueres for uventet høj stigning i trombocyttallet på dagen for indgrebet. Ved ITP skal dosis reduceres, se Dosering. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Ved samtidig administration af avatrombopag og interferonpræparater kan interferonpræparater reducere trombocyttallet.
 • Trombocyttallet skal overvåges, når avatrombopag kombineres med andre midler til primær ITP, fx kortikosteroider, dapson og immunglobuliner.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Referencer: 3966

Se også Klassifikation - graviditet

 

Fertile kvinder og mænd

Produktresumeet angiver, at kvinder i den fertile alder bør anvende sikker kontraception. Dette synes baseret på et generelt sikkerhedsprincip. Der er ikke prækliniske data, som understøtter denne anbefaling. 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Trombopoietin-receptoragonist, som stimulerer proliferation og differentiering af megakaryocytter fra progenitorceller i knoglemarven, hvilket medfører øget produktion af trombocytter. 

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter 6-8 timer.
 • Fordelingsvolumen 2,6 l/kg, ved ITP 3,4 l/kg.
 • Samtidig fødeindtagelse reducerede den farmakokinetiske variabilitet med ca. 50 %.
 • Gennemsnitlig plasmahalveringstid ca. 19 timer.
 • Metaboliseres hovedsageligt i leveren ved oxidation via CYP2C9 og CYP3A4.
 • Udskilles hovedsageligt med fæces (88%).

Indholdsstoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) filmovertrukne tabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 174259
10 stk. (blister)
5.521,90
(BEGR) filmovertrukne tabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 465133
15 stk. (blister)
8.274,45
(BEGR) filmovertrukne tabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 575587
30 stk. (blister)
16.532,05

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  20 mg

Præg:
AVA, 20
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegul
Mål i mm: 7,6 x 7,6
filmovertrukne tabletter 20 mg
 
 
 

Referencer

3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

04.02.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 6. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...